Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Управление персоналом

Тема: «Економічна сутність методів оцінки та відбору працівників підприємства» (ID:114650)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 30 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ.....................................................................................................................3
1. Економічна сутність методів оцінки та відбору працівників
підприємства.....................................................................................................5
2. Досвід формування та забезпечення ефективного використання
кадрового потенціалу фірми..........................................................................12
3. Загальна організаційно-економічна характеристика АТ „Технік”............16
4. Атестація як метод оцінки та відбору персоналу на АТ „Технік”..........20
5. Оцінка та аналіз структури персоналу на АТ „Технік”.............................22
6. Шляхи використання інформаційних технологій для оцінки і відбору
персоналу на АТ „Технік”.............................................................................26
Висновки та пропозиції.....................................................................................28
Список використаної літератури......................................................................30

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-економической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие. – М.: Дело и Сервис, 2000
2. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. – 2 изд., доп. – М.: Финансы и статистика, 2004
3. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, 1999
4. Богиня О.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посібник. - 2-е вид. - К.: Знання-Прес, 2001. - 313с.
5. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління. Навчальний посібник. ЦУЛ, 2003. — 396 с.
6. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Разработка управленческого решения. Прогнозирование – планирование. Теория проектирования экспериментов. – г. Железнодорожный, Моск. обл.: ООО НПЦ «Крылья», 2000
7. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. - М: Дело и Сервис, 1999
8. Економіка підприємства: Підручник. За ред. акад. С.Ф. Покропивного. 2-е вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.
9. Економічний аналіз / за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир, 2003
10. Економічний аналіз: Навч. посібник/ Під.ред. Чумаченка М. Г. – К., 2003
11. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. – К.: Либідь, 1995
12. Методы финансовых и коммерческих расчетов. Е.М. Четыркин Москва Дело,1995
13. Поддерьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.:КНЕУ, 2000.
14. Попов Л.А. Анализ и моделирование трудовых показателей: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 208 с.
15. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.4-тое изд., перераб.и доп. – Минск: ООО “Новое знание”, 2001
16. Цал-Цалко Ю.С, Холод Б.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2000.-388 с
17. Экономика предприятия: Учебник / Под редакцией проф. С. Ф. Покропивного. - К.: Из-во "Хвиля-Прес", 1999
18. Экономика труда: Учебник / Под ред. П.Э. Шлендера. - М., 2002.- 592с.
19. Экономика труда: Учебник для вузов / Под ред. Г.Р. Погосяна. - М.: Экономика, 1991. - 303с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • "Методи оцінки і відбору працівників фірми"
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Загальноекономічні особливості управління формуванням трудового колективу підприємства 6 1.1. Сутність менеджменту персоналу й напрями його розвитку 6 1.2. Об'єктивні й суб'єктивні чинники зміни потреб організації в персоналі 8 1.3. Аналіз наявної чисельності та структури персоналу 13 Розділ 2. Методи оцінки і відбору працівників фірми 18 2.1. Методи визначення потреб підприємства в персоналі 18 2.2. Джерела поповнення й оновлення кадрів на підприємстві 23 2.3. Методи професійного підбору кадрів 30 Висновки 36 Список використаної літератури 38

 • Сутність цілей та методів оцінки управлінського персоналу підприємства
  ЗМІСТ Вступ….................................................................................................................... 3 Розділ 1. Сутність цілей та методів оцінки управлінського персоналу підприємства............................................................................................................ 5 1.1. Всестороння оцінка управлінської діяльності.................................. 5 1.2. Оцінка управлінського персоналу..................................................... 6 Розділ 2. Класифікація методів оцінки якості службовців підприємства......... 12 2.1. Кількісні методи оцінки..................................................................... 12 2.2. Якісні методи оцінки.......................................................................... 16 Розділ 3. Особливості застосування комплексної оцінки управлінського персоналу на підприємстві..................................................................................... 25 Розділ 4. Напрями удосконалення оцінки управлінського персоналу підприємства............................................................................................................ 35 Висновки................................................................................................................. 40 Список використаної літератури....................................................................... 41

 • Атестація праці персоналу як традиційна форма ділової оцінки праці туристичного підприємства
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи атестації праці персоналу 6 1.1. Суть, функції, класифікація та види атестації праці персоналу 6 1.2. Характеристика складових елементів атестації праці персоналу 11 1.3. Особливості механізму атестації праці персоналу туристичного підприємства 16 Розділ II. Дослідження механізму атестації праці та методів ділової оцінки працівника туристичного підприємства ТА „Алеком-тур” 22 2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства ТА „Алеком-тур”, м. Київ 22 2.2. Дослідження методів атестації праці персоналу турпідприємства 31 2.3. Оцінка впливу ділової оцінки працівника на результати діяльності підприємства ТА „Алеком-тур” та економічна постановка задачі атестації персоналу на підприємстві 38 Розділ III. Пропозиції щодо вдосконалення механізму атестації праці та методів ділової оцінки працівників туристичного підприємства 48 3.1. Напрями вдосконалення механізму атестації праці та методів ділової оцінки працівника 48 3.2. Економічне обґрунтування пропозицій щодо удосконалення механізму атестації праці персоналу 59 Висновки та пропозиції 66 Список використаної літератури та джерел 71 Додатки 75

 • Оцінка вартості підприємства
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ОЦІНКА ВАРТОСТІ ФІРМИ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ЦИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 6 1.1. Поняття, сутність та фактори оцінки вартості фірми 6 1.2. Методи оцінки вартості фірми 27 1.3. Основні показники вартості підприємства 36 РОЗДІЛ 2. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ВАТ “КРИСТАЛ” 39 2.1. Загальна характеристика підприємства 39 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ “Кристал” 53 2.3. Використання методу оцінки активів в практиці діяльності ВАТ “Кристал” 63 2.4. Діагностика ризику банкрутства підприємства 70 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ФІРМИ 75 3.1. Зарубіжний досвід у використанні методів оцінки вартості фірми 75 3.2. Пропозиції щодо підвищення вартості фірми 85 ВИСНОВКИ 93 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 100

 • Співбесіда та тестування як основні методи відбору персоналу в організацію, їх види, особливості і методика проведення
  Зміст Вступ 3 1. Співбесіда як один з основних методів відбору персоналу 5 2. Тестування як один з основних методів відбору персоналу 12 Висновки 17 Література 18

 • Важливість кваліфікаційних вимог при прийомі працівників
  Зміст Вступ 3 1 Важливість кваліфікаційних вимог при прийомі працівників 4 2 Основні завдання оцінки персоналу та її показники 5 3 Критерії відбору та оцінки персоналу 7 Висновки 15 Література 16

 • Економічна сутність оцінки конкурентоспроможності підприємства
  Зміст Вступ ......................................................................................................................3 1. Економічна сутність оцінки конкурентоспроможності підприємства.........5 2. Конкурентні стратегії підприємств, їх особливості і необхідність розробки.....................................................................................7 3. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ „Вінницький хлібзавод №2”....................................................................12 4. Оцінка конкурентоспроможності підприємства ВАТ “Вінницький хлібзавод №2”....................................................................................................17 5. Шляхи використання інформаційних технологій в господарській діяльності ВАТ “Вінницький хлібзавод №2”.................................................24 6. Шляхи вдосконалення оцінки конкурентоспроможності та рентабельності підприємства ........................................................................26 Висновки та пропозиції.......................................................................................29 Список використаної літератури........................................................................30

 • Економічна сутність планування та оцінки ефективності виробничої інфраструктури підприємства
  Зміст Вступ.....................................................................................................................3 1. Економічна сутність планування та оцінки ефективності виробничої інфраструктури підприємства........................................................5 2. Планування діяльності технічного обслуговування підприємства............9 3. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ „Вінницям’ясо”..........................................................................................18 4. Фактичний стан та характеристика планування та оцінки виробничої інфраструктури підприємства ВАТ „Вінницям’ясо”..................24 5. Економічна ефективність та вдосконалення планування та оцінки ефективності виробничої інфраструктури...........................................28 6. Шляхи використання інформаційних технологій для планування та оцінки ефективності виробничої інфраструктури підприємства...................33 Висновки та пропозиції......................................................................................35 Список використаної літератури.......................................................................37 Додатки

 • ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ 6 1.1. Місце преміювання в системі матеріального стимулювання працівників підприємства, його види 6 1.2. Методичні підходи до побудови та оцінки ефективності системи преміювання 12 1.3 Сучасні проблеми організації преміювання працівників та особливості її перспективного розвитку 22 РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ ПРАЦІВНИКІВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІ ВАТ «ЕНЕРГІЯ» 28 2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Енергія» та перспектив його розвитку 28 2.2. Аналіз техніко-економічних показників діяльності виробничої дільниці ВАТ «Енергія» 36 2.3. Аналіз ефективності організації системи преміювання працівників виробничої дільниці ВАТ «Енергія» 40 РОЗДІЛ 3 ПЛАНУВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІ ВАТ «ЕНЕРГІЯ» ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 48 3.1. Розробка комплексу організаційно-технічних заходів, спрямованих на прогресивний розвиток виробничої дільниці ВАТ «Енергія» 48 3.2. Планування основних техніко-економічних показників виробничої дільниці з урахуванням реалізації запропонованих заходів 52 3.3. Економічне обгрунтування розроблених пропозицій та оцінка їх соціально-економічної ефективності 58 ВИСНОВКИ 63 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 65


Cгенерировано за 0.008661 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100