Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Административное право

Тема: «Поняття та особливості адміністративно-процесуальної діяльності» (ID:115738)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 36 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
Вступ………………………………………............2
Розділ 1. Теоретичні аспекти поняття і сутність адміністративного процесу……................…………..4
1.1 Сутність адміністративного процесу……....4
1.2 Зміст адміністративного процесу……….....6
1.3 Норми адміністративного процесу……......11
Розділ 2. Співвідношення понять “адміністративний процес” і “адміністративне провадження”…….16
2.1 Адміністративний процес та адміністративне право………………………………..................……..16
2.2 Адміністративне провадження………….....19
Розділ 3. Адміністративно-юрисдикційний процес…………………………………......................………22
3.1 Зміст адміністративно-юрисдикційного процесу……………………………..................……………..22
3.2 Нормативний матеріал в сфері адміністративної юрисдикції……………..................………………23
Розділ 4. Основні принципи адміністративного процесу і його структура……..................……………26
4.1 Принципи адміністративного процесу….…26
4.2 Структура адміністративного процесу…....29
Висновок…………………………………………...32
Список літератури………………………………...34

Список литературы:

Список літератури
Нормативні акти
1.    Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. — 2004. — Додаток до № 52. — Ст. 1122.
2.    Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № ЗО. — Ст. 14.
3.   Про міліцію: Закон України // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 4. — Ст. 20
4.   Указ Президента України від 22 липня 1998 року “Про заходи щодо впровадження адміністративної реформи в Україні” // Урядовий кур’єр. – 1998. – 25 лип.
5.   Указ Президента України від 7 липня 1997 року “Про державну комісію з проведення в Україні адміністративної реформи” // Урядовий кур’єр. – 1997. – 10 лип.
Книги та монографії
6.   Авер’янов В. “Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування” // Право України.– 1998. – №8. – С.10.
7.   Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. А.Т. Комзюка. – 2-е вид., виправл. і доп. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2001. – С. 6.
8.   Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В.Ківалова. — Одеса: Юридична література, 2003. - 896 с.
9.   Бахрах Д.Н. Административное право. – М.: Изд-во БЕК, 1997.
10.  Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б.Авер'янова. — К.: Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. - 668 с
11.  Вопросы административного права на современном этапе. – М.: 2003.
12.  Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б.Авер'янова. — К.: Факт, 2003. — 384 с
13.  Калаянов Д.П., Остюченко СМ., Аносенков A.A. Правова регламентація адміністративного затримання правопорушників міліцією України: Науково-практична розробка. — Вид. 2-е, доп. — Одеса: Одеський ін-т внутр. справ, 2002. — 42 с
14.  Коренев А.П. Кодификация административного права. – М.: Юрид. л-ра, 2001.
15. Манохин В.М., Адушкин Ю.С., Багишев З.А. Российское административное право. – М.: Юристъ, 1996. – С. 174.
16.  Мартьянов І.В. Проблеми адміністративного права України: галузі права, науки і учбової дисципліни / Юрид. ф-т Львів. ун-ту. – Львів, 1995.
17.  Петров Г.И. Административное право. – С-Пб.: Изд-во Ленинг. ун-та, 1999
18.  Розин Л.М. Акты государственного управления в механизме правового регулирования // Акты управления [вопросы теории] / Под ред. Р.Ф. Васильева. – Иваново, 1987.
19.  Сорокин В.Д. Проблемы административного процесса. – М.: Юрид. л-ра, 2002.
Періодичні видання
20.  Бельский К.С. Административная ответственность: генезис, основные признаки, структура // Государство и право. – 1999. – № 12. – С. 12–20.
21.  Демин А.А. Понятие административного процесса и Административно-процессуальный // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 1998. – №4.
22.  Матеріали семінару «Стан та перспективи розвитку адміністративного права: законодавство, наука, освіта» (Львів, 12—13 жовтня 2001 p.). Частина II. Німеччина та Республіка Польща. — Львів, 2001.
23.               О некоторых актуальных проблемах административного права [по материалам “Лазаревских чтений”] // Государство и право. – 1997. – №6.
24.  Якимов А.Ю. Административно-юрисдикционный процесс и административно-юрисдикционное производство // Государство и право. – 1999. – №3.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Забезпечення захисту прав і свобод людини - принцип процесуальної діяльності
  Вступ 3 1. Поняття і значення процесуальної форми 4 2. Забезпечення захисту прав і свобод людини - принцип процесуальної діяльності 9 3. Поняття та система гарантій правосуддя 10 Висновки 13 Перелік використаної літератури 15

 • Поняття та види процесуальної співучасті
  Зміст Вступ 3 1. Поняття та види процесуальної співучасті 5 2. Відмінність заміни неналежної сторони від процесуальної співучасті в цивільному процесі 9 3. Відмінність процесуального правонаступництва від процесуальної співучасті 13 4. Поняття сторін, їх процесуальні права і обов'язки 15 Висновки 23 Список використаних джерел 25

 • "Адміністративно-правові норми".
  ПЛАН Вступ 1. Поняття, ознаки та структура адміністративно-правових норм. - Поняття адміністративно-правових норм. - Характерні риси адміністративно-правових норм. - Структура адміністративно-правових норм. - Дія адміністративно-правової норми в часі. - Джерела адміністративно-правових норм. - Реалізація адміністративно-правових норм. 2. Класифікація адміністративно-правових норм. - Поняття класифікації адміністративно-правових норм - Класифікація адміністративно-правових норм. 3. Адміністративне законодавство. Нормативні джерела, які регулюють діяльність ОВС. - Правові засадами діяльності і управління органами внутрішніх справ; - регулювання питання про застосування, придбання, зберігання спеціальних засобів та вогнепальної зброї. Висновок Список використаної літератури

 • Поняття і підстава виникнення адміністративно-правових відносин
  ЗМІСТ ВСТУП............................................................................................... 3 1. Поняття і підстава виникнення адміністративно-правових відносин........................................................................................................ 5 1.1. Теорітічеськіє аспекти поняття адміністративно-правових відносин.......................................................................................................... 5 1.2. особливості адміністративно-правових відносин............................... 10 2. Классифікация адміністративно-правових відносин................................ 14 2.1. Види адміністративно-правових відносин.......................................... 14 2.2. Учасники адміністративно-правових відносин................................... 19 3. Підстави виникнення, зміни і припинення адміністративно-правових відносин.......................................................................................................... 22 ВИСНОВКИ...................................................................................................... 30 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.................................................................... 32

 • Адміністративно-правові норми
  Зміст Вступ ................................................................................................. 3 1. Поняття, структура и особливості адміністративно-правових норм ......................................... 5 2. Види адміністративно-правових норм .............................. 15 3. Реалізація адміністративно-правових норм ................... 23 Висновки ......................................................................................... 27 Список використаних джерел ................................................... 30

 • "ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ФОРМ"
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Правозастосовча природа розгляду адміністративних справ 5 Розділ 2. Характеристики адміністративно-процесуальних форм 13 2.1. Характеристики процесуальної форми адміністративного розгляду 13 2.2. Процесуальні та матеріально-правові основи адміністративного процесу 23 Висновки 30 Список використаної літератури 32

 • Поняття і класифікація суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності
  Зміст 1. Поняття і класифікація суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності 3 2. Державні органи і посадові особи, які ведуть процес 5 3. Особи, які захищають свої або представляють інтереси в кримінальному процесі 9 4. Особи, які відіграють допоміжну роль у кримінальному процесі 18 Задача 21 Використана література 23

 • Роль конституційних принципів в розвитку процесуальної форми і гарантії правосуддя
  Вступ 3 1. Поняття і значення процесуальної форми 5 2. Поняття та система гарантій правосуддя 10 3. Роль конституційних принципів в розвитку процесуальної форми і гарантії правосуддя 13 Висновок 28 Список літератури 31

 • Повноваження органів виконавчої влади, що здійснюють управління в адміністративно-політичній сфері
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Поняття та структура адміністративно-політичної сфери 5 1.1. Поняття та види політичної системи суспільства 5 1.2. Система адміністративно-політичної сфери 8 1.3. Реформування адміністративно-політичної сфери управління в Україні 14 2. Повноваження органів виконавчої влади, що здійснюють управління в адміністративно-політичній сфері 16 2.1. Повноваження органів виконавчої влади щодо управління в сфері оборони та політичної діяльності 16 2.2. Повноваження органів виконавчої влади в інших сферах адміністративно-політичного управління 24 3. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо управління в адміністративно-політичній сфері 33 3.1. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері зовнішньоекономічної діяльності 33 3.2. Повноваження органів місцевого самоврядування у інших адміністративно-політичних сферах 35 ВИСНОВКИ 39 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41


Cгенерировано за 0.008994 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100