Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Политэкономия

Тема: «ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ.» (ID:114724)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 36 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

ВСТУП….................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ.................................................................................................................5

РОЗДІЛ 2. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕХІДНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЇХ ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ...........................16

РОЗДІЛ 3. ПЕРЕХІД ВІД КОМАНДНО-АДМІНСТРАТИВНОЇ ДО
РИНКОВОЇ СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ.............................27

ВИСНОВКИ...........................................................................................................33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......................................................36

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бєляев О.О., Бабело А.С. Політична економія: Навч.посібник.-К.: КНЕУ, 2001.- 328 с.
2. Герасимов В.Г. Экономическая система: генезис, структура, развитие науки.- М, 2000 г.
3. Готовский А.В. Економічна система України: сучасний стан і перспективи реформування. // Економіка України, 2004 №2 – С.86.
4. Гэлбрейт Д.К. Новое индустриальное общество. – М., 1999
5. Дем,янчук О.О. Структурна перебудова в Україні – першочергове завдання ринкового трансформування економіки // Економіка України. – 2004. - №11. – с.45-49.
6. Дорогунцов С., Горська О. Трансформація структури економіки: теорія і практика // Економіка України. – 2005. – № 1. – С.4-12
7. Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання/ За ред. Гейця В.М. – Х.: Форт, 2000. – 432с.
8. Єрохін С. Динаміка та ефективність структурних трансформацій економіки України // Економіка України. – 2003. – № 10. – С.22-33.
9. Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави у нестабільних економічних системах // НІСД, Київ, 1998
10. Зайко Л., Економічна система України: еволюція марксизму в емпіричне кейнсіанство // Економіка України, 2004р. - №3. – С.91.
11. Кваснюк Б. Соціально-економічні аспекти розвитку України у середньостроковій перспективі // Вісник НБУ. – 2002. – № 2. – С.57-59
12. Курс економічної теорії Під ред. Чепурина М.Н. проф. Кисельовій Е.А. - Кіров 1994.
13. Курс економічної теорії. Загальні основи економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіка, перехідна економіка: Навчальний посібник під. Ред. А.В. Сидоровича - М. ДИС 1997
14. Лукінов І. Економічні трансформації (початок ХХІ сторічча) .-К.: Ін.-т економіки НАН України. 2003.
15. Лобкович Є.І. Економічна система суспільства. // Економіка України, 2005, -№1 – С.78.
16. Мировая экономика: Учеб. пособие/С.П.Гурко, Е.П.Целехович, Г.А.Примаченок и др. – Мн.: ИП «Экоперспектива», 2000.
17. Ніколаєнко В.Л. Власність в постіндустріальному суспільстві.// Голос України, 2000р. - №12. – С.15.
18. Ніколаєнко В.Л. Розколена цивілізація: кількісні передумови і можливі наслідки постекономічної революції // Голос України, 2005р. - №5. – С.21.
19. Основні напрями соціально-економічного розвитку в Україні на період до 2010 р. // Економіка України. 2004, - №8. – С.43.
20. Павловський М. “Макроекономіка перехідного періоду”. К.: “Техніка”. 1999.
21. Політична економія: Навч.-метод.посіб. для самост. вивч.дисципліни/ За ред. д-ра екон. Наук, проф. К.Т.Кривенка.- К.: КНЕУ, 2003.
22. Савченко А. та ін. “Макроекономіка”. К.: “Либідь”. 1999 с. 23-29.
23. Світова економіка: Підручник/А.С.Філіпенко, О.І.Рогач, О.І.Шнирков та ін. – К.:Либідь, 2000
24. Черняк В. Модель економіки: вибір України // Економіка України. -2000.-№ 9.-С. 31-39.
25. Чистілін Д. Еволюційний розвиток світової економіки та інтеграція України // Економіка України. – 2006. - № 1. – с.80-88.
26. Шевченко С. Украина вырабатывает теорию и стратегию интеграции в ЕС // Финансовая Украина. – 15 октября 2004.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Складові економічних реформ та участь в них кредиту та фінансів
  єЗміст Вступ 3 1. Складові економічних реформ та участь в них кредиту та фінансів 4 1.1 Роль фінансів в економічних реформах в Україні 4 1.2 Необхідність, суть та роль кредиту 7 1.3 Фінансово-кредитні інститути в економіці України 10 2. Аналіз ролі фінансів та кредиту в процесі проведення економічних реформ в Україні 13 2.1 Необхідні зміни в економіці України для покращення її стану 13 2.2 Фінансово-кредитні методи реформування економіки України 17 2.3 Фінансово-кредитна діяльність держави: цілі, засоби, результати 21 2.4 Фінансово-кредитний механізм реформування державної власності 26 3. Шляхи посилення фінансів та кредиту в ринкових реформах 37 3.1 Посилення ролі фінансів та кредиту у трансформаційній економіці 37 3.2 Трансформація фінансово-кредитних систем перехідних економік 41 Висновок 48 Література 50

 • Перехідна економіка
  План Вступ…………………………………………………………………2 1. Сутність перехідних економічних відносин…………………..3 2. Основні риси адміністративно-командної системи………….18 Висновки……………………………………………………………25 Використана література……………………………………………26

 • Теоретичні аспекти використання автоматизованих інформаційних систем
  Зміст Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти використання автоматизованих інформаційних систем 6 Розділ 2. Характеристика існуючих інформаційних систем підприємств готельного господарства 13 2.1. Етапи впровадження інформаційних технологій у туристську та готельну індустрію в контексті світового досвіду 13 2.2. Готельні закордонні системи автоматизації та їх сутність 15 Розділ ІІІ. Аналіз застосування інформаційних систем в готельному комплексі „Цезар Голд" в ПАР 21 3.1. Організаційно управлінська та економічна характеристика підприємства 21 3.2. Структура системи внутішніх комунікацій готельного комплексу 22 3.3. Аналіз стану організації впровадження інформаційної системи в практику управління готелем "Цезар Голд". 26 Розділ 4. Резерви вдосконалення інформаційні системи готельного підприємства "Цезарь Голд" 30 Висновки та пропозиції 40 Список використаної літератури 44

 • Сучасні методи стабілізації економічної системи
  Вступ 3 1. Стабілізація економічних систем як необхідна умова функціонування економіки 5 2. Показники стабілізації економічних систем 7 3. Характеристика стабілізаційної стратегії 8 4. Підходи до стабілізації економіки в України 10 Висновки 21 Список використаної літератури 23

 • Економічні системи України
  Вступ 1. Зміст економічної системи та її структурні елементи 2. Моделі економічних систем 2.1. Адміністративно-командна система. 2.2. Змішана економіка. 2.3. Ринкова економіка 2.4. Порівняльна характеристика економічних систем 3. Розвиток економічної системи України Висновок Список використаної літератури

 • Функціонування та розвиток економічних систем. Процент як ціна капіталу
  1. Функціонування та розвиток економічних систем 3 2. Процент як ціна капіталу 9 3. Поняття фінансової системи. Принципи її побудови та структура 11 Задача 13 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 15

 • Операційний менеджмент у забезпеченні якісних перетворень виробничих систем
  Зміст: Вступ ………………………………………………………………….…3 Розділ 1. Теоретичні аспекти сучасного операційного менеджменту 1.1. Еволюція розвитку операційного менеджменту……….….. 4 1.2. Суть операційного менеджменту, огляд літературних джерел ………………………………………………………………..…9 1.3. Роль і місце операційного менеджменту в системі управління….10 Розділ 2. Забезпечення якісних перетворень виробничих систем 2.1. Формування виробничих систем як передумова ефективності підприємства ……………………………………………………………………...16 2.2. Модель підприємства як відкритої системи …………………… 22 2.3. Комплекс Е.Демінга у забезпеченні якості виробничих систем …………………………………………………………………….……25 Розділ 3. Підвищення ефективності операційного менеджменту у забезпеченні якісних перетворень виробничих систем 3.1. Формування виробничої стратегії ………………………………...29 3.2. Система безупинного поліпшення виробничих систем ……..…35 3.3. Шляхи удосконалення бізнес-процесів…………………………….38 Висновки……………………………………………………………….….43 Список використаної літератури ………………………………...…….45 Додатки

 • Економічна система і типи економічних систем 3, курс.
  ЗМІСТ Вступ 2 Розділ 1. Зміст економічної системи та її структурні елементи 5 1.1.Історія економічних систем 5 1.2.Економічні системи і їх сутність 8 Розділ 2. Порівняльний аналіз ринкової та адміністративно-командної системи 14 2.1.Ринкова система та її структура, основні риси 14 2.2.Адміністративно-командна система та планова економіка 16 2.3.Позитивні та негативні сторони ринкової та адміністративно-командної систем 19 Розділ 3. Ефективність функціонування змішаної економіки як синтезу ринкової та адміністративно-командної систем 22 3.1.Моделі змішаної економіки 22 3.2.Допомога держави в економіці зі змішаною системою господарства 28 Висновки 32 Список використаної літератури 34 Додатки...................................................................................................................36

 • Статистичний аналіз економічних систем як галузь економічної науки
  Завдання: 1. Статистичний аналіз економічних систем як галузь економічної науки 32. Аналіз структури сукупності, визначення показників структурних зрушень Задача 4


Cгенерировано за 0.007213 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100