Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Макроэкономика

Тема: «ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ» (ID:114683)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 24 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

ВСТУП....................................................................................................................3
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ..............................5
2. ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ В ПЕРЕХІДНІЙ
ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ. СТАН РИНКУ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ В
УКРАЇНІ.................................................................................................................10
3. ПОЛІТИКА СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ...................................16
ВИСНОВКИ...........................................................................................................22
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......................................................24

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України „Про зайнятість населення” // Законодавство України про працю станом на 25 травня 1999 р. – К.: Істина, 1999.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2006 р. № 922 “Про затвердження Основних напрямів проведення державної політики зайнятості на період до 2009 року”.
3. Бандур С.И. Развитие системы рабочих мест – приоритетное направление государственной политики занятости // Социально-економические аспекты промышленной политики. Рынок труда и занятость: Сб. науч. тр. – Донецк: ИЭП НАНУ. – 2003. – С. 4 - 12.
4. Бандур С.І. Про соціальну адаптацію зайнятого населення України до ринкових умов господарювання // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: Наук.- практ. зб. – Спецвипуск. – К.: АПСВ ФПУ. – 2000. – С. 92-94.
5. Бандур С.І. Структурна перебудова економіки України в контексті забезпечення національних інтересів та соціальних пріоритетів // Зайнятість та ринок праці: Міжвід. наук. зб. – К. : РВПС України НАН України. – 2000. – Вип. 13. – С. 3-12.
6. Богиня О.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посібник. - 2-е вид. - К.: Знання-Прес, 2001.
7. Бондарь І., Колешня Л. Національний банк вільних робочих місць – умова запобігання масовому безробіттю // Україна: аспекти праці. – 2005. - №3 – 4. – С. 13-16.
8. Бугуцький О. Аналіз соціально-економічної категорії рівня життя населення України // Україна: аспекти праці. -2006. - № 2. - С. 43-47.
9. Дорогунцов С., Сологуб О. Структурні зрушення у сфері зайнятості // Україна: аспекти праці. – 2006. - №1. – С. 15-17.
10. Купець Ольга. Безробіття в умовах реформування економіки України. - Наукові записки НаУКМА: Економічні науки, Том 18. - 2000.
11. Кучинська О.О., Бандур С.І. Ринок праці в Україні: ключові проблеми та шляхи їх розв’язання // Бюлетень Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – К.: ІПК ДСЗУ. – 2003. - №1. – С. 3 - 7.
12. Мімандусова Г.І. Динаміка зайнятості населення // Україна–2002. Моніторинг соціальних змін. – К.: ІС НАНУ, 2002. – С.89–99.
13. Мімандусова Г.І. Динаміка зайнятості населення // Україна–2005. Моніторинг соціальних змін. – К.: ІС НАНУ, 2005. – С.63–72.
14. Мімандусова Г.І. Неформальна зайнятість в Україні // Соціальні виміри суспільства. Зб. наук. праць. – Вип.5. – К.: ІС НАНУ, 2002. – С.259–269.
15. Мімандусова Г.І. Неформальний ринок праці: проблеми і перспективи // Соціальні проблеми тіньової економіки в Україні. – К.: Стилос, 2005. – С.53–78.
16. Основи економічної теорії / За ред. С.В.Мочерного: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 472с.
17. Основні напрями соціально-економічного розвитку в Україні на період до 2010 р. // Економіка України. 2004, - №8. – С.43.
18. Петюх В.М. Ринок праці та зайнятість: Навч. посіб. – К.: МАУП, 1997.
19. Польовий Л. Стан ринку працi i пiдвищення розмiру допомоги по безробiттю // Соцiальний захист. - 2005. - № 5. - С. 21.
20. Сохань I. Я. Зайнятість та доходи в системi економiчного розвитку // Соцiальний захист. - 2005. - № 3. – С.47.
21. Терон І.В. Соціально-економічна оцінка розвитку регіонів України як передумова дослідження ринку праці // Зайнятість та ринок праці: Міжвід. наук. зб. – К.: РВПС України НАН України. – 2001. – Вип. 15. – С. 26-38.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Поняття зайнятості, її повноти, економічно активного та зайнятого населення
  1.Поняття зайнятості населення 3 2. Основні концепції зайнятості населення 6 3. Види і форми зайнятості 10 Список літератури 15

 • Стан ринку праці в Україні за рівнем зайнятості населення
  Вступ 3 1. Теоретичні засади зайнятості. Сутність, причина та форми безробіття 3 2. Державна політика зайнятості та її основні напрямки 6 3. Стан ринку праці в Україні за рівнем зайнятості населення 8 4. Шляхи вдосконалення політики зайнятості в Україні 10 Висновки 15 Література: 17

 • Підвищення зайнятості населення та розвиток ринку праці
  Зміст Вступ 3 1. Розроблення програм сприяння зайнятості. 5 1.1 Державні й територіальні програми зайнятості населення. 5 1.2 Державний фонд сприяння зайнятості населення. 8 1.3 Відрахування коштів до ДФСЗН у різних країнах. 9 1.4 Служба зайнятості в Україні. 11 1.5 Система соціального партнерства. 12 1.6 Колективні переговори. 13 1.7 Тарифна угода. 14 2.Підвищення зайнятості населення та розвиток ринку праці. 18 2.1 Етапи подолання бідності. 18 2.2 Збільшення доходів від трудової діяльності. 19 3. Законодавче забезпечення державної політики зайнятості 22 3.1.Основні напрямки державної політики зайнятості України 22 3.2 Закон України „Про зайнятість населення” як основний законодавчий акт щодо реалізації принципів державної політики зайнятості населення України 24 Висновки 32 Література 34

 • Політика української держави у сфері зайнятості населення
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Поняття та зміст зайнятості населення 5 1.1. Передумови формування ринку зайнятості в Україні 5 1.2. Сутність, принципи та види зайнятості 8 Розділ 2. Політика української держави у сфері зайнятості населення 12 2.1. Завдання державних органів зайнятості 12 2.2. Допомога по безробіттю, як основна гарантія для незайнятого населення 19 2.3. Умови та порядок виплати безробітним матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги та допомоги на поховання 24 Розділ 3. Основні напрямки державної політики регулювання зайнятості населення 26 3.1. Тенденції розвитку державної політики у сфері зайнятості 26 3.2. Заходи запобігання скорочення зайнятості населення 31 Висновки 36 Література і нормативні акти 37

 • Поняття, види та форми зайнятості населення. Проблеми зайнятості населення та шляхи їх рішення.
  ПЛАН 13. Поняття, види та форми зайнятості населення. Проблеми зайнятості населення та шляхи їх рішення. 41. Вартість робочої сили, чинники які впливають на величину вартості робочої сили. Задача №13 Задача №43 Задача №73 Завдання №97 Список літератури 13. Поняття, види та форми зайнятості населення. Проблеми зайнятості населення та шляхи їх рішення. Відповідно до законодавства України зайнятість визначається як не заборонена законом діяльність громадян, зв'язана з задоволенням особистих і суспільних потреб, як правило, що приносить доход. З погляду економічних позицій суспільства зайнятість - це діяльність працездатного населення по

 • Поняття зайнятості населення.
  ЗМІСТ ВСТУП ………………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ 1. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України ……………………………………………. 5 1.1. Цілі і задачи політики зайнятості ……………………………………… 5 1.2. Правове регулювання ринку праці та зайнятості населення в Україні ………………………………………………………………….12 РОЗДІЛ 2. Аналіз управління зайнятістю населення в Україні. ………….. 20 2.1 Механізм регулювання ринку праці в Україні ……………………….. 20 2.2 Аналіз державних програм зайнятості населення України ………….. 25 2.3 Аналіз ринку праці в Україні за 2006 рік ……………………………… 28 РОЗДІЛ 3. Шляхи вирішення проблем управління зайнятістю населення в сучасній українській економіці ………………………………. 38 3.1 Необхідність ефективного державного управління зайнятістю ……… 38 3.2 Вдосконалення правового регулювання зайнятості населення ………. 41 Висновки ………………………………………………………………………. 45 Список використаних джерел ………………………………………………... 48 Додаток ………………………………………………………………………… 49

 • " Соціальна робота в сфері зайнятості "
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Проблеми зайнятості населення України та регіону 5 1.1. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України. 5 1.2. Проблеми безробіття в регіонах України 8 1.3. Проблеми зайнятості сільського населення 14 Розділ 2. Державна політика щодо зайнятості 17 2.1. Держане регулювання реалізації права на працю в Україні 17 2.2 .Міжнародні правові акти про зайнятість 21 Розділ 3. Діяльність соціальних служб по захисту безробітних 27 Висновок 34 Література 36

 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ НА УКРАЇНІ.
  ЗМІСТ. 1. Вступ. 1.1. Специфіка ринку зайнятості України. 1.2. Цілі і задачі політики зайнятості. 2. Загальна частина. 2.1. Джерела правових норм про працю та зайнятість населення в Україні. 2.2. Аналіз закону України “Про зайнятість населення”. 2.3. Порядок отримання допомоги по безробіттю. Висновки. 3. Перспективні напрями політики зайнятості. Перелік використаної літератури.

 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ НА УКРАЇНІ.
  ЗМІСТ. 1. Вступ. 1.1. Специфіка ринку зайнятості України. 1.2. Цілі і задачі політики зайнятості. 2. Загальна частина. 2.1. Джерела правових норм про працю та зайнятість населення в Україні. 2.2. Аналіз закону України "Про зайнятість населення". 2.3. Порядок отримання допомоги по безробіттю. 3. Висновки. 3.1. Перспективні напрями політики зайнятості. 3.2. Перелік використаної літератури. 4. Задачі. 4.1. Задача № 1. 4.2. Задача № 2.


Cгенерировано за 0.005803 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100