Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Деньги и кредит

Тема: «Банківське кредитування підприємств» (ID:114801)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 102 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План

Вступ........................................................................................................................3
1. Науково-теоретичні аспекти банківського кредитування підприємств........5
1.1. Нормативно-правова база.....................................................................5
1.2. Огляд економічних джерел.................................................................10
2. Економічна характеристика основних фінансових показників
АКПП „Золота нива”............................................................................................17
2.1. Організаційно-правовий статус підприємства..................................17
2.2. Оцінка фінансового стану підприємства...........................................19
2.3. Облікова політика підприємства........................................................28
3. Методи банківського кредитування.................................................................31
3.1. Основні аспекти банківського кредитування в Україні....................31
3.2. Технологія банківського кредитування..............................................31
3.3. Основні методи банківського кредитування......................................38
3.3.1. Строкові (класичні) кредити........................................................38
3.3.2. Кредитна лінія...............................................................................42
3.3.3. Контокорентний кредит...............................................................44
3.3.4. Овердрафт як основна форма кредитування клієнтів банку.....46
3.4. Нетрадиційні методи кредитування підприємств..............................48
4. Шляхи вдосконалення методів банківського кредитування підприємств....54
Висновки і пропозиції............................................................................................60
Список використаних джерел................................................................................63
Додатки

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України (Основний Закон України) Прийнятий ВР України 28.06.1996 року.
2. "Про заставу" Закон України, який був введений в дію Постановою ВР N 2654-12 від 02.10.92 року
3. „Про банки і банківську діяльність”, Закон України // Діло. – 1994. - №84.
4. „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” Закон України від 16.07.99р. №996-ХІV.
5. „Про власність” Закон України від 7 лютого 1991 р. N 697-XII -ВР.
6. „Про іпотеку” Закон України від 5 червня 2003 року №898-IV, із змінами та доповненнями внесеними Законами України від 15 грудня 2005 року №3201-IV, від 22 грудня 2005 року №3273-IV, від 23 лютого 2006р. №3480-IV.
7. „Про лізинг” Закон України від 16.12.1997р. №723/97-ВР.
8. „Про Національний банк України” Закон України №679-XIV від 20.05.1999р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, 1999, №7.
9. „Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року” // Урядовий кур’єр. – 2005. - №42.
10. „Про підприємництво” Закон України // Відомості ВР України. – 1991. - №14.
11. „Про підприємства в Україні” Закон України від 27 березня 1991 р. № 887-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 24. – Ст. 272.
12. „Про фіксований сільськогосподарський податок” Закон України із змінами та доповненнями внесеними відомістю ВР, 1999. - №5-6. – С.39.
13. „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” Закон України від 12 липня 2001р. №2664-ІІІ.
14. Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення концепції Комплексної програми підтримки розвитку українського села на 2006 – 2010 роки” від 21.12.2005р. №536-Р.
15. Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України від 27.06.2001р. № 244 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, 2001, №7.
16. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затверджений постановою Правління Національного банку України від 6 липня 2000р. №279.
17. „Про затвердження Положення про регулювання НБУ ліквідності банків шляхом рефінансування депозитних та інших операцій” Постанова НБУ №584 від 24 грудня 2004 року.
18. „Про затвердження Положення про формування та використання резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями банків” Постанова НБУ №279 від 6 липня 2000р.
19. Інструкція, зат. НБУ: „Про безготівкові розрахунки в господарському обігу України” – 20.08.1996. - №7.
20. П(С)БО №1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87 // Все про бухгалтерський облік. – 2002 р. - №84 (751). – С.3
21. П(С)БО №2 „Баланс” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87 // Все про бухгалтерський облік. – 2002 р. - №84 (751). – С.5
22. П(С)БО №3 „Звіт про фінансові результати” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87 // Все про бухгалтерський облік. – 2002 р. - №84 (751). – С.10
23. П(С)БО №5 „Звіт про власний капітал” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87 // Все про бухгалтерський облік. – 2002 р. - №84 (751). – С.19
24. П(С)БО №11 „Зобов’язання” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87 // Все про бухгалтерський облік. – 2002 р. - №84 (751). – С.48
25. П(С)БО №15 „Доходи” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999р. №237
26. П(С)БО №16 „Витрати” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999р. №237
27. Положення Національного банку України "Про кредитування", затверджене постановою Правління НБУ №246 від 28 вересня 1995 року.
28. Борецький М. Проблеми довгострокового кредитування // Банківська справа. – 2006. - №4. – С.85-93.
29. Геєць І.О. Актуальні проблеми та удосконалення кредитних відносин банківських установ з підприємствами // Економіка та держава. – 2006. - №6. – С.37-38.
30. Геєць І.О. Обґрунтування доцільності овердрафтового кредитування підприємств банківськими установами // Економіка та держава. – 2006. - №1. – С.40-41.
31. Гладких Д. Доходи і витрати як складові ціни банківських послуг // Вісник НБУ. – 2006. - №4. – С.22-27
32. Горіславська І. Особливості правового регулювання страхування при здійсненні кредитних правовідносин сільськогосподарськими підприємствами // Цивільне право . - №11. – 2006. – С.38-40.
33. Гудзь О.Є. Дебіторська та кредиторська заборгованість в системі управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств // Облік і фінанси АПК. – 2007. - №01-02. – С.59-61.
34. Дерев’янко С. Овердрафт – особлива форма кредитування клієнтів банку // Пропозиція. – 2006. - №1. – с.48-49
35. Додусенко В.І. Використання аналізу грошових потоків для визначення оптимальних умов кредитування // Облік і фінанси АПК. – 2006. - №8. – С.67-70.
36. Домаскіна М.А. Проблеми кредитування фермерських господарств // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2005. - №1. – С.82-87.
37. Економічний аналіз: Навч. посібник/ Під.ред. Чумаченка М. Г. – К., 2003 – 556с.
38. Жукова Н. Особливості кредитування комерційними банками суб’єктів господарювання в Україні // банківська справа. – 2006. - №2. – С.65-72.
39. Зимовець В., Шелудько Н. Макроекономічні аспекти активізації банківського кредитування в Україні // Вісник НБУ . – 2006. - №11. – С.54-58.
40. Кунцевич В.О. Аналіз сучасного методологічного забезпечення оцінки ризиків, пов’язаних із кредитуванням підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - №11. – С.80-85.
41. Любунь О. Фінансова стратегія банків з довгострокового кредитування підприємств // Банківська справа. – 2006. - №3. – С.80-82
42. Малій О.Г. Кредитування агровиробництва: тенденції та ефективність // Облік і фінанси АПК. – 2007. - №01-02. – С.61-64.
43. Малій О.Г. Лізингове кредитування: стан та перспективи для аграрної сфери // Облік і фінанси АПК. – 2006. - №7. – С.89-92.
44. Марцин В.С. Особливості оцінки фінансово-кредитної діяльності банку з використанням рейтингової системи // Фінанси України №11. - 2006 р. – С.78-81.
45. Методичні рекомендації // Облік і фінанси АПК. – 2006. - №12. – С.5-29.
46. Мироненко В.П., Москаленко А.М.. Удосконалення економічного механізму кредитування сільськогосподарських товаровиробників // Облік і фінанси АПК. – 2006. - №3. – С.112-116.
47. Непочатенко О.О. Проблеми правового та методологічного забезпечення банківського кредитування аграрних підприємств // Облік і фінанси АПК. – 2006. - №2. – С.79-82.
48. Нужна О.А. Кредитне забезпечення аграрних підприємств: проблеми та перспективи // Облік і фінанси АПК. – 2006. - №8. – С.70-72.
49. Олексієнко С.М. Особливості кредитування за поточними рахунками // Фінанси України. – 2004. - №7. – С.116-122.
50. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.
51. Ребізант Р. Як отримати кредит у банку // Податкове планування. – 2005. - №2. – С.52-60.
52. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М.: ИНФРА-М, 2004.-336с.
53. Соловей О. Кредит по-банківськи // Податки та бухгалтерський облік. – 2005. - №33. – С.44-47.
54. Фастовець М. Проблемні аспекти ризиковості кредитування малого бізнесу в Україні // Вісник НБУ. – 2007. - №2. – С.38-44.
55. Шубравська О.В., Поштаренко М.Г. Розвиток банківського кредитування агросфери у контексті забезпечення її економічної сталості // Фінанси України. - №7. – 2006. – С. 131-138.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Банківське кредитування
  Зміст Вступ 1. Сутність кредитного обслуговування підприємств. 1.1. Необхідність і принципи кредитування. 1.2. Правове регулювання кредитного обслуговування підприємств на Україні. 2. Оцінка кредитоспроможності позичальника, методи забезпечення кредитів. 2.1. Стан кредитування та забезпечення кредитів на Україні. 2.2. Ризиковість надання банківських послуг 3. Оцінка кредитоспроможності ВАТ "Онікс" 3.1. Оцінка кредитоспроможності шляхом оцінки ділової активності, валюти балансу і платоспроможності. 3.2. Ліквідність, як основний показник кредитоспроможності підприємства Висновки Список використаних джерел

 • Форми кредитування підприємств
  Вступ 3 1. Форми кредитування підприємств 4 1.1 Необхідність та сутність кредитування підприємств 4 1.2 Класифікація кредитів 8 1.3 Особливості банківського кредитування підприємств 12 1.4 Процедура отримання банківського кредиту 19 2. Оцінка кредитоспроможності підприємства 23 3. Напрямки підвищення кредитоспроможності підприємств 33 Висновки 35 Література 37

 • ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КРЕДИТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Значення кредитування в діяльності підприємств 7 1.1. Економічна сутність кредитування та його необхідність в розвитку підприємств 7 1.2. Види кредитів та їх характеристика 15 1.3. Сучасні тенденції кредитування діяльності підприємств в Україні 23 2. Дослідження результатів кредитування господарської діяльності підприємств 30 2.1. Економічна характеристика діяльності 30 2.2. Оцінка кредитних операцій 38 2.3. Аналіз ефективності кредитування господарської діяльності підприємств 56 3. Розробка напрямків щодо підвищення ефективнсті кредитної діяльності 69 3.1. Пропозиції відносно розширення кредитних операцій 69 3.2. Формування заходів по удосконаленню управління кредитною діяльністю 79 Висновки 87 Список використаної літератури 93 Додатки 99

 • Суть і форми кредиту
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1ЗНАЧЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 5 1.1. Економічна сутність кредитування та його необхідність в розвитку підприємств 5 1.2. Форми кредитів та їх характеристика 9 1.3. Принципи кредитування 20 РОЗДІД 2.ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ 25 РОЗДІЛ 3 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ КРЕДИТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 40 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 49

 • Небанківське кредитування підприємств
  Зміст 1. Небанківське кредитування підприємств 3 1.1 Комерційне кредитування підприємств 3 1.2 Лізингове кредитування підприємств 8 2. Задача 1 18 3. Задача 2 19 Література 20

 • Розвиток банківського кредитування в умовах ринкової економіки
  Вступ 3 Розділ 1. Банківське кредитування: поняття, види та особливості здійснення 8 1.1. Банківський кредит: поняття та види 8 1.2. Умови та порядок укладання кредитної угоди 14 1.3. Ризик та способи забезпечення кредиту 21 Розділ 2. Здійснення банківського кредитування банком АБ "Енергобанк" 31 2.1. Загальна характеристика банку 31 2.2. Аналіз фінансової діяльності банку АБ "Енергобанк" 35 2.3. Процес здійснення банківського кредитування в АБ "Енергобанк" 40 2.4. Ефективність кредитування в АБ "Енергобанк" 56 Розділ 3. Проблеми та шляхи їх вирішення в банківському кредитуванні 61 3.1. Зарубіжний досвід банківського кредитування 61 3.2. Проблеми і основні напрямки розвитку банківського кредитування в Україні 71 Висновки 87 Список використаної літератури 94 Додатки 98

 • 2. Дослідження результатів кредитування господарської діяльності підприємств
  Вступ 1. Значення кредитування в діяльності підприємств 1.1. Економічна сутність кредитування та його необхідність в розвитку підприємств 1.2. Види кредитів та їх характеристика 1.3. Сучасні тенденції кредитування діяльності підприємств в Україні 2. Дослідження результатів кредитування господарської діяльності підприємств 2.1. Економічна характеристика діяльності 2.2. Оцінка кредитних операцій 2.1.2 Характеристика процесу реалізації кредитної політики банку 2.3. Аналіз ефективності кредитування господарської діяльності підприємств 3. Розробка напрямків щодо підвищення ефективнсті кредитної діяльності 3.1. Пропозиції відносно розширення кредитних операцій 3.2. Формування заходів по удосконаленню управління кредитною діяльністю Підвищення ефективності кредитування шляхом розподілу функцій у кредитному процесі Висновки Список використаної літератури Додатки

 • ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КРЕДИТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
  ЗМІСТ Вступ 6 Розділ 1 Значення кредитування в діяльності підприємств 11 1.1. Економічна сутність кредитування та його необхідність в розвитку підприємств 11 1.2. Види кредитів та їх характеристика 24 1.3. Сучасні тенденції кредитування діяльності підприємств в Україні 33 Розділ 2 Дослідження результатів кредитування господарської діяльності підприємств 39 2.1. Економічна характеристика діяльності банку 39 2.2. Оцінка кредитних операцій банку 46 2.3. Аналіз ефективності кредитування господарської діяльності підприємств 68 Розділ 3 Розробка напрямків щодо підвищення ефективнсті кредитної діяльності 68 3.1. Пропозиції відносно розширення кредитних операцій 68 3.2. Формування заходів по удосконаленню управління кредитною діяльністю 77 Висновки 84 Список використаної літератури 89 Додатки 95

 • ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ КРЕДИТУВАННЯ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
  Вступ 3 1. Значення кредитування в діяльності підприємств 5 1.1. Економічна сутність кредитування та його необхідність в розвитку підприємств 5 1.2. Функції кредиту 7 1.2. Види кредитів та їх характеристика 13 2. Дослідження ролі кредитування у господарській діяльності підприємств 21 2.1. Економічна характеристика діяльності 21 2.3. Аналіз кредитної політики банку 25 2.3. Оцінка кредитних операцій 31 Висновки 43 Список використаної літератури 47


Cгенерировано за 0.005659 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100