Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Деньги и кредит

Тема: «Оптимізація форм та умов залучення банківських кредитів для фінансування діяльності підприємства» (ID:114842)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 53 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ..................................................................................................................................3
1. Теоретичні аспекти визначення умов залучення банківських кредитів
підприємствами................................................................................................................5
1.1. Характеристика і принципи банківського кредитування............................5
1.2. Нормативно-правове забезпечення кредитних відносин............................12
2. Аналіз об’єкту дослідження........................................................................................16
2.1. Характеристика об’єкту дослідження...........................................................16
2.2. Фінансово-економічний аналіз підприємства..............................................18
3. Оптимізація форм та умов залучення банківських кредитів для
фінансування діяльності підприємства...........................................................................25
3.1. Розрахунок потреби ризикових коштів..........................................................25
3.2. Ефективність використання кредитних коштів............................................26
3.3. Розробка кредитної політики..........................................................................29
3.4. Порядок розрахунку і сплати процентів за користування кредитом..........31
3.5. Контроль за використанням кредитних ресурсів..........................................32
Висновки.............................................................................................................................37
Список використаної літератури......................................................................................39
Додатки

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність", був введений в дію Постановою Верховної Ради №873-12 від 20.03.91 року
2. Закон України "Про заставу", був введений в дію Постановою ВР N 2655-12 від 02.10.92 року
3. Положення Національного банку України "Про кредитування", затверджене постановою Правління НБУ №246 від 28 вересня 1995 року
4. Адибеков М.Г. Кредитные операции: классификация, порядок привлечения и учет. – М., 1995
5. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. -М.: Финансы и статисти¬ка, 1997.-248с.
6. Балабанів И.Т. Фінансовий аналіз і планування господарю¬ючого суб'єкта. — М.: Фінанси й статистика, 2002.-208с.
7. Бандурка А. М., Черв'яків И. М., Посилка О. В. Фінансово-економічний аналіз. — Харків: З Харківського університе¬ту внутрішніх справ, 1999. — 393 с.
8. Благун І., Копчак Ю. Проблеми неплатоспроможності та банкрутства підприємств в економіці України // Економіст. - 2004.-№9 .-С.46-48
9. Бланк И.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс. — К.: Ніка- Центр, 1999. - 528 с.
10. Бороненкова С.А. Управлінський аналіз. — М.: Фінанси й статистика, 2002.-384с.
11. Бромвич М. Анализ экономической зффективности капитальных вложений: Пер. С англ. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 432 с.
12. Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства. Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 196 с.
13. Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. - М.: Финстатинформ, 1997. - 135 с.
14. Економічний аналіз / За ред. Ф.Ф.Бутинця. — Житомир: ПП "Рута", 2003.-680с.
15. Ильин А.И., Синица Л.М. Планирование на предприятии: В 2-х ч. Часть 2. Такти¬ческое планирование / Под. Общей ред. А.И. Ильина. - Мн.: ООО "Новое зна¬ние", 2000.-416 с.
16. Лігоненко Л.О., Ковальчук Г.В. Оцінка платоспроможності підприємства (методичні підходи). // Економіка, фінанси, право.-2004. -№10.- с. 10 – 15
17. Лютий О.І. Грошово-кредитна політика та її реалізація в Україні // Фінанси України. – 2005. - № 1. – С.20
18. Олексієнко М., Ольшанський В., Першиков Е. Кредит і кредитні правовідно-сини: економічна природа і практика законодавчого регулювання. – К., 1996. – 220 с.
19. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. - К.: Скарби, 2002. - 336 с.
20. Устенко О.Л. Предпринимательские риски. - К.: Всеувито, 1996. - 160 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Особливості залучення довгострокових кредитів підприємства
  Вступ 3 1. Особливості залучення довгострокових кредитів для фінансування підприємства 5 1.1 Економічна сутність довгострокових кредитів підприємства 5 1.2 Особливості залучення довгострокових кредитів підприємства 7 1.3 Інформаційно-правове забезпечення залучення довгострокових кредитів 14 2. Оцінка ефективності залучення довгострокових кредитів ВАТ “Черкаський хлібзавод” 18 2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 18 2.2. Оцінка складу та структури джерел фінансування 21 2.3 Особливості відображення довгострокових кредитів у фінансовій звітності підприємства 27 Висновки 31 Література 33 Додатки 37

 • Особливості залучення довгострокових кредитів підприємства
  Вступ 3 1. Особливості залучення довгострокових кредитів для фінансування підприємства 5 1.1 Економічна сутність довгострокових кредитів підприємства 5 1.2 Особливості залучення довгострокових кредитів підприємства 7 1.3 Інформаційно – правове забезпечення формування капіталу підприємств різних форм власності 13 2. Аналіз ефективності формування та використання довгострокового капіталу підприємства ТОВ “Таракташ” 17 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 17 2.2 Аналіз складу та структури капіталу підприємства ТОВ “Таракташ” 19 2.3 Оцінка ефективності використання довгострокового капіталу підприємства 25 3. Напрямки оптимізації довгострокових джерел фінансування підприємства 31 Висновки 36 Література 39 Додатки 42

 • Необхідність та сутність кредитування підприємств
  ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Необхідність та сутність кредитування підприємств 1.1 Кругооборот коштів підприємств та необхідність залучення кредитів 1.2 Види банківських кредитів та їх характеристика. Класифікація кредитів. 1.3 Умови, порядок отримання та порядок погашення банківських кредитів підприємства РОЗДІЛ 2. Форми кредитування підприємства банківськими установами. 2.1 Аналіз фінансової діяльності підприємства ТОВ “Промтел” 2.2 Аналіз кредитного ризику РОЗДІЛ 3. Аналіз розвитку банківського кредитування підприємств в Україні. 3.1 Умови удосконалення банківського кредитування підприємств. ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ

 • Кредитна політика підприємства ВСО "ЕлектроТехнік"
  Зміст Вступ.......................................................................................................................3 Розділ І. Сутність та значення кредитної політики підприємства....................5 1.1. Кругооборот коштів підприємства та необхідність залучення кредитів....................................................................................5 1.2. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам.....................12 Розділ ІІ. Кредитна політика підприємства ВСО "ЕлектроТехнік"..................17 2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства...........................17 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства............................................20 2.3. Залучення банківського кредиту на розвиток підприємства...........24 Розділ ІІІ. Управління кредитним ризиком: використання форм забезпечення повернення позичок.......................................................................26 Висновки................................................................................................................33 Список використаної літератури.........................................................................35 Додатки

 • Різновид форм фінансування суб'єктів господарювання
  Зміст Вступ 3 1. Різновид форм фінансування суб'єктів господарювання 4 1.1 Класифікація внутрішніх джерел фінансування підприємств 4 1.2 Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові 6 2. Аналіз фінансування діяльності підприємств за рахунок банківського та лізингового кредитів 10 3. Подальший розвиток системи кредитування в Україні 17 Висновки 23 Список використаної літератури 24

 • Аудит банковских кредитов
  ЗМІСТ 1 Загальна характеристика діючого підприємства ....................................... 3 2 Об’єкт аудиторської перевірки фінансових даних розрахунків з банківських кредитів підприємства як об’єкт бухгалтерського обліку та аудиту ………………………………………………………........................... 7 3 Методика аудиту фінансових даних розрахунків з банківських кредитів підприємства …………………………………………………........ 9 3.1 Загальні положення аудиторської перевірки фінансових даних розрахунків з банківських кредитів підприємства ………...................... 9 3.2 Аудит довгострокових позик і векселів ………………………......... 13 3.3 Аудит короткострокових кредитів і прострочених позик ……........ 15 Висновки ……………………………………………………………….......... 17 Література ………………………………………………………………........ 19 Додатки ....................................................................................................... ..... 20

 • Кредитна політика підприємства ВСО "ЕлектроТехнік"
  План Вступ.......................................................................................................................3 Розділ І. Сутність та необхідність залучення позикових коштів......................5 1.1. Принципи кредитування підприємств................................................5 1.2. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам.....................11 Розділ ІІ. Кредитна політика підприємства ВСО "ЕлектроТехнік"..................16 2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства...........................16 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства............................................19 2.3. Залучення банківського кредиту на розвиток підприємства...........23 Розділ ІІІ. Управління кредитним ризиком: використання форм забезпечення повернення позичок.......................................................................25 Висновки................................................................................................................32 Список використаної літератури.........................................................................34 Додатки

 • Аналіз залучених джерел у фінансуванні діяльності підприємства АТ „Радіотон”
  Зміст Вступ.......................................................................................................................3 1. Сутність залучених джерел у фінансування діяльності підприємств...........5 1.1. Кругооборот коштів підприємств та необхідність залучення…...................................................................................................5 1.2. Джерела залучення довгострокового фінансування.........................16 2. Аналіз залучених джерел у фінансуванні діяльності підприємства АТ „Радіотон”.......................................................................................................21 2.1. Загальна характеристика суб’єкта господарювання.........................21 2.2. Характеристика джерел фінансування підприємства.......................26 2.3. Оцінка залучених фінансових джерел................................................27 3. Шляхи вдосконалення фінансування діяльності підприємств.....................31 Висновки................................................................................................................35 Список використаної літератури.........................................................................37 Додатки

 • Пошук фінансових джерел діяльності підприємства
  Вступ 3 1. Сутність залучених джерел у фінансування діяльності підприємств 5 1.1. Обіг коштів підприємств та необхідність залучення 5 1.2. Джерела залучення довгострокового фінансування 15 2. Аналіз залучених джерел у фінансуванні діяльності підприємства ВАТ "Бориславський машинобудівний завод" 20 2.1. Коротка характеристика діяльності підприємства 20 2.2. Дослідження фінансових ресурсів підприємства, їх надходжень та вибуття 25 2..3. Стан планування грошових надходжень на ВАТ “Бориславський машинобудівний завод” 28 2.4. Характеристика джерел фінансування підприємства та оцінка залучених фінансових джерел 31 3. Шляхи удосконалення фінансування діяльності підприємств 35 Висновки 43 Список використаної літератури 46


Cгенерировано за 0.023645 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100