Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономический анализ

Тема: «Політика запобігання банкрутства на підприємстві ВСО „Електро Технік”» (ID:114818)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 46 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ___________________________________________________________3
Розділ 1. Теоретичні основи банкрутства та його діагностика____________5
1.1. Сутнісна характеристика та чинники, що зумовлюють
банкрутство підприємства__________________________________________5
1.2. Імовірні зони ризику банкрутства та важливість діагностики_______10
Розділ 2. Політика запобігання банкрутства на підприємстві
ВСО „Електро Технік”_____________________________________________15
2.1. Техніко-економічна характеристика ВСО „Електро Технік”_______ 15
2.2. Діагностика ризику банкрутства на досліджуваному підприємстві__19
Розділ 3. Шляхи запобігання банкрутства підприємства_________________28
Висновки________________________________________________________35
Використана література____________________________________________37
Додатки

Список литературы:

Використана література

1. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Положення про Реєстр неплатоспроможних підприємств та організацій” від 25 листопада 1996 р. № 1403.
2. Указ Президента України "Про утворення Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій" від 17 червня 1996 р. № 435/96.
3. Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій “Про затвердження Методики проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій” від 27 червня 1997 року № 81.
4. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-економической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие. – М.: Дело и Сервис, 2000
5. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. – 2 изд., доп. – М.: Финансы и статистика, 2001
6. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, 1999.
7. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Разработка управленческого решения. Прогнозирование – планирование. Теория проектирования экспериментов. – г. Железнодорожный, Моск. обл.: ООО НПЦ «Крылья», 2000. – 400 с.
8. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. - М: Дело и Сервис, 1999. 112 с.
9. Економічний аналіз / за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир, 2003
10. Економічний аналіз: Навч. посібник/ Під.ред. Чумаченка М. Г. – К., 2003 – 556с.
11. Літвін Н.М. Банкрутство як метод антикризового управління. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. - Вип. 2. - К.: АПСВ Федерації профспілок України. - 2002. - С.139-142.
12. Методы финансовых и коммерческих расчетов. Е.М. Четыркин Москва Дело-1995г.
13. Поддерьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.:КНЕУ, 2000.
14. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.4-тое изд., перераб.и доп. – Минск: ООО “Новое знание”, 2001.
15. Словарь по экономике.Перевод с англ./ Под ред. П.А. Ватника. – СПб.: Экономическая школа, 1998.
16. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 271 с.
17. Фокіна Н.П. Прогнозування криз та банкрутств промислових підприємств // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №2(20). - С.76-78
18. Холод З.М., Штангрет А.М. Антикризове управління - система завчасної діагностики і захисту від кризових ситуацій // Наукові записки. Вип. 5. – Львів: УАД. – 2002. – С. 124–127.
19. Хохлов В.В. Особенности управления оборотным капиталом. – М.: Высшая школа, 2001.
20. Черкасов В.Е. Финансовый менеджмент: Учебно-методическое пособие. – Тверь, 1999.
21. Штангрет А.М. Антикризове управління як засіб попередження банкрутства // Регіональна економіка. – 2002. – №2. – С. 151–153.
22. Экономическая статистика: Учебник./ Под ред. Иванова Ю.Н. – 2 изд., доп. – М.: ИНФРА-М, 2001
23. Юкаева В.С. Управленческие решения: Учеб. пособие. – М.: Издательский дом «Дашков и К», 1999. – 292 с.
24. Яковлев В.Б, Корнев Г.Н. Анализ эффективности производства – М.; Росагропромиздат, 1990 – 220с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
  ЗМІСТ ВСТУП.....................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ.................................................................................5 1.1. Поняття заробітної плати, її сутність та функції.................................5 1.2. Форми та система заробітної плати....................................................10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЮЧОЇ ФОРМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВСО „ЕЛЕКТРО ТЕХНІК”.............................................17 2.1. Техніко-економічна характеристика ВСОЕлектро Технік”...........17 2.2. Аналіз діючої системи оплати праці і використання фонду оплати праці.....................................................................................21 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ.................................................28 ВИСНОВКИ............................................................................................................35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............................................................37 ДОДАТКИ

 • „Банкрутство підприємств” (на прикладі АТ „Радіоприлад”)
  Зміст ВСТУП......................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКРУТСТВА ТА ЙОГО ДІАГНОСТИКА.....................................................................................................5 1.1. Поняття банкрутство як завершальний етап кризової ситуації на підприємстві............................................................................................5 1.2. Діагностика ризику банкрутства як основа стратегія управління підприємством.........................................................................8 РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА АТ „РАДІОПРИЛАД”..........................................................17 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства...............17 2.2. Діагностика ризику банкрутства на підприємстві............................19 2.3. Аналіз процесів управління стратегією запобігання банкрутства підприємства...........................................................................25 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА...29 ВИСНОВКИ..........................................................................................................36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ......................................................38 ДОДАТКИ

 • Діагностика ризику банкрутства ВАТ „Вінницький хлібзавод №2”
  Зміст Вступ.......................................................................................................................3 РОЗДІЛ І. Теоретичні основи стратегії запобігання банкрутства.....................5 1.1. Економіко-правове забезпечення процесів запобігання банкрутства........................................................................................5 1.2. Антикризове управління організацією, як запобіжний метод банкрутству підприємства....................................................................................11 РОЗДІЛ ІІ. Діагностика ризику банкрутства ВАТ „Вінницький хлібзавод №2”........................................................................20 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ „Вінницький хлібзавод №2”........................................................................20 2.2. Діагностика ризику банкрутства на підприємстві............................26 РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи удосконалення стратегії запобігання банкрутства підприємства....................................................................................34 Висновки та пропозиції.........................................................................................40 Список використаної літератури..........................................................................42 Додатки

 • Заходи щодо запобігання виникненню банкрутства
  Зміст Вступ 3 1. Поняття банкрутства 5 2. Особливості суб'єктів банкрутства 7 3. Заходи щодо запобігання виникненню банкрутства 11 Висновки 14 Список використаних джерел 15

 • Діяльність підприємств щодо запобігання банкрутству
  Зміст 1. Загальні засади інституту банкрутства 5 1.1 Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств 5 1.2 Порядок оголошення підприємства банкрутом 6 1.3 Задоволення претензій кредиторів 13 2. Практичні методи оцінки тяжкого стану підприємств 18 2.1 Методика оцінки фінансового стану при загрозі банкрутства 18 2.2 Прогнозування банкрутства на основі дискримінантного аналізу 23 3. Діяльність підприємств щодо запобігання банкрутству 28 3.1 Політика антикризового управління підприємством при загрозі банкрутства 28 3.2 Фінансова санація як шлях щодо запобіганню 31 Висновки 36 Література: 37

 • Практичні аспекти діагностики ризику банкрутства підприємства
  Зміст Вступ.......................................................................................................................3 РОЗДІЛ І. Теоретичні засади діагностики ризику банкрутства........................5 1.1. Поняття банкрутство як завершальний етап кризової ситуації на підприємстві............................................................................5 1.2. Діагностика ризику банкрутства як основа стратегія управління підприємством.........................................................................9 РОЗДІЛ ІІ. Практичні аспекти діагностики ризику банкрутства підприємства....................................................................................17 2.1. Загальна характеристика ЗАТ „Самміт”............................................17 2.2. Діагностика кризового стану ЗАТ „Самміт” та окремих його складових........................................................................22 2.3 Аналіз процесів управління стратегією запобігання банкрутства підприємства ЗАТ „Самміт”................................................32 РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи удосконалення стратегії запобігання банкрутства підприємства....................................................................................37 Висновки................................................................................................................46 Список використаної літератури.........................................................................48 Додатки

 • Практичні аспекти діагностики ризику банкрутства підприємства
  План Вступ.......................................................................................................................3 1. Теоретичні основи банкрутства та його діагностика.....................................5 1.1. Сутнісна характеристика та чинники що зумовлюють банкрутство підприємства..........................................................................5 1.2. Імовірність зони ризику банкрутства та важливість діагностики...10 2. Практичні аспекти діагностики ризику банкрутства підприємства.............15 2.1. Діагностика кризового стану підприємства.......................................15 2.2. Аналіз процесів управління стратегією запобігання банкрутства підприємства...........................................................................22 3. Шляхи запобігання банкрутства підприємства..............................................26 Висновки................................................................................................................33 Список використаної літератури.........................................................................35 Додатки

 • Поняття банкрутства
  Зміст Вступ 3 1. Поняття банкрутства 5 2. Особливості суб'єктів банкрутства 6 3. Заходи щодо запобігання виникненню банкрутства 13 Висновки 15 Список використаних джерел 16

 • Правове регулювання банкрутства
  План 1. Поняття банкрутства. Суб'єкти у відносинах банкрутства 2. Організаційно-правові питання запобігання банкрутству 3. Підстави для застосування банкрутства 4. Провадження у справах про банкрутство 5. Ліквідаційна процедура 6. Мирова угода


Cгенерировано за 0.006126 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100