Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономика предприятия

Тема: «Собівартість і ціна» (ID:114613)

| Вид работы: Диплом | Объем: 112 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План

Вступ........................................................................................................................3
Розділ 1. Науково-теоретичні аспекти ціни і собівартості в аграрному
секторі АПК.............................................................................................................5
1.1. Нормативно-правова база......................................................................5
1.2. Огляд економічних джерел...................................................................11
Розділ 2. Економічна характеристика основних фінансових показників
товариства ДП „Маяк” ТОВ „Кристал”...............................................................17
2.1. Організаційно-правовий статус...........................................................17
2.2. Оцінка фінансового стану товариства.................................................19
2.3. Облікова політика товариства..............................................................26
Розділ 3. Ціна і собівартість – основні фактори в аграрному секторі АПК......29
3.1. Економічно-фінансове визначення ціни та собівартості...................29
3.2. Вплив податку на прибуток підприємства на фінансові результати
діяльності підприємства...............................................................................42
3.3. Обґрунтування прибутку підприємства з урахуванням рівня ціни
на продукцію.................................................................................................44
3.4. Державна цінова політика та особливості формування витрат на
виробництво та собівартість продукції.......................................................49
3.5. Напрями удосконалення формування прибутку підприємства.........52
Висновки і пропозиції............................................................................................56
Список використаної літератури...........................................................................59
Додатки

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція (Основний Закон України) Прийнятий ВР України 28.06.1996р.
2. „Про плату за землю”: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. – №45. – Ст.238
3. "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" Указ Президента України від 3.12.99р.
4. "Про Державну програму приватизації" Закон України // Відомості Верховної Ради. - 2000. - № 33-34. - С. 272.
5. "Про форми власності на землю" Закон України від 30 січня 1992 р.
6. “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” Закон України від 30.10.1996р.
7. „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 31, ст.440
8. „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” Закон України від 16.07.99р. №996-ХІV.
9. „Про власність” Закон України від 7 лютого 1991 р. N 697-XII -ВР.
10. „Про інвестиційну діяльність” Закон України // Відомості ВР України. – 1992. - №10.
11. „Про оподаткування прибутку підприємства”, Закон України №283/97-ВР від 22.05.97р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №36.
12. „Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року” // Урядовий кур’єр. – 2005. - №42.
13. „Про підприємства в Україні” Закон України від 27 березня 1991 р. № 887-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 24. – Ст. 272.
14. „Про підприємництво” Закон України // Відомості ВР України. – 1991. - №14.
15. „Про режим іноземного інвестування”, Закон України від 19 березня 1996 р. N 93/96-ВР.
16. „Про фіксований сільськогосподарський податок” Закон України із змінами та доповненнями внесеними відомістю ВР, 1999. - №5-6. – С.39.
17. „Про банки і банківську діяльність”, Закон України // Діло. – 1994. - №84.
18. Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України. Схвалена Постановою Верховної Ради України від 22 вересня 1995 р.
19. П(с)БО №2 „Баланс” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87.
20. П(с)БО №3 „Звіт про фінансові результати” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87.
21. П(с)БО №15 „Доходи” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999р. №237.
22. П(с)БО №16 “Витрати”, затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.99р.
23. Положення з плану, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.1996р. №473.
24. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств і організацій, затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 21.03.1997р., №37 // Галицькі контракти. – 1997. - №40. – С.40-55.
25. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах, затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України №189 від 2 липня 2001 р.
26. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - 3-е изд., перераб. М.: Финансы и статистика, 2005. - 288 с.: ил.
27. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. – 2 изд., доп. – М.: Финансы и статистика, 2001.
28. Бланк І.О. Фінансовий механізм управління ефективністю операційних витрат підприємства // Фінанси України, 2005. - №8. - С. 18-30.
29. Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т. А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. — Житомир: ЖІТІ, 2000. —672 с.
30. Гаврилова А.А. Формування акціонерної власності індустріального сектору економіки України // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Вип. 80. – 2004.
31. Ганієв А. Капітал акціонерного товариства: принципи формування, оптимізація структури // Ринок цінних паперів України. - 2005. - № 7 - 8. – С.41 - 45.
32. Гончарова Н. Особливості правового становища відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації: [Правове становище відкритих акціонерних товариств] // Право України. - 2006. - № 2. - С.49 - 54.
33. Дем'яненко П. В. Розвиток економічного механізму функціонування акціонерних товариств // Економічне зростання України: стан та чинники забезпечення: Зб. наук. пр. - [К.], [2003]. - С.398-412.
34. Здоронюк Г. Проблемные аспекты деятельности АО // Юрид. практика. - 2006. - 21 дек. - С.11-14.
35. Кириленко І. Г. Агропромисловий комплекс України: сучасний стан та погляд у майбутнє //Економіка АПК. №4, 2005р. – с.90.
36. Король В.А. Проблеми управління фінансами відкритих акціонерних товариств // Фінанси України №2, 2007 р.
37. Костіна Н.І., Марахов К.С. Проблеми формування фондового ринку в Україні // Фінанси України. – 2006. - №3. – С.48.
38. Леонов Д.А., Смаглюк Є.М. Перспективні напрями розвитку інформаційної інфраструктури ринку акцій в Україні // Фінанси України №2, 2007 р.
39. Лозун Ю.А. Реформування аграрного сектора України. / Економіка АПК. № 1- 2006. - С. 3 - 6.
40. Лупенко Ю. Формування акціонерних структур в АПК. //Економіка України. – 2005.- №11. – с.26.
41. Марценко С.В. До питання аграрних реформ в Україні. // Економіка та держава. 2005 - №3 – С.43.
42. Марчук Є. К. Село – опора української економіки.// Економіка АПК №11, 2005. – с.93.
43. Наймушин В.Г., Козлов А.Н. Корпоративная собственность в трансфармационной экономике // Экономический вестник. – №2. – 2005.
44. Науменко В. Злети і падіння ринку цінних паперів України. // Вісник НБУ. – 2006. - №8. – С.33.
45. Оскольський В.В. Українська фондова біржа: працюємо на економіку. – Фінанси України. – 2005. - №8. – С.57.
46. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.
47. Прейгер Д. Сільське господарство України: вчора, сьогодні, завтра. //Економіка України. – 2005 – №12. – с.97.
48. Рубан Ю. Методологічні та методичні питання створення концепції розвитку сільського господарства. // Економіка України. - 2004. -№1. – с.74.
49. Саблук П.Т. Аграрна реформа: стан і напрями розвитку // Економіка АПК. 2005. - № 4. - С.3-9
50. Сафронова О.М. Методи регулювання корпоративних відносин та особливості їх упровадження в Україні // Фінанси України. - №6. – 2006.
51. Стеценко Б. Структура акціонерної власності в Україні: формування та вплив на фондовий ринок / Цінні папери України. – №2. - 2006. - 12 січня.
52. Стецюк Л.С. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства: бухгалтерський облік та звітність // Облік і фінанси АПК . – 2006. - №7. - с.57.
53. Чистов С.М., Никифоров А.Є. – Державне регулювання економіки. – К.: КНЕУ, 2000. – 314 с.
54. Чухліб О.А. Управлінське рішення щодо витрат у собівартості продукції //Фінанси України. - №2, 2006 р. С. 69.
55. Шпичак О. М. Економічні проблеми АПК в умовах формування ринкових відносин. //Вісник аграрної науки №9, 2005. – с.102.
56. Януль І.Є., Шелудько В.М. Шляхи розвитку фондового ринку в Україні // Фінанси України. – 2005. - №6. – С.40.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Собівартість продукції, як фактор ціноутворення при переході до ринку
  Зміст 1. Собівартість продукції, як фактор ціноутворення при переході до ринку. Поняття собівартості, її види. Класифікація витрат, що включаються в собівартість продукції 3 2. Встановлення цін по географічному принципу 4 3. Державна політика регулювання цін в сучасних умовах 6 4. Попит, пропозиція та ціна рівноваги 7 5. Задача 10 Література 11

 • Поточні витрати і ціна продукції підприємства
  1. Витрати п-ва та їх класифікація. 2. Собівартість, її види та структура. 3. Калькулювання собівартості продукції. 4. Поняття і види цін.

 • Форвардні контракти на фінансовому ринку
  Зміст 1. Особливості випуску та обігу облігацій підприємств 3 2. Форвардні контракти на фінансовому ринку 12 2.1 Форвардні контракти і їх основні характеристики 12 2.2 Форвардна ціна фінансових активів 16 2.2.1 Форвардна ціна активів, не приносячих доходів 16 2.2.2 Форвардна ціна активів, що приносять відомі доходи 17 2.2.3 Форвардна ціна активів, що володіють постійною дивідендною прибутковістю при безперервному нарахуванні. 19 3. Задача 20 Перелік використаної літератури 21

 • Бізнес-план БУДІНДУСТРІЯ
  1.Опис фірми 3 1.1. Назва фірми і рід діяльності 3 1.2. Загальні характеристики товару 3 1.3. Орієнтовна чисельність персоналу 3 2. Зведення контрольних показників 4 3. Поточна маркетингова ситуація 4 3.1. Сегментація ринку 4 3.2. Конкуренти 5 4. Товарна стратегія фірми 6 4.1. Товар. Додаткові послуги 6 4.2. Сегмент ринку для якого призначений наш товар 9 4.3. Планований обсяг випуску 11 4.4. Небезпеки, що можуть вплинути на збут товару і можливості протидії їм 12 5.Ціна товару і планований прибуток 13 5.1. Тип ринку і метод ціноутворення 13 5.2. Собівартість 14 5.3. Ціна 15 5.4. Прибуток і графік беззбитковості 16 6. Планування маркетингового бюджету 16 6.1. Просування і реклама (з прикладом) 16 6.2. Поширення товару 17 6.3. Маркетингові дослідження 18 6.4. Витрати на НІОКР 19 6.5. Підсумкова таблиця маркетингових витрат 19 Додаток 20

 • АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО
  Зміст Стор. ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО 5 1.1. СОБІВАРТІСТЬ 5 1.2. КОШТОРИС ВИРОБНИЦТВА І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 12 1.3. СОБІВАРТІСТЬ ОКРЕМИХ ВИРОБІВ 18 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО 27 2.1 ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ 27 2.2 АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ЗА КАЛЬКУЛЯЦІЙНИМИ СТАТТЯМИ ВИТРАТ 32 2.3. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ОДНУ ГРИВНЮ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ 43 ВИСНОВКИ 47 ЛІТЕРАТУРА 49

 • Рентабельність та собівартість продукції
  ВСТУП.................................................................................... .....................2 РЕФЕРАТ............................................................................................................4 РОЗДІЛ I ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦИИ...........................................................................5 1.1 Теоретичні основи рентабельності...........................................5 1.2 Собівартість продукции..............................................................10 РОЗДІЛ II ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «...... СИРЗАВОД».............13 2.1 Коротка організаційно-економічна характеристика..........13 2.2 Аналіз прибули і рентабельності підприємства.........................21 РОЗДІЛ III ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.........................................................................................................26 Висновки..........................................................................................................29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................................................30

 • Ціна за умов змінного попиту та пропозиції.Чинники коливання цін
  1. Яку роль в умовах ринкової економіки відіграє ціна за умов змінного попиту та пропозиції 3 2. Чинники коливання цін, їх сутність 10 3. В умовах ринкової економіки ціна має прогресивне значення, якщо попит: 13 Література 14

 • Собівартість продукції, фактори, які впливають на її величину
  ЗМІСТ Вступ.........................................................................................................................3 1 Собівартість продукції, фактори, які впливають на її величину.....................6 1.1 Собівартість промислової продукції............................................................11 2 Інформаційні джерела, які використовуються для аналізу собівартості, їх характеристика..........................................................................15 3 Організаційно-економічна характеристика підприємства...............................19 4 Собівартість продукції та резерви її зниження на підприємстві....................21 4.1 Аналіз динаміки операційних витрат на 1 грн. вартості реалізованої продукції.................................................................................24 4.2 Аналіз впливу чинників зміни витрат на 1 грн. вартості реалізованої продукції.................................................................................25 4.3 Аналіз впливу складу продукції за віком її випуску на зміни витрат на 1 грн. вартості реалізованої продукції.....................26 4.4 Аналіз впливу собівартості окремих груп продукції за рівнем їх рентабельності.....................................................................................28 4.5 Аналіз собівартості за калькуляційними статтями витрат.....................29 Висновки та рекомендації....................................................................................32 Список використаної літератури..........................................................................35

 • СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ
  ПЛАН 1. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ 3 2. ПОНЯТТЯ: ОДНОЕЛЕМЕНТНІ ВИТРАТИ 12 ЛІТЕРАТУРА 15


Cгенерировано за 0.005269 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100