Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономика предприятия

Тема: «Формування власних фінансових ресурсів в процесі розвитку підприємства» (ID:114644)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 62 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ 3
Розділ 1. Сутність та склад власних фінансових ресурсів підприємства 6
1.1. Роль, сутність власних фінансових ресурсів підприємства............................
1.2. Характеристика складових та джерела формування власних фінансових ресурсів підприємства............................................................................................... Розділ 2.Фактори формування та методи оцінки обсягу власних фінансових ресурсів на діючому підприємстві 13
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства.............................
2.2. Фактори, що визначають можливості формування власних фінансових ресурсів......................................................................................................................
2.3. Методи оцінки обсягу власних фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення нормального функціонування підприємства 24
Розділ 3. Шляхи покращення роботи при формуванні та управлінні власними фінансовими ресурсаси ВАТ "Гайворонський тепловозоремонтний завод".........................................................................................................................
Висновки 49
Список літератури 51
Додатки 54

Список литературы:

Список літератури

1. Конституція України. Київ “Просвіта” 1996 р.
2. Закон України “Про підприємство” № 234 від 21.03.94 р.
3. Закон України “Про підприємництво” № 698 від 7 лютого 1991 р.
4. Закон України “Про відновлення платоспроможності платника або визнання його банкрутом” № 252 від 24.07.99р.
5. Аранчій В.І., Чумак В.Д., Смолянська О.Ю., Черненко Л.В. Фінансова діяльність підприємств: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 240с.
6. Ареф’єва О.В. Економіка підприємств. – Київ: Видавництво ЄУФІМБ, 2003 р.
7. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ / Учебное пособие. — Москва — Новосибирск: «Дело и сервис», 2003.
8. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента / Учебное пособие. — Москва — Харьков — Минск: «Питер», 2003.
9. Бандурка А.М. Финансово-экономический анализ. — Х.: 1999.
10. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність пілприємства: Підручник.– К.: Либідь, 1998.– 312 с.
11. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы. Курс лекций / под ред. Мерзлякова И.П. — М.: Инфра-М, 2003.
12. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т. 1. — К.: Ника-Центр, 1999. –512 с.
13. Бланк И.А. Управление использованием капитала. — К.: Ника-Центр, 1999.
14. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. — К.: КП “ВАЗАКО” Видавництво “Молодь”, 2002.
15. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевські, Н.В. Герасимчук. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
16. Буряк Л.Д. Фінансові ресурси підприємства. // Фінанси України. — 2000. — № 10. — С. 63.
17. Бусыгин А.В. Предпринимательство. Основной курс. — М.: Инфра-М, 2003.
18. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. — М.: «Финансы и статистика», 2003.
19. Василик О.Д.Теорія фінансів. Підручник.– К.: НІОС.– 2000.– 416 с.
20. Воробйов Ю.М. Особливості формування фінансового капіталу підприємства. // Фінанси України. — 2001. — № 2. — С. 77-85.
21. Воробйов Ю.М. Теоретичні основи фінансового капіталу. // Фінанси України. — 2001. — № 7. — С. 80-88.
22. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність. – Дніпропетровськ: ТОВ “Баланс-клуб”, 2001 р.
23. Гольцова С.М., Плікус І.Й. Звітність підприємств: Навчальний посібник. – Київ Центр навчальної літератури, 2004. – 292с.
24. Данилюк М.О., Савич В.І. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 204с.
25. Зоріна В.Н., Осадча Т.С., Зорін Г.Г. Фінансова звітність підприємств: Навчальний посібник.- Київ. Центр навчальної літератури, 2005. – 200с.
26. Івахненко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності – К.: ЗАТ “Нічлава” – 1999.
27. Івахненко В.М.. Курс економічного аналізу. Навчальний посібник. Київ “Знання Прес” – 2000.
28. Калина А. В., Конева М. И., Ященко В. А. Современный экономический анализ и прогнозирование. Киев, 2003.
29. Кірейцев Г.Г. Фінансова звітність підприємств та її аналіз. – К.: ЦУЛ, 2002.
30. Кірейцев Г.Г. Фінансовий мнеджмент – К.: ЦУЛ, 2002
31. Кірейцев Г.Г. Фінанси підприємств – К.: ЦУЛ, 2002
32. Корбов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: “Знання”, 2000
33. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006.- 520с.
34. яО.П.Кириленко Фінанси: Навчальний посібник.– 2-е вид.– Тернопіль: “Економічна думка”, 2003.– 163 с.
35. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): навчальний посібник.– К.: КНЕУ, 1999.– 164 с.
36. Опарін В. Фінансові ресурси та суспільний капітал. // Вісник НБУ. — 2001. — № 7. — С. 26-28.
37. Павлова Л.Н. Финансы предприятий / Учебник. — М.: «Финансы» «ЮНИТИ», 2003.
38. Петленко Ю.В. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств. // Фінанси України. — 2000. — № 6. — С. 91.
39. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Петриєва З.Ф. Курс економічного аналізу: Підручник. – Харків: Легас, 2004. – 384с.
40. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – 312с.
41. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 460с.
42. Ушакова Н.М., Лігоненко Л.О. Фінанси підприємства: опорний конспект лекцій. — К.: КДТЕУ, 1998.
43. Ушакова Н.Н. Инвестирование. Финансирование. Кредитование. — К.: КНТЭУ, 2003.
44. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. Житомир:ЖІТІ. 2000. – 440 с.
45. Финансы. Под. редакцией профессора Ковалёва А. М. Москва “Финансы и статистика”, 2003.
46. Фінанси підприємств: Підручник / А.М.Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін. – 5-те вид., перероб. та допов. – К.: КНЕУ, 2005. – 546с.
47. Фінансовий менеджмент: Навч.- метод. посіб. / Під ред. А.М.Поддєрьогіна.– К.: КНЕУ, 2001 р.– 247 с.
48. Фінансова стабільність підприємства і методичні аспекти її оцінки // Економіка України, №1, 2000.
49. Фінансовий менеджмент / під ред. Александрова М.М. – Київ, ЦУЛ, 2002 р.
50. Худолій Л.М. Теорія фінансів: Навчально-методичний посібник: - К.: Видавництво: Європейський університет, 2003. – 167 с. – Бібліограф: с. 162-165.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Аналіз джерел формування і напрямків використання власних фінансових ресурсів
  Зміст Вступ 2 1. Теоретичні основи власних фінансових ресурсів підприємства 3 1.1. Економічний зміст та сутність власних фінансових ресурсів підприємства 3 1.2. Джерела формування власних ресурсів 6 1.3. Методика оцінки стану власних фінансових ресурсів 9 1.4.Інформаційно-правое забезпечення процесу формування власних фінансових ресурсів 20 2 Аналіз джерел формування і напрямків використання власних фінансових ресурсів ВАТ “Дніпродзержинська кондитерська фабрика “Стріла” 22 2.1. Аналіз фінансово-майнового стану підприємства 22 2.2.Аналіз складу та структури власних фінансових ресурсів підприємства в динаміці 29 2.3. Аналіз рівня самофінансування 31 2.4. Оцінка стану власних фінансових ресурсів підприємства 35 3. Шляхи підвищення ефективності формування власних фінансових ресурсів ВАТ “Стріла” 36 3.1 Засоби оптимізації власних фінансових ресурсів підприємства 36 3.2. Оптимізація грошових потоків підприємства з метою збільшення власних фінансових ресурсів. 44 Висновки 47 Література 51 Додатки 54

 • Формування власних фінансових ресурсів підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти формування власних фінансових ресурсів підприємства 5 1.1 Економічна сутність власних фінансових ресурсів підприємства 5 1.2 Джерела формування власних фінансових ресурсів підприємства 10 1.3 Інформаційно-правове забезпечення процесу формування власних фінансових ресурсів підприємства 14 2. Оцінка ефективності формування та використання власних фінансових ресурсів підприємства ВАТ “Ніжинагропостач” 17 2.1 Фінансово – майнова характеристика підприємства ВАТ “Ніжинагропостач” 17 2.2 Аналіз джерел формування власних фінансових ресурсів ВАТ ”Ніжинагропостач”. 19 2.3 Оцінка ліквідності та фінансової стійкості підприємства ВАТ “Ніжинагропостач” 22 2.4 Аналіз ефективності використання власних фінансових ресурсів ВАТ “Ніжинагропостач” 28 3. Шляхи вдосконалення механізму формування власних фінансових ресурсів ВАТ “ Ніжинагропостач” 30 Висновки 34 Література: 35 Додатки 36

 • ФОРМУВАННЯ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Сутність фінансових ресурсів підприємства 6 1.2. Класифікація джерел формування власних фінансових ресурсів 11 1.3. Етапи управління формуванням власних фінансових ресурсів підприємства 24 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ ТВК „РІК ЛТД”) 31 2.1. Техніко-економічна характеристика ТОВ ТВК „РіК Лтд” 31 2.2. Аналіз джерел формування власних фінансових ресурсів підприємства 46 2.3. Самофінансування підприємства та його аналіз 56 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 62 3.1. Напрямки підвищення прибутковості підприємства 62 3.2. Удосконалення амортизаційної політики підприємства 70 3.3. Дивідендна політика підприємства як чинник формування власних фінансових ресурсів 77 ВИСНОВКИ 85 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 89 ДОДАТКИ 93

 • Формування власних фінансових ресурсів підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні основи процесу формування власних фінансових ресурсів підприємства 5 1.1 Економічна сутність, класифікація та функції власних фінансових ресурсів підприємства 5 1.2 Джерела формування власних фінансових ресурсів підприємства та напрямки їх використання 10 1.3 Правове регулювання процесу формування власних фінансових ресурсів підприємства 14 2. Дослідження процесу формування та ефективності використання власних фінансових ресурсів підприємства ЗАТ “Продагро” 20 2.1 Фінансово – економічна характеристика ЗАТ “Продагро” 20 2.2 Оцінка складу та структури власних фінансових ресурсів підприємства 22 2.3 Аналіз показників ефективності використання власних фінансових ресурсів підприємства ЗАТ “Продагро” 26 3. Шляхи підвищення ефективності формування та використання власних фінансових ресурсів ЗАТ “Продагро” 32 Висновки 37 Література 39 Додатки 42

 • Формування та ефективності використання власних фінансових ресурсів підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні основи процесу формування власних фінансових ресурсів підприємства 6 1.1 Економічна сутність, класифікація та функції власних фінансових ресурсів підприємства 6 1.2 Джерела формування власних фінансових ресурсів підприємства та напрямки їх використання 13 1.3 Правове регулювання процесу формування власних фінансових ресурсів підприємства 22 2. Дослідження процесу формування та ефективності використання власних фінансових ресурсів підприємства ЗАТ “Продагро” 31 2.1 Фінансово – економічна характеристика ЗАТ “Продагро” 31 2.2 Оцінка складу та структури власних фінансових ресурсів підприємства 34 2.3 Аналіз показників ефективності використання власних фінансових ресурсів підприємства ЗАТ “Продагро” 38 3. Шляхи підвищення ефективності формування та використання власних фінансових ресурсів ЗАТ “Продагро” 44 Висновки 51 Література 53 Додатки 56

 • Загальна характеристика діяльності ВАТ
  Зміст Вступ 2 1. Теоретичні основи формування і використання фінансових ресурсів підприємства 5 1.1. Загальна характеристика джерел фінансування власних ресурсів підприємств 5 1.2. Механізм оптимізації формування і використання власних фінансових ресурсів 9 1.3. Напрямки вдосконалення використання власних фінансових ресурсів на підприємстві 22 2 Аналіз джерел формування і напрямків використання власних фінансових ресурсів ВАТ “Дніпродзержинська кондитерська фабрика “Стріла” 25 2.1. Загальна характеристика діяльності ВАТ “Стріла” 25 2.2. Інформаційна база для аналізу формування власних фінансових ресурсів 30 2.3 Аналіз внутрішніх джерел формування власних ресурсів підприємства 30 2.4. Аналіз залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування 37 2.5. Виявлення проблем у формуванні і використанні власних фінансових ресурсів ВАТ “Стріла” 41 З Розробка напрямків удосконалення використання власних фінансових ресурсів ВАТ “Стріла” 42 3.1 Засоби оптимізації власних фінансових ресурсів підприємства 42 3.2. Оптимізація грошових потоків підприємства з метою збільшення власних фінансових ресурсів. 49 Висновки 52 Список використаної літератури 56 Додатки 59

 • ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність власних фінансових ресурсів підприємства 1.2. Класифікація джерел формування власних фінансових ресурсів 1.3. Етапи управління формуванням власних фінансових ресурсів підприємства РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ ТВК „РІК ЛТД”) 2.1. Техніко-економічна характеристика ТОВ ТВК „РіК Лтд” 2.2. Аналіз формування та використання капіталу підприємства 2.3. Аналіз амортизаційної політики ТОВ ТВК „РіК Лтд” 2.4. Самофінансування підприємства та його аналіз РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ 3.1. Напрямки та резерви покращення самофінансування підприємства 3.2. Методи оптимізації структури власних фінансових ресурсів ТОВ ТВК „РіК Лтд” 3.3. Заходи щодо поліпшення забезпеченості ТОВ ТВК „РіК Лтд” власними фінансовими ресурсами ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ

 • Планування прибутку
  ПЛАН 1. Чистий прибуток підприємства - як джерела формування власних фінансових ресурсів………………………………………………………………3 2. Амортизаційні відрахування - як джерела формування власних фінансових ресурсів………………………………………………………………6

 • Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства
  ЗМІСТ Стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства 6 1.1 Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства 6 1.2 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства 13 1.3 Зарубіжний досвід формування фінансових ресурсів підприємства 22 1.4 Інформаційно-правове забезпечення формування фінансових ресурсів підприємств 27 2. Оцінка ефективності формування та використання фінансових ресурсів ВАТ “Концент” 36 2.1 Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства 36 2.2 Аналіз складу та структури фінансових ресурсів підприємства 39 2.3 Аналіз ефективності розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства 49 3. Напрямки вдосконалення механізму формування фінансових ресурсів ВАТ “Концент” 68 3.1 Джерела поповнення фінансових ресурсів підприємства 68 3.2 Резерви збільшення фінансових ресурсів ВАТ “Концент” 74 3.3 Вдосконалення механізму управління фінансовими ресурсами підприємства 80 Висновки 89 Література 92 Додатки 98


Cгенерировано за 0.009095 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100