Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Финансовый менеджмент

Тема: «Аналіз привабливості підприємства ВАТ „Вінницям’ясо” для капітальних вкладень» (ID:114635)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 50 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План

Вступ........................................................................................................................3
1. Сутність та значення капітальних вкладень підприємства............................5
1.1. Сутність і склад капітальних вкладень................................................5
1.2. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень..................11
2. Аналіз привабливості підприємства ВАТ „Вінницям’ясо” для
капітальних вкладень............................................................................................19
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
ВАТ „Вінницям’ясо”...................................................................................19
2.2. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства, як
передумова капіталовкладень....................................................................25
2.3. Оцінка ризиків та ефективності інвестицій при впровадженні
капітальних вкладень..................................................................................29
3. Шляхи запобігання ризикових капіталовкладень..........................................33
Висновки................................................................................................................41
Список використаної літератури.........................................................................43
Додатки

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие. - М.: Изд-во "Дело и Сервис", 1998
2. Агафонова Л. Підготовка бізнес-плану. Практикум. 3-є вид. - К.: Знання, 2001. -158 с.
3. Александрова В. Економічні передумови інноваційної трансформації державних науково-технічних програм. // Економіст, №4, 2004. – С.56.
4. Александрова В., Бажал Ю. Економічні проблеми державного програмування науково-технічного розвитку. // Економіка України, №10, 2005.
5. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. -М.: Финансы и статисти¬ка, 1997.-248с.
6. Бромвич М. Анализ экономической зффективности капитальных вложений: Пер. С англ. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 432 с.
7. Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. - М.: Финстатинформ, 1997. - 135 с.
8. Друккер Петер. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво / Пер. з англ. - К.: Україна, 1994.
9. Економічний аналіз: навч. посібник / М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбатюк та ін. За ред. акад.. НАНУ, пров М.Г.Чумаченка. – Вид. 2-ге, перер. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556с.
10. Економічний аналіз: Навч. посібник / Під. ред. Чумаченка М. Г. – К., 2003 – 556с.
11. Ильин А.И., Синица Л.М. Планирование на предприятии: В 2-х ч. Часть 2. Такти¬ческое планирование / Под. Общей ред. А.И. Ильина. - Мн.: ООО "Новое зна¬ние", 2000.-416 с.
12. Краюхин ГА. Планирование на предприятиях (объединениях) машиностроитель¬ной промышленности: Учебник для вузов по спец. "Экономика и организация ма¬шиностроительной промышленности". - М.: Высшая школа., 1984. - 312 с.
13. Лактіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 387с.
14. Методы финансовых и коммерческих расчетов. Е.М. Четыркин Москва. „Дело”, 1995.
15. Организация планирование и управление деятельностью промышленного предпри¬ятия. Под ред. Бухало С.М. - Киев, Вища школа, 1978. - 472 с.
16. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. - К.: Скарби, 2002. - 336 с.
17. Устенко О.Л. Предпринимательские риски. - К.: Всеувито, 1996. - 160 с.
18. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 240с.
19. Экономика и организация промышленного производства: Учеб. пособие / Ред. кол¬легия: М.Н. Тимохин и др. - М., Мысль, 1997.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Аналіз інноваційних ризиків та виявлення шляхів їх запобігання
  Зміст Вступ.......................................................................................................................3 І. Теоретичні основи аналізу інноваційних ризиків..........................................5 1.1. Розробленість проблеми та актуалізація ринкового сектору, вибір пріоритетного напрямку пошуку інноваційних проектів............5 1.2. Аналіз організації інноваційного процесу........................................ 9 1.3. Методи аналізу та управління ризиками інноваційних проектів....17 ІІ. Практичне застосування аналізу інноваційних ризиків для зміцнення ринкових позицій ВАТВінницямясо”........................................... 21 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТВінницямясо”.................................................................................. 21 2.2. Аналіз інвестиційної привабливості та фінансова стійкість ВАТВінницямясо”..................................................................................27 2.3. Оцінка ризиків та ефективності інвестицій при впровадженні інноваційого проекту...............................................................................31 ІІІ. Закордонний досвід виявлення шляхів запобігання інноваційних ризиків на підприємствах....................................................................................35 Висновки та пропозиції ......................................................................................43 Список використаної літератури........................................................................45 Додатки

 • Загальні положення та методика оцінювання ефективності виробничих інвестицій
  Зміст Вступ........................................................................................................................3 1. Загальні положення та методика оцінювання ефективності виробничих інвестицій.......................................................................................5 2. Основні організаційно-економічні чинники підвищення ефективності виробничих інвестицій......................................................................................11 3. Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ Вінницям'ясо"............................................................................................15 4. Виробничі інвестиції та фінансова стійкість ВАТВінницямясо”.............21 5. Оцінка ефективності виробничих інвестиції при збільшенні потужностей ВАТВінницямясо”................................................................25 6. Шляхи використання інформаційних технологій на ВАТВінницямясо”............................................................................................28 7.Шляхи вдосконалення інвестиційної діяльності на підприємстві ...............30 Висновки та пропозиції........................................................................................33 Список використаної літератури.........................................................................34

 • Економічна сутність планування та оцінки ефективності виробничої інфраструктури підприємства
  Зміст Вступ.....................................................................................................................3 1. Економічна сутність планування та оцінки ефективності виробничої інфраструктури підприємства........................................................5 2. Планування діяльності технічного обслуговування підприємства............9 3. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТВінницямясо”..........................................................................................18 4. Фактичний стан та характеристика планування та оцінки виробничої інфраструктури підприємства ВАТВінницямясо”..................24 5. Економічна ефективність та вдосконалення планування та оцінки ефективності виробничої інфраструктури...........................................28 6. Шляхи використання інформаційних технологій для планування та оцінки ефективності виробничої інфраструктури підприємства...................33 Висновки та пропозиції......................................................................................35 Список використаної літератури.......................................................................37 Додатки

 • Інвестиційна привабливість підприємства
  Зміст Вступ 3 1. Сутність інвестиційної привабливості підприємства 5 1.1 Економічний зміст та мета інвестиційної діяльності 5 1.2 Методика визначення інвестиційної привабливості підприємства 10 1.3 Інформаційне – правове забезпечення оцінки інвестиційної привабливості підприємства 16 2. Аналіз та оцінка інвестиційної привабливості підприємства ВАТ “Дніпродзержинавтодеталь” 20 2.1 Фінансово – майнова характеристика ВАТ Дніпродзержинавтодеталь" 20 2.2 Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ «Дніпродзержинавтодеталь» 24 2.3 Оцінка інвестиційної привабливості підприємства ВАТ “Дніпродзержинавтодеталь” 29 3. Шляхи підвищення інвестиційної привабливості підприємства ВАТ “Дніпродзержинавтодеталь” 35 Висновки 38 Література: 40

 • Визначення розміру капітальних вкладень
  Зміст Вступ 3 1. Визначення розміру капітальних вкладень 4 2. Структура капітальних вкладень 7 3. Джерела фінансування капітальних вкладень 8 Висновки 14 Література 15

 • Економічна ефективність капітальних вкладень. Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень
  ВСТУП 3 1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 5 1.1. Поняття, різновиди і структура капітальних вкладень 5 1.2. Планування капітальних вкладень на підприємстві 6 1.3 Джерела фінансування виробничих інвестицій 9 1.4.Методика оцінки ефективності виробничих інвестицій (капітальних вкладень) 10 2. Рекомендації. Основні чинники підвищення ефективності капітальних вкладень 19 ВИСНОВКИ 21 2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 23 ВАРІАНТ 15 23 Вихідні дані для розрахунків 23 2.1. Визначення виробничої програми підприємства 24 2.2. Розрахунки необхідних трудових ресурсів і ефективності їх використання 28 2.3. Визначення виробничої потужності, виробничих фондів і 29 ефективності їх використання 29 2.4. Складання собівартості товарної продукції і визначення її структури 33 2.5. Визначення цін на продукцію, оформлення і розподіл прибутку підприємства 34 2.6. Виконання підприємством обов’язків перед бюджетом і соціальними фондами 36 2.7 Соціальна діяльність підприємства 37 2.7.1. Розрахунок середньомісячної заробітної плати на підприємстві 37 2.7.2. Виконання соціальної програми підприємства(забезпечення 38 житлом) 38 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ...............................................................................................41

 • Різновиди і структура капітальних вкладень. Планування капітальних вкладень на підприємстві
  Вступ 3 1 Характеристика інвестиції 4 2 Різновиди і структура капітальних вкладень 5 3. Планування капітальних вкладень на підприємстві 6 4. Джерела фінансування виробничих інвестицій 8 5. Оцінка ефективності виробничих інвестицій 9 Висновки 16 Література: 18

 • Економічна ефективність капітальних вкладень. Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень
  Вступ......................................................................................................................... Розділ І. Економічна сутність капіталовкладень 1.1. Поняття, сутність та класифікація інвестицій......................................... 1.2. Структура та обсяг капіталовкла¬день пыдприємства………………… 1.3. Особливості інвестиційної стратегії............................................................ Розділ ІІ. Економічний аналіз.............................................................................. Розділ ІІІ. Основні чинники підвищення ефективності капітальних вкладень.................................................................................................................. Висновки

 • Аналіз привабливості підприємства на ринку цінних паперів на прикладі ВАТ “Житомирський комбінат силікатних виробів”
  Зміст: Вступ..................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи аналізу та оцінки привабливості підприємства на ринку цінних паперів 1.1. Сутність та принципи корпоративного управління, його нормативне забезпечення та стан розгляду в економічній літературі........5 1.2. Фінансовий менеджмент у системі корпоративного управління...................................................................................................................19 1.3. Користувачі інформаційних ресурсів та їх роль у господарській діяльності підприємства...........................................................................................27 Розділ 2. Методичні основи аналізу привабливості підприємства на ринку цінних паперів 2.1. Організаційно-економічна оцінка підприємства як суб’єкта господарювання..........................................................................................................34 2.2. Інформаційно-облікове забезпечення аналізу привабливості підприємства..............................................................................................................50 2.3. Аналіз та оцінка привабливості підприємства на ринку цінних паперів.........................................................................................................................55 2.4. Вдосконалення системи показників для оцінки привабливості підприємства на ринку цінних паперів.................................................................59 Розділ 3. Охорона праці у ВАТ “ЖКСВ”....................................................65 Висновки...........................................................................................................74 Список використаної літератури..................................................................78 Додатки.............................................................................................................80


Cгенерировано за 0.008851 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100