Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Финансовый менеджмент

Тема: «Управління і платоспроможність підприємства» (ID:114627)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 55 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ......................................................................................................................3
1. Теоретичні основи управління і платоспроможності підприємства............5
1.1. Об'єктивна необхідність і поняття управління
суб'єктами господарювання.......................................................................5
1.2. Діагностика ліквідності й платоспроможності підприємства.........8
2. Оцінка управління платоспроможністю підприємства
ПМП виробнича фірма „Панда”..........................................................................14
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства...............14
2.2. Аналіз платоспроможності і фінансового стану підприємства.......16
2.3. Управління грошовими активами виробничої фірми „Панда”........26
3. Шляхи покращення платоспроможності та ліквідності підприємства........28
Висновки................................................................................................................33
Список використаної літератури.........................................................................35
Додатки

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-економической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие. – М.: Дело и Сервис, 2000
2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - 3-е изд., перераб. М.: Финансы и статистика, 1994. 288 с.: ил.
3. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. – 2 изд., доп. – М.: Финансы и статистика, 2001
4. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, 2004. – 656 с.
5. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Підруч.: Пер. з англ..- К.: Молодь, 1997. – 1000с.
6. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз: Навчальний посібник. – Житомир: Рута, 2003. – 680 с.
7. Економіка підприємств. Посібник/ За ред. Л.С. Харіна. – Тернопіль.: Економічна думка, 2000. - 500 с.
8. Економічний аналіз: Навч. посібник/ Під.ред. Чумаченка М. Г. – К., 2003 – 556с.
9. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000. – 152с.
10. Крамаренко В.І., Холод Б.І. та ін. Управління ресурсами підприємства: Навчальний посібник: Центр навчальної літератури, 2004. – 288 с.
11. Крамаренко Г.О. Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 520 с.
12. Маркіна І.А. Менеджмент підприємства. – К.: Вища школа, 2000. – 276 с.
13. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.4-тое изд., перераб.и доп. – Минск: ООО “Новое знание”, 2001.
14. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М.: ИНФРА-М, 2002.-336с.
15. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 271 с.
16. Старостенко Г.Г., Мірко Н.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.
17. Томпсон А., Формби Дж. Экономика фирмы / Пер. с англ. - М.: ЗАО "Издательство БИНОМ", 1998. - 544 с.
18. Фінанси підприємств / за ред. А.М. Поддєрьогіна.– К.:2000
19. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / За ред. проф.. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 496 с.
20. Черкасов В.Е. Финансовый менеджмент: Учебно-методическое пособие. – Тверь, 1999.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Аналіз платоспроможності підприємства на основі ліквідності балансу
  Вступ 5 1. Ліквідність і платоспроможність – поняття, структура, особливості управління 8 1.1. Поняття ліквідності і платоспроможності 8 1.2.Платоспроможність та ліквідність як складові фінансового стану підприємства 11 2. Принципи розрахунку показників ліквідності підприємства 13 3. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства 20 3.1. Загальна характеристика підприємства 21 3.2. Аналіз майнового стану підприємства 25 3.3. Аналіз ліквідності підприємства 25 3.4. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства 26 3.5. Аналіз ділової активності підприємства 27 3.6. Аналіз ділової активності підприємства 28 Висновки та пропозиції 29 Список літератури: 33 Додатки 34

 • Принципи розрахунку показників платоспроможності підприємства
  Вступ 3 1. Ліквідність і платоспроможність – поняття, структура, особливості управління 5 1.1. Поняття ліквідності і платоспроможності 5 1.2.Платоспроможність та ліквідність як складові фінансового стану підприємства 7 2. Принципи розрахунку показників платоспроможності підприємства 8 2.1.Поняття фінансової стійкості підприємства та фактори, які її забезпечують 8 2.2.Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства на підставі бухгалерської звітності за національними та міжнародними стандартами 11 3. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства 17 Висновки та пропозиції 20 Список літератури: 22

 • Принципи розрахунку показників платоспроможності підприємства
  Вступ 3 1. Ліквідність і платоспроможність – поняття, структура, особливості управління 6 1.1. Поняття ліквідності і платоспроможності 6 1.2.Платоспроможність та ліквідність як складові фінансового стану підприємства 9 2. Принципи розрахунку показників платоспроможності підприємства 11 2.1.Поняття фінансової стійкості підприємства та фактори, які її забезпечують 11 2.2.Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства на підставі бухгалерської звітності за національними та міжнародними стандартами 16 3. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства 24 Висновки та пропозиції 28 Завдання 32 Список літератури: 35

 • Порівняльна характеристика аналізу платоспроможності підприємства за національними та міжнародними стандартами
  Вступ 5 1. Ліквідність і платоспроможність – поняття, структура, особливості управління 8 1.1. Поняття ліквідності і платоспроможності 8 1.2.Платоспроможність та ліквідність як складові фінансового стану підприємства 11 2. Принципи розрахунку показників платоспроможності підприємства 13 2.1.Поняття фінансової стійкості підприємства та фактори, які її забезпечують 13 2.2.Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства на підставі бухгалерської звітності за національними та міжнародними стандартами 18 3. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства 26 Висновки та пропозиції 30 Список літератури: 34

 • Принципи розрахунку показників ліквідності та платоспроможності підприємства
  Вступ 3 1. Ліквідність і платоспроможність – поняття, структура, особливості управління. 5 1.1. Поняття ліквідності і платоспроможності. 5 1.2.Платоспроможність та ліквідність як складові фінансового стану підприємства 9 2. Принципи розрахунку показників ліквідності та платоспроможності підприємства. 11 3. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства. 20 Висновки та пропозиції. 24 Список літератури 28

 • Принципи розрахунку показників ліквідності та платоспроможності підприємства
  Вступ 4 1. Ліквідність і платоспроможність – поняття, структура, особливості управління 7 1.1. Поняття ліквідності і платоспроможності 7 1.2.Платоспроможність та ліквідність як складові фінансового стану підприємства 10 2. Принципи розрахунку показників ліквідності та платоспроможності підприємства 12 3. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства 21 Висновки та пропозиції 25 Список літератури: 29

 • ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ТА ЛІКВІДНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ТА ЛІКВІДНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Суть та фактори впливу на платоспроможність та ліквідність підприємства. 5 1.2. Стратегія управління платоспроможністю та ліквідністю підприємства. 14 1.3. Показники ліквідності та платоспроможності. 19 1.4. Нормативно-правова база проведення аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства 23 2. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ 29 ВАТ “ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД” 29 2.1 Фінансово - економічна характеристика підприємства ВАТ “Ічнянський молокозавод” 29 2.2 Аналіз структури активів підприємства та джерел їх утворення 33 2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 35 2.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства 38 2.5 Оцінка ефективністю управління ліквідністю 40 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ВАТ «ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» 45 3.1. Напрямки вдосконалення політики управління ліквідністю та платоспроможністю 45 3.2. Використання моделі Баумоля для управління ліквідністю та платоспроможністю 48 ВИСНОВКИ 52 ЛІТЕРАТУРА 54 Додатки 57

 • Аналіз ліквідності підприємства
  Вступ 3 1. Ліквідність і платоспроможність – поняття, структура, особливості управління 7 1.1. Поняття ліквідності 7 1.2. Ліквідність як складові фінансового стану підприємства 10 1.3.Принципи розрахунку показників ліквідності 12 2. Аналіз ліквідності підприємства 21 2.1. Характеристика підприємства ТОВ ВКП "Стандарт" 21 2.1.Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства 25 3. Рекомендації по підвищенню ліквідності підприємства 31 Висновки 34 Додатки 38

 • Управління фінансами малого підприємства
  ЗМІСТ 2 Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти процессу управління фінансами на малих підприємствах 6 1.1. Економічна сутність фінансів малих підприємств 6 1.2. Правове регламентування управління фінансами малих підприємств 20 1.3. Методика аналізу та методи управління фінансами малих підприємств 25 Розділ 2. Аналіз фінансової діяльності малого підприємства на прикладі Товариства з обмеженою відповідальністю «Стриж» 68 2.1. Загальна характеристика та характеристика діяльності ТОВ «Стриж» 68 2.2. Аналіз майна та джерел формування базового підприємства 72 2.3. Аналіз фінансового стану ТОВ «Стриж» (фінансова стійкість, ліквідність,платоспроможність) 78 Розділ 3. Рекомендації щодо поліпшення управління діяльністю малими підприємствами в Україні 95 3.1. Напрямки покращення фінансової роболти на ТОВ «Стриж» 95 3.2. Шляхи вдосконалення методів управління фінансами 97 3.3. Визначення додаткових фінансових потреб і джерел їх покриття 99 Висновок 106 Список використаної літератури 108


Cгенерировано за 0.010442 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100