Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономика предприятия

Тема: «Планування виробництва на підприємстві (на прикладі СВАТ ім.9-ої „Кримської Кавдивізії”)» (ID:114648)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 30 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ ......................................................................................................................3
1. Економічна сутність планування виробництва на підприємстві ...........5
2. Методи та інструменти планових розрахунків на підприємстві.............10
3. Загальна організаційно-економічна характеристика СВАТ ім. 9-ої
„Кримської Кавдивізії”...............................................................................13
4. Планування виробництва і збуту продукції на СВАТ ім. 9-ої
„Кримської Кавдивізії”...............................................................................17
5. Шляхи використання інформаційних технологій в господарській
діяльності СВАТ ім. 9-ої “Кримської Кавдивізії”...................................22
6. Економічна ефективність та вдосконалення планування виробництва
на СВАТ ім. 9-ої “ Кримської Кавдивізії”................................................25
Висновки та пропозиції ........................................................................................26 Список використаної літератури .........................................................................28
Додатки

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління. Навчальний посібник. ЦУЛ, 2003. — 396 с.
2. Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы. - СПб.: Спец. Литература, 1999
3. Економіка підприємства: Підручник. За ред. акад. С.Ф. Покропивного. 2-е вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.
4. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001. - 540с.
5. Ильин А.И., Синица Л.М. Планирование на предприятии: В 2-х ч. Часть 2. Такти¬ческое планирование / Под. Общей ред. А.И. Ильина. - Мн.: ООО "Новое зна¬ние", 2000.-416 с.
6. Клейнер Г.Б. и др. Предприятие в нестабильной рыночной среде: риски, стратегии, безопасность. /Клейнер Г.Б., Тамбовцсв В.Л., Качалов Р.М.; под общ. Ред. Пано¬ва С.А. - М.: "Издательство Экономика, 1997. - 288 с.
7. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. – К.: Либідь, 1995
8. Краюхин ГА. Планирование на предприятиях (объединениях) машиностроитель¬ной промышленности. - М.: Высшая школа., 1984
9. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг. – К.: Вид-во КНЕУ, 1998
10. Курочкин Л.С. Организация производства.- К., 1993
11. Курс предпринимательства: Учебник для ВУЗов под ред. проф. Горфинкеля В.Я., проф. Швандара В.М. – М.: Финансы. ЮНИТИ, 1997
12. Меньшикова Ю.С., Лідовський К.М., Носков В.Г. Сучасне планування діяльності підприємства. - К., 1998
13. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств (Наказ Міністерства аграрной політики України від 18 травня 2001 р. № 132)
14. Организация планирование и управление деятельностью промышленного предпри¬ятия. / Под ред. Бухало С.М. - Киев, Вища школа, 1978
15. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. - К.: Скарби, 2002
16. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Белов, Н.М. Євдокимова, В.Є. Москалюк та ін.; За заг. ред. В.Є. Москалюка. -К.:КНЕУ, 2002. -252с.
17. Руденко А. И. Стратегическое планирование на предприятии. КФ КИЭУ. Симферополь, 1997.
18. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.: «Каравела», 2003. – 432с.
19. Цал-Цалко Ю.С, Холод Б.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2000.-388 с
20. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. - 2-ге видання, перероблене і доповнене. - Житомир, ЖІТІ, 2001. - 300 с
21. Экономика предприятия: Учебник / Под редакцией проф. С. Ф. Покропивного. - К.: Из-во "Хвиля-Прес", 1999
22. Янушевич В.М., Шовкун І.А. Стан перспективи розвитку малого підприємництва в аграрному секторі України //Реформування економіки України. – Київ, 2004. — С. 82-88.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Практичне застосування фінансового планування прибутку підприємства СВАТ ім.9-ої „Кримської Кавдевізії”
  План Вступ.......................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи поняття прибутку підприємства..........................5 1.1. Сутність прибутку та необхідність аналізу прибутковості..............5 1.2. Вплив окремих чинників на зростання прибутковості та джерела формування і використання прибутку.......................................11 1.3. Планування прибутковості підприємства на перспективний період.................................................................................14 Розділ 2. Практичне застосування фінансового планування прибутку підприємства СВАТ ім.9-оїКримської Кавдевізії”.........................17 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства...............17 2.2. Оперативно-фінансовий план грошових надходжень......................24 2.3. Планування прибутку і потреби у фінансових ресурсах..................25 Розділ 3. Шляхи покращення управлінням, використання та планування прибутку підприємства.........................................................................................29 Висновки................................................................................................................35 Список використаної літератури.........................................................................37 Додатки

 • ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 1.1. Принципи, цілі, функції процесу планування виробництва на підприємстві 5 1.2. Внутрішні та зовнішні фактори , що здійснюють вплив на процес планування вирбництва 8 2. АНАЛІЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «РЕСПЕКТ» 16 2.1. Загальна характеристика підприємства 16 2.2. Аналіз планування випуску продукції на підприємстві 17 РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТОВ "РЕСПЕКТ" 24 ВИСНОВКИ 30 ЛІТЕРАТУРА 32 ДОДАТОК 34

 • Планування виробництва і збутової діяльності
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 1.1. Принципи, цілі, функції процесу планування виробництва на підприємстві 5 1.2. Внутрішні та зовнішні фактори , що здійснюють вплив на процес планування вирбництва 8 2. АНАЛІЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ГРОНО» 16 2.1. Загальна характеристика підприємства 16 2.2. Аналіз планування випуску продукції на підприємстві 17 РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТОВ "ГРОНО" 24 ВИСНОВКИ 30 ЛІТЕРАТУРА 32 ДОДАТОК 34

 • Сутність планування виробництва та реалізації продукції в сучасних умовах.
  ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Сутність планування виробництва та реалізації продукції в сучасних умовах. 1.1 Принципи та методи планування, типи внутрішньофірмового планування 1.2 Задачі, зміст і порядок розробки плану виробництва і реалізації продукції. 1.3 Аналіз існуючих систем планування обсягу виробництва РОЗДІЛ 2. Планування виробництва та реалізації продукції на підприємстві ТОВ “Будконструкція” 2.1 Техніко-економічна характеристика підприємства 2.2. Планування виробництва продукції на ТОВ “Будконструкція” 2.3 Планування беззбиткової діяльності підприємства РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосканалення системи планування на підприємстві 3.1 Напрямки застосування стратегічного планування на підприємстві 3.2 Рекомендації щодо короткострокового планування ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТОК А

 • Визначення показників продуктивності праці на підприємстві
  ВСТУП 3 1. Планування і аналіз чисельності працівників підприємства. 3 1.1 Характеристика персоналу підприємства 3 1.2 Склад і структура кадрів. 4 1.3 Планування чисельності працівників. 6 2. Методика визначення показників продуктивності праці на підприємстві. 7 2.1 Планування витрат на підприємстві 7 2.2 Планування та аналіз виробництва продукції на підприємстві 9 2.3 Планування собівартості продукції на підприємстві 11 Висновок 15 Список використаної літератури 16

 • Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві
  ПЛАН Вступ 1. Планування і аналіз чисельності працівників підприємства. 1.1 Характеристика персоналу підприємства 1.2 Склад і структура кадрів. 1.3 Кількісна та якісна характеристика персоналу 1.4 Планування чисельності працівників. 2. Методика визначення показників продуктивності праці на підприємстві. 2.1 Планування витрат на підприємстві 2.2 Планування та аналіз виробництва продукції на підприємстві. 2.3 Планування собівартості продукції на підприємстві 3. Стимулювання, як механізм підвищення продуктивності праці на підприємстві 3.1 Роль, форми і джерела стимулювання 3.2 Система стимулюючого винагородження 3.3 Стимулююча функція оплати праці. Висновок Список використаної літератури

 • Аналіз стану планування виробництва та реалізації продукції на ремонтно-будівельному підприємстві «…………»
  стор. Вступ 3 1. Сутність планування виробництва та реалізації продукції 6 1.1 Планування виробництва 6 1.2 Структура та методи розробки бізнес-плану 12 1.3 Методика розрахунку основних показників бізнес-плану 20 2. Аналіз стану планування виробництва та реалізації продукції на ремонтно-будівельному підприємстві «…………» 27 2.1 Характеристика підприємства 27 2.2 Аналіз основних економічних показників ремонтно- будівельного підприємства 31 2.3 Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції ремонтно-будівельного підприємства 36 3. Шляхи підвищення ефективності ремонтно-будівельних послуг 40 3.1 Напрямки вдосконалення системи планування виробництва та реалізації продукції на ремонтно-будівельному підприємстві 40 3.2 Економічна ефективність заходів щодо вдосконалення ремонтно-будівельних послуг 43 Висновки 49 Список використаної літератури 52 Додатки

 • Методика визначення показників продуктивності праці на підприємстві
  Вступ 3 1. Поняття і значення продуктивності праці 4 1.1. Сутність продуктивності праці 4 1.2. Вимірювання рівня продуктивності праці 7 2. Методика визначення показників продуктивності праці на підприємстві. 12 2.1 Планування витрат на підприємстві 12 2.2 Планування та аналіз виробництва продукції на підприємстві 15 2.3 Планування собівартості продукції на підприємстві 18 3. Аналіз динаміки продуктивності праці 24 Висновки 30 Література 32

 • Аналіз та удосконалення оперативного управління підприємством
  Зміст. Вступ . Розділ 1. Теоретико – методичні основи менеджменту обслуговуючого виробництва. 1. Організація і планування транспортного обслуговування виробництва . 1.1. Значення, задачі і структура транспортного господарства . 1.2. Розрахунок вантажообігу та потреби в транспортних засобах. 2. Організація складського господарства . 3 Організація та планування енергетичного господарства. Розділ 2. Оцінка менеджменту обслуговуючого виробництва по ТзОВ “ Ковель“. 1. Техніко-економічна характеристика підприємства ТзОВ “ Ковель “. 2. Аналіз обслуговуючого виробництва на підприємстві . 3. Аналіз організаційної структури підприємства . Розділ 3. Пропозиції з удосконалення обслуговуючого виробництва на підприємстві. Висновки . Список використаної літератури . Додатки .


Cгенерировано за 0.007181 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100