Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономика предприятия

Тема: «„Амортизація основних фондів. Методи розрахунку сум амортизації” (на прикладі КП „Андромеда”)» (ID:114781)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 52 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

ВСТУП...................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
ПІДПРИЄМСТВ....................................................................................................5
1.1. Характеристика та методи нарахування амортизації............................5
1.2. Значення та завдання економічної оцінки матеріальних ресурсів і
активів підприємства.......................................................................................9
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ТА АМОРТИЗАЦІЙНОЇ
ПОЛІТИКИ КП „АНДРОМЕДА”......................................................................13
2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства.....13
2.2. Використання основних засобів та нарахування амортизації...............16
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ
ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА................................................................................20
ВИСНОВКИ..........................................................................................................26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................28
ДОДАТКИ

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-економической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие. – М.: Дело и Сервис, 2000.
2. Афанасьев Мст., Кузнецов П. Забытая амортизация // Экономист.- 2001.- №8 с.105.
3. Баб’як Н.Д. Вплив амортизаційних відрахувань на результати фінансово-господарської діяльності підприємств // Фінанси України.-2001.-№11.-с.34.
4. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - 3-е изд., перераб. М.: Финансы и статистика, 1994.
5. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. – 2 изд., доп. – М.: Финансы и статистика, 2001.
6. Безуглий А. Об изъятии амортизационных отчислений предприятий // Экономика Украины.-2004.-№5.-с.36.
7. Безуглий А. Про вилучення частини амортизаційних відрахувань та використання потужностей підприємств // Економіка України. – 2000. - №1. – с.34 – 40
8. Безуглий А. Риск экологических катастроф и амортизационная политика // Бизнес Информ. –2004. - №16. – с.57 – 61
9. Вишневецький В., Липницький В., Липницький Д. Про новий порядок амортизації основних фондів // Економіка України. –2000. - №3. – с.42 – 47
10. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебн.пособие. М.: Финансы и статистика, 1998.
11. Губачова О. Обираємо метод нарахування амортизації основних засобів.-2003. - №11.-с.42-47
12. Економіка підприємств. Посібник/ За ред. Л.С. Харіна. – Тернопіль.: Економічна думка, 2000.
13. Климовская М. Налоговая амортизация в бухгалтерском учете // Вестник бухгалтера и аудитора Украины.-2001.-№22.-с.15.
14. Лук’янченко О.О. Амортизаційна політика в Україні // Фінанси України.-2000.-№10.-с.46.
15. Лях Л., Короткевич О. Основне протиріччя державної амортизаційної політики та шляхи його подолання // Економіст.-2000.-№3.-с.103.
16. Орлов П., Орлов С. Державна амортизаційна політика // Економіка України. – 2004. - №8. – с.31 – 37
17. Орлов П., Орлов С. Державна амортизаційна політика та її відбиття в стандартах бухгалтерського обліку // Економіка України.-2004. -№3.-с.30-35
18. Орлов П., Орлов С. Прискорена амортизація і прискорене спрацювання основних фондів // Економіка України. – 2003. - №5. – с.30 – 36
19. Ушакова Н.М., Лігоненко Л.О. Фінанси підприємства: Опорний конспект лекцій. – К.: Видавничий центр КДТЕУ. Друкарня ВЦ КДТЕУ,1998. – 120с.
20. Хомяков В., Белинская В. Методика оценки влияния амортизационной политики на окупаемость капитальных вложений // Экономика Украины.- 2000.-№2.-с28.
21. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. О.И.Волкова. – М.: ИНФРА – М,1997. – 416с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Амортизація основних виробничих фондів та її роль у їх відтворенні
  Зміст Вступ 4 1. Амортизація основних фондів 6 1.1. Форми і методи амортизації основних фондів__________________6 1.2. Визначення ефективності амортизації основних фондів________12 1.3. Капітальні вкладення, їх види та форми здійснення___________ 17 2. Організаційно-економічна характеристика 24 2.1. Загальна характеристика ТОВ “Буддеталь” 24 2.2. Аналіз стану основних фондів ТОВ “Буддеталь” 28 3. Заходи по вдосконаленню і інтенсифікації амортизації основних фондів___________________________________________________34 Висновки 36 Використана література 38

 • Шляхи покращення нарахування амортизації основних фондів на підприємстві
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти прискореної амортизації основних фондів на підприємстві 5 1.1. Основні фонди підприємства 5 1.2. Загальні правила нарахування амортизації основних фондів у бухобліку 10 1.3. Відображення нарахування амортизації 12 1.4. Методи нарахування амортизації основних фондів 14 Розділ 2. Розрахунок амортизації основних фондів на прикладі ТОВ "Діаман" 24 2.1. Характеристика підприємства ТОВ "Діаман" 24 2.2. Методи нарахування амортизації на підприємстві ТОВ "Діаман" 31 Розділ 3. Шляхи покращення нарахування амортизації основних фондів на підприємстві 49 Висновки 51 Список використаної літератури 53 Додатки 55

 • Облік основних засобів і нематеріальних активів зносу та амортизації
  Зміст Вступ 1. Склад і оцінка основних засобів. 1.1 Класифікація основних засобів. 1.2 Оцінка основних засобів в обліку. 1.3Предмети,, що враховуються не в складі основних засобів. 2. Облік зносу основних засобів. 2.1.Організація аналітичного обліку основних засобів. 2.2.Переоцінка основних засобів. 3 Облік оренди основних засобів. 3.1.Сутність оренди основних засобів. 4 Амортизація основних фондів. 4.1. Сутність амортизації основних фондів. 4.2 Порядок нарахування амортизації. 4.3 Порядок застосування прискореної амортизації активної частини основних фондів. 4.4 Деякі проблеми амортизації основних засобів. 5. Облік нематериальних активів. 6. Амортизація нематериальних активів. Висновок Охорона праці Список використаної літератури

 • Аналіз прискореної амортизації основних фондів на підприємстві
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти прискореної амортизації основних фондів на підприємстві 4 1.1. Основні фонди підприємства 4 1.2. Загальні правила нарахування амортизації основних фондів у бухобліку 7 1.3. Відображення нарахування амортизації 9 1.4. Методи нарахування амортизації основних фондів 10 Розділ 2. Аналіз прискореної амортизації основних фондів на підприємстві ТОВ "Діаман" 16 2.1. Економічна характеристика підприємства ТОВ "Діаман" 16 2.2. Аналіз нарахування прискореної амортизації основних фондів на підприємстві ТОВ "Діаман" 21 Розділ 3. Шляхи покращення нарахування амортизації основних фондів на підприємстві 33 Висновки 34 Список використаної літератури 36

 • Використання основних фондів у поліграфічній промисловості
  Вступ 1. Економічна природа основних фондів. 2. Класифікація і структура основних фондів поліграфічної промисловості. 3. Облік і оцінка основних фондів. 4. Фізичне і моральне зношення, амортизація основних фондів. 5. Ремонт і модернізація, їх роль у відтворенні основних фондів. 6. Узагальнюючі і часткові показники використання основних виробничих фондів, методика їх розрахунку. 7. Оцінка наявності, структури, технічного стану і використання основних фондів на поліграфічному підприємстві. Використана література.

 • Ремонт основних фондів
  Зміст 2 Вступ 3 1. Економічна сутність ремонту основних фондів 4 1.1. Поняття і джерела відтворювання основних фондів 4 1.2. Знос і амортизація основних фондів 6 1.3. Капітальні вкладення і джерела їх фінансування 10 2. Види ремонту основних фондів 15 2.1. Класифікація видів ремонту за економічним змістом 15 2.2. Класифікація видів ремонту за організаційно – технічними ознаками 16 3. Витрати на ремонт основних фондів та його фінансування 18 3.1. Економічна доцільність капітального ремонту та принципи розрахунку витрат на капітальний ремонт основних фондів 18 3.2. Бухгалтерський облік витрат на ремонт основних фондів 27 3.3. Облік витрат на ремонт основних фондів на прикладі підприємства КГКМК «Криворіжсталь» 29

 • Навчально-виробнича практика.Аналіз та планування основних фондів підприємства (на прикладі ПП „МІЛОРД”)
  Вступ – ст. 3 1. Економічно - правові основи організації господарської діяльності на підприємстві. – ст. 5 1.1. Характеристика діяльності підприємства. – ст. 5 1.2. Динамічний та структурний аналіз балансу ПП „МІЛОРД” – ст. 6 2. Аналіз та планування основних фондів підприємства. – ст. 9 2.1. Економічна сутність та планування основних фондів. – ст. 9 2.2. Класифікація основних фондів – ст. 12 2.3. Структура основних фондів – ст. 14 2.4. Амортизація основних фондів та методи її нарахування. – ст. 16 2.5. Аналіз основних фондів – ст. 18 3. Шляхи поліпшення використання основних фондів і виробничих потужностей – ст. 25 Висновок – ст. 32 Використана література – ст. 33 Додатки – ст. 34

 • Економічна сутність основних засобів в ринкових умовах
  Зміст Вступ 4 Розділ І. Економічна сутність основних засобів в ринкових умовах. 6 1.1. Характеристика основних засобів як облікової категорії, їх оцінка, класифікація та структура. 6 1.2. Сутність відтворення основних фондів. Необхідність обліку ступеня спрацювання та амортизації. 13 1.3. Показники стану та ефективності використання основних фондів, як об’єкти економічного аналізу. 19 Розділ ІІ. Облік нарахування зносу (амортизації) основних засобів. 22 2.1. Порядок визначення та нарахування сум амортизаційних відрахувань. 22 2.2. Порядок збільшення та зменшення балансової вартості груп основних фондів. 29 2.3. Облік амортизації і зносу основних засобів. 35 2.4. Методи амортизації. 41 Розділ ІІІ Аналіз використання основних фондів. 51 3.1. Методи, прийоми, задачі та джерела інформації для аналізу використання основних фондів. 51 3.2 Аналіз динаміки та структури основних фондів. 51 3.3 Аналіз технічного стану основних фондів. 54 3.4 Аналіз узагальнюючих показників використання основних засобів. 57 3.5 Аналіз ефективності використання основних виробничих фондів. 59 Розділ IV Аудит основних засобів. 64 4.1 Суть, завдання та об’єкти аудиторської перевірки основних засобів. 64 4.2. Організація аудиту основних засобів. 67 4.3. Методика аудиторської перевірки наявності та використання основних засобів. 71 Розділ V Методика та організація обліку, аналізу та аудиту основних засобів в умовах АРМБ. 79 Висновки 90 Література 93 Додатки

 • Амортизація основних фондів
  З М І С Т 1. Загальні правила нарахування амортизації ОЗ у бухобліку………………3 2. Відображення нарахування амортизації у бухобліку……………………...3 3. Методи нарахування амортизації основних фондів 3.1. Прямолінійний метод……………………………………………………...5 3.2. Метод зменшення залишкової вартості…………………………………..6 3.3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості………………….7 3.4. Кумулятивний метод………………………………………………………9 3.5. Виробничий метод………………………………………………………..11 3.6. Податковий метод нарахування амортизації ОФ……………………….11 Список використаної літератури……………………………………………………13


Cгенерировано за 0.006495 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100