Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Бухгалтерский учет

Тема: «„Облік та податковий аудит фінансово-господарської діяльності на малих підприємствах” (на прикладі ПП „Укрмедсервіс”)» (ID:114583)

| Вид работы: Диплом | Объем: 84 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст:

Вступ…………………………………………………………………... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку і аудиту фінансово-господарської діяльності малих підприємств ……………………………...5
1.1. Економічна сутність та роль малого підприємства ………...5
1.2. Фінансово-господарська діяльність малого підприємства ...15
1.3. Законодавче регламентування фінансово-господарської діяльності малих підприємств ………………………………………………18
1.4. Стан та проблеми функціонування малих підприємств в Україні …………………………………………………………………………25
1.5. Мета, завдання та порядок проведення аудиту фінансово-господарської діяльності малих підприємств……………………………….33
Розділ 2. Бухгалтерський та податковий облік в ПП „Укрмедсервіс” ……………………………………………………………..…37
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства…..37
2.2. Організаційні аспекти ведення бухгалтерського обліку і заповнення облікових регістрів на підприємстві …………………………49
2.3. Організація податкового обліку на підприємстві …………..55
2.4. Пропозиції щодо удосконалення бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві………………………………………..59
Розділ 3. Методика проведення аудиту фінансово-господарської діяльності ПП „Укрмедсервіс” ………………………………………………63
3.1. Етапи аудиторської перевірки ………………………………...63
3.2. Пропозиції щодо оптимізації оподаткування підприємства ..71
Висновки та пропозиції………………………………………………78
Список використаної літератури ……………………………………82

Список литературы:

Список використаної літератури:
Нормативні акти:
1. Господарський Кодекс України 16 січня 2003 року N 436-IV
2. Закон України "Про Державний бівіжет України на 2005 рік" від 23.12/2004 р. № 2285-ІV, у редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" і деяких інших законодавчих актів України" від 25.03.2005 р. М 2505-ІV
3. Закон України „Про систему оподаткування” зі змінами і доповненнями від 25.06.91р. №125-ХІІ
4. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-ХІV
5. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” від 22.05.97 р. №238/97-ВР (зі змінами і доповненнями)
6. Закон України “ Про податок на додану вартість” від 3.04.97 р. зі змінами і доповненнями
7. Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва" від 19.10.00 р. № 2063-III.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 „Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, затв.наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. №39
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”, затв. наказом Мінфіну від 31.03.01 р. №87
10. Цивільний кодекс України N 435-IV від 16 січня 2003 року
11. Указ Президента від 28.06.99 р. № 746/99 «Про внесення змін до Ука¬зу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 «Про спро¬щену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва»Навчальні джерела та наукові статті:
1. Андрієнко С. Приватні підприємці // Дебет Кредит. – 2004. - №23
2. Бухгалтерській фінансовий облік. Підручник/ За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
3. Давидов Г.М. Аудит: Навч.посібник. – К.:Т-во „Знання”, КОО, 2002. – 363 с.
4. Дерій В.А., Кізима А.Я. Аудит: Курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2002. – 86 с.
5. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. - К.: Т-во „Знання”, КОО, 2001. - 402 с.
6. Економіка підприємства: Навч. посіб. / За ред. А. В. Шегди. 2-е вид.-К.: Знання-Прес, 2002.- 335 с.
7. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. Навч.посібник. – К.: А.С.К., 2001. – 848 с.
8. Замасло О.Т. Вплив податкової політики держави на фінансову діяльність підприємств / Фінанси України, 7/2002, с.39-43
9. Зиновьева О. Обязательность предоставления отчетности в налоговые органы/Баланс.-2000. - №20, с.46
10. Каламбет С.В., Антонов А.В. Удосконалення формування податкової системи/ Фінанси України, 5/2001, с. 87-94
11. Квасовський О.Р. Моделювання вибору оптимального оподаткування для малих підприємств/ Фінанси України, 10/2001, с. 102-111
12. Кузнецова І.С. Мале підприємництво: внесок в економіку та проблеми функціонування/ Финансовая консультація. – 2000. - №49-52. – с. 9-12
13. Кулаковська Л.П. Основи аудиту : курс лекцій. Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
14. Михайлюк Б. Погашення податкового боргу: що, як, коли // Дебет Кредит. - 2003. - №30, с.8 -9
15. Мурашко О. Податковий облік і його узгодженість з фінансовим обліком // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - №2, с.54-57
16. Н.В.Чебанова, Ю.А.Василенко. Бухгалтеріський фінансовий облік: Посібник. – К.: Вид. Центр „Академія”, 2002 – 672 с.
17. Організація бухгалтерського обліку. Навч.посіб. /Ф.Ф.Бутинець, О.В.Олійник, М.М.Шигун, С.М.Шулепова. – Житомир: ЖІТІ, 2001. - 576
18. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навч.посібник/ За ред. проф.Ф.Ф.Бутинця та доц.Н.М.Малюги – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
19. Поліщук Н. До проблеми регулювання результативності діяльності підприємства/ Економіст. – 2001. - №2. – с.43-45
20. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.
21. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2000. – 578 с.
22. Стоян В.І. Удосконалення податкової системи України / Фінанси України, 7/2001, с.115-118
23. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник. – К.:А.С.К., 2001. – 784 с.
24. Твердомед Л., Савчук Т. Податковий облік як підсистема бухгалтерського обліку та основа реалізації системи оподаткування в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - №3, с.45-49
25. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. Навч.посібник. Житомир: ЖІТІ, 2000. - 440 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Теоретико – методологічні основи діяльності малих підприємств та характеристика ЗАТ „Баланс – Аудит”.
  Зміст Вступ Розділ 1. Теоретико – методологічні основи діяльності малих підприємств та характеристика ЗАТ „Баланс – Аудит”. 1.1. Аналіз основних техніко – економічних показників діяльності ЗАТ „Баланс – Аудит” та оцінка фінансового стану. 1.2. Роль та значення діяльності малих підприємств та нормативно – правова база регулювання її обліку та аудиту. 1.3. Огляд літературних джерел стосовно обліку та аудиту діяльності малих підприємств та обгрунтування методики аналізу. Розділ 2. Бухгалтерський облік діяльності малих підприємств та прийняття управлінських рішень. 2.1. Організація обліку діяльності на ЗАТ „Баланс – Аудит”. 2.2. Особливості обліку діяльності малих підприємств. 2.3. Звітність діяльності на ЗАТ „Баланс – Аудит”. 2.4. Вдосконалення організації та методології облікових операцій на ЗАТ „Баланс – Аудит”. Розділ 4. Аудит діяльності малих підприємств на ЗАТ „Баланс – Аудит”. 4.1. Організація проведення аудиту діяльності малих підприємств. 4.2. Методика проведення аудиту діяльності малих підприємств. 4.3. Загальні процедури та рекомендації в результаті проведення аудиту діяльності малих підприємств на ЗАТ „Баланс – Аудит”. Висновки Список використаних джерел Додатки

 • Фінансова звітність малого підприємства та її аналіз
  ЗМІСТ: ВСТУП............................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1.1. Значення та основні принципи підготовки фінансової звітності ..5 1.2. 2. Обсяг, форми та порядок подання фінансової звітності.........10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПП „УКРМЕДСЕРВІС” 2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства.........................................................................................................12 2.2. Постановка фінансово-господарського обліку на підприємстві ...15 2.3. Зміст і порядок складання форм фінансової звітності ................20 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПП „УКРМЕДСЕРВІС”...............................................................................................34 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ..................................................................43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..............................................45 ДОДАТКИ

 • Удосконалення аналізу і контролю діяльності малих підприємств
  ЗМІСТ Вступ...................................................................................................................4 Розділ 1. Поняття малих підприємств та їх характеристика............................................................................................................6 1.1. Сутність малих підприємств.....................................................................6 1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури...................................................................................................................12 Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ “Енігма ЛТД”.............................................................................................................18 2.1. Мета, завдання та основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства............................................................................................18 2.2. Облікова політика ТОВ “Енігма ЛТД” .................................................23 Розділ 3. Економічний аналіз та аудит в системі управління малими підприємствами.........................................................................................................25 3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи аналізу фінансового стану та ефективності господарювання на ТОВ “Енігма ЛТД”.............................................................................................................25 3.2. Розробка та апробація методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства ...........................................................................................31 3.3. Основи концепції зовнішнього аудиту підприємств малого бізнесу..39 Висновки .........................................................................................................52 Список використаної літератури...................................................................55 Додатки

 • Визначення рентабельності фінансово-господарської діяльності підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти визначення рентабельності фінансово-господарської діяльності підприємства 6 1.1 Сутність рентабельності та її вплив на ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства 6 1.2 Методика визначення показників рентабельності 9 1.3 Інформаційно – правове забезпечення фінансово – господарської діяльності 13 2. Аналіз рентабельності фінансової - господарської діяльності закритого акціонерного товариства «Агросервіс» 17 2.1 Фінансово – економічна характеристика підприємства 17 2.2 Оцінка рентабельності фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Агросервіс» 22 2.3 Модель оцінки резервів підвищення рентабельності діяльності підприємства 28 2.4 Резерви збільшення рентабельності фінансово - господарської діяльності підприємства 38 Висновки 42 Література: 44 Додатки 47

 • Аудит на малих підприємствах
  1. Аудит на малих підприємствах 2. Ситуація 1 3. Ситуація 2 Література

 • ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 6 1.1. Організаційні форми малого бізнесу в Україні 6 1.2. Фінансові ресурси малого бізнесу 11 1.3. Організація спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва 17 1.4. Організаційно-економічна характеристика підприємства 29 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 38 2.1. Методичне забезпечення обліку на малих підприємствах 38 2.2. Бухгалтерський облік доходів, витрат та фінансових результатів 42 2.3. Удосконалення організації та методики обліку діяльності малих підприємств 50 РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 53 3.1. Інформаційне забезпечення аналізу на ТОВ “Ваш стиль” 53 3.2. Аналіз фінансових показників діяльності ТОВ “Ваш стиль” 56 3.3. Факторний аналіз діяльності ТОВ “Ваш стиль” 66 РОЗДІЛ 4. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 69 4.1. Вивчення та оцінка стану внутрішньогосподарського контролю на ТОВ “Ваш стиль” 69 4.2. Методика вивчення стану внутрішньогосподарського контролю на ТОВ “Ваш стиль” 74 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 79 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 82

 • Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановка фінансового обліку
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Значення і основні принципи фінансової звітності на малих підприємствах 5 2. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановка фінансового обліку 11 3. Зміст, структура та порядок складання Балансу 17 4. Зміст, структура та порядок складання Звіту про фінансові результати 28 5. Використання даних фінансової звітності для управління 34 6. Використання ПК на підприємстві 38 Висновки та пропозиції 41 Література 44 Додатки 46

 • Фінансово-господарської діяльності та постановка фінансового обліку на малому підприємству
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Значення і основні принципи фінансової звітності на малих підприємствах 5 Розділ 2. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановка фінансового обліку на малому підприємству 11 2.1. Загальна характеристика обліку діяльності малого підприємства 11 2.2. Зміст, структура та порядок складання Балансу 16 2.3. Зміст, структура та порядок складання Звіту про фінансові результати 26 Розділ 3. Використання даних фінансової звітності для управління 33 Висновки та пропозиції 38 Список використаної літератури 41

 • Теоретичні аспекти аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 Розділ 1 Теоретичні аспекти аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства 6 1.1 Економічна сутність фінансово-господарської діяльності підприємства 6 1.2 Політика управління фінансово-господарської діяльністю підприємства 15 1.3 Інформаційно – правове забезпечення процесу аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства 29 Розділ 2 Аналіз фінансово-господарської діяльності ПП "Минко-Еліт" 36 2.1. Техніко-економічна характерист ика діяльності підприємства 36 2.2 Оцінка фінансово-майнового стану підприємства 42 2.3 Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства 54 Розділ 3 Шляхи підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства ПП “Минко-Еліт” 67 3.1 Шляхи збільшення фінансових результатів підприємства 67 3.2 Резерви підвищення ефективності використання майна підприємства 74 3.3 Економічне обґрунтування запропонованих заходів 79 Висновки 84 Список використаної літератури 88 Додатки 94


Cгенерировано за 0.018330 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100