Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономика предприятия

Тема: «Удосконалення управління витратами ДП „Молочний завод” ТОВ „Молочна фабрика ”Рейнфорд”» (ID:13502)

| Вид работы: Диплом | Объем: 97 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

ВСТУП .............................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи управління витратами ...................... 5
1.1. Цілі і завдання управління витратами ...............................................5
1.2. Сутність і класифікація витрат підприємства ..................................14
1.3. Методика розрахунку елементів витрат та основні нормативно-правові документи з управління витратами.....................................................25
РОЗДІЛ 2. Сучасний рівень управління витратами в умовах ДП «Молочний завод» ТОВ «Молочна фабрика «Рейнфорд» ...............................32
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства і аналіз фінансово-економічного стану підприємства .................................................32
2.2. Існуюча система управління витратами підприємства....................44
2.3. Рівень витрат на виробництві ...........................................................52
РОЗДІЛ 3. Удосконалення управління витратами ДП «Молочний завод» ТОВ «Молочна фабрика «Рейнфорд» ....................................................59
3.1. Формування центру витрат та центру відповідальності ....................59
3.2. Шляхи удосконалення управління витратами підприємства як основи їх зменшення .........................................................................................66
3.3. Оцінка економічної ефективності запропонованих заходів ..........75
ВИСНОВКИ ..................................................................................................81
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ............................................85
ДОДАТКИ......................................................................................................89

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств Навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни. — 2-ге вид., випр. і доп. — К.: Знання-Прес, 2006. — 287 с.
2. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. -К.: А.С.К., 2004. - 399 с.
3. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. — М.: «ОЛИМП-БИЗНЕС», 1997. - 311 с.
4. Буковинський С.А. Концептуальні підходи до формування перспективного бюджетного плану// Фінанси України. – 2006. - №3. – с.17-20
5. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлі-нський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
6. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. - К.: Знання-Прес, 2006. - 350 с.
7. Володькина М.В. Стратегический менеджмент Учеб. пособие 2-е изд., испр. - К.: Знання, 2004. - 149 с.
8. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч.посібник. – К.: Вища шк., 1998. – 544 с.
9. Грещак М.Г. та ін. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навчальний посібник. –К: КНЕУ, 2001. – 228 с.
10. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Економіка підприємства: Навчань. Допомога. – М.: Фінанси і статистика, 1998. – 208 с.
11. Денисенко М. П. Економіка підприємства: пошук шляхів розвитку: Посібник. -К.: МАУП, 2002. - 78 с.
12. Економіка виробничого підприємства/ За ред. Й.М. Петровича. – К.: Знання, 2001.- 406с.
13. Економіка підприємства: Навчальний посібник. -К.: Знання-Прес, 2003. - 335 с.
14. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ М-во освіти України, КНЕУ; За ред. С.Ф.Покропивного. -2-е вид., перероб. та доп.. -К.: КНЕУ, 2000. - 526 с.
15. Євтушевський В.А. Корпоративне управління Підручник. — К.: Знання, 2006. — 406 с.
16. Экономика предприятия/ Под ред. В.А. Швандара.- М.: ЮНИТИ, 2002.- 255с.
17. Зайцев Н.Л. Економіка промислового підприємства 3-е изд. перераб. – М.: ІНФРА. – М., 2000. – 358 с.
18. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997 р. зі змінами і доповненнями
19. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу Навч. посіб. 5-те вид., випр. і доп. Рекомендовано МОН / Івахненко В.М. — К., 2006. — 261 с.
20. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. – К.: МАУП, 1999. – 136 с.
21. Каретнікова В.С. Планування діяльності підприємства: навч.посібник. – Х., 1999. – 265 с.
22. Кац И. Система внутрифирменного планирования. // Проблемы теории и практики управления. - 1999. - №4. – С.17-19
23. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 366 с.
24. Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку // Фінанси України. -2005. -№ 3. - С.138 - 146.
25. Корінєв В.Л. Дослідження впливу ціни на прибутковість діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки. -2005. -№ 2. - С. 92 - 98.
26. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 556 с.
27. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2005. — 485 с.
28. Кузнецов С., Рожков И. Долгосрочное планирование рынков в системе управления компанией. // Проблемы теории и практики управления. - 2000. - №2.- С.22-25
29. Кучеренко В.Р., Карпов В.А., Маркітан О.С. Бізнес-планування фірми Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 423 с.
30. Лень В.С., Гливенко В.В., Бочок М.П., Іванов Л.П. Звітність підприємств Підручник К.: Знання-Прес, 2004. — 474 с.
31. Лукіна Ю.В. Формування та реалізація стратегії управління фінансами підприємства // Фінанси України. – 2006. - №3. - С.34-38
32. Макаровська Т. П. Економіка підприємства: Навчальний посібник -К.: МАУП, 2003. -298 с.
33. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2006. - 580 с.
34. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч.посіб.- К.,2001. – 560 с.
35. Орлов О.О. Планування діяльності підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.
36. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 219 с.
37. Партин Г. О., Загородній А. Г., Ясінська А. І. Управлінський облік: Навч.-метод. посіб. - К.: Знання, 2006. - 235 с.
38. Партин Г. О., Загородній А. Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - 379 с.
39. Растяпін А.В., Губенко С.П. Максимізація прибутку підприємства/ Фінанси України. - 2002. - №2. - с.19-29
40. Рубинштейн Т.Б. Планирование и расчеты денежных средств фирм и компаний. – М.: Ось-89, 2001. – 608 с.
41. Ревуцька Н. В. Ключові аспекти процесу розробки бізнес-моделі ком;панії// Українська наука: минуле, су;часне, майбутнє. - Вип. 6. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2003.- С. 274.
42. Ревуцька Н. В. Харчова промис;ловість України: оцінка діїочих бізнес-моделей в галузі //Актуальні проблеми економіки. - 2003. — №12.- С. 89-96.
43. Сідун В. А. Економіка підприємства: Навчальний посібник; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування і торгівлі. -К.: Центр навчальної літератури, 2003. -435 с.
44. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник/ В. В. Нємцов, Л. Є. Довгань. - К.: УВПК "ЕксОб", 2001.- 560 с.
45. Стратегія підприємства та стратегічний менеджмент: Навч.посібник/ Ю. В. Соболєв, В. Л. Дикань, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова - X .: ТОВ "Олант", 2002. - 416с .
46. Савицкая Г.В. анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО «Новое знание», 2000. – 688 с.
47. Сизоненко В.О. Підприємництво: Підручник. – К.: Вікар, 1999. – 438 с.
48. Семенов Г. А. Економіка підприємства: Навчальний посібник; М-во освіти і науки України, ГУ "ЗІДМУ". -К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 324 с.
49. Тян Р.Б. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник . – К.: МАУП, 1998. – 156 с.
50. Харів П. С. Економіка підприємств: Збірник задач і тестів: Навчальний посібник. -К.: Знання-Прес, 2001. - 301 с.
51. Угляренко О.М. Визначення оподаткування прибутку та його вплив на формування фінансових результатів підприємств // Фінанси України. – 2004. - №2, с.94-99
52. Федорова О. Прибуток, рентабельність, ефективність: Економічні фактори підвищення прибутковості хлібобулочного виробництва // Харчова і переробна промисловість. -2003. -№ 6. - С. 5
53. Фінансовий менеджмент: теорія і практика: Підручник. /Під ред. Е. З. Стоянова. – 2-е изд., перераб. і доп. – М.: Перспектива, 1997. - 574 с.
54. Фінансова діяльність підприємства: Підручник/ Бандурка О.М. та ін.. - К., 2002. - 384 с.
55. Хачванкян В.В. Менеджмент предприятия Учеб. пособие. — К.: Знання, 2005. — 422 с.
56. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч.посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 300 с.
57. Цал-Цалко Ю.С. Холод І. Економіка підприємства. Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 388 с.
58. Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. -К.: Центр навчальної літератури, 2003. -286 с.
59. Шашурин Ю.С., Черезов А. В. Себестоимость в оперативном управлений предприятием, - М.: ООО Издательско-Консалтинговая Компания "ДеКА", 2000. - 212 с.
60. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент Підручник. — К.: Знання, 2006. — 439 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Управління структурою витрат ДП „Молочний завод” ТОВ „Молочна фабрика „Рейнфорд”
  Зміст: Вступ ……………………………………………………………………..…..3 Розділ 1. Теоретичні основи формування та управління структурою витрат підприємства ………………………………………………………….....5 1.1. Сутність, класифікація витрат підприємства ………………………..5 1.2. Нормативно-правове регулювання витрат підприємства………..22 1.3. Роль калькулювання собівартості в управлінні витратами …...27 1.4. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку….. 34 Розділ 2. Аналіз фінансово-економічного стану та управління структурою витрат ДП «Молочний завод» ТОВ «Молочна фабрика «Рейнфорд»……………………………………………………………………....40 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства……..….40 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства………………………….. 49 2.3. Аналіз системи управління витратами підприємства …………… 56 Розділ 3. Удосконалення управління структурою витрат ДП «Молочний завод» ТОВ «Молочна фабрика «Рейнфорд»…………………....68 3.1. Проблеми управління витратами підприємства …………………..68 3.2. Резерви зниження собівартості продукції підприємства ………...75 3.3. Шляхи удосконалення управління структурою витрат підприємства ……………………………………………………………….........80 Розділ 4. Охорона праці у ДП «Молочний завод» ТОВ «Молочна фабрика «Рейнфорд»………………………………………………………….....87 Висновки та пропозиції …………………………………………………..94 Список використаної літератури ……………………………………..….99 Додатки ……………………………………………………………………102

 • Організація та методика обліку основних засобів в ДП „Молочний завод” ТОВ „Молочна фабрика „Рейнфорд”
  ЗМІСТ Вступ …………………………………………………………………………….3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку операцій з основними засобами …5 1.1. Сутність та еволюція поняття „основні засоби” та основні тенденції розвитку їх обліку на сучасному етапі………………………………….….5 1.2. Огляд літературних джерел та нормативної бази з обліку основних засобів ………………………………………………………………………...…13 1.3. Класифікація основних засобів для цілей бухгалтерського обліку...24 1.4. Облік основних засобів згідно національних П(С)БО та МСФЗ: порівняльний аспект…………………………………………………………….27 Розділ 2. Організація та методика обліку основних засобів в ДП „Молочний заводТОВМолочна фабрикаРейнфорд”……………..….33 2.1. Економічна характеристика та загальні засади організації обліку в ДП „Молочний заводТОВМолочна фабрикаРейнфорд”………………33 2.2. Облік операцій з основними засобами в ДП „Молочний заводТОВМолочна фабрикаРейнфорд”………………………………………………...47 2.3. Особливості відображення в обліку податкових розрахунків при здійсненні операцій з основними засобами в ДП „Молочний заводТОВМолочна фабрикаРейнфорд”……………………………………………...…61 2.4. Бухгалтерський облік основних засобів: управлінський аспект…..…63 Розділ 3. Аналіз і контроль діяльності ДП „Молочний заводТОВМолочна фабрикаРейнфорд”……………………………………………...68 3.1. Загальні засади організації аналітичної роботи та аналіз ефективності використання основних засобів в ДП „Молочний заводТОВМолочна фабрикаРейнфорд”……………………………………………...…68 3.2. Удосконалення бухгалтерського обліку, контролю і аналізу операцій з основними засобам в ДП „Молочний заводТОВМолочна фабрикаРейнфорд”………………………………………………………………………78 Розділ 4. Охорона праці в ДП „Молочний заводТОВМолочна фабрикаРейнфорд”………………………………………………………..…85 4.1. Загальні засади охорони праці в ДП „Молочний заводТОВМолочна фабрикаРейнфорд”………………………………………………...85 4.2. Робоче місце бухгалтера …………………………………………….…88 Висновки та пропозиції ……………………………………………………92 Список використаних джерел……………………………………………..96 Додатки……………………………………………………………………….100

 • Умови праці як передумова ефективності організації операційної організаційної системи
  Зміст Вступ............................................................................................................3 Розділ І. Умови праці як передумова ефективності організації операційної організаційної системи ...................................................................4 1.1. Елементи створення операційної системи....................................4 1.2. Критерії ефективності операційної системи ...............................9 1.3. Умови праці у функціонуванні операційної системи..................15 Розділ ІІ. Умови праці в операційній системі ТОВ «Молочна фабрика «Рейнфорд» …………………………………………………………... 26 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ...........26 2.2. Організація охорони праці на підприємстві ...............................32 2.3. Аналіз умов праці на підприємстві ............................................37 Розділ ІІІ. Заходи покращення умов праці на ТОВ «Молочна фабрика «Рейнфорд» …………………………………………………………....39 Висновки та пропозиції ...........................................................................42 Список використаної літератури.............................................................44

 • Удосконалення культури управління підприємством
  Зміст Вступ.........................................................................................................................3 1. Теоретико-методичні особливості управління підприємством.......................5 1.1. Об'єктивна необхідність і поняття управління суб'єктами господарювання..........................................................................5 1.2. Поняття та основи класифікації методів управління..........................8 2. Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ „Літинський молочний завод”.......................................................................13 3. Аналіз управління підприємством ВАТ „Літинський молочний завод”.......16 3.1. Оцінка управління фінансовим станом підприємства........................16 3.2. Управління необоротними і оборотними активами підприємства....20 4. Удосконалення форм і методів управління підприємством............................29 Висновки та пропозиції...........................................................................................33 Список використаної літератури............................................................................35 Додатки

 • Оцінка фінансового стану підприємства ТОВ „Чечельницький молочний завод”
  План Вступ.......................................................................................................................3 1. Теоретичні основи фінансового стану підприємства.....................................5 1.1. Сутність фінансового стану підприємства.........................................5 1.2. Методи оцінки фінансового стану......................................................10 2. Оцінка фінансового стану підприємства ТОВ „Чечельницький молочний завод”....................................................................................................14 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства...............14 2.2. Аналіз показників фінансового стану підприємства........................16 3. Шляхи стабілізації фінансового стану підприємства....................................24 Висновки................................................................................................................28 Список використаної літератури.........................................................................30 Додатки

 • Види та класифікація витрат
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти управління витратами підприємства 7 1.1. Види та класифікація витрат 7 1.2 Основні принципи та методи калькулювання витрат 19 1.3. Інформаційно-правове забезпечення управління витратами підприємства 25 2. Аналіз управління витратами ВАТ “Бердянсбкий завод” 28 2.1 Фінансово – економічна характеристика підприємства 28 2.2 Аналіз собівартості продукції підприємства 32 2.3 Оцінка впливу розміру витрат на фінансові результати підприємства 45 3. Шляхи підвищення ефективності управління витратами ВАТ “Бердянсбкий завод” 52 Висновки 56 Література 58 Додатки 60

 • Характеристика управління витратами на підприємстві.
  ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Характеристика управління витратами на підприємстві. 1.1 Економічний зміст та класифікація витрат 1.2 Методи управління витратами на підприємстві 1.3 Принципи управління витратами РОЗДІЛ 2. Аналіз управління витратами на підприємстві ВАТ “РемПромМаш” 2.1. Характеристика ВАТ “РемПромМаш” 2.2. Аналіз та планування управління витратами на підприємстві. РОЗДІЛ 3. Основні напрями удосконалення управління витратами на підприємстві 3.1 Резерви зниження витрат 3.2 Роль автоматизації в системі управління витратами ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ

 • Аналіз стану активів підприємства ВАТ „Липовецький молочний завод”
  Зміст Вступ........................................................................................................................3 1. Теоретичні основи стану активів підприємства...............................................5 1.1. Економічна сутність активів підприємства та їх класифікація.........5 1.2. Сутність управління оборотними активами підприємства................8 1.3. Сутність управління необоротними активами підприємства..........11 1.4. Огляд нормативно-правової бази.......................................................13 2. Аналіз стану активів підприємства ВАТ „Липовецький молочний завод”......................................................................................................................16 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства...............16 2.2. Аналіз необоротних активів підприємства........................................20 2.3. Аналіз оборотних активів підприємства............................................25 3. Шляхи вдосконалення управління активами підприємства..........................32 Висновки................................................................................................................37 Список використаної літератури..........................................................................39 Додатки

 • Основи системи управління витратами
  Зміст Вступ..............................................................................................................3 1. Основи системи управління витратами .............................................5 1.1. Сутність і класифікація витрат підприємства ................................5 1.2. Основні поняття та процедури в системі управління витратами...13 2. Функції системи управління витратами ............................................15 2.1. Планування витрат .............................................................................15 2.2. Нормування витрат .............................................................................16 2.3. Облік і калькулювання витрат..........................................................17 2.4. Аналіз і контроль витрат .................................................................18 2.5. Пошук резервів зниження витрат ...................................................19 3. Вдосконалення системи управління витратами на підприємствах...21 3.1. Проблемні питання управління витратами на підприємствах ..21 3.2. Механізм створення системи управління витратами підприємства…………………………………………………………...…22 Висновки ……………………………………………….…………………30


Cгенерировано за 0.009030 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100