Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Финансовый менеджмент

Тема: «Аналіз фінансових відносин з банківською установою дослідного господарства ВДСГДС» (ID:114631)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 52 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ........................................................................................................................3
1. Сутність фінансових відносин підприємств з банківськими установами.....5
1.1. Важливість банківського кредитування в діяльності підприємств...5
1.2. Умови та порядок отримання банківського кредиту........................11
2. Аналіз фінансових відносин з банківською установою
дослідного господарства ВДСГДС......................................................................20
2.1. Загальна характеристика підприємства..............................................20
2.2. Аналіз кредитоспроможності підприємства......................................25
2.3. Техніко-економічне використання кредитних коштів......................35
3. Шляхи вдосконалення банківського кредитування підприємств.................38
Висновки................................................................................................................42
Список використаної літератури..........................................................................44
Додатки

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Адибеков М.Г. Кредитные операции: классификация, порядок привлечения и учет. – М., 1995
2. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. -М.: Финансы и статисти¬ка, 1997.-248с.
3. Балабанів И.Т. Фінансовий аналіз і планування господарю¬ючого суб'єкта. — М.: Фінанси й статистика, 2002.-208с.
4. Бандурка А. М., Черв'яків И. М., Посилка О. В. Фінансово-економічний аналіз. — Харків: З Харківського університе¬ту внутрішніх справ, 1999. — 393 с.
5. Банки й банковские операции: Учебник / Под ред. Жукова. - М.: Банки й биржи, 1997. -471с.
6. Благун І., Копчак Ю. Проблеми неплатоспроможності та банкрутства підприємств в економіці України // Економіст. - 2004.-№9 .-С.46-48
7. Бланк И.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс. — К.: Ніка- Центр, 1999. - 528 с.
8. Бромвич М. Анализ экономической зффективности капитальных вложений: Пер. С англ. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 432 с.
9. Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства. Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 196 с.
10. Воробець Л. Поняття банківського кредиту та кредитних операцій банку. // Право України. – 2002. - №12. – с. 62 – 64.
11. Галасюк В. Оцінка кредитоспроможності позичальника // Вісник НБУ. – 2002. - №11. – с. 42 – 47.
12. Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. - М.: Финстатинформ, 1997. - 135 с.
13. Гуцал І.С. Банківське кредитування суб'єктів ринку в трансформаційній економіці України (питання теорії, методики, практики)-Львів: ВАТ "БІБЛЬОС", 2001.-244с.
14. Дзюблюк О. Особливості оцінювання грошового потоку підприємства в системі банківського аналізу кредитоспроможності позичальника//Банківська справа-2001.-№1.-С.8.
15. Економічний аналіз / За ред. Ф.Ф.Бутинця. — Житомир: ПП "Рута", 2003.-680с.
16. Ильин А.И., Синица Л.М. Планирование на предприятии: В 2-х ч. Часть 2. Такти¬ческое планирование / Под. Общей ред. А.И. Ильина. - Мн.: ООО "Новое зна¬ние", 2000.-416 с.
17. Лігоненко Л.О., Ковальчук Г.В. Оцінка платоспроможності підприємства (методичні підходи). // Економіка, фінанси, право.-2004. -№10.- с. 10 – 15
18. Лютий О.І. Грошово-кредитна політика та її реалізація в Україні // Фінанси України. – 2005. - № 1. – С.20
19. Малахова О. Тенденції розвитку та напрями вдосконалення кредитування підприємницької діяльності в Україні // Наукові записки: Серія: Економіка. – 2002. - №12. – с. 160 – 163.
20. Мирун Н.И., Герасимович А. Банковское обслуживание предприятий и населения. -К.: Национальная академия управления, 1996. - 278с.
21. Олексієнко М., Ольшанський В., Першиков Е. Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання. – К., 1996. – 220 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Фінансові ресурси і їх використання
  Зміст Вступ ……………………………………………………………………..2 1.Джерела формування фінансових коштів 1.1.Прибуток і амортизаційні відрахування ……………………….4 1.2.Кредиторська заборгованість та кошти від продажу цінних паперів …………………………………………………………………...14 1.3.Кредит ………………………………………………………………15 1.4.Інші надходження фінансових коштів …………………………19 2.Основні техніко-економічні показники роботи дослідного хлібозавода 2.1.Історична довідка і характеристика потужності …………20 2.2.Склад і структура персоналу …………………………………..22 2.3.Асортимент продукції …………………………………………..22 3.Аналіз фінансового стану підприємства 3.1.Аналіз джерел фінансових ресурсів і їх використання ……..25 3.2.Аналіз використання майна ……………………………………..31 3.3.Розрахункові таблиці ……………………………………………..34 Висновок ...……………………………………………………………….37 Література……………………………………………………………… 39

 • Аналіз фінансових ресурсів
  Вступ 3 1. Теоретико-методологічні аспекти аналізу фінансових ресурсів 5 2. Організаційно-економічна характеристика господарства 14 3. Показники фінансових результатів діяльності підприємства та методи їх визначення 16 4. Аналіз складу та структура витрат доходів фінансових ресурсів 24 5. Факторний аналіз фінансових результатів 30 Найменування 31 6. Маржинальний аналіз діяльності підприємства 34 Висновки та пропозиції 37 Література 39

 • Поняття, причини і види правопорушень
  1. Поняття, причини і види правопорушень. 2. Поняття юридичної особи у цивільному праві. 3. Складіть кредитний договір на купівлю побутової техніки, укладений між банківською установою та фізичною особою.

 • Оцінка фінансового стану досліджуваного підприємства ВДСГДС
  План Вступ..........................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи оцінки фінансового стану підприємства................5 1.1. Сутність фінансового стану підприємства та методика оцінки.........5 1.2. Нормативне забезпечення оцінки фінансового стану..........................10 1.3. Методи оцінки фінансового стану.........................................................12 Розділ 2. Оцінка фінансового стану досліджуваного підприємства ВДСГДС............................................................................................16 2.1. Загальна характеристика діяльності досліджуваного підприємства ВДСГДС..................................................................................16 2.2. Економічна оцінка діяльності підприємства........................................21 2.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності............................................22 2.4. Оцінка фінансової стабільності підприємства.....................................25 2.5. Аналіз діагностики банкрутства............................................................31 Розділ 3. Шляхи покращення фінансового стану підприємства.........................35 3.1. Покращення оборотності активів..........................................................35 3.2. Зміцнення фінансової стійкості..............................................................37 3.3. Покращення використання основних фондів.......................................41 Висновки....................................................................................................................45 Список використаної літератури.............................................................................47 Додатки

 • Повноваження НБУ в сфері управління банківською діяльністю
  Зміст Вступ 3 1. Організаційно-правові засади управління банківською діяльністю 6 1.1. Сутність банківської діяльності та її місце серед інших видів підприємництва 6 1.2. Ппринципи та завдання управління банківською діяльністю 12 1.3. Нормативне регулювання банківської діяльності 18 2. Повноваження НБУ в сфері управління банківською діяльністю 31 2.1. Державна реєстрація та ліцензування банківської діяльності 31 2.2. Нагляд за діяльністю банків 42 2.3. Санкції НБУ як важіль впливу держави на порушників банківського законодавства 54 3. Повноваження інших органів державної влади в управлінні банківською діяльністю 62 3.1. Вплив Верховної Ради України на розвиток банківської діяльності в державі 62 3.2. Роль Президента України в управлінні банківською діяльністю 75 3.3. Значення Кабінету Міністрів України в державному управлінні банківською діяльністю 84 Висновки 91 Список літератури 96

 • ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
  Зміст ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 5 1.1 Дослідження економічної сутності фінансових ресурсів підприємств 5 1.2 Склад та класифікація фінансових ресурсів підприємства 8 1.3 Проблеми ефективного формування та використання фінансових ресурсів підприємства 16 2. ОЦІНЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 21 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 21 2.2 Аналіз джерел формування фінансових ресурсів 24 2.3 Оцінка ефективності використання наявних у підприємства ВАТ «Дніпродзержнське АШ ТСОУ» фінансових ресурсів 25 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 30 ДОДАТОК А 38

 • Визначення фінансових відносин підприємств з банками
  Зміст Вступ 3 1. Визначення фінансових відносин підприємств з банками 4 1.1 Відносини банку та підприємства щодо проведення розрахунків 4 1.2 Кредитування підприємств банками як основний вид фінансових відносин між підприємством і банками 7 1.3 Оцінка кредитоспроможності підприємства як гарантія забезпечення кредиту 9 1.4 Застава як основний спосіб забезпечення кредиту та оформлення кредитного договору 13 2. Аналіз кредитування підприємства в АКБ «Надра» 16 2.1 Аналіз фінансового стану АКБ «Надра» 16 2.2 Аналіз кредитного портфелю АКБ «Надра» та рівня його прибутковості 20 2.3 Оцінка кредитоспроможності позичальника в банку 22 2.4 Оцінка ефективності кредитування підприємства 25 3. Шляхи поліпшення фінансових відносин підприємства і банків 28 Висновок 30 Література 32 Додатки 34

 • Грошово-кредитні відносини та їх роль в розвитку підприємства Україні
  Зміст Вступ 1. Теоретичні аспекти аналізу грошово-кредитних відносин 1.1. Концепції грошей і їх функції 1.2. Кредитні відносини, їх сутність та значення 2. Роль грошово-кредитних відносин в умовах формування ринкової економіки України 2.1. Аналіз стану грошово-кредитних відносин в Україні 2.2. Шляхи вдосконалення взаємовідносин між підприємництвом і банківською сферою Висновки Список використаних джерел

 • Аналіз фінансових результатів і фінансового стану підприємства
  Зміст 1. Розмір і спеціалізація господарства 3 2. Забезпеченість господарства ресурсним потенціалом і рівень його використання 4 3. Аналіз фінансових результатів і фінансового стану підприємства 9 4. Обґрунтування та розрахунок впливу факторів на окремий результативний показник діяльності обраного підприємства 10 5. Обґрунтувати та розрахувати резерви щодо покращення рівня використання, підвищення доцільності (ефективності) використання окремого виду ресурсів та віддачі вкладених коштів 11 Висновки 14 Список використаної літератури 18


Cгенерировано за 0.006785 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100