Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Управление персоналом

Тема: «„Ефективність формування і використання кадрового потенціалу підприємства (на прикладі ТОВ „Аква люкс”)”» (ID:114593)

| Вид работы: Диплом | Объем: 93 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………….3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ..........6
1.1. Сутність і структура кадрового потенціалу підприємства …...6
1.2. Механізм формування і використання кадрового потенціалу………………………………………………………………………..11
1.3. Система управління кадровим потенціалом та її особливості ..21
ІІ. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ТОВ „АКВА ЛЮКС”…………………………………..…36
2.1. Організаційно-правова характеристика підприємства ……..…36
2.2. Основні напрями формування і використання кадрового потенціалу ……………………………………………………………………….54
2.3. Технологія оцінки кадрового потенціалу ……………………...57
2.4. Аналітична оцінка кадрового потенціалу підприємства …….60
ІІІ. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОВ „АКВА ЛЮКС” ………………………………………. 65
3.1. Проблеми формування і використання кадрового потенціалу підприємства ………………………………………………………………….…65
3.2. Зарубіжний досвід вдосконалення системи управління кадрами ………………………………………………………………………..…71
3.3. Шляхи підвищення ефективності формування і використання кадрового потенциалу підприємсва …………………………………………..76
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ………………………………………85
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………89
ДОДАТКИ

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Указ Президента України "Про Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року"
2. Богиня Д. П. Управління потенціалом підприємства. - К., 2002. - 258 с.
3. Ділова оцінка персоналу в умовах комп ютеризації праці / НАН України. Ін-т економіки пром-сті / Уклад.: Л.С. Вінарік. — Донецьк, 2001. — 48 с.
4. Дудар Т. Роль кадрового потенціалу у забезпеченні ефективного менеджменту в аграрній сфері // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2002. - Випуск 6. - с. 7 - 10.
5. Дулуб Л. Н. Соціально-економічна сутність категорії "трудовий потенціал" // Економіка розвитку. - 2003. - №3 (27). - С. 99-102.
6. Заболотная С.П. В помощь работнику отдела кадров. – Днепропетровск: Баланс-клуб, 1999. – 293с.
7. Іванов Л. Ф. Діалектика управління: Монографія. — Дніпропетровськ: Пороги, 1996. — 123 с.
8. Кадрове діловодство: Методичний посібник. – Дніпропетровськ: Баланс-клуб, 1999. – 112с.
9. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.Й., Синявський В.В., Ткаченко О.М., Федоришин Б.О., Ящишин О.О. Основи професіографії: Навч.посібник. -- К.: МАУП, 1997. -- 148 с
10. Катков В. Формирование организационной культуры на промышленном предприятии // Управление персоналом.- 2000.- № 2. - С. 66-70.
11. Кириллов Л. Как заставить сотрудников "гореть" на работе // Управление персоналом.- 2000.- № 6. - С. 26-31.
12. Кибанова А.Я. Управление персоналом организации: Учебник. – М.: ИНРА – М.1997. – 512 с.
13. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навчальний посібник. – Київ: КНЕУ, 1998. – 224с.
14. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посіб. / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1998. — 224 с.
15. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч.посіб.-К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000.-378с.
16. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посіб¬ник. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.
17. Крушельницька О.В. Мотивація та оцінка діяльності персоналу: Навч.посібник.- Житомир: ЖІТІ, 2000.- 215с.
18. Ладанов И. Д. Система оценки персонала организации. Монография - М.:Инфра-М, 2000. -312 с.
19. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.
20. Менеджмент организации: Учебное пособие. Под ред.проф. З.П.Румянцевой, проф.Соломатина Н.А. – М.: Инфра-М, 1995. – 429 с.
21. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч.посіб.- К.,2001. – 560 с.
22. Нагорская М.Н. Формирование и использование потенциала управленческого персонала в рыночных условиях // Экономика и управление.-2003.-№ І. - с. 7-13.
23. Осовий Г. Актуальні питання колективно-договірного регулювання трудових відносин в Україні”/ Україна:аспекти праці. – 1999. - № 6. С.15-16
24. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч.посібник.- Житомир: ЖІТІ, 2000.- 304 с.
25. Платонов С. В. і ін. Мистецтво управлінської діяльності/ Платонов С. В., Третяк В. И., Черкасов В. В. — К.: Лібра, 1996. — 413 с
26. Развитие трудового потенциала – вопрос национальной безопасности // Реклама на село. – 2004. - №14. – с. 1.
27. Рудченко О., Пономарьова О. Підвищення ефективності використання трудового потенціалу на підприємствах різних форм власності в умовах роздержавлення // Україна: аспекти праці (укр.).- 2003.- № 1.- C.35-40
28. Рубан Г.С. Работа с кадрами на производстве. – Киев: Техника, 1990. – 124 с.
29. Підсолонко О.А. Менеджмент: теорія і практика. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 370 с.
30. Свинцицкий А.Л. Социальная психология управления: Учебник. – Издательство Ленинградское училище.- 1998. - 314с.
31. Сабадош Г.О. Особливості формування системи мотивації працівників підприємств туристичної сфери в сучасних умовах // Актуальні проблеми економіки. – 2003. -№11. –С.129.
32. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом. – СПб.: Питер, 2000. – 416 с.
33. Табахарнюк М. , Петренко В. До оцінки стану і досвіду використання сучасних мотиваційних технологій керівниками українських підприємств та організацій // Регіон. економіка. — 2001. — N 3. — С. 100-107.
34. Українець С.А. Соціально-трудові відносини в Україні: зміст і розвиток./Україна: аспекти праці. - 1998. - № 4. - С.16-17
35. Українець С. Соціальне партнерство в Україні: перспективи законодавчого регулювання / Україна: аспекти праці. – 1998.- № 2. – С.8-10
36. Управление персоналом организации / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА – М., 2003. – 638 с.
37. Управление организацией: Энциклопедический словарь.-М., 2001. – 238 с.
38. Управление персоналом на производстве /Под ред. проф. Н.И. Шаталовой, Н.М. Бру¬носова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 381 с.
39. Шепель В.М. Управленческая психология. – М.: Экономика, 1984. – 248 с.
40. Шпалинский В.В., Помазан С.А. Психологія управління: Навчальний посібник. – Хар¬ків: Веста: Вид-во „Ранок”, 2002. – 128 с.
41. Щёкин Г.В. Аттестация и резерв кадров. – Киев, 1991. – 264с.
42. Щёкин Г.В. Теория и практика управления персоналом. – Киев: МАУП, 1998. – 256с.
43. Щокін Г.В. Теорія кадрової політики: Монографія. – Київ: МАУП, 1997. – 176с.
44. Щур С. Теоретичні та методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності управлінського персоналу // Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. пр. з пробл. торгівлі і громад. харчування. — 1999. — Вип. 9, Т. 2. — С. 197-202.
45. Червінська Л.П. Фактори мотивації персоналу в менеджменті — К.: Правда Ярославичів, 1998. — 254 с.
46. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч.посібник.-2-ге вид., перероб., доп.-Житомир: ЖІТІ, 2001.-300 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Функції кадрового менеджменту
  Функції кадрового менеджменту Вступ Розділ 1. Теоретичні основи кадрового менеджменту 1.1. Предмет, завдання й зміст кадрового менеджменту 1.2. Принципи й методи управління персоналом в сучасних умовах 1.3. Механізм управління кадрами та функції кадрового менеджменту Розділ 2. Організація кадрового менеджменту у ТОВАква-люкс” 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 2.2. Аналіз трудових показників 2.3. Аналіз системи управління підприємством і організації кадрової роботи Розділ 3. Шляхи вдосконалення кадрового менеджменту на ТОВАква-люкс” Висновки та пропозиції Список використаної літератури

 • Теоретичні основи кадрового менеджменту
  Зміст Вступ ...............................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи кадрового менеджменту .............4 1.1. Предмет, завдання й зміст кадрового менеджменту ..........4 1.2. Принципи й методи управління персоналом в сучасних умовах.........................................................................................................6 1.3. Механізм управління кадрами та функції кадрового менеджменту..............................................................................................8 Розділ 2. Організація кадрового менеджменту у ТОВАква-люкс”.........................................................................................................14 2.1.Організаційно-економічна характеристика підприємства14 2.2. Аналіз трудових показників ...........................................19 2.3. Аналіз системи управління підприємством і організації кадрової роботи........................................................................................23 Розділ 3. Шляхи вдосконалення кадрового менеджменту на ТОВАква-люкс” ...................................................................................28 Висновки та пропозиції ............................................................32 Список використаної літератури ..............................................35

 • Ефективність формування і використання кадрового потенціалу об’єднань підприємств
  Зміст: Вступ ...........................................................................................................3 1. Теоретичні основи формування і використання кадрового потенціалу об’єднань підприємств .....................................................................4 1.1. Кадрова політика об’єднань підприємств в умовах ринкової економіки .................................................................................................................4 1.2. Методи формування і використання кадрового потенціалу об’єднань підприємств ..........................................................................................8 1.3. Економічний механізм визначення ефективності кадрової політики об’єднань підприємств .......................................................................18 Розділ 2. Проект розвитку молокопереробного кластеру ..............29 2.1. Організаційно-правова характеристика .......................................29 2.2. Економічна характеристика і оцінка потенціалу господарської діяльності підприємств .......................................................................................34 2.3. Шляхи розвитку молокопереробного кластеру .........................37 3. Вдосконалення механізму управління персоналом об’єднань підприємств ...........................................................................................................43 Висновок ..................................................................................................51 Список використаної літератури……………………………………...52

 • Економічна оцінка потенціалу підприємства АТ „Калиновський машинобудівний завод”
  Зміст Вступ.......................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи характеристики потенціалу підприємства..........5 1.1. Сутність виробничого потенціалу підприємства...............................5 1.2. Сучасні особливості формування і розвитку кадрового потенціалу підприємства.............................................................................9 Розділ 2. Економічна оцінка потенціалу підприємства АТ „Калиновський машинобудівний завод”......................................................14 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства...............14 2.2. Аналіз потенціалу підприємства.........................................................17 Розділ 3. Формування системи пріоритетів в управління потенціалом розвитку підприємства...................................................................30 Висновки................................................................................................................35 Список використаної літератури.........................................................................37 Додатки

 • Особливості формування і використання ресурсного потенціалу підприємства
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти визначення ресурсного потенціалу підприємства 5 1.1. Ресурсний потенціал: економічна природа та сутність 5 1.2. Основні шляхи формування ресурсного потенціалу підприємства 9 Розділ ІІ. Особливості формування і використання ресурсного потенціалу підприємства АКБ "Укрінбанк" 20 2.1. Загальна характеристика підприємства 20 2.2. Операції банку по залученню депозитів 35 2.3. Позичені ресурси 43 Розділ ІІІ. Шляхи підвищення ресурсного потенціалу підприємства 47 Висновки 66 Список використаної літератури 72

 • Прогнозування і планування прибутку підприємства. Розподіл та використання прибутку” (на прикладі ТОВ „Гудок”)
  ЗМІСТ: Вступ...........................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи формування та використання прибутку 1.1. Економічна сутність прибутку підприємства, нормативне забезпечення та стан розгляду в економічній літературі .............................5 1.2. Економічний механізм визначення прибутку ..........................10 1.3. Оподаткування прибутку підприємства ....................................18 Розділ 2. Методичні основи формування та в використання прибутку у ТОВ „Гудок” 2.1. Організаційно-економічна оцінка підприємства як суб’єкта господарювання ....................................................................................................21 2.2. Стратегія формування та розподілу прибутку підприємства ………………………………………………………………………………….....31 Розділ 3. Шляхи підвищення прибутку підприємства та напрямки вдосконалення його використання .................................................................39 Висновки та пропозиції ……………………………………………….46 Список використаної літератури ……………………………………48

 • Ефективність використання власного капіталу підприємства та шляхи її підвищення
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Формування та розподіл капіталу підприємства 6 1.1. Власний капітал: поняття, економічна сутність та класифікація 6 1.2. Відображення даних та розкриття інформації про власний капітал у фінансовій звітності 12 1.3. Методика проведення аналізу власного капіталу 15 Розділ 2. Аналіз власного капіталу ТОВ "Омега" 19 2.1. Характеристика підприємства ТОВ "Омега" 19 2.2. Аналіз власного капіталу ТОВ "Омега" 22 2.3. Аналіз залученого капіталу підприємства ТОВ "Омега" 30 Розділ 3. Ефективність використання власного капіталу підприємства та шляхи її підвищення 34 3.1. Ефективність майнової структури капіталу підприємства та оцінка структурних змін 34 3.2. Пропозиції щодо проведеного аналізу власного капіталу підприємства ТОВ "Омега" 37 Висновки 44 Список використаної літератури 48 Додатки 50

 • ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА МАТЕРІАЛАХ ТОВ "ОМЕГА"
  Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 7 ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Власний капітал: поняття, економічна сутність та класифікація 7 1.2. Документування господарських операцій з обліку власного капіталу 14 1.3. Відображення даних та розкриття інформації про власний капітал у фінансовій звітності 23 РОЗДІЛ 2 27 ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ І ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "ОМЕГА" 27 2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ТОВ "Омега" 27 2.2. Загальна фінансова оцінка капіталу та діяльності підприємства 31 РОЗДІЛ 3 46 ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ 46 3.1. Ефективність майнової структури капіталу підприємства та оцінка структурних змін 46 3.2. Ефективність фінансової структури капіталу підприємства (джерел фінансування) та оцінка його структурних змін 50 3.3. Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємства 53 3.4. Шляхи підвищення ефективності використання власного капіталу та фінансового стану підприємства ТОВ "Омега" 66 ВИСНОВКИ 73 ЛІТЕРАТУРА 77 ДОДАТКИ 79

 • Формування мотиваційної політики у менеджменті закладів охорони здоров’я на прикладі ТОВ “Аптека Біокон”
  ЗМІСТ ВСТУП ............................................................................................................... 3 Розділ І. Теоретичні принципи формування мотиваційної політики у менеджменті закладів охорони здоров’я на прикладі ТОВ “Аптека Біокон” . 5 1.1. Теоретичні основи механізму мотивації в організаціях ........................ 5 1.2. Правове регулювання мотиваційних інструментів на сучасному етапі ....................................................................................................................... 17 1.3. Особливості створення мотиваційних систем у медичних та фармацевтичних закладах ................................................................................... 33 Розділ ІІ. Аналіз формування мотиваційної політики у менеджменті закладів охорони здоров’я на прикладі ТОВ “Аптека Біокон” ................................................................................................................................ 42 2.1. Загальна характеристика організаційно виробничої діяльності ТОВ “Аптека Біокон” ................................................................................................... 42 2.2. Оцінка кадрового складу ТОВ “Аптека Біокон” ................................. 63 2.3. Матеріальна мотиваційна система ТОВ “Аптека Біокон” .................. 68 2.4. Характеристика сучасного стану нематеріальної мотивації ТОВ “Аптека Біокон” ................................................................................................... 79 ВИСНОВКИ .................................................................................................... 84 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ................................................ 87


Cгенерировано за 0.019257 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100