Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Финансовый менеджмент

Тема: «Фінансово-економічний розрахунок потреби у залучених засобах» (ID:114827)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 59 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План

Вступ...........................................................................................................................4
Розділ 1. Теоретичне обґрунтування сутності і значення залучених засобів......6
1.1. Сутність і значення залучених засобів...................................................6
1.2. Розробка і обґрунтування потреби у залучених засобах.....................11
1.3. Політика управління і методика оцінки залученими засобами..........15
Розділ 2. Аналіз результатів діяльності підприємства ТОВ „Україна”..............19
2.1. Характеристика підприємства...............................................................19
2.2. Оцінка основних показників діяльності...............................................22
2.3. Аналіз ефективності використання і значення залученого капіталу
діяльності підприємства та розрахунок його потреби...............................26
Розділ 3. Рекомендації щодо покращення управління залученим капіталом
підприємства............................................................................................................31
Висновки..................................................................................................................35
Список використаної літератури...........................................................................38
Додатки

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Закон України від 27 березня 1991 р. № 887-ХІІ „Про підприємства в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 24. – Ст. 272.
2. Закон України „Про інвестиційну діяльність” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №10.
3. Закон України „Про власність” від 7 лютого 1991 р. N 697-XII -ВР.
4. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-економической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие. 2-е изд. – М.: Дело и Сервис, 2000.
5. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - 3-е изд., перераб. М.: Финансы и статистика, 1994. 288 с.: ил.
6. Балабанів І.Т. Фінансовий аналіз і планування господарю¬ючого суб'єкта. — М.: Фінанси й статистика, 2002.-208с.
7. Бандурка А. М., Черв'яків И. М., Посилка О. В. Фінансово-економічний аналіз. — Харків: З Харківського університе¬ту внутрішніх справ, 1999. — 393 с.
8. Бланк І.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс. 2-ге вид. — К.: Ніка- Центр, 2007. - 570 с.
9. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Підруч.: Пер. з англ..- К.: Молодь, 1997. – 300с.
10. Бороненкова С.А. Управлінський аналіз. — М.: Фінанси й статистика, 2002.-384с.
11. Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства. Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 196 с.
12. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебн.пособие. М.: Финансы и статистика, 1998. – 208 с.
13. Економіка підприємств. Посібник/ За ред. Л.С. Харіна. – Тернопіль.: Економічна думка, 2004. - 500 с.
14. Економічний аналіз / За ред. Ф.Ф.Бутинця. — Житомир: ПП "Рута", 2003.-680с.
15. Економічний аналіз: Навч. посібник/ Під.ред. Чумаченка М. Г. – К., 2003 – 556с.
16. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. К.: Знання Прес, 2002. - 190с.
17. Константинова А. В. Банкрутство як спосіб оздоровлення під¬приємств // Економіка АПК. - 2005. - № 3. - С. 50.
18. Костенко Т.Д., Підгора Є.О. Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. 2005. - 400 с.
19. Манів З.О. Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник – К.: Знання, 2004. – 580 с.
20. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.
21. Пястолов С.М. Економічний аналіз діяльності підприємств. — М.: Академічний Проект, 2003.-573с
22. Рижиков В.С, Панків В.А., Ровенська В.В. та ін. Економіка підприємства. — К.: Видавничий Дім „слово", 2004. — 272 с.
23. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М.: ИНФРА-М, 2004.-336с.
24. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 271 с.
25. Узунов В.М. „Фінансові аспекти розвитку підприємства в Україні” // Фінанси України. №8 2005р. – С.57.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • 20774 Транспортні послуги
  Зміст Вступ. Розділ 1. Визначення попиту і пропозиції на тинку транспортних послуг. Розділ 2. Виробничий план і показники з експлуатації, технічного обслуговування і ремонту рухомого складу. 2.1. Визначення продуктивності рухомого складу. 2.2. Визначення потреб в новому рухомому складі. 2.3. Розрахунок основних показників виробничої програми. 2.4. Розрахунок основних показників технічного обслуговування . Розділ 3. Визначення потреб у матеріально-технічних ресурсах. 3.1. Потреби в паливі. 3.2. Потреби в мастильних матеріалах. 3.3. Потреби в шинах. 3.4. Потреби в матеріальних і запасних частинах. Розділ 4. Розрахунок потреби в трудових ресурсах. Розділ 5. Розрахунок собівартості перевезень. Розділ 6. Обґрунтування тарифу перевезень. Розділ 7. Формування прибутку і розрахунок показників дохідності. Висновки.

 • „Аналіз стану та ефективності використання основних засобів підприємства” (На базі ТОВ «Розма»)
  ЗМІСТ ВСТУП .........................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ВІДТВОРЮВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПІДПРИЄМСТВА...................................................................5 1.1. Економічний зміст та значення основних засобів.............................5 1.2. Визначення потреби підприємства в основних засобах..................10 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ НАЯВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТОВ „РОЗМА” ЗА 2004-2005 РР…………………………………………………………..13 2.1. Аналіз загального обсягу і структури основних засобів………….13 2.2. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами……….16 2.3. Аналіз ефективності використання основних засобів…………….21 РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ ПІДПРИЄМСТВА В ОСНОВНИХ ЗАСОБАХ НА НАСТУПНИЙ ПЕРІОД……………………………...25 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ...................................................................................31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................33 ДОДАТКИ..................................................................................................................35

 • Економічний зміст прибутку як результату фінансово-господарської діяльності
  Зміст Стор. Вступ 3 Розділ 1. Економічний зміст прибутку як результату фінансово-господарської діяльності 6 1.1. Види прибутку та їх розрахунок 6 1.2. Економічний зв'язок між чистим доходом і прибутком 12 1.3. Фактори, які впливають на фінансовий результат підприємницької діяльності 14 1.4. Економічне значення розподілу прибутку 19 Розділ 2. Розрахунок балансового прибутку ЗАТ “Менське ШРБУ №82” 23 2.1 Оцінка фінансового стану підприємства 23 2.2 Розрахунок чистого, валового доходу і прибутку 25 2.3 Фонди грошових коштів підприємств, що формуються з прибутку 32 3. Шляхи збільшення прибутку ЗАТ “Менське ШРБУ № 82” 36 Висновки 43 Література 45 Додатки 48

 • 20779 Визначення попиту і пропозиції на ринку транспортних послуг
  Зміст Розділ І «Визначення попиту і пропозиції на ринку транспортних послуг» Розділ ІІ «Виробничий план і показники з експлуатації, техніного обслуговування та ремонту рухомого складу» 2.1. Визначення продуктивності рухомого складу 2.2. Визначення потреб у новому рухомому складі 2.3 Розрахунок основних показників виробничої програми 2.4 Розрахунок основних показників технічного обслуговування Розділ ІІІ «Визначення потреби у матеріально технічних ресурсах» 3.1 Потреби у паливі 3.2 Потреби у мастильних матеріалах 3.3 Потреби у шинах 3.4 Потреби у матеріалах та запчастинах РОЗДІЛ ІV «Розрахунок потреби у трудових ресурсах.» Розділ V «Розрахунок собівартості перевезень.» Розділ VІ «Обгрунтування тарифу перевезень.» Розділ VІІ «Розрахунок прибутку і показників дохідливості.» Загальні висновки Список викаристаних матеріалів та літератури

 • Організація основного виробництва
  Зміст Вступ 1 Постановка задачі 1.1 Спроектувати ділянку для виготовлення деталі 1.2 Вихідні дані 2 Організація основного виробництва 2.1 Обґрунтування типу виробництва 2.2 Вибір форми організації виробництва 2.3 Характеристика процесу виробництва і принципів його організації 2.4 Розрахунок компонентів виробництва 2.5 Розрахунок потреби у виробничих площах 2.6 Розрахунок потреби в інструментах 2.7 Розрахунок потреби в ресурсах 2.8 Організація обслуговування і забезпечення виробничих процесів 2.9 Техніко-економічні показники дільниці 2.10 Проектування організації трудових процесів Висновки Література

 • Планування потреби підприємства в основних засобах
  ЗМІСТ ВСТУП..........................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ У ВІДТВОРЮВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПІДПРИЄМСТВА.....................................................................................5 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТОВ “НОВОСЕЛИЦЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД” ЗА 2002-2003РР...............................................................................................................12 2.1. Аналіз загального обсягу та структури основних засобів підприємства..............................................................................................................12 2.2. Аналіз стану, забезпеченості та ефективності використання основних засобів підприємства.................................................................................................18 РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ ПІДПРИЄМСТВА В ОСНОВНИХ ЗАСОБАХ НА НАСТУПНИЙ ПЕРІОД..................................................................28 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ...............................................................................34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...........................................................37 ДОДАТКИ

 • Плануваннф основного виробництва
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Теоретичний розділ 3 2. Розрахунковий розділ 15 2.1 Організація основного виробництва 15 2.1.1 Обґрунтування виробничої програми 15 2.1.2 Визначення типу виробництва 15 2.2 Визначення потреби в робочій силі 16 2.3 Розрахунок потреби в площах 17 2.4 Визначення вартості основних фондів виробництва та амортизаційних відрахувань 18 2.5 Розрахунок загальних витрат на виробництво Розрахунок прямих матеріальних витрат Розрахунок прямих витрат на оплату праці 19 2.6 Розрахунок загальновиробничих витрат 22 2.6.1 Розрахунок змінних загальновиробничих витрат 22 2.6.2 Розрахунок постійних загальновиробничих витрат 23 2.6.3 Розрахунок загальногосподарських витрат 25 2.7 Калькуляція собівартості 26 2.8 Розрахунок ціни продукції 27 2.9 Визначення очікуваного прибутку 27 3. Організаційний розділ 29 3.2 Організація управління 32 4. Аналітичні дослідження в курсовій роботі 34 4.1 Розрахунок техніко – економічних показників 34 Висновок 35 Література 36 Додатки 37

 • Організація основного виробництва
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Теоретичний розділ 4 2. Методика розрахунків 7 2.1. Організація основного виробництва 7 2.1.1. Обґрунтування виробничої програми 7 2.1.2 Визначення типу виробництва 7 2.2. Визначення потреби у робочій силі 9 2.3. Розрахунок потреби в площах Визначення вартості основних фондів виробництва та амортизаційних відрахувань 12 2.4. Розрахунок загальних витрат на виробництво 15 2.4.1 Розрахунок прямих матеріальних витрат 15 2.4.2 Розрахунок прямих витрат на оплату праці 18 2.5. Розрахунок загальновиробничих витрат 23 2.5.1. Розрахунок змінних загальновиробничих витрат 23 2.5.2. Розрахунок загальногосподарських витрат 24 2.6 Калькуляція собівартості 32 2.7 Розрахунок ціни продукції 33 2.8. Розрахунок очікуваного прибутку 34 3. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ 36 3.1 Організація праці 36 3.2 Організація управління 36 4. АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В КУРСОВІЙ РОБОТІ 45 4.1 Розрахунок техніко-економічних показників 45 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 48 Додаток 50

 • Розрахунок загальних витрат на виробництво металевихт кутників
  ЗМІСТ ВСТУП 3 І ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ 5 ІІ МЕТОДИКА РОЗРАХУНКІВ 7 2.1 Організація основного виробництва 7 2.1.1 Обґрунтування виробничої програми 7 2.1.2 Визначення типу виробництва. 7 2.2 Визначення потреби у робочій силі. 8 2.3 Розрахунок потреби в площах. 12 2.4 Визначення вартості основних фондів виробництва та 13 амортизаційних відрахувань. 13 2.5 Розрахунок загальних витрат на виробництво 14 2.5.1 Розрахунок прямих матеріальних витрат. 14 2.5.2 Розрахунок прямих витрат на оплату праці. 16 2.6 Розрахунок загальновиробничих витрат. 18 2.6.1 Розрахунок змінних загальновиробничих витрат. 18 2.6.2 Розрахунок постійних загальновиробничих витрат. 20 2.6.3 Розрахунок загальногосподарських витрат. 20 2.7 Калькуляція собівартості. 22 2.8 Розрахунок ціни продукції (роботи, послуг). Визначення очікуваного прибутку. 23 ІІІ Організаційний розділ 26 3.1 Організація праці 26 3.2 Організація управління 30 ІV АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ 33 4.1 Розрахунок техніко-економічних показників 33 4.2 Заповнення форми №1-П (термінова) 34 ВИСНОВКИ 36 ЛІТЕРАТУРА 37 Додаток А 38


Cгенерировано за 0.008230 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100