Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Бухгалтерский учет

Тема: «Обліки і аналіз нарахування та виплати заробітної плати на ТОВ „Меблі”» (ID:114581)

| Вид работы: Диплом | Объем: 96 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи обліку розрахунків нарахування та виплати заробітної плати
1.1. Заробітна плата як економічна категорія
1.2. Історичний аспект обліку оплати праці
1.3. Основні тенденції розвитку обліку оплати праці на сучасному етапі
1.3.1. Ступінь розкриття питання обліку розрахунків з оплати праці в обліковій навчально-практичній літературі
1.3.2. Аналіз періодичних видань
1.3.3. Огляд нормативної бази
1.4. Особливості бухгалтерського обліку нарахування та виплати заробітної плати в зарубіжних країнах: порівняльний аспект
Висновки до 1-го розділу
Розділ 2. Особливості бухгалтерського фінансового обліку нарахування та виплати заробітної плати на ТОВ „Меблі”
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Загальні засади організації бухгалтерського обліку на підприємстві
2.3. Особливості бухгалтерського фінансового обліку нарахування та виплати заробітної плати
2.3.1. Документування операцій з оплати праці
2.3.2. Організація синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з оплати праці, відображення інформації в облікових регістрах
2.3.3. Відображення інформації про розрахунки з оплати праці в звітності підприємства
Висновки до 2-го розділу
Розділ 3. Особливості бухгалтерського управлінського обліку та аналіз операцій з оплати праці на ТОВ „Меблі”
3.1. Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці для цілей управління
3.2. Облік відрахувань та утримань із заробітної плати працівників
3.3. Аналіз нарахування та виплати заробітної плати на підприємстві
Висновки до 3-го розділу
Розділ 4. Охорона праці на ТОВ “Меблі”
4.1. Загальні положення
4.2. Особливості охорони праці на ТОВ „Меблі”
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел

Список литературы:

Список використаної літератури:

1. Бабак Б.М. Що вам треба знати при прийманні на роботу / Все про бухгалтерський облік. – 2000. - №7, с.13-15
2. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: опорний конспект лекцій. – Четверта хвиля, 1997. – 224 с.
3. Батищева Н. Облік оплати праці за національними стандартами / Все про бухгалтерський облік. – 2000. - №7, с.17-21
4. Бондарева Е. Индексация зароботной платы в примерах / Бухгалтерия. – 2004. - №26, с. 33-37
5. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
6. Бухгалтерській фінансовий облік. Підручник/ За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
7. Бухгалтерскнй учет на машиностроительном предприятии. - М.: Изд. «Машиностросние», 1979. -432 с.
8. Бухгалтерскнй учет, контроль й аудит в системе управлення предприятием. - К.: А.С.К., 1998. - 768 с.
9. Вареня В.М. Про витрати на оплату праці та методи виявлення незаконних витрат коштів на оплату праці / Все про бухгалтерський облік. – 2000. - №69, с. 23-26
10. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку/ Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. – К.: Основи, 1999. – 943 с.
11. Габрук О.Витрати на оплату праці, особливості відображення в податковому обліку розрахунків по заробітній платі та інших заохочувальних і компенсаційних виплат / Бухгалтерський облік і аудит. – 2002.- №4, с. 45-49
12. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч.посібник. – К.: Вища шк., 1998. – 544 с.
13. Грабова Н.Н. Бухгалтерыский учет в торговле. Практ.пособие. – К.: «Учетинформ», 1996. – 382 с.
14. Григорович Н. Інструкція зі статистики заробітної плати: коментар фахівця / Бухгалтерия. – 2004. - №7, с.10-14
15. Горщар В. 1С: Расчет зароботной платы / Бухгалтерия. – 2004. - №9, с.67-71
16. Енциклопедичний словник бізнесмена: менеджмент, маркетинг, інформація // За загальною редак¬цією М.І. Молдаванова. - К.: Техні¬ка, 1993. -856 с.
17. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред.С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
18. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. - К.: Вища школа, 1992. - 191 с.
19. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. Навч.посібник. – К.: А.С.К., 2001. – 848 с.
20. Завіновська Г.Т. Економіка праці. Навчальній посібник. К: КНЕУ. 2000. - 200 с.
21. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій: Навч.посіб. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 176 с.
22. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-ХІV
23. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” від 22.05.97 р. №238/97-ВР (зі змінами і доповненнями)
24. Закон України “ Про податок на додану вартість” від 3.04.97 р. зі змінами і доповненнями
25. Інструкція щодо застосування плану рахунків. Наказ Мінфіну України від 30.11.99 р. №291
26. Райзберг Б.А., Лозовсь¬кий Л.М., Стародубцева Е.Б. Современный эко¬номический словарь –2-е изд., исправ. – М.: ИНФРА-М, 1998 г. – 479 с.
27. Максутов С. Заробітна плата – 2004: нові правила „нетрадиційного” нарахування / Бухгалтерия.- 2004.- №8, с. 56-60
28. Мурашко О. Податковий облік і його узгодженість з фінансовим обліком // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - №2, с.54-57
29. Мус Герольд, Ханшманн Рольф. Бухгалтеріський облік: основи – завдання – розв”язання/ Пер.з нім. – С.Лобачової. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с.
30. Курс бухгалтерского учета. - М.: Финансы, 1971 . - 416с.
31. Мандибура В.О., Тимофєєв В.О. Аналіз економічних та правових методів регулювання мінімальної заробітної плати. – К.: Парламент. видавництво, 1997. – 88 с.
32. Оплата труда: бухгалтерський учет и расчеты. -М.: «Бухгалтерскнй учет», 1997.- 111с.
33. Організація бухгалтерського обліку. Навч.посіб. /Ф.Ф.Бутинець, О.В.Олійник, М.М.Шигун, С.М.Шулепова. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576
34. Основи економіки: Підручник. За ред.І.Ф.Радіонової. - К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – 240 с.
35. Пантелеєв В., Вареня В. Облік соціальних виплат, які здійснюються роботодавцями і підприємцями громадянам України / Дебет Кредит. 2002. - №11, с. 22-25
36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року №20.
37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року №27.
38. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.
39. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятель-ности предприятия: 4-е изд. – Минск : ООО «Новое знание», 1999. – 688 с.
40. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2000. – 578 с.
41. Сухарецький В.С. Економічний словник-довідник. – Тернопіль: Навч.книга. – Богдан, 2002. – 328 с.
42. Твердомед Л., Савчук Т. Податковий облік як підсистема бухгалтерського обліку та основа реалізації системи оподаткування в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - №3, с.45-49
43. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник. – К.:А.С.К., 2001. – 784 с.
44. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А.. Бухгалтеріський фінансовий облік: Посібник. – К.: Вид. Центр „Академія”, 2002 – 672 с.
45. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер с англ./ Под ред.проф. Я.В.Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000 - 576 c.
46. Хомин П. Звітність про нарахування до фондів на соціальні заходи має відповідати критеріям доречності та економічності інформації / Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - №2, с.10-19
47. Фатєєва Я. Як працівник може стягнути заробітну плату з підприємства/ Все про бухгалтерський облік. – 2002. - №52, с.38- 40
48. Чубко О. Бухгалтерський облік оплати праці / Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. - №4,с.36-44
49. Щербак Н. Частный предприниматель и социальное страхование / Бухгалтерия. – 2004. - № 34, с.36-41

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Правове регулювання збереження заробітної плати.
  Зміст: Вступ. Розділ 1: Загальна характеристика заробітної плати. 1. Поняття та природа заробітної плати. 2. Потреба у здійсненні правового регулювання заробітної плати. 3. Показники оплати праці. Розділ 2: Збереження середнього заробітку. 1. Порядок обчислення середньої заробітної плати. 2. Випадки збереження середнього заробітку. Розділ 3: Індексація - це гарантований державою механізм підвищення грошових доходів громадян. 1. Умови проведення індексації заробітної плати. 2. Ознаки індексації заробітної плати. 3. Елементи індексації заробітної плати. Розділ 4: Строки виплати заробітної плати. 1. Термін виплати заробітної плати. 2. Строки розрахунку при звільненні. Розділ 5: Відповідальність за затримку виплати заробітної плати. 1. Загальна характеристика відповідальності за затримку виплати заробітної плати. 2. Особливості відповідальності за затримку розрахунку при звільненні. Висновки. Література.

 • Система заробітної плати
  З М І С Т Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика заробітної плати 4 1.1. Поняття та природа заробітної плати 4 1.2. Форми і строки виплати заробітної плати 8 1.3. Нормування праці 13 Розділ 2. Система заробітної плати 15 2.1. Тарифна система та її складові елементи 15 2.2. Форми та системи оплати праці 19 2.3. Оплата праці при відхиленні від умов передбаченими тарифами 23 Розділ 3. Правове регулювання заробітної плати 28 3.1. Потреба у здійсненні правового регулювання заробітної плати 28 3.2. Відповідальність за затримку виплати заробітної плати 32 Висновок 35 Список використаної літератури 36

 • Сутність та особливості обліку заробітної плати на підприємствах
  ПЛАН 1. Сутність та особливості обліку заробітної плати на підприємствах 3 2. Утримання із заробітної плати 5 3. Облік нарахування заробітної плати на та нарахування на неї внесків до Фондів соціального страхування на прикладі ТОВ «Асторія» 6 Використана література 12

 • Облік заробітної плати та пов’язаних з нею розрахунків
  Вступ Розділ 1. Концептуальні основи організації обліку заробітної плати Розділ 2. Техніка підрахунку заробітної плати при погодинній і відрядній формі оплати заробітної плати 2.1. Нарахування заробітної плати 2.2. Утримання із заробітної плати 2.3. Видача заробітної плати і оформлення своєчасно не отриманої заробітної плати Розділ 3. Документальне оформлення доплат за відхилення від нормальних умов роботи Розділ 4. Порядок оформлення розрахунків з робітниками і службовцями і виплата їм заробітної плати Розділ 5. Облік оплати відпусток Розділ 6. Синтетичний облік заробітної плати і розрахунків з робітниками і службовцями по заробітній платі Розділ 7. Нарахування на заробітну плату. Облік розрахунків по соціальному страхуванню Висновки Література Додатки

 • Відповідальність за порушення строків і порядку виплати заробітної плати
  Зміст Вступ 3 1. Поняття заробітної плати і методи її правового регулювання. Нормування праці 4 2. Нормування праці 7 3. Тарифна система та її складові елементи 9 4. Системи оплати праці 11 5. Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами 13 6. Порядок виплати заробітної плати. 18 7. Відповідальність за порушення строків і порядку виплати заробітної плати 22 Висновки 24 Література

 • Облік заробітної плати та пов’язаних з нею розрахунків
  Зміст Вступ Розділ 1. Концептуальні основи організації обліку заробітної плати Розділ 2. Техніка підрахунку заробітної плати при погодинній і відрядній формі оплати заробітної плати 2.1. Нарахування заробітної плати 2.2. Утримання із заробітної плати 2.3. Видача заробітної плати і оформлення своєчасно не отриманої заробітної плати Розділ 3. Документальне оформлення доплат за відхилення від нормальних умов роботи Розділ 4. Порядок оформлення розрахунків з робітниками і службовцями і виплата їм заробітної плати Розділ 5. Облік оплати відпусток Розділ 6. Синтетичний облік заробітної плати і розрахунків з робітниками і службовцями по заробітній платі Розділ 7. Нарахування на заробітну плату. Облік розрахунків по соціальному страхуванню Висновки Література Додатки

 • Нарахування та виплата заробітної плати працівника. Особливості нарахування при відхилені від умов передбачених тарифами.
  Зміст Вступ 3 1. Поняття заробітної плати і методи її правового регулювання. Нормування праці 5 2. Тарифна система та її складові елементи 10 3. Системи оплати праці та її види 12 4. Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами 16 5. Порядок виплати заробітної плати. Обчислення середнього заробітку працівника 21 Висновки 27 Література 29

 • Облік, аналіз та аудит розрахунків по оплаті праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів
  ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ 1. Теоретичні та законодавчі аспекти обліку, аналізу та аудиту розрахунків по оплаті праці на підприємстві 4 1.1. Економічний зміст оплати праці та її форми 4 1.2. Порядок нарахування допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності 15 1.3. Організаційно-економічна характеристика діяльності ТОВ "Оріон" 17 Розділ 2. Облік, аналіз та аудит розрахунків по оплаті праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів на ТОВ "Оріон" 24 2.1. Первинний облік та аналіз затрат праці та її оплати на підприємствах 24 2.2. Облік нарахування і виплати сум відпускних 27 2.3. Утримання із заробітної плати працівників 30 2.4. Зведений облік оплати праці працівників на підприємстві 31 Розділ 3. Методика обліку, аналізу та аудиту розрахунків по оплаті праці та економічний аналіз ефективності використання трудових ресурсів на ТОВ "Оріон" 45 3.1. Аналіз забезпеченості підприємства "Оріон" персоналом 45 3.2. Аналіз використання фонду робочого часу на підприємстві 47 3.3. Аналіз ефективності використання фонду заробітної плати 53 3.4. Автоматизація обробки інформації з аналізу праці і заробітної плати 58

 • Поняття, структура заробітної плати та її відміності винагород за цивільно-правовими договорами, гарантійних та компенсаційних виплат
  Зміст: Вступ 2 1. Поняття, структура заробітної плати та її відміності винагород за цивільно-правовими договорами, гарантійних та компенсаційних виплат. 4 2. Методи регулювання заробітної плати. Організація оплати праці на підприємстві. Тарифна система та характеристика її елементів. 9 3. Система заробітної плати та її види 22 4. Оплата праці при відхиленні від нормальних умов праці . 28 5.Порядок виплати заробітної плати. Обмеження утримань із заробітної плати 30 6. Індексація ка компенсація заробітної плати у зв'язку з затримкою її виплати 34 Висновок 36 Список використаних джерел: 38


Cгенерировано за 0.009399 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100