Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономический анализ

Тема: «АНАЛІЗ РОЗРОБКИ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАТ „РАДІОПРИЛАД”» (ID:114808)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 45 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ


ВСТУП..................................................................................................................4
РОЗДІЛ 1. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧОЇ
ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА.........................................................................6
1.1. Виробнича програма підприємства, її зміст, календарний
розподіл та оптимізація.............................................................................6
1.2. Принципи організації виробничого процесу.................................14
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОЗРОБКИ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ НА
ПІДПРИЄМСТВІ ЗАТ „РАДІОПРИЛАД”.......................................................18
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства.............18
2.2. Аналіз виробничої програми на підприємстві.................................23
РОЗДІЛ 3. ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ РОЗРОБЦІ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ........................31
ВИСНОВКИ..........................................................................................................35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................37
ДОДАТКИ

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. - М.: Инфра - М, 1999-391с.
2. Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р., Богомолов А.Ю. Планирование на предприятии. Учебник, издание 2-е, стереотипное. - М: Информационно-издательский дом "Филинъ", Рилант, 2000. - 328с.
3. Звягивцев Ю.Е. Оперативное планирование и организация ритмичной работы на промышленных предприятиях. - К.: Техника, 1990. - 159 с.
4. Ильин А.И., Синица Л.М. Планирование на предприятии: В 2-х ч. Часть 2. Такти¬ческое планирование / Под. Общей ред. А.И. Ильина. - Мн.: ООО "Новое знание", 2000.-416 с.
5. Краюхин ГА. Планирование на предприятиях (объединениях) машиностроитель¬ной промышленности. - М.: Высшая школа., 1984. – 327с.
6. Курочкин Л.С. Организация производства.- К., 1993. – 278 с.
7. Курс предпринимательства: Учебник для ВУЗов под ред. проф. Горфинкеля В.Я., проф. Швандара В.М. – М.: Финансы. ЮНИТИ, 1997. – 311 с.
8. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 580 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
9. Нелеп В.Н. Экономика, организация и планирование. - К.: Высшая школа, 1992.-197с.
10. Организация планирование и управление деятельностью промышленного предпри¬ятия. / Под ред. Бухало С.М. - Киев, Вища школа, 1978. – 295 с.
11. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. - К.: Скарби, 2002. - 336 с.
12. Руденко А. И. Стратегическое планирование на предприятии. КФ КИЭУ. Симферополь, 1997. – 420 с.
13. Хміль Ф.І. Планирование и контроль: концепция контролинга: пер. с нем./ Под ред. и с предисл. Турчака А.А., Головача Л.Г., Лукашевича М.Л. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 800 с.
14. Экономика предприятия: Учебник / Под общей редакцией проф., д.э.н. А. И. Руденко. - Минск, 1995. – 274 с.
15. Экономика предприятия: Учебник / Под редакцией проф. В. Я. Горфинкеля, проф. Е. М. Купрякова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996
16. Экономика предприятия: Учебник / Под редакцией проф. О. И. Волкова. - М.: ИНФРА-М, 1997. – 325 с.
17. Шваб Л.І., Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства. Навч. Посіб. – К.: «Каравела», 2003. – 432 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Порядок розробки виробничої програми
  1. Порядок розробки виробничої програми підрозділів основного виробництва. 3 2. Організаційна структура підприємства і підрозділів, її відповідність особливостям виробництва. 6 Література 14

 • РОЗРАХУНКИ ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА
  ВСТУП 3 1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 5 1.1 Планування виробничої діяльності підприємства 5 1.2 Основні показники плану виробництва 8 1.3 Основні розділи і показники виробничої програми підприємства 11 1.4. Порядок розробки виробничої програми підрозділів основного виробництва 16 2. Рекомендації. Резерви виробничих потужностей і організація їх використання 27 2 РОЗРАХУНКИ ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА 32 Вихідні дані для розрахунків 32 2.1. Визначення виробничої програми підприємства 33 2.2. Розрахунки необхідних трудових ресурсів і ефективності їх використання 37 2.3. Визначення виробничої потужності, виробничих фондів і 38 ефективності їх використання 38 2.4. Складання собівартості товарної продукції і визначення її структури 41 2.5. Визначення цін на продукцію, оформлення і розподіл прибутку підприємства 43 2.6. Виконання підприємством обов’язків перед бюджетом і соціальними фондами 44 2.7 Соціальна діяльність підприємства 45 2.7.1. Розрахунок середньомісячної заробітної плати на підприємстві 45 2.7.2. Виконання соціальної програми підприємства 47 (забезпечення житлом) 47 ВИСНОВКИ 48 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 51

 • Планування виробничої програми та матеріально-технічного забезпечення підприємства
  Вступ 3 1. Планування виробничої програми підприємства 5 2. Планування виробничої потужності підприємства 8 3. Розрахунок балансу часу при плануванні виробничої програми 9 4. Розрахунок завантаженості виробничого обладнання 10 5. Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства 11 5.1. Планування потреби в матеріально-технічних ресурсах 11 5.2. Баланс матеріальних ресурсів підприємства 17 6. Планування праці і персоналу на підприємстві 25 6.1. Планування росту продуктивності праці 25 6.2. Визначення планової чисельності робітників та керівників для виконання виробничої програми 31 7. Планування фонду оплати праці (ФОП) на підприємстві 34 Висновки 38 Список літератури 43 Додатки 47

 • Комплексний підхід до розробки виробничої програми підприємства
  Зміст Зміст 2 Вступ 3 1. Місце планування і прогнозування в менеджменті 4 1.1 Огляд техніки і видів планування 5 1.2 Система прогнозів і планів фірми 7 2. Методи розробки й об'єкти прогнозів на рівні підприємства (фірми) 10 2.1. Екстраполяційне прогнозування 11 2.2. Роль нормативів у плануванні 13 3. Комплексний підхід до розробки виробничої програми підприємства 15 3.1. Практика планування і прогнозування в закордонних фірмах 17 3.2. Приклад прогнозування 23 Висновки 29 Література 30

 • Планування використання ресурсів підприємства для виконання виробничої програми
  ЗМІСТ стор. Вступ............................................................................................................ Розділ 1. Місце підприємства на ринку, шляхи формування його виробничої програми.................................................................. 1.1. Аналіз зовнішнього середовища підприємства................... 1.2. Сегментація ринку.................................................................. 1.3. Вивчення ємності ринку підприємства................................. 1.4. Оцінка конкурентноздатності товару підприємства............ 1.5. Планування ціни на товар підприємства............................... 1.6. Прогнозування об’ємів продажу товарів підприємства....... Розділ 2. Планування використання ресурсів підприємства для виконання виробничої програми............................................ 2.1. Планування виробничої програми підприємства..................... 2.2. Планування виробничої потужності підприємства.................. 2.3. Розрахунок балансу часу при плануванні виробничої програми................................................................ 2.4. Розрахунок завантаженості виробничого обладнання............. 2.5. Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства.............................................................................. 2.5.1. Планування потреби в матеріально-технічних ресурсах........................................................................... 2.5.2. Баланс матеріальних ресурсів підприємства................ 2.6. Планування праці і персоналу на підприємстві........................ 2.6.1. Планування росту продуктивності праці..................... 2.6.2. Визначення планової чисельності робітників та керівників для виконання виробничої програми........ 2.7. Планування фонду заробітної плати на підприємстві.............. Розділ 3. Планування фінансової діяльності підприємства....................... 3.1. Планування зниження собівартості продукції по окремим техніко-економічним факторам............................ 3.2. Планування доходів і надходжень.............................................. 3.3. Фінансовий план підприємства................................................... Висновки та пропозиції................................................................................. Список рекомендованої літератури........................................................................

 • Звіт з практики
  Вступ………………………………………………………………………………….. 1. Загальна характеристика ЗАТ «Криворізький завод гірничого обладнання»……………………………….……………………………………... 2. Структура та технічна база ливарного цеху №8 ЗАТ «КЗГО»…………………. 3. Організація виробництва у ливарному цеху №8 ЗАТ «КЗГО»…………………………………………………………………………… 4. Управління якістю продукції та організація технічного контролю у ливарному цеху №8 ЗАТ «КЗГО»………………………………………………. 5. Організація техніко-економічного планування та планування виробничої програми у ливарному цеху №8 ЗАТ «КЗГО»…………………………………………………………………………… 6. Аналіз, організація та планування праці і заробітної плати у ливарному цеху №8 ЗАТ «КЗГО»…………………………………………………………………. 7. Аналіз та планування собівартості продукції ливарному цеху №8 ЗАТ «КЗГО»…………………………………………………………………………… 8. Аналіз та планування підвищення ефективності виробництва у ливарному цеху №8 ЗАТ «КЗГО»…........................................................................................ Висновки……………………………………………………………………………… Список використаних джерел……………………………………………………….. Додатки………………………………………………………………………………...

 • Місце підприємства на ринку, шляхи формування його виробничої програми
  ЗМІСТ Вступ............................................................................................................ Розділ 1. Місце підприємства на ринку, шляхи формування його виробничої програми.................................................................. 1.1. Аналіз зовнішнього середовища підприємства................... 1.2. Сегментація ринку.................................................................. 1.3. Вивчення ємності ринку підприємства................................. 1.4. Оцінка конкурентноздатності товару підприємства............ 1.5. Планування ціни на товар підприємства............................... 1.6. Прогнозування об’ємів продажу товарів підприємства....... Розділ 2. Планування використання ресурсів підприємства для виконання виробничої програми............................................ 2.1. Планування виробничої програми підприємства..................... 2.2. Планування виробничої потужності підприємства.................. 2.3. Розрахунок балансу часу при плануванні виробничої програми................................................................ 2.4. Розрахунок завантаженості виробничого обладнання............. 2.5. Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства.............................................................................. 2.5.1. Планування потреби в матеріально-технічних ресурсах........................................................................... 2.5.2. Баланс матеріальних ресурсів підприємства................ 2.6. Планування праці і персоналу на підприємстві........................ 2.6.1. Планування росту продуктивності праці..................... 2.6.2. Визначення планової чисельності робітників та керівників для виконання виробничої програми........ 2.7. Планування фонду заробітної плати на підприємстві.............. Розділ 3. Планування фінансової діяльності підприємства....................... 3.1. Планування зниження собівартості продукції по окремим техніко-економічним факторам............................ 3.2. Планування доходів і надходжень.............................................. 3.3. Фінансовий план підприємства................................................... Висновки та пропозиції................................................................................. Список рекомендованої літератури.....................................................

 • Виробнича програма підприємства
  ВСТУП 3 1 Виробнича програма підприємства 5 1.1 Планування виробничої діяльності підприємства 5 1.2 Основні показники плану виробництва 8 1.3 Основні розділи і показники виробничої програми підприємства 11 1.4. Порядок розробки виробничої програми підрозділів основного виробництва 16 2. Резерви виробничих потужностей і організація їх використання 28 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36

 • Планування використання ресурсів підприємства для забезпечення виконання виробничої програми
  Вступ 4 Розділ 1. Місце підприємства на ринку, шляхи формування його виробничої програми 6 1.1. Аналіз зовнішнього середовища підприємства 6 1.2. Сегментація ринку 7 1.3. Визначення ємності ринку підприємства 9 1.4. Оцінка конкурентоздатності товару 10 1.5. Планування ціни на товар підприємства 13 1.6.Прогнозування об’ємів продажу товарів підприємства. 16 1.7. Характеристика підприємства 17 Розділ 2. Планування використання ресурсів підприємства для забезпечення виконання виробничої програми 23 2.1. Планування виробничої програми підприємства 23 2.2. Планування виробничої потужності підприємства 27 2.3. Розрахунок балансу часу при плануванні виробничої програми 28 2.4. Розрахунок завантаженості виробничого обладнання 29 2.5. Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства 30 2.5.1. Планування потреби в матеріально-технічних ресурсах 30 2.5.2. Баланс матеріальних ресурсів підприємства 35 2.6. Планування праці і персоналу на підприємстві 43 2.6.1. Планування росту продуктивності праці 43 2.6.2. Визначення планової чисельності робітників та керівників для виконання виробничої програми 49 2.7. Планування фонду оплати праці (ФОП) на підприємстві 52 Розділ 3. Планування фінансової діяльності підприємства 56 3.1. Планування зниження собівартості продукції по окремим 56 техніко-економічним факторам 56 3.2. Планування доходів і надходжень 58 3.3. Фінансовий план підприємства 61 Розділ 4. Напрямки удосконалення фінансового стану ПП «Техпрообладнання» 63 Висновки 69 Список літератури 74 Додатки 78


Cгенерировано за 0.013667 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100