Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Финансовый менеджмент

Тема: «Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів підприємства» (ID:114634)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 57 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ...........................................................................................................................4
Розділ 1. Теоретичні основи фінансових ресурсів підприємства.........................6
1.1. Сутність та склад власних фінансових ресурсів підприємства............6
1.2. Залучені джерела суб’єкта господарювання.........................................11
Розділ 2. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів
ТОВ „Україна”..........................................................................................................17
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства..................17
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства...............................................20
2.3. Аналіз власних та позикових фінансових ресурсів підприємства
та ефективність їх використання...................................................................24
Розділ 3. Шляхи покращення фінансового забезпечення діяльності
підприємства.............................................................................................................29
Висновки...................................................................................................................33
Список використаної літератури............................................................................35
Додатки

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Про господарські товариства: Закон України // Нове законодавство України. Випуск 3.— К., 1993.
2. Про підприємництво: Закон України // Нове законодавство України. Випуск 2,- К., 1992.
3. Про підприємства в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1991. - №24.
4. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №5 «Звіт про власний капітал» Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87.
5. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №11 «Зо¬бов'язання» Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87.
6. Балабанів І.Т. Фінансовий аналіз і планування господарю¬ючого суб'єкта. — М.: Фінанси й статистика, 2002.-208с.
7. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. – 2 изд., доп. – М.: Финансы и статистика, 2001
8. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, 2004. – 656 с.
9. Буряк П.Ю. Формування і надання інформації про фінансові ресурси підприємства // Фінанси України. - №10. - 2006 р.
10. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз: Навчальний посібник. – Житомир: Рута, 2003. – 680 с.
11. Долгоруков Ю.О., Редіна Н.І., Кужман О.М. Пофакторний аналіз фінансового стану малого підприємництва в регіоні // Фінанси України. - №10. - 2006 р.
12. Економіка підприємств. Посібник/ За ред. Л.С. Харіна. – Тернопіль.: Економічна думка, 2000. - 500 с.
13. Економічний аналіз: Навч. посібник/ Під.ред. Чумаченка М. Г. – К., 2003 – 556с.
14. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000. – 152с.
15. Костенко Т.Д., Підгора Є.О. Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. 2005. - 400 с.
16. Крамаренко В.І., Холод Б.І. та ін. Управління ресурсами підприємства: Навчальний посібник: Центр навчальної літератури, 2004. – 288 с.
17. Крамаренко Г.О. Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 520 с.
18. Лепейко Т.І., Шемаєв В.В. Проблеми встановлення довгострокових відносин підприємства з інвесторами, власниками і фінансовими інститутами // Фінанси України №11, 2006 р.
19. Манів З.О. Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник – К.: Знання, 2004. – 580 с.
20. Планування діяльності підприємства: Навч.- метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Белов, Н.М. Євдокимова, А.Ю. Мельника та ін.; За заг. ред. В.Є. Москалюка. -К.: КНЕУ 2002. – 252с.
21. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.
22. Рижиков В.С, Панків В.А., Ровенська В.В. та ін. Економіка підприємства. — К.: Видавничий Дім „слово", 2004. — 272 с.
23. Старостенко Г.Г., Мірко Н.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.
24. Стецюк П.А. Економічна суть фінансових ресурсів // Фінанси України №1. - 2007 р.
25. Фінанси підприємств / за ред. А.М. Поддєрьогіна.– К.:2000
26. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / За ред. проф.. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 496 с.
27. Хмиль Т., Шишмарева Л. Оптимизация прибыли, объема выпуска продукции и издержек производства // Бизнес - Информ - № 15. - 2005. - С. 118-119.
28. Хотомлянський О.Л., Знахуренко П.А. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства // Фінанси України №1. - 2007 р.
29. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. -Житомир: ЖІТІ, 2002. -647 с.
30. Цал-Цалко Ю.С., Холод Б.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2000.- 388 с.
31. Ястремська О.М., Гриньов А.В. Якість формування фінансової стратегії підприємства // Фінанси України. - №6, 2006 р.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Фінансові ресурси підприємства: склад, структура та джерела формування
  Зміст стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти формування та використання фінансових ресурсів підприємства. 5 1.1 Сутність, склад та структура фінансових ресурсів підприємства. 5 1.2 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства. 7 1.3 Інформаційно – правове забезпечення процесу формування фінансових ресурсів підприємства 12 2. Аналіз та оцінка ефективності формування та використання фінансових ресурсів Новгород-Сіверського держлісгоспу 15 2.1 Аналіз фінансово – майнового стану підприємства 15 2.2 Аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємства 17 2.3 Аналіз ефективності формування та використання фінансових ресурсів підприємства. 19 3. Шляхи вдосконалення механізму формування та використання фінансових ресурсів підприємства. 26 Висновки 30 Література 32 Додатки 34

 • Формування позичкових ресурсів підприємства
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи формування позичкових ресурсів підприємства 5 1.1. Економічна сутність та зміст позичкових фінансових ресурсів підприємства, їх склад та структура 5 1.2. Джерела формування позичкових фінансових ресурсів підприємства 9 1.3. Методика оцінки ефективності використання позичкових фінансових ресурсів 12 1.4. Інформаційно-правове забезпечення процесу формування позичкових фінансових ресурсів 20 2. Аналіз та оцінка ефективності позичкових фінансових ресурсів 23 2.1. Аналіз фінансово-економічної оцінки підприємства 23 2.2. Оцінка складу та структури позичкових фінансових ресурсів 31 2.3. Аналіз ефективності використання позичкових фінансових ресурсів 37 3. Шляхи підвищення ефективності формування та використання позичкових фінансових ресурсів підприємства 44 Висновки 50 Список використаних джерел 52

 • Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства 6 1.1 Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства 6 1.2 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства 13 1.3 Зарубіжний досвід формування фінансових ресурсів підприємства 22 1.4 Інформаційно-правове забезпечення формування фінансових ресурсів підприємств 27 2. Оцінка ефективності формування та використання фінансових ресурсів ВАТ “Консерт” 36 2.1 Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства 36 2.2 Аналіз складу та структури фінансових ресурсів підприємства 39 2.3 Аналіз ефективності розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства 49 3. Напрямки вдосконалення механізму формування фінансових ресурсів ВАТ “Консерт” 68 3.1 Обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємства 68 3.2 Оцінка ефективності запропонованих заходів ВАТ “Консерт” 74 Висновки 90 Література 93 Додатки 99

 • РОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………………. 5 РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………. 7 1.1 Фінансові ресурси підприємства, сутність та джерела їх формування……… 7 1.2 Методика аналізу формування та використання фінансових ресурсів……. 13 1.3 Фінансове планування та прогнозування……………………………………. 16 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………………. 20 2.1 Шляхи оптимізації джерел фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах……………………………………………………………………. 20 2.2 Аналіз динаміки та структури фінансових ресурсів…………………………. 22 2.3 Аналіз впливу обсягу та структури фінансових ресурсів на стан підприємства…………………………………………………………………………. 27 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ “Регом”………………... 30 3.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства……………………. 30 3.2 Аналіз використання фінансових ресурсів на ВАТ “РЕГОМ”……………….. 33 3.3 Рекомендації щодо підвищення ефективності використання фінансових ресурсів………………………………………………………………… 41 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………….. 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………….. 49 ДОДАТКИ……………………………………………………………………………. 50

 • Фінансові ресурси підприємства: склад, структура та джерела формування
  Зміст стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти формування та використання фінансових ресурсів підприємства. 5 1.1 Сутність, склад та структура фінансових ресурсів підприємства. 5 1.2 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства. 7 1.3 Інформаційно – правове забезпечення процесу формування фінансових ресурсів підприємства 12 2. Аналіз та оцінка ефективності формування та використання фінансових ресурсів Новгород-Сіверського держлісгоспу. 15 2.1 Фінансово – економічна характеристика Новгород-Сіверського держлісгоспу. 15 2.2 Аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємства. 17 2.3 Аналіз ефективності формування та використання фінансових ресурсів підприємства. 23 2.4 Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів Новгород – Сіверським держлісгоспом 29 3. Шляхи вдосконалення механізму формування та використання фінансових ресурсів підприємства. 32 3.1 Джерела формування фінансових ресурсів Новгород – Сіверського держлісгоспу 32 3.2 Резерви поповнення фінансових ресурсів Новгород – Сіверського держлісгоспу 35 Висновки 38 Література 40 Додатки 42

 • Формування та ефективності використання власних фінансових ресурсів підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні основи процесу формування власних фінансових ресурсів підприємства 6 1.1 Економічна сутність, класифікація та функції власних фінансових ресурсів підприємства 6 1.2 Джерела формування власних фінансових ресурсів підприємства та напрямки їх використання 13 1.3 Правове регулювання процесу формування власних фінансових ресурсів підприємства 22 2. Дослідження процесу формування та ефективності використання власних фінансових ресурсів підприємства ЗАТ “Продагро” 31 2.1 Фінансово – економічна характеристика ЗАТ “Продагро” 31 2.2 Оцінка складу та структури власних фінансових ресурсів підприємства 34 2.3 Аналіз показників ефективності використання власних фінансових ресурсів підприємства ЗАТ “Продагро” 38 3. Шляхи підвищення ефективності формування та використання власних фінансових ресурсів ЗАТ “Продагро” 44 Висновки 51 Література 53 Додатки 56

 • Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства
  ЗМІСТ Стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства 6 1.1 Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства 6 1.2 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства 13 1.3 Зарубіжний досвід формування фінансових ресурсів підприємства 22 1.4 Інформаційно-правове забезпечення формування фінансових ресурсів підприємств 27 2. Оцінка ефективності формування та використання фінансових ресурсів ВАТ “Концент” 36 2.1 Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства 36 2.2 Аналіз складу та структури фінансових ресурсів підприємства 39 2.3 Аналіз ефективності розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства 49 3. Напрямки вдосконалення механізму формування фінансових ресурсів ВАТ “Концент” 68 3.1 Джерела поповнення фінансових ресурсів підприємства 68 3.2 Резерви збільшення фінансових ресурсів ВАТ “Концент” 74 3.3 Вдосконалення механізму управління фінансовими ресурсами підприємства 80 Висновки 89 Література 92 Додатки 98

 • Формування фінансових ресурсів підприємства
  ЗМІСТ Стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства 6 1.1 Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства 6 1.2 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства 13 1.3 Зарубіжний досвід формування фінансових ресурсів підприємства 22 1.4 Інформаційно-правове забезпечення формування фінансових ресурсів підприємств 27 2. Оцінка ефективності формування та використання фінансових ресурсів ВАТ “Новгород-Сіверський м’ясокомбінат” 36 2.1 Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства 36 2.2 Аналіз складу та структури фінансових ресурсів підприємства 39 2.3 Аналіз ефективності розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства 49 3. Напрямки вдосконалення механізму формування фінансових ресурсів ВАТ “Новгород-Сіверський м’ясокомбінат” 68 3.1 Джерела поповнення фінансових ресурсів підприємства 68 3.2 Резерви збільшення фінансових ресурсів ВАТ “Новгород-Сіверський м’ясокомбінат” 74 3.3 Вдосконалення механізму управління фінансовими ресурсами підприємства 80 Висновки 89 Література 92 Додатки 98

 • ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
  Зміст ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 5 1.1 Дослідження економічної сутності фінансових ресурсів підприємств 5 1.2 Склад та класифікація фінансових ресурсів підприємства 8 1.3 Проблеми ефективного формування та використання фінансових ресурсів підприємства 16 2. ОЦІНЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 21 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 21 2.2 Аналіз джерел формування фінансових ресурсів 24 2.3 Оцінка ефективності використання наявних у підприємства ВАТ «Дніпродзержнське АШ ТСОУ» фінансових ресурсів 25 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 30 ДОДАТОК А 38


Cгенерировано за 0.011191 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100