Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономический анализ

Тема: «Аналіз забезпечення економічної безпеки підприємства ДП „Кристал”» (ID:114822)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 48 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ......................................................................................................................3
Розділ 1. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства.........5
1.1. Сутність економічної безпеки підприємства....................................5
1.2. Антикризове управління підприємством, як метод
забезпечення економічної безпеки............................................................9
Розділ 2. Аналіз забезпечення економічної безпеки підприємства
ДП „Кристал”.......................................................................................................15
2.1. Організаційна структура управління ДП „Кристал”.......................15
2.2. Оцінка та тенденції розвитку основних показників діяльності
ДП „Кристал” як передумова забезпечення економічної безпеки........18
Розділ 3. Стратегія забезпечення належної економічної
безпеки підприємства...........................................................................................30
Висновки...............................................................................................................34
Список використаної літератури........................................................................36
Додатки

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Положення про Реєстр неплатоспроможних підприємств та організацій” від 25 листопада 1996 р. № 1403.
2. Указ Президента України "Про утворення Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій" від 17 червня 1996 р. № 435/96.
3. Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій “Про затвердження Методики проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій” від 27 червня 1997 року № 81.
4. Антикризисное управление от банкротства - к финансовому оздоровлению А. И Иванов. С.Г. Беляев, ВИ. Кошкин и др.; Г.П. Иванов (ред.). М.: Закон и право, ЮНИТИ, 19И. 317 с.
5. Бандурка А. М., Черв'яків И. М., Посилка О. В. Фінансово-економічний аналіз. — Харків: З Харківського університе¬ту внутрішніх справ, 1999. — 393 с.
6. Бірюков О. Банкрутство: Курс лекцій, К.: 2004.- 240с.
7. Бороненкова С.А. Управлінський аналіз. — М.: Фінанси й статистика, 2002.-384с.
8. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. — К.: Вища шк., 1995.- 268 с
9. Дилфорт Д. Производственный и операционный менеджмент / Пер. с англ. — Минск: Мир книги, 1995.-453 с.
10. Иванов Г П., Семенихин А.И. Банкротство: причины и последствия // Финансы. - 2002. - №2.-С. 30-36.
11. Ковальов А.И. Аналіз фінансового стану підприємства. — М.: Центр економіки й маркетингу, 2001.-256с.
12. Ковальов О.Н., Волкова О.Н. Аналіз господарської діяль¬ності підприємства. — М.: ПРОЮЛ М.П.Захаров, 2001. 424с.
13. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учебное пособие для вузов. — М.: ПРИОР, 1998.-384 с.
14. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 580с.
15. Новицкий Н.И. Основы менеджмента. Организация и планирование производства. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 208 с.
16. Организация производства и управление предприятием: Учебник. / Под ред. О.Г. Туровца. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 528 с.
17. Рижиков В.С, Панків В.А., Ровенська В.В. та ін. Економіка підприємства. — К.: Видавничий Дім „слово", 2004. — 272 с.
18. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М.: ИНФРА-М, 2002.-336с.
19. Стивенсон В.Дж. Управление производством: Пер. с. англ. — М.: ООО "Лаборатория базовых знаний", 1998. —928 с.
20. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб. - К : КНЕУ.2004. -412 с.
21. Тітов М.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти. Харків: Консул, 1999.-192 с.
22. Томпсон А.А., Стрікленд А.Дж. Стратегічний менеджмент. Мистецтво розробки і реалізації стратегії: Підручник для вузів. Пер. з англ. — М: Банки і біржі, ЮНІТІ. — 1998.
23. Фінанси підприємств. Підручник / Ред. А.М. Поддєрьогін.- 5-те вид., перероб. та доп. К.: КНЕУ, 2004.- 546с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Напрямки підвищення рівня економічної безпеки
  ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні засади визначення економічної безпеки підприємства. 6 1.1 Сутнісна характеристика економічної безпеки підприємства. 6 1.2 Основні функціональні складові економічної безпеки. 11 1.3 Заходи щодо забезпечення економічної безпеки підприємства. 16 Розділ 2. Загальна методологія оцінки рівня економічної безпеки підприємства. 20 2.1 Методологія аналізу фінансової складової економічної безпеки підприємства. 20 2.2 Загальна оцінка рентабельності роботи підприємства. 22 2.3 Кількісна оцінка рівня економічної безпеки підприємства. 27 Розділ 3. Напрямки підвищення рівня економічної безпеки на прикладі ВАТ КрТЗ „Констар”. 32 3.1 Загальна характеристика та аналіз фінансової складової економічної безпеки ВАТ КрТЗ „Констар”. 32 3.2 Загальна оцінка ймовірності банкрутства підприємства. 36 3.3 Пропозиції щодо зміцнення фінансової складової підприємства. 41 Висновки 44 Список використаних джерел 48 Додатки 50

 • Процес прийняття рішень щодо забезпечення економічної безпеки підприємства
  Вступ 3 Розділ І. Економічна безпека підприємства: сутність та особливості 8 1.1.Поняття економічної безпеки підприємства 8 1.2.Складові економічної безпеки підприємства 17 1.3. Показники й індикатори економічної безпеки підприємства 26 Висновки до розділу І 34 Розділ ІІ. Процес прийняття рішень щодо забезпечення економічної безпеки підприємства 38 2.1. Загальна характеристика ТОВ «Гратіс, Лтд» як суб’єкта підприємницької діяльності 38 2.2. Визначення стратегічних підходів на ринку телекомунікаційних послуг ТОВ «Гратіс Лтд» 44 2.3. Оцінка ефективності стратегічного маркетингу ТОВ «Гратіс, Лтд» 60 Висновки до розділу ІІ 75 Розділ ІІІ. Ключові аспекти побудови системи прийняття рішень щодо забезпечення економічної безпеки на підприємстві ТОВ "Гратіс, Лтд" 77 3.1. Загальні засади прийняття рішень в забезпеченні економічної безпеки підприємства 77 3.2. Методи управління господарським ризиком та формування системи прийняття рішень 85 3.3. Організаційне забезпечення соціально-економічної безпеки бізнесу 92 Висновки до розділу ІІІ 103 Висновки 108 Список використаної літератури 117

 • Аналіз системи економічної безпеки
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Теоретична сутність економічної безпеки підприємства 6 1.1. Поняття економічної безпеки 6 1.2. Дослідження взаємозв`язку структурних елементів економічної безпеки. 20 1.3 Чинники, які впливають на фінансову складову економічної безпеки підприємства 27 1.4 Методи оцінки фінансової складової економічної безпеки підприємства 34 1.5. Об'єктивні причини появи комерційної таємниці. 40 2. Аналіз системи економічної безпеки на ТОВ "Лінос" 44 2.1. Характеристика підприємства 44 2.2. Аналіз маркетингу і менеджменту підприємства 53 2.3. Процес управління виробничою діяльністю 62 2.4. Аналіз системи фінансового менеджменту 66 2.5. Аналіз системи екологічного менеджменту ТОВ "Лінос" 79 2.6. Аналіз охорони праці, промислової безпеки і охорони навколишнього середовища 82 3. Організація служби економічного аналізу на ТОВ "Лінос" 86 3.1. Структура служби економічного аналізу 87 3.2. Регламент взаємодії СЕА з відділами і службами підприємства 92 3.3. Бюджет і критерії оцінки ефективності проекту. Ризики. 94 Висновки 97 Використана літертура 100

 • Правове забезпечення економічної безпеки.
  План Вступ 3 1. Мета та об'єкти державної стратегії економічної безпеки України. 4 2. Загрози економічній безпеці України. 5 3. Критерії та параметри становища економіки які відповідають вимогам економічної безпеки України. 8 4. Міри та механізми економічної політики, направлені на забезпечення економічної безпеки. 10 5. Економічна безпека і процеси перерозподілу власності. 14 Висновки 20 Використана література: 21

 • Економічна безпека підприємства: сучасний стан, наявні проблеми, розробка управлінських рішень по її забезпеченню на прикладі ВАТ „КЗРК”
  ЗМІСТ стор. Вступ Розділ 1. Теоретичні і методологічні основи дослідження економічної безпеки підприємства 1.1. Економічна сутність економічної безпеки підприємства, її роль і значення в сучасних умовах господарювання 1.2. Змістовна характеристика можливих альтернатив прийняття управлінських рішень по забезпеченню економічної безпеки підприємства 1.3. Методика дослідження економічної безпеки підприємства Розділ 2. Аналітичний пошук резервів на ВАТ „КЗРК” та оцінка їх взаємозв’язку з фінансово-економічними результатами діяльності підприємства 2.1. Стан організації діяльності ВАТ „КЗРК” 2.2. Комплексний аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ „КЗРК” 2.3. Аналіз показників економічної безпеки в умовах діяльності підприємства Розділ 3. Обґрунтування вибору управлінських рішень, спрямованих на забезпечення економічної безпеки та оцінка їх результатів на прикладі ВАТ „КЗРК” 3.1. Основні заходи щодо забезпечення економічної безпеки підприємства 3.2. Оцінка економічної ефективності варіантів управлінських рішень з урахуванням умов невизначеності і ризику 3.3. Складання зведеного бюджету підприємства та організація впровадження управлінських рішень Висновки Список використаних джерел Додатки

 • Організація економічної безпеки на ВАТ „Молочник”
  ЗМІСТ Вступ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 1.1. Економічна безпека фірми в умовах ринку 1.2. Поняття та визначення економічної безпеки 1.3. Характеристика та складові економічної безпеки фірми 1.4. Фактори впливу на економічну безпеку фірми ІІ. Організація економічної безпеки на ВАТ „Молочник” 2.1. Організаційно-правова характеристика підприємства 2.2. Організація економічної безпеки на підприємстві 2.3. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства 2.4. Оцінка фінансової складової економічної безпеки підприємства 2.5. Вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на економічну безпеку підприємства ІІІ. Стратегія підвищення рівня економічної безпеки ВАТ „Молочник” 3.1. Обґрунтування концепції управління станом економічної безпеки підприємства 3.2. Напрями підвищення рівня економічної безпеки підприємства Висновки Список використаної літератури

 • Забезпечення економічної безпеки
  Зміст Вступ 3 1 Сучасний стан забезпечення економічної безпеки 5 2 Вплив ризиків у ЗЕД на стан забезпечення економічної безпеки 18 Висновки 26 Використана література 27

 • ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ
  ЗМІСТ ВСТУП ................................................................................................................3 РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ ......5 РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ...........................................................................................................13 РОЗДІЛ ІІІ. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ..............................................................................25 РОЗДІЛ ІV. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ .........................................................................29 ВИСНОВКИ ......................................................................................................31 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА .....................................................................34

 • Фінансова безпека підприємства
  Вступ 3 Розділ 1 Сучасний стан фінансової безпеки підприємства 4 Розділ 2 Концепція безпеки підприємства 2.1 Загальні відомості про банк "Грант" 8 2.2 Аналіз фінансового стану банку “Грант” 9 2.3 Мета та задачі забезпечення безпеки банку 16 2.4 Функції системи безпеки банку 17 2.5 Аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз та визначення їх негативних наслідків 19 2.6 Формування політики та стратегії безпеки 25 2.7 Організаційна структура управління системи безпеки підприємства 32 2.8 Оцінка ймовірності банкрутства підприємства 36 2.9 Силові заходи, необхідних для забезпечення безпеки підприємства 37 Висновки 42 Список використаних джерел 43


Cгенерировано за 0.016692 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100