Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономический анализ

Тема: «Зміст виробничо-господарської діяльності підприємства та її ресурсне забезпечення» (ID:114809)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 65 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ.......................................................................................................................3
1. Зміст виробничо-господарської діяльності підприємства та її ресурсне
забезпечення...........................................................................................................5
1.1. Економічна діяльність підприємства, організація її здійснення та
результативність.........................................................................................5
1.2. Ресурсне забезпечення виробничо-комерційної діяльності
підприємства................................................................................................10
2. Економічна характеристика виробничих потужностей ВАТ МКЗ „Регіна”
та їх використання.................................................................................................15
2.1. Загальна характеристика ВАТ МКЗ „Регіна”....................................15
2.2. Основні показники забезпеченості виробничими потужностями
підприємства їх динаміка та структурні зрушення..................................19
2.3. Оцінка рівня використання виробничих потужностей
підприємства................................................................................................23
3. Рекомендації щодо покращення виробничих потужностей підприємства..27
Висновки................................................................................................................33
Список використаної літератури..........................................................................36
Додатки

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Баб’як Н.Д. Вплив амортизаційних відрахувань на результати фінансово-господарської діяльності підприємств // Фінанси України.-2005.-№11.-с.34.
2. Балабанів И.Т. Фінансовий аналіз і планування господарю¬ючого суб'єкта. — М.: Фінанси й статистика, 2002.-208с.
3. Бандурка А. М., Черв'яків И. М., Посилка О. В. Фінансово-економічний аналіз. — Харків: З Харківського університе¬ту внутрішніх справ, 1999. — 393 с.
4. Безуглий А. Про вилучення частини амортизаційних відрахувань та використання потужностей підприємств // Економіка України. – 2004. - №1. – с.34 – 40.
5. Бланк И.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс. — К.: Ніка- Центр, 1999. - 528 с.
6. Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства. Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 196 с.
7. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. — К.: Вища шк., 1995.- 268 с
8. Економіка підприємства: Підручник. – В 2т. т.1 / За ред. С.Ф.Покропивного. – К.: Вид-во“ Хвиля – Прес ”, Донецьк: Мале підприємство“ Поиск ”, Т-во книголюбів, 1995. – 400с.
9. Економічний аналіз / за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир, 2003
10. Економічний аналіз: навч. посібник / М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбатюк та ін. За ред. акад.. НАНУ, пров М.Г.Чумаченка. – Вид. 2-ге, перер. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556с.
11. Економічний аналіз: Навч. посібник/ Під.ред. Чумаченка М. Г. – К., 2003 – 556с.
12. Ковальов А.И. Аналіз фінансового стану підприємства. — М.: Центр економіки й маркетингу, 2001.-256с.
13. Ковальов О.Н., Волкова О.Н. Аналіз господарської діяль¬ності підприємства. — М.: ПРОЮЛ М.П.Захаров, 2001. 424с.
14. Котенко Л.Н., Чебанов Н.В. Учет основных фондов и нематериальных активов. – К.:ЦСП“ Компас ”,1996. – 144с.
15. Лактіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 387с.
16. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учебное пособие для вузов. — М.: ПРИОР, 1998.-384 с.
17. Методы финансовых и коммерческих расчетов. Е.М. Четыркин Москва Дело-1995г.
18. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 580с.
19. Организация производства и управление предприятием: Учебник. / Под ред. О.Г. Туровца. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 528 с.
20. Поддерьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.:КНЕУ, 2000.
21. Рижиков В.С, Панків В.А., Ровенська В.В. та ін. Економіка підприємства. — К.: Видавничий Дім „слово", 2004. — 272 с.
22. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М.: ИНФРА-М, 2002.-336с.
23. Стивенсон В.Дж. Управление производством: Пер. с. англ. — М.: ООО "Лаборатория базовых знаний", 1998. —928 с.
24. Управління виробничою інфраструктурою: Навч. посібник / За ред. Белова М.А. -К.:КНЕУ, 1997-207 с.
25. Хмелевський Є. Амортизаційна політика й оновлення промислово-виробничих основних фондів // Економіка України. -2003.- №3.- С.41 – 47.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Поняття виробничо-господарської діяльності підприємств
  ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Поняття виробничо-господарської діяльності підприємств 1.1 Підприємство як виробнича система 1.2 Суть виробництва і виробнича структура підприємства 1.3 Показники виробничо-господарської діяльності підприємств РОЗДІЛ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства ЗАТ “Криворізький суріковий завод” 2.1 Характеристика підприємства ЗАТ “Криворізький суріковий завод” 2.2 Планування виробничої програми 2.3 Аналіз господарчої діяльності підприємства РОЗДІЛ 3. Шляхи збільшення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
  РОЗДІЛ 2. 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНКУРЕНТНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 1 2.1 Характеристика підприємства і аналіз його виробничо-господарської діяльності ТОВ „Інтер – Пак” 1 2.2 Аналіз конкурентного стану підприємства 10 2.3 Аналіз впливу інтегрального показника конкурентоспроможності продукції на ефективність господарської діяльності підприємства 23 Розділ 3. 30 ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 30 3.1. Основні стратегічні напрями розвитку діяльності підприємства 30 Розробка бізнес – стратегії та плану її виконання як засобу підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства 37 3.2 Заходи реалізації стратегії 46

 • Обгрунтування створення нового підприємства
  ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………............................3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…7 1.1. Загальна характеристика продуктивної діяльності підприємства……………………………..............7 1.2. Огляд літературних джерел з оцінки виробничо-господарської діяльності підприємства…...........17 1.3. Технічна підготовка виробництва………………………...................…..19 1.4. Організація виробничих процесів і праці…………………………………33 1.5. Виробничо-господарська характеристика ВАТ „Завод БОМ”………...37 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ „ЗАВОД БОМ”……………...….41 2.1.Характеристика виробничої структури підприємства ВАТ „Завод БОМ”………………………….…….41 2.2. Обсяги виробництва продукції……………………………………............42 2.3. Аналітичне дослідження діяльності ТОВ ВАТ „Завод БОМ”……....….47 2.4. Оцінка технічного рівня розвитку підприємства…………………......….61 2.5. Аналіз результатів економічної діяльності підприємства……....…….66 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ ВАТ „ЗАВОД БОМ”………….………………..76 3.1. Основні критерії оцінки ділової активності суб'єкта…………......……..76 3.2. Аналіз стійкості економічного росту підприємства…………….....…….77 3.3. Проблеми функціонування фінансового механізму підприємства і шляхи їх рішення………………81 3.4. Покращення економічного стану підприємства………………....……...90 ВИСНОВОК……………………………………………………………….....……..96 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………......……....99 ДОДАТКИ…………………………………………………………………......…...102

 • Звіт з практики
  Вступ 3 1. Організація операційної діяльності на підприємстві 4 2. Напрямки розвитку матеріально-технічної бази підприємства 8 3. Поточні витрати господарської діяльності підприємства та собівартість продукції підприємства 10 4. Людські ресурси підприємства 12 5. План-прогноз фінансового результату підприємства 16 6. Загальна конкурентна позиція підприємства 29 7. Впровадження новітніх технологій та ресурсне забезпечення проекту розвитку підприємства 33 8. Пропозиції щодо вдосконалення логістичних процесів на підприємстві 44 Висновки 58

 • Визначення рентабельності фінансово-господарської діяльності підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти визначення рентабельності фінансово-господарської діяльності підприємства 6 1.1 Сутність рентабельності та її вплив на ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства 6 1.2 Методика визначення показників рентабельності 9 1.3 Інформаційно – правове забезпечення фінансово – господарської діяльності 13 2. Аналіз рентабельності фінансової - господарської діяльності закритого акціонерного товариства «Агросервіс» 17 2.1 Фінансово – економічна характеристика підприємства 17 2.2 Оцінка рентабельності фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Агросервіс» 22 2.3 Модель оцінки резервів підвищення рентабельності діяльності підприємства 28 2.4 Резерви збільшення рентабельності фінансово - господарської діяльності підприємства 38 Висновки 42 Література: 44 Додатки 47

 • Аналіз прибутку і рентабельності виробничо-господарської діяльності підприємства
  Вступ 1. Теоретичне дослідження прибутку та рентабельності 1.1. Формування прибутку підприємства 1.2. Методи розрахунку прибутку від реалізації 1.3. Розділ і використання прибутку 1.4. Система показників рентабельності 2. Аналіз прибутку і рентабельності виробничо-господарської діяльності підприємства 2.1. Методи обробки економічної інформації в аналізі фінансової діяльності підприємства 2.2. Аналіз прибутку діяльності підприємства 2.3. Аналіз рентабельності діяльності підприємства 3. Визначення резервів збільшення суми прибутку і рентабельності 3.1. Визначення головних внутрішніх і зовнішніх чинників підвищення діяльності підприємств 3.2. Резерви збільшення прибутку 3.3. Резерви збільшення рентабельності Висновок Список літератури

 • Аналіз прибутку і рентабельності виробничо-господарської діяльності підприємства
  Вступ Вступ 1. Теоретичне дослідження прибутку та рентабельності 1.1. Формування прибутку підприємства 1.2. Методи розрахунку прибутку від реалізації 1.3. Розділ і використання прибутку 1.4. Система показників рентабельності 2. Аналіз прибутку і рентабельності виробничо-господарської діяльності підприємства 2.1. Методи обробки економічної інформації в аналізі фінансової діяльності підприємства 2.2. Аналіз прибутку діяльності підприємства 2.3. Аналіз рентабельності діяльності підприємства 3. Визначення резервів збільшення суми прибутку і рентабельності 3.1. Визначення головних внутрішніх і зовнішніх чинників підвищення діяльності підприємств 3.2. Резерви збільшення прибутку 3.3. Резерви збільшення рентабельності Висновок Список літератури

 • Теоретичні аспекти аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 Розділ 1 Теоретичні аспекти аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства 6 1.1 Економічна сутність фінансово-господарської діяльності підприємства 6 1.2 Політика управління фінансово-господарської діяльністю підприємства 15 1.3 Інформаційно – правове забезпечення процесу аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства 29 Розділ 2 Аналіз фінансово-господарської діяльності ПП "Минко-Еліт" 36 2.1. Техніко-економічна характерист ика діяльності підприємства 36 2.2 Оцінка фінансово-майнового стану підприємства 42 2.3 Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства 54 Розділ 3 Шляхи підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства ПП “Минко-Еліт” 67 3.1 Шляхи збільшення фінансових результатів підприємства 67 3.2 Резерви підвищення ефективності використання майна підприємства 74 3.3 Економічне обґрунтування запропонованих заходів 79 Висновки 84 Список використаної літератури 88 Додатки 94

 • Розробка стратегії підприємства
  ВСТУП 1. Визначення місії підприємства, мету і завдання його виробничо-господарської діяльності; 2. Розробка генеральної стратегії підприємства, визначити її орієнтири; 3. Розробка організаційної і виробничої структури підприємства; 4. Визначення перспективи підприємства з урахуванням його потенціалу і вимог оточуючого середовища; 5. Виявлення з урахуванням кон’юнктури неочікувані зміни в умовах функціонування підприємства в майбутньому плановому періоді; 6. Оцінка нестабільності перспективи виробничо-господарської діяльності підприємства і обґрунтування вибору необхідної системи управління; 7. Пропозиція трьох альтернативних виробничих стратегій технічного та організаційного розвитку підприємства і обґрунтування вибору однієї з них; ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Cгенерировано за 0.012588 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100