Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономика предприятия

Тема: «Оцінка ліквідності і платоспроможності» (ID:114843)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 42 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План

Вступ......................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні основи оцінки платоспроможності та ліквідності
суб’єкта господарювання.....................................................................................5
1.1. Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємства...................5
1.2. Показники платоспроможності та ліквідності підприємства..........8
1.3. Огляд літературних джерел та інформаційне забезпечення оцінки
ліквідності і платоспроможності підприємств.........................................9
Розділ 2. Аналіз стану ліквідності і платоспроможності підприємства
ВАТ МКЗ „Регіна”.................................................................................................12
2.1. Загальна економічна характеристика суб’єкта господарювання.....12
2.2. Стан ліквідності і платоспроможності підприємства.......................15
Розділ 3. Шляхи покращення ліквідності і платоспроможності
підприємства.........................................................................................................23
Висновки................................................................................................................27
Список використаної літератури.........................................................................29
Додатки

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30.06.1999 р. із змінами і доповнен¬нями // Україна. Закони. Основні чинні кодекси і закони України / Уклад. Ю. П. Єлісовенко. - К.: Махаон, 2003.
2. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості під¬приємств і організацій, затверджена Наказом Агентства з питань запо¬бігання банкрутству підприємств і організацій від 23.02.1998 p., № 22 // Українська інвестиційна газета, 21.04.2005 p., № 15. - С. 29-33.
3. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств і організацій, затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 21.03.1997 p., №37 // Галицькі контракти. - 2004.- №40.-С. 40-55.
4. Методичні рекомендації проведення поглибленого аналізу фі¬нансово- господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1996 р. № 1403.
5. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспромо¬жності підприємства та ознак з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджені Наказом Мініс¬терства Економіки України від 17 січня 2001 року № 10 // Бухгалтерія.-2004.-№ 11.-С. 18-22.
6. Методичні положення по оцінці фінансового стану підприємст¬ва та встановлення незадовільної структури балансу, затверджених Розпорядженням Федерального управління про неспроможність (банк¬рутство) № 31 від 12.08.04.
7. Бойчук І.М. Економіка підприємства. - К.: Каравела: Львів: Новий світ, 2003. - 242 с.
8. Бутинець Ф. Ф. Економічний аналіз: Навчальний посібник. - Житомир: Рута, 2004. - 680 с.
9. Василенко В. О., Ткаченко Т. І. Стратегічне управління під¬приємством. Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, виправл. і доп. За ред. Василенка В. О.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.-400с.
10. Верига Ю. А., Подольська В. О. Аналіз фінансового стану під¬приємства за фінансовою звітністю: Методичні рекомендації для прак¬тичних працівників. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2002. - 55 с.
11. Верига Ю. А., Подольська В. О. Аналіз фінансового стану під¬приємства за балансом, складеним згідно з П(С)БО: - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2005.-79 с.
12. Костенко Т.Д., Підгора Є.О. Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. 2005. - 400 с.
13. Константинова А. В. Банкрутство як спосіб оздоровлення під¬приємств // Економіка АПК. - 2005. - № 3. - С. 50.
14. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування. - К: Центр навчальної літератури, 2003. - 224 с.
15. Манів З.О. Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник – К.: Знання, 2004. – 580 с.
16. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.
17. Савицкая Г. В. Анализ зффективности деятельности предприятия: методологические аспекти / Г. В. Савицкая. - М.: Новое знание, 2003. -160с.
18. Старостенко Г. Г., Мірко Н. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб¬ник - К.: Центр навчальної літератури, 2006.-224 с.
19. Фінансова звітність - основний інструмент для прийняття рі¬шень // Матеріали презентації: Корпоративне управління в Україні. - Київ, 2003. -78с.
20. Черняк О. І. Виявлення ознак неплатоспроможності підприєм¬ства та можливого його банкрутства // Статистика України. - 2003. - №4.-С. 87-94.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Поняття аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства 5 1.1. Поняття аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства 5 1.2. Методика визначення показників ліквідності та платоспроможності підприємства 7 2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства ВАТ "Ясен" та шляхи її підвищення 15 2.1 Оцінка фінансово – майнового стану підприємства 15 2.2 Аналіз та оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства 19 Висновки 27 Література: 28 Додатки 29

 • Мета, задачі та інформаційне забезпечення аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Мета, задачі та інформаційне забезпечення аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства 5 1.1. Поняття аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства 5 1.2. Методичні підходи до визначення показників ліквідності та платоспроможності підприємства 9 Характеристика показників платоспроможності та ліквідності підприємства 14 1.3. Нормативно-правова база проведення аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства 16 2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства ВАТ "Ясен" 19 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства 19 2.2. Аналіз фінансово-майнового стану підприємства 22 2.3. Аналіз та оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства 26 3.Шляхи підвищення платоспроможності та ліквідності підприємства 33 Висновки 37 Література: 39

 • Аналіз ліквідності підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства 5 1.1. Поняття ліквідності та платоспроможності підприємства 5 1.2. Методика визначення показників ліквідності та платоспроможності підприємства 8 2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства ВАТ "Ясен" та шляхи її підвищення 15 2.1 Оцінка фінансово – майнового стану підприємства 15 2.2 Аналіз та оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства 19 3. Шляхи покращення фінансового стану підприємства ВАТ “Ясен” 26 Висновки 30 Список використаних джерел: 31 Додатки 33

 • Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти механізму управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства 5 1.1. Сутність ліквідності та платоспроможності та їх роль в забезпеченні ефективного функціонування підприємства 5 1.2 Методика оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства 9 2. Аналіз ліквідності та платоспроможності ВАТ “Шосткінський молокозавод” 20 2.1 Фінансово - економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 23 2.3 Аналіз фінансової стійкості підприємства 28 3. Шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності ВАТ «Шосткінський молокозавод» 32 Висновки 38 Література 41 Додатки 44

 • Управління платоспроможністю і ліквідністю підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства 5 1.1 Економічна сутність ліквідності та платоспроможності підприємства 5 1.2. Методика розрахунку показників ліквідності та платоспроможності підприємства 7 1.3 Інформаційно-правова забезпечення фінансової діяльності підприємства 12 2. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства ТОВ “Стандарт” 15 2.1 Фінансово – економічна характеристика підприємства 15 2.2 Аналіз складу та структури майна підприємства 17 2.3 Оцінка платоспроможності та ліквідності підприємства 22 3. Напрямки удосконалення політики управління ліквідності та платоспроможності підприємства ТОВ «Стандарт» 26 3.1 Резерви збільшення ліквідних активів на підприємстві ТОВ “Стандарт” 26 3.2 Резерви підвищення ліквідності та платоспроможності ТОВ “Стандарт” 28 Висновки 32 Література 33 Додатки 35

 • Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти механізму управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства 5 1.1. Сутність ліквідності та платоспроможності та їх роль в забезпеченні ефективного функціонування підприємства 5 1.2 Методика оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства 11 1.3. Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємств України 21 1.4 Інформаційно-правове забезпечення процесу управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства 25 2. Аналіз ліквідності та платоспроможності ВАТ “Констар” 30 2.1 Фінансово - економічна характеристика підприємства ВАТ “Констар” 30 2.2 Аналіз динаміки та структури майна підприємства 33 2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 37 2.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства 42 3. Шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності ВАТ «Констар» 46 3.1. Прогнозування показників ліквідності та платоспроможності 46 3.2 Резерви підвищення ліквідності та платоспроможності ВАТ “Констар” 51 Висновки 67 Література 70 Додатки 78

 • Аналіз платоспроможності та ліквідності ДП „Кристал”
  Зміст Вступ......................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу платоспроможності та ліквідності суб’єкта господарювання............................................5 1.1 Діагностика ліквідності й платоспроможності підприємства..........5 1.2. Нормативно-правове та інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств...........................................................8 1.3. Показники платоспроможності та ліквідності підприємства..........10 Розділ 2. Аналіз платоспроможності та ліквідності ДП „Кристал”.................12 Розділ 3. Шляхи оптимізації платоспроможності та ліквідності підприємства.........................................................................................24 Висновки................................................................................................................28 Список використаної літератури.........................................................................30 Додатки

 • Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства на напрямки його удосконалення” на матеріалах ВАТ “Шосткінський молокозавод”
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти механізму управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства 5 1.1. Сутність ліквідності та платоспроможності та їх роль в забезпеченні ефективного функціонування підприємства 5 1.2 Методика оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства 11 1.3. Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємств України 21 1.4 Інформаційно-правове забезпечення процесу управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства 25 2. Аналіз ліквідності та платоспроможності ВАТ “Шосткінський молокозавод” 30 2.1 Фінансово - економічна характеристика підприємства ВАТ “Шосткінський молокозавод” 30 2.2 Аналіз динаміки та структури майна підприємства 33 2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 37 2.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства 42 3. Шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності ВАТ «Шосткінський молокозавод» 46 3.1. Прогнозування показників ліквідності та платоспроможності за допомогою програми Microsoft Excel 46 3.2 Резерви підвищення ліквідності та платоспроможності ВАТ “Шосткінський молокозавод” 51 Висновки 67 Література 70 Додатки 78

 • Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
  ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні основи аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства 6 Розділ 2. Фінансово-економічна характеристика підприємства 14 Розділ 3. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 24 3.1. Аналіз стану та динаміки ліквідності балансу 24 3.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства за системою відносних показників 26 3.3. Виявлення ознак неплатоспроможності підприємства 29 3.4. Обґрунтування шляхів досягнення ліквідності балансу та підвищення рівня платоспроможності підприємства 31 Висновки 34 Список використаних джерел 37


Cгенерировано за 0.005571 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100