Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономика предприятия

Тема: «Державне регулювання фінансової діяльності підприємств» (ID:114571)

| Вид работы: Диплом | Объем: 63 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст:


Вступ............................................................................................................…3
Розділ І
Державне регулювання ринкової економіки
1.1. Становлення економічних функцій української держави.......………6
1.2. Місце держави в ринковій економіці..........................................……...9
1.3. Основні функції державного регулювання................................…….14
1.4. Відносини між державою і підприємством.............................………17
Розділ 2
Основні напрями державного регулювання фінансової діяльності підпри-ємств
2.1. Сутність фінансової діяльності підприємства.......................................24
2.2. Правове регулювання підприємницької діяльності......................……26
2.3. Бюджетно - податкова політика держави..............................................36
2.4. Банкрутство і фінансова санація підприємств............................……..43
Розділ 3
Антимонопольна політика щодо підприємств
3.1. Об’єктивна необхідність антимонопольної політики...............………50
3.2. Сучасний стан формування законодавчої бази та реалізації антимоно-польної політики в Україні ..................................................................……………52
Висновки і пропозиції.............................................................................….57
Список використаної літератури..........................................................…..61

Список литературы:

Список використаної літератури:

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верхов. Ради України 26 черв. 1996р. -К.: Просвіта, 1996. – 80с.
2. Закон України від 7.02.91 р. “Про підприємництво”
3. Закон України від 27.03.91 р. “Про підприємства в Україні”
4. Закон України “Про захист економічної конкуренції” від 11 січня 2001 року №2210-ІІІ
5. Закон України “Про Антимонопольний комітет України” від 26 листопада 1993 року №3659-ХІІ.
6. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7 червня 1996 року №236/96-ВР.
7. Гусак М.Б., Білоусова Н.В. Про негаразди в антимонопольному законо-давстві та в практиці його застосування / Фінансова консультація, 2000. - №35-38. – с.4-11
8. Дахно І.І. Антимонопольне право.Курс лекцій. – К.: Четверта хви-ля,1998.–352 с.
9. Долан Э. Дж., Линдсей Д.Е., Микроекономика. СПб: СПб – оркестр: Ли-тера плюс, 1994. – Гл. 16. (Пер. с англ.).
10. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: в 2 т. – М.: Республика, 1992. – т. 2. – Гл. 34. (Пер. с англ.).
11. Медведчук С.В. Критерії раціональності в побудові фінансово-господарських відносин „держава-підприємство”/ Регіональна економіка. – 2000. - №1.- с.27-33
12. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти: М59 у 2 ч./ С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської, - К.: Основи, 1998 – 518 с.
13. Основы экономической теории: Уч. – метод. пособие/Под ред. Р.Нуреева. – М.: Вопр. экономики. - №12. – 1995. (Тема 7. Типы рыночных структур: несовершенная конкуренция и антимонопольное законодательство).
14. Піттман Рассел. Конкурентна політика в Україні та Сполучених Штатах: український закон про конкуренцію та американський досвід/Проект Еконо-мічних Реформ в Україні (ПЕРУ). – Економічні студії. – Вип.95-002.– К.: 1995.– 35 с.
15. Поліщук Н. До проблеми регулювання результативності діяльності під-приємства/ Економіст. – 2001. - №2. – с.43-45
16. Правові аспекти дерегуляції підприємницької діяльності // Підприємниц-тво і право: Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – 1998. – 340 с.
17. Романюк О.П., Кілієвич О.І., Юрчишин В.В., Мертенс О.В. Сучасна еко-номічна теорія і стабілізаційні моделі у відкритому суспільстві/під ред. І.Розпутенка – К.: Вид-во УАДУ при Президентові України. – 1998. – 332с.
18. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции – М.: Прогрес, 1986. – 472 с. (Пер. с англ.)
19. Сакс Джефрі, Пивоварський О. Економіка перехідного періоду: Уроки для України/ Пер. з англ. О. Пивоварський. – К.: Основи, 1996, - 345 с.
20. Семюелсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1998. – Розд.20.
21. Стоян В.І. Сучасні доктрини та принципи державного фінансового регу-лювання / Фінанси України. – 2001. - №12. – с.68 -75
22. Терещенко О. Фінансування підприємств в Україні : актуальні проблеми та шляхи їх вирішення / Економіка України. -2002. - №1, с.10-17
23. Економіка України: потенціал, реформи, перспективи.: Монографія: у 5т. Т2. Проблеми реформування відносин власності в Україні/ За ред. В.Ф. Бе-седіна, О.Ю. Рудченка. – К.: НДЕІ Мінекономіки, 1996. – 312 с.
24. Борисенко З. Конкурентна політика в Україні: Перші підсумки та шляхи розвитку//Цінні папери України – 1998.- №32 – с. 5-7.
25. Гришкевич О. Проблеми визначення ринку при аналізі економічної кон-центрації// Вісник УАДУ при Президентові України – 1998. - №3. – с. 92-101.
26. Завада О. 1996-й – пік демонополізації//3&Б – 1996. - №4 - с. 3.
27. Завада О., Малах В. Антимонопольному комітету України 5 ро-ків//Економіка. Фінанси. Право. – 1998. - №11. – с. 2-6.
28. Завада О. Антимонопольний комітет відстоює засади добросовісної кон-куренції//УК. – 1998. - №226-227. – с. 19.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Практика удосконалення державного регулювання
  Вступ 3 РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи та сучасні підходи до удосконалення державного регулювання фінансової діяльності підприємств 5 1.1 Поняття суть та принципи державного регулювання фінансової діяльності підприємств 5 1.2 Нормативно-правова база регулювання фінансової діяльності підприємств 16 1.3 Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання в залежності від організаційно-правової форми власності 26 1.4 Напрямки та складові фінансової діяльності підприємства 32 РОЗДІЛ 2 Практика удосконалення державного регулювання фінансової діяльності підприємств на прикладі ВАТ „ІнГЗК” 39 2.1 Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 41 2.2 Формування власного капіталу та внутрішніх джерел фінансування 55 2.3 Управління дивідендною політикою підприємства 61 2.4 Державне регулювання фінансових відносин у зовнішньо-економічній діяльності підприємства 66 2.5 Фактори впливу на фінансову діяльність підприємства 74 РОЗДІЛ 3 Рекомендації щодо шляхів удосконалення державного регулювання фінансової діяльності підприємства 80 Висновки 88 Література 90 Додатки 93

 • Організаційно-правові основи фінансової діяльності підприємств
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичний розділ. 4 1.1. Організаційно-правові основи фінансової діяльності підприємств. 4 1.2. Сфера взаємовідносин фінансової діяльності підприємств з іншими суб’єктами господарювання 10 1.3. Державне регулювання фінансової діяльності підприємств в Україні 12 2. Аналітичний розділ. 14 2.1. Загальна характеристика показників фінансової діяльності підприємств в Україні 14 2.2. Аналіз стану фінансових результатів національних підприємств 22 2.3. Аналіз взаємовідносин національних підприємств з кредитними установами 23 2.4. Аналіз взаємовідносин підприємств з інвестиційними компаніями 23 2.5. Аналіз взаємовідносин підприємств з ринком трудових ресурсів 25 2.6. Аналіз взаємовідносин підприємств з страховими компаніями 28 3. Проектний розділ 30 3.1. Виявлення проблем у взаємовідносинах фінансової діяльності підприємств з іншими суб’єктами господарювання 30 3.2. Заходи спрямовані на поліпшення взаємовідносин фінансової діяльності підприємств з іншими суб’єктами господарювання 38 Висновки 46 Список літератури. 47

 • Сутність і методи державного регулювання
  Вступ 3 Розділ І. Сутність і методи державного регулювання фінансової діяльності підприємств 5 1.1. Структура механізму регулювання ФДП в умовах ринку 5 1.2. Основні методи та форми державного регулювання 8 1.3. Функції державного регулювання діяльності підприємств 18 Розділ 2. Аналіз фінансових методів регулювання фінансової діяльності підприємств:світовий і національний досвід 22 2.1. Зміст і класифікація фінансових методів регулювання ФДП 22 2.2.Аналіз зарубіжного досвіду використання фінансових методів регулювання ФДП 32 Розділ 3. Сучасні напрями державного регулювання фінансової діяльності підприємств в Україні 38 Висновки 49 Список використаних джерел 51

 • “ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ АТЗТ „ФАВОРИТ”)
  Зміст: Вступ........................................................................................................3 Розділ І Теоретичні аспекти державного регулювання фінансової діяльності підприємства 1.1. Місце держави в ринковій економіці................................................6 1.2. Відносини між державою і підприємством.....................................11 1.3. Основні напрями державного регулювання фінансової діяльності підприємств...........................................................................................................17 Розділ 2 Організаційна та фінансова характеристика АТЗТ „Фаворит” 2.1. Організаційно-економічна характеристика АТЗТ "Фаворит”........28 2.2. Оцінка фінансово-економічного стану АТЗТ "Фаворит"..............31 2.3. Діагностика фінансового стану АТЗТ "Фаворит"...........................36 Розділ 3 Напрями удосконалення державного регулювання фінансової діяльності підприємства 3.1. Об’єктивна необхідність і механізм антимонопольної політики ................................................................................................................42 3.2. Удосконалення податкової систем України...................................44 3.3. Забезпечення державного захисту конкуренції у господарській діяльності АТЗТ „Фаворит” .................................................................................52 Розділ 4. Охорона праці у АТЗТ „Фаворит”........................................56 Висновки і пропозиції...............................................................................65 Список використаної літератури.............................................................69

 • ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
  ВСТУП 3-6 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 7-35 1.1. Сутність та характеристика механізму державного регулювання розвитку підприємств туризму в сучасних умовах господарювання 7-20 1.2. Нормативно-правова база, що регулює діяльність туристичних підприємств 20-30 1.3. Особливості процесу управління діяльністю туристичних підприємств 30-35 2. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 36-80 2.1. Діагностика діяльності туристичних підприємств України на сучасному етапі 36-54 2.2. Державне регулювання діяльності туристичних підприємств та вдосконалення механізму управління ними 54-70 2.3. Тенденції розвитку діяльності туристичних підприємств України в сучасних умовах 70-80 3. ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 81-95 3.1. Проблемні аспекти державного регулювання та вдосконалення процесу управління діяльністю туристичних підприємств України на сучасному етапі 81-93 3.2. Напрямки інтеграції туристичних підприємств України в світовий ринок послуг 93-95 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 96-101 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 102-105 ДОДАТКИ

 • Функції державного регулювання економіки
  ПЛАН: 10. Функції державного регулювання економіки 16. Особливості державного регулювання окремих сфер та об’єктів 1. Державне регулювання розвитку промислового виробництва 2. Державне регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці 3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 4. Державне регулювання науково-технічної діяльності 5. Державне фінансово-кредитне регулювання

 • Необхідність державного регулювання цін.
  Зміст Вступ 3 1. Необхідність державного регулювання цін. 4 2. Державне регулювання цін у зарубіжних країнах. 5 2.1. Державне регулювання цін у Сполучених Штатах Америки. 5 2.2. Державне регулювання цін у Франції. 8 2.3. Державне регулювання цін у Іспанії. 10 2.4. Державне регулювання цін у Данії. 12 2.5. Державне регулювання цін у Греції. 13 2.6. Державне регулювання цін у Швеції. 15 2.7. Державне регулювання цін у Японії. 17 2.8. Державне регулювання цін у Фінляндії. 18 Висновок 20 Література 21

 • ДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРИЄМСТВА У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 5 1.1.Сутність управління зовнішньоекономічною діяльністю 5 1.2. Державне регулювання ЗЕД 7 1.3. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності 17 Розділ 2. Дослідження організації фінансової діяльності у сфері зовнішньоекономічної діяльності на ПНВП "Спецпромавтоматика" 22 2.1. Характеристика підприємства 22 2.2. Аналіз фінансової діяльності ПНВП "Спецпромавтоматика" 27 2.3. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності ПНВП "Сецпромавтоматика" 30 Розділ 3. Досконалення фінансової діяльності підриємства у сфері зовнішньоекономічної діяльності 37 3.1 Аналіз економічного ефекту від застосування тарифних методів торгової політики 37 2.2 Вдосконалення методів виміру тарифного ефекту 43 Висновок 46 Список використаної літератури. 50

 • ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  ЗМІСТ ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗАКОРДОННИМИ СПРАВАМИ 3 РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 12 2.1.Поняття зовнішньоекономічної діяльності та її суб'єкти. 12 2.2. Види зовнішньоекономічної діяльності та її принципи 16 2.3. Адміністративно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 20 ВИСНОВКИ 25 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 27


Cгенерировано за 0.007768 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100