Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Финансовый менеджмент

Тема: «Фінансове забезпечення діяльності підприємства» (ID:114632)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 57 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ...........................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні основи фінансового забезпечення діяльності
підприємства...............................................................................................................5
1.1. Сутність та склад власних фінансових ресурсів підприємства............5
1.2. Залучені джерела суб’єкта господарювання.........................................10
Розділ 2. Аналіз фінансового забезпечення діяльності підприємства
ТОВ „Україна”..........................................................................................................16
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства..................16
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства...............................................19
2.3. Аналіз власних та позикових фінансових ресурсів підприємства
та ефективність їх використання...................................................................23
Розділ 3. Шляхи покращення фінансового забезпечення діяльності
підприємства.............................................................................................................28
Висновки...................................................................................................................32
Список використаної літератури............................................................................34
Додатки

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Про господарські товариства: Закон України // Нове законодавство України. Випуск 3.— К., 1993.
2. Про підприємництво: Закон України // Нове законодавство України. Випуск 2,- К., 1992.
3. Про підприємства в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1991. - №24.
4. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №5 «Звіт про власний капітал» Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87.
5. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №11 «Зо¬бов'язання» Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87.
6. Балабанів І.Т. Фінансовий аналіз і планування господарю¬ючого суб'єкта. — М.: Фінанси й статистика, 2002.-208с.
7. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. – 2 изд., доп. – М.: Финансы и статистика, 2001
8. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, 2004. – 656 с.
9. Буряк П.Ю. Формування і надання інформації про фінансові ресурси підприємства // Фінанси України. - №10. - 2006 р.
10. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз: Навчальний посібник. – Житомир: Рута, 2003. – 680 с.
11. Долгоруков Ю.О., Редіна Н.І., Кужман О.М. Пофакторний аналіз фінансового стану малого підприємництва в регіоні // Фінанси України. - №10. - 2006 р.
12. Економіка підприємств. Посібник/ За ред. Л.С. Харіна. – Тернопіль.: Економічна думка, 2000. - 500 с.
13. Економічний аналіз: Навч. посібник/ Під.ред. Чумаченка М. Г. – К., 2003 – 556с.
14. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000. – 152с.
15. Костенко Т.Д., Підгора Є.О. Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. 2005. - 400 с.
16. Крамаренко В.І., Холод Б.І. та ін. Управління ресурсами підприємства: Навчальний посібник: Центр навчальної літератури, 2004. – 288 с.
17. Крамаренко Г.О. Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 520 с.
18. Лепейко Т.І., Шемаєв В.В. Проблеми встановлення довгострокових відносин підприємства з інвесторами, власниками і фінансовими інститутами // Фінанси України №11, 2006 р.
19. Манів З.О. Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник – К.: Знання, 2004. – 580 с.
20. Планування діяльності підприємства: Навч.- метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Белов, Н.М. Євдокимова, А.Ю. Мельника та ін.; За заг. ред. В.Є. Москалюка. -К.: КНЕУ 2002. – 252с.
21. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.
22. Рижиков В.С, Панків В.А., Ровенська В.В. та ін. Економіка підприємства. — К.: Видавничий Дім „слово", 2004. — 272 с.
23. Старостенко Г.Г., Мірко Н.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.
24. Стецюк П.А. Економічна суть фінансових ресурсів // Фінанси України №1. - 2007 р.
25. Фінанси підприємств / за ред. А.М. Поддєрьогіна.– К.:2000
26. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / За ред. проф.. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 496 с.
27. Хмиль Т., Шишмарева Л. Оптимизация прибыли, объема выпуска продукции и издержек производства // Бизнес - Информ - № 15. - 2005. - С. 118-119.
28. Хотомлянський О.Л., Знахуренко П.А. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства // Фінанси України №1. - 2007 р.
29. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. -Житомир: ЖІТІ, 2002. -647 с.
30. Цал-Цалко Ю.С., Холод Б.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2000.- 388 с.
31. Ястремська О.М., Гриньов А.В. Якість формування фінансової стратегії підприємства // Фінанси України. - №6, 2006 р.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Фінансове забезпечення діяльності комунальних підприємств
  ЗМІСТ 1 Фінансове забезпечення діяльності комунальних підприємств 3 2 Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів. 4 3. Міжнародні принципи і вимоги до фінансового забезпечення діяльності місцевого самоврядування 10 Література 22

 • Фінансове забезпечення діяльності комунальних підприємств
  ЗМІСТ 1.Фінансове забезпечення діяльності комунальних підприємств 3 2. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів. 4 3. Міжнародні принципи і вимоги до фінансового забезпечення діяльності місцевого самоврядування 9 Література 22

 • Фінансова політика на підприємства. Фінансове планування
  1. Цілі та задачі фінансової діяльності підприємства 3 2. Фінансова політика на підприємства 17 3. Фінансове планування на підприємстві 20 4. Інформаційне забезпечення виконання виробничої програми підприємства 28 5. Охорона праці і навколишнього середовища, стан техніки безпеки і громадської оборони на підприємстві 31 Список використаної літератури 37

 • АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  ЗМІСТ стор. ВСТУП 5 1 ХАРАКТЕРИСТИКА І АНАЛІЗ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1 Характеристика галузі промисловості 6 1.2 Характеристика підприємства 8 2 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 11 2.1 Характеристика майнового стану підприємства та джерел його формування 11 2.2 Деталізований аналіз фінансової діяльності підприємства 18 2.2.1 Оцінка фінансової стійкості підприємства 18 2.2.2 Аналіз ліквідності 24 2.2.3 Аналіз рентабельності підприємства 29 2.2.4 Оцінка ділової активності підприємства 32 2.3 Загальна оцінка фінансового стану підприємства 34 3 ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 36 3.1 Можливості збільшення обсягів виконання робіт, що є в наявності та шляхом диверсифікації виробництва 36 3.2 Вибір фінансової стратегії 37 3.3 Фінансове прогнозування і планування діяльності підприємства 39 ВИСНОВКИ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45 ДОДАТОК А. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 46

 • ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ФІНАНСУВАННЯ КУЛЬТУРИ
  Вступ 3 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСІВ І ФІНАНСУВАННЯ ВИТРАТ У СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ЗАКЛАДАХ І УСТАНОВАХ 6 1.1. Фінансове забезпечення соціально-культурних послуг 6 1.2. Позабюджетні кошти бюджетних установ 15 2.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ФІНАНСУВАННЯ КУЛЬТУРИ 18 2.1. Особливості фінансування освіти та культурно-освітніх закладів 18 2.2. Видатки на заклади культури і мистецтва 25 3. СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ В УКРАЇНІ 28 3.1.Основні проблеми здійснення реформи соціально-культурної сфери 28 3.2. Бібліотечна справа, книгодрукування, кінематографічний комплекс 29 3.3. Напрями діяльності органів виконавчої влади щодо розвитку культури 30 Висновки 36 Література 38

 • Фінансове забезпечення соціальних гарантій населення
  1.Фінансове забезпечення соціальних гарантій населення 2.Принципи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності

 • Формування та фінансове забезпечення операційного доходу підприємства БУ–1 АТФ “Укргазбуд”
  Зміст Вступ 3 1.Особливості формування операційного прибутку підприємства 5 1.1 Сутність і види операційних доходів 5 1.2. Склад і порядок формування операційного прибутку 9 2 Формування та фінансове забезпечення операційного доходу підприємства БУ–1 АТФ “Укргазбуд” 14 2.1 Аналіз та оцінка операційної фінансової діяльності 14 підприємства БУ–1 АТФ “Укргазбуд” 14 2.2 Зміст і особливості управління операційними витратами 19 2.3 Планування операційних доходів на підприємстві БУ – 1 АТФ “Укргазбуд” 24 2.4 Аналіз чутливості прибутку 29 3.Резерви збільшення операційного прибутку на підприємстві БУ-1 АТФ “Укргазбуд” 32 Висновки 36 Література 38 Додатки 40

 • Фінансове середовище підприємства
  План 1. Фінансове середовище підприємства. Фінансовий ринок, операції на фондовому ринку. Управління портфелем цінних паперів. 2. Планування підприємницької діяльності. Внутрішньо фірмове планування. Елементи та види планування. Литература

 • Аналіз діяльності служби забезпечення підприємства ЗАТ "Констар"
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи забезпечення підприємства ресурсами. 5 1.1 Планування забезпечення підприємства необхідними ресурсами 5 1.2 Основні функції служби забезпечення підприємства в інфраструктурі підприємства. 9 1.3. Типові стратегії матеріально-технічного забезпечення підприємства. 11 Розділ 2 Аналіз діяльності служби забезпечення підприємства ЗАТ "Констар" 14 2.1 Правові основи функціонування підприємства 14 2.2 Загальна характеристика підприємства ЗАТ "Констар", 15 2.3 Аналіз впливу зовнішнього середовища на матеріально-технічне забезпечення підприємстваю 18 2.4 Аналіз впливу внутрішнього середовища на матеріально-технічне забезпечення підприємства. 21 2.5 SWOT – Аналіз підприємства 25 2.6 Аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства. 29 2.7 Організація роботи відділу забезпечення підприємства 33 Розділ 3. Шляхи вдосконалення роботи відділу забезпечення підприємства. 36 Висновок 40 Література 41


Cгенерировано за 0.210161 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100