Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономика предприятия

Тема: «Банкрутство підприємства» (ID:114802)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 54 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

ВСТУП......................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА.....5
1.1. Сутність банкрутства підприємства...............................................................5
1.2. Нормативно-правове забезпечення з питань банкрутства підприємств....10
1.3. Методи оцінки виявлення банкрутства..........................................................16
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПІДПРИЄМСТВА ПП «ВЕРТЕКС».......................................................................20
2.1. Загальна характеристика підприємства...........................................................20
2.2. Оцінка економічної діяльності підприємства.................................................22
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА ПП «ВЕРТЕКС»......24
3.1. Оцінка ліквідності балансу...............................................................................24
3.2. Аналіз ймовірності банкрутства (індекс Альтмана)......................................26
3.3. Шляхи виходу підприємства з банкрутства....................................................32
ВИСНОВКИ..............................................................................................................38
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..........................................................40
ДОДАТКИ

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України ”Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” вiд 14.05.1992 № 2343-XII (із змінами та доповненнями)
2. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" вiд 18.01.2005 № 2354-IV
3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Положення про Реєстр неплатоспроможних підприємств та організацій” від 25 листопада 1996 р. № 1403.
4. Указ Президента України "Про утворення Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій" від 17 червня 1996 р. № 435/96.
5. Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій “Про затвердження Методики проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій” від 27 червня 1997 року № 81.
6. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-економической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие. – М.: Дело и Сервис, 2000
7. Антикризисное управление: от банкротства – к финансовому оздоровлению / Под редакцией Г.П.Иванова. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2003. – 214c.
8. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. – 2 изд., доп. – М.: Финансы и статистика, 2001
9. Благун І., Копчак Ю. Проблеми неплатоспроможності та банкрутства підприємств в економіці України // Економіст. - 2004.-№9 .-С.46-48
10. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. - К.:ЦУЛ,2003 .-504 с.
11. Дмитренко А.І. Сучасні аспекти класифікації та причин банкрутства // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб.-Вип. 2(9). - К.: КНЕУ. - С. 505-510.
12. Економічний аналіз: Навч. посібник/ Під.ред. Чумаченка М. Г. – К., 2003 – 556с.
13. Кальніченко Л., Мендрул О. Реструктуризація підприємств в умовах становлення ринкового середовища // Економіка України. – 2000. - №10. – С.27-33
14. Клебанова Т.С.,Бондар О.М.,Мозенков О.В. Банкрутство і санація підприємства: Теорія і практика кризового управління: Монографія / За ред. О.В.Мозенкова. - Х.: Інжек, 2003. - 272с.
15. Копилюк О.І., Штангрет А.М. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів.- К.: ЦНЛ, 2005. - 166с.
16. Кошкин В.И. й др. Антикризисное управление. 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 11. - М.: Инфра-М, 1999. - с.421.
17. Кукурудза Л.О. Банкрутство: причини, наслідки, організація протидії // Вісник КДТЕУ.-1998.- №1.- с.91-101.
18. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. — 580 с.
19. Лігоненко Л.О. Методологія діагностики загрози банкрутства підприємства та напрямки її удосконалення // Фінанси України. - 1998. - №8.- с.136 - 148.
20. Літвін Н.М. Банкрутство як метод антикризового управління. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. - Вип. 2. - К.: АПСВ Федерації профспілок України. - 2002. - С.139-142.
21. Фокіна Н.П. Прогнозування криз та банкрутств промислових підприємств // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №2(20). - С.76-78
22. Холод З.М., Штангрет А.М. Антикризове управління - система завчасної діагностики і захисту від кризових ситуацій // Наукові записки. Вип. 5. – Львів: УАД. – 2002. – С. 124–127.
23. Черкасов В.Е. Финансовый менеджмент: Учебно-методическое пособие. – Тверь, 1999.
24. Швиданенко Г.О., Дмитренко А.І. Санація балансу в системі антикризового управління підприємством //Актуальні проблеми економіки, №4 (22), 2003. - С. 33-36.
25. Штангрет А.М. Антикризове управління як засіб попередження банкрутства // Регіональна економіка. – 2002. – №2. – С. 151–153.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • "Порядок визнання банкрутом суб'єкта
  Зміст. 1. Банкрутство як економічне явище. 2.Порядок порушення справи про банкрутство. 3.Підстави припиненя діяльності підприємства. 4. Процедура ліквідації підприємства. Література.

 • ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ 4 1.1. Поняття та правові засади банкрутства 4 1.2. Державне регулювання та повноваження державного органу питань банкрутства 6 РОЗДІЛ 2. ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО 9 2.1. Учасники провадження справ про банкрутство 9 2.2. Порядок провадження у справі про банкрутство 11 РОЗДІЛ 3. СУДОВІ ПРОЦЕДУРИ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО 28 3.1. Поняття судових процедур, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство 28 3.2. Розпорядження майном боржника 29 3.3. Санація боржника 30 3.4. Мирова угода 32 3.5. Ліквідаційна процедура у справах про банкрутство 34 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

 • Загальна характеристика законодавства про неплатоспроможність (банкрутство)
  Загальна характеристика законодавства про неплатоспроможність (банкрутство) 1.Характеристика сучасних систем регулювання неплатоспроможності 2.Завдання сучасного законодавства про неплатоспроможність (банкрутство). 3.Загальна характеристика законодавства України про неплатоспроможність (банкрутство). 4.Основні напрями вдосконалення законодавства про неплатоспроможність (банкрутство). Література

 • Процедури, що застосовуються до суб'єкта підприємницької діяльності в процесі провадження у справі про банкрутство
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Загальні засади та правова основа визнання банкрутом суб'єкта підприємницької діяльності 4 1.1. Правова основа, поняття та ознаки банкрутства 4 1.2. Сторони у справі про банкрутство 7 1.3. Стадії провадження у справі про банкрутство 10 Розділ 2. Процедури, що застосовуються до суб'єкта підприємницької діяльності в процесі провадження у справі про банкрутство 14 2.1. Поняття судових процедур, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство 14 2.2. Розпорядження майном боржника 15 2.3. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство 16 2.4. Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство 19 2.5. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство 20 Розділ 3. Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 22 Висновки 28 Список використаних джерел 29

 • Банкрутство, його причини та наслідки
  Зміст Вступ 3 1. Банкрутство, його причини та наслідки 4 2. Характеристика діяльності підприємства ЧШФ "Елегант" 13 3. Формування ефективної структури управління і упровадження відділу маркетингу на ЧШФ "Елегант" 27 Висновок 34 Література 35

 • „Банкрутство підприємств” (на прикладі АТ „Радіоприлад”)
  Зміст ВСТУП......................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКРУТСТВА ТА ЙОГО ДІАГНОСТИКА.....................................................................................................5 1.1. Поняття банкрутство як завершальний етап кризової ситуації на підприємстві............................................................................................5 1.2. Діагностика ризику банкрутства як основа стратегія управління підприємством.........................................................................8 РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА АТ „РАДІОПРИЛАД”..........................................................17 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства...............17 2.2. Діагностика ризику банкрутства на підприємстві............................19 2.3. Аналіз процесів управління стратегією запобігання банкрутства підприємства...........................................................................25 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА...29 ВИСНОВКИ..........................................................................................................36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ......................................................38 ДОДАТКИ

 • Правове регулювання банкрутства.
  план: 1. Поняття, призначення та ознаки банкрутства. 2. Матеріально-правові та процесуально-правові умови порушення провадження у справі про банкрутство. 3. Сторони у справі про банкрутство. 4. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство.

 • Порядок ліквідації підприємства оголошеного банкрутом
  План Вступ 1. Ліквідація суб’єкта підприємницької діяльності 2. Порядок ліквідації підприємства оголошеного банкрутом 2.1. Підстави та порядок подання заяви щодо порушення справи про банкрутство 2.2. Ухвала щодо порушення справи про банкрутство 2.3. Підготовче засідання 2.4. Попереднє засідання арбітражного суду. Проведення зборів кредиторів і утворення комітету кредиторів. 2.5. Ліквідаційна процедура Висновки

 • Кредитори як учасники провадження у справах про банкрутство
  Зміст Вступ 3 Розділ І. Склад учасників провадження у справі про банкрутство. 6 Статус боржника 6 1.1. Учасники провадження 6 1.2. Боржник у процедурі банкрутства: поняття, особливості процесуального статусу 6 1.3. Боржник як ініціатор процедури банкрутства 11 Розділ ІІ. Кредитори як учасники провадження у справах про банкрутство 16 2.1. Поняття кредиторів - учасників процедури банкрутства 16 2.2. Види кредиторів 17 2.3. Органи кредиторів 23 Розділ ІІІ. Інші учасники провадження у справах про банкрутство 27 3.1. Орган державної влади з питань банкрутства 27 3.2. Арбітражний керуючий 28 3.3. Представники трудового колективу 30 Висновки 32 Список використаних джерел 34

 • Приховане банкрутство та його сутність
  Зміст Вступ 3 Теоретичний розділ 4 1. Приховане банкрутство та його сутність 4 2. Суть та необхідність фінансової санації підприємств зі складним фінансовим станом 6 Розрахункова частина 15 Висновок 16 Література 17


Cгенерировано за 0.005025 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100