Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономика предприятия

Тема: «„Стратегічне планування на підприємстві ” (на прикладі ТОВ „РКА Тура ”)» (ID:114824)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 47 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План

Вступ.......................................................................................................................3
1. Економічна сутність стратегічного планування.............................................5
2. Різновиди стратегії: зростання, стабілізація і виживання..............................9
3. Загальна організаційно-економічна характеристика ТОВ „РКА Тура”…..15
4. Застосування стратегічного планування на ТОВ „РКА Тура” ....................19
5. Шляхи використання інформаційних технологій при розробці стратегічних планів на ТОВ „РКА Тура”...........................................................26
6. Економічна ефективність та вдосконалення стратегічного планування на ТОВ „РКА Тура” …………………………………………………………….….29
Висновки та пропозиції........................................................................................31
Список використаної літератури.........................................................................33
Додатки

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Агафонова Л. Підготовка бізнес-плану. Практикум. 3-є вид.-К.: Знання, 2001. - 158 с.
2. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. -М.: Финансы и статисти¬ка, 1997.-248 с.
3. Бойчук І.М., Харів М.І. Економіка підприємств. - Львів: Сполом, 1998.- 212 с.
4. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование. Учебник. - М.: Имфра-М, 1999. - 392 с.
5. Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р., Богомолов А.Ю. Планирование на предприятии. Учебник, издание 2-е, стереотипное. - М: Информационно-издательский дом "Филинъ", Рилант, 2000. - 328с.
6. Друккер Петер. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво / Пер. з англ. - К.: Україна, 1994.
7. Економіка підприємства: Підручник. За ред. акад. С.Ф. Покропивного. 2-е вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.
8. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001. - 540с.
9. Звягивцев Ю.Е. Оперативное планирование и организация ритмичной работы на промышленных предприятиях. - К.: Техника, 1990. - 159 с.
10. Ильин А.И., Синица Л.М. Планирование на предприятии: В 2-х ч. Часть 2. Такти¬ческое планирование / Под. Общей ред. А.И. Ильина. - Мн.: ООО "Новое знание", 2000.-416 с.
11. Немцов В Д . Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. Навч. посібник. - К.: УВПК Ексоб, 2001 - 560 с.
12. Обеспечение материальными ресурсами и коммерческая деятельность предпри¬ятия / Под ред. Весилюнина Ф.П. - Минск: Высшая школа,1991. - 270 с.
13. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. - К.: Скарби, 2002. - 336 с.
14. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности. Практикум. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 215 с.
15. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности. Учебник. -М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 228 с.
16. Планування діяльності підприємства: Навч.- метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Белов, Н.М. Євдокимова, В.Є. Москалюк та ін.; За заг. ред. В.Є. Москалюка. -К.: КНЕУ 2002. – 252с.
17. Тян Р.Б. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1998. - 156 с.
18. Управління виробничою інфраструктурою: Навч. посібник / За ред. Белова М.А. -К.: КНЕУ, 1997 - 207 с.
19. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 1999. - 384 с.
20. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контролинга: пер. с нем./ Под ред. и с предисл. Турчака А.А., Головача Л.Г., Лукашевича М.Л. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 800 с.
21. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. -Житомир: ЖІТІ, 2002. -647 с.
22. Цал-Цалко Ю.С., Холод Б.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2000.- 388 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Обґрунтування цільового розміру прибутку на перспективний період підприємства ТОВ „РКА ТУРА”
  План Вступ.......................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи прибутку та його планування на перспективний період...........................................................................................5 1.1. Методологічні основи прибутку підприємства................................5 1.2. Планування прибутку підприємств та рентабельності на перспективний період..................................................................................11 Розділ 2. Обґрунтування цільового розміру прибутку на перспективний період підприємства ТОВРКА ТУРА”..................................19 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства...............................................................................................19 2.2. Застосування стратегічного планування прибутку на перспективний період.................................................................................23 Розділ 3. Шляхи підвищення прибутковості підприємства.............................30 Висновки...............................................................................................................36 Список використаної літератури........................................................................38 Додатки

 • Обґрунтування цільового розміру прибутку на перспективний період підприємства ТОВ „РКА ТУРА”
  План Вступ.......................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи прибутку та його планування на перспективний період...........................................................................................5 1.1. Методологічні основи прибутку підприємства................................5 1.2. Планування прибутку підприємств та рентабельності на перспективний період..................................................................................11 Розділ 2. Обґрунтування цільового розміру прибутку на перспективний період підприємства ТОВРКА ТУРА”..................................19 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства...............................................................................................19 2.2. Застосування стратегічного планування прибутку на перспективний період.................................................................................23 Розділ 3. Шляхи підвищення прибутковості підприємства.............................30 Висновки...............................................................................................................36 Список використаної літератури........................................................................38 Додатки

 • Планування, утворення та використання прибутків підприємств
  Зміст Вступ..........................................................................................................................3 1. Теоретичні основи прибутку та його планування на перспективний період...............................................................................................5 1.1. Сутність прибутку та необхідність аналізу прибутковості.................5 1.2. Вплив окремих чинників на зростання прибутковості та джерела формування і використання прибутку..........................................................10 1.3. Планування прибутковості підприємства на перспективний період...............................................................................................................13 2. Аналіз планування, утворення та використання прибутку на підприємстві ТОВРКА ТУРА”.....................................................................................................17 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства..................17 2.2. Аналіз формування та використання прибутку підприємства............22 2.3. Планування прибутку підприємства на перспективний період..........25 3. Шляхи підвищення прибутковості підприємства..............................................29 Висновки....................................................................................................................34 Список використаної літератури.............................................................................36 Додатки

 • Стратегічне планування
  ЗМІСТ ВСТУП........................................................................................................................... 3 Розділ 1. Теоретичні основи поняття стратегічне управління................................. 5 1.1. Сутність стратегічного планування і його місце в системі стратегічного управління..................................................................................................................... 5 1.2. Цілі організації...................................................................................................... 7 1.2.1.Місія, як основна і загальна ціль організації……………………………. 8 1.2.2. Критерії та класифікація цілей………………………………………….. 11 1.3. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища................................ 15 1.4. Прогнозування, як інструмент процесу планування.................................. 19 Розділ 2. Стратегічне планування на ТОВ "ВІКОНТ"............................................ 23 2.1. Місія та цілі ТОВ "ВІКОНТ".. .......................................................................... 23 2.2. Характеризтика зовнішнього та внутрішнього середовища ТОВ "ВІКОНТ"...................................................................................................... 24 2.3. Послідовність стратегічного планування на ТОВ "ВІКОНТ"......................... 28 Розділ 3. Вирішення проблеми планування.............................................................. 33 ВИСНОВКИ................................................................................................................. 39 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА................................................................................ 40

 • Стратегічне планування на підприємстві
  Зміст Стор. Вступ 3 1 Стратегічне планування на підприємстві 6 1.1 Загальна характеристика підприємства і його зовнішнього середовища. Оцінка фінансового становища 21 1.2 Формування загальної і фінансової стратегії 29 2. Оцінка ефективності впровадження стратегічного планування на підприємстві 36 Висновок 45 Література 48

 • Загальні методичні підходи аналізу доходів підприємства та джерел їх формування на ТОВ "РКА Тура"
  Зміст Вступ........................................................................................................................3 1. Теоретичні засади дослідження формування і ролі доходів в діяльності підприємства..........................................................................................................5 1.1. Економічна сутність доходів як категорії і результативності господарської діяльності підприємства.....................................................5 1.2. Система показників, які характеризують доходи підприємства та методики їх визначення..............................................................................8 2. Загальні методичні підходи аналізу доходів підприємства та джерел їх формування на ТОВ "РКА Тура".....................................................................12 2.1. Загальна економічна характеристика об’єкта дослідження.............12 2.2. Аналіз основних показників доходів підприємства та джерел їх формування...................................................................................................19 2.3. Оцінка основних чинників, що обумовлюють доходність підприємства................................................................................................24 3. Розробка прогнозів можливих обсягів доходів на перспективу...................31 3.1. Прогнозування можливих обсягів доходів підприємства................31 3.2. Розробка заходів щодо підвищення рівня доходності підприємства................................................................................................37 Висновки і пропозиції...........................................................................................41 Список використаної літератури..........................................................................43 Додатки

 • Стратегічне планування інтеграційних процесів
  ЗМІСТ 1. Стратегічне планування інтеграційних процесів....................................... 3 2. Система збирання та обробки економічної інформації на підприємстві та в об'єдненні........................................................... ............................................... 14 Список використаних джерел.......................................................................... 20

 • Стратегічне планування маркетингу
  Вступ3 1.Стратегічне планування організацій4 2. Програма впливу ринкової стратегії на прибуток8 3. Загальна стратегічна модель Портеру9 Висновки10 2. Маркетинг некомерційних організацій і державних установ12 Вступ12 1. Сутність державного маркетингу12 2. Методи державного маркетингу на прикладі ринку освітніх послуг14 Висновки19 Задача21 Бібліографічні посилання22

 • ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 1.1. Принципи, цілі, функції процесу планування виробництва на підприємстві 5 1.2. Внутрішні та зовнішні фактори , що здійснюють вплив на процес планування вирбництва 8 2. АНАЛІЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «РЕСПЕКТ» 16 2.1. Загальна характеристика підприємства 16 2.2. Аналіз планування випуску продукції на підприємстві 17 РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТОВ "РЕСПЕКТ" 24 ВИСНОВКИ 30 ЛІТЕРАТУРА 32 ДОДАТОК 34


Cгенерировано за 0.009913 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100