Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Менеджмент

Тема: «Аналіз проекту АТЗТ „Фаворит”» (ID:13557)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 34 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст:

Вступ .............................................................................................................3
Розділ 1. Опис проекту АТЗТ „Фаворит” ...............................................5
1.1. Резюме проекту .....................................................................................5
1.2. Опис підприємства ..............................................................................6
1.3. Опис проекту ......................................................................................13
1.4. Опис продукції ...................................................................................14
Розділ 2. Аналіз проекту АТЗТ „Фаворит”............................................15
2.1. Маркетинговий аналіз .......................................................................16
2.2. Технічний аналіз ................................................................................19
2.3. Інституційний аналіз ........................................................................22
2.4. Фінансовий аналіз ...............................................................................24
2.5. Економічний аналіз ...........................................................................29
2.6. Оцінка ризиків проекту ....................................................................32
Висновок про життєздатність проекту ................................................34
Список використаної літератури .............................................................35

Список литературы:

Список використаної літератури:

1. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. З.М. Короткова.-М: ИНФРА, 2001.
2. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчпн М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства - К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ - 2000", 2001. - 298 с.
3. Виханський О.С. Стратегія керування. Підручник. – М.: ЮНІТІ, 1997
4. Волков И.М., Грачева М.В. Проектньїй анализ. - М.: ЮНИТИ, 1998.
5. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф.Покропивного – Вид 2-ге. – К.: КНЕУ, 2000.
6. Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисциплін / О.Г.Швиданенко та інші – К.: КНЕУ, 2000.
7. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник/ За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 457 с.
8. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1996.
9. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч.посіб.К.: Т-во “Знання”, КОО, 200.
10. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво : стратегія, організація, ефективність. – К.: Вид-во КНЕУ, 1998.
11. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственнной деятельности предприятия. – Минск: ООО «Новое знание», 1999. – 688 с.
12. Савчук В.П., Прилипко С.И., Велично Е. Г. Анализ й разработка инвестиционньїх проектов: Учеб. пособие. - К.: Абсолют - В, Зльга, 1999.
13. Стратегия й тактика антикризисного управлення фирмой. / Под ред. А.П. Градова й Б.И. Кузина. СПб.: Специальная литература, 1996.
14. Финансовый менеджмент теория и практика /Под ред. Е. С. Стояновой издательство второе. – М.: Издательство “Перспектива” 1997.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • “ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ АТЗТ „ФАВОРИТ”)
  Зміст: Вступ........................................................................................................3 Розділ І Теоретичні аспекти державного регулювання фінансової діяльності підприємства 1.1. Місце держави в ринковій економіці................................................6 1.2. Відносини між державою і підприємством.....................................11 1.3. Основні напрями державного регулювання фінансової діяльності підприємств...........................................................................................................17 Розділ 2 Організаційна та фінансова характеристика АТЗТФаворит” 2.1. Організаційно-економічна характеристика АТЗТ "Фаворит”........28 2.2. Оцінка фінансово-економічного стану АТЗТ "Фаворит"..............31 2.3. Діагностика фінансового стану АТЗТ "Фаворит"...........................36 Розділ 3 Напрями удосконалення державного регулювання фінансової діяльності підприємства 3.1. Об’єктивна необхідність і механізм антимонопольної політики ................................................................................................................42 3.2. Удосконалення податкової систем України...................................44 3.3. Забезпечення державного захисту конкуренції у господарській діяльності АТЗТФаворит” .................................................................................52 Розділ 4. Охорона праці у АТЗТФаворит”........................................56 Висновки і пропозиції...............................................................................65 Список використаної літератури.............................................................69

 • Планування, формування та розподіл прибутку в сучасних умовах
  Зміст Вступ ..............................................................................................................3 Розділ 1. Планування, формування та розподіл прибутку в сучасних умовах ....................................................................................................7 1.1. Економічна сутність поняття „прибуток” .......................................7 1.2. Методи та економічний механізм планування прибутку ........14 1.3. Економічний механізм формування валового прибутку ...........28 1.4. Розподіл валового прибутку ..........................................................34 1.5. Нормативно-правовова база формування та розподілу валовго прибутку ...............................................................................................................37 Розділ 2. Методика планування, формування та розподілу прибутку на АТЗТФаворит” .............................................................................................42 2.1. Організаційна характеристика АТЗТФаворит” .........................42 2.2. Організація економічної роботи на підприємстві .......................56 2.3. Економічний механізм планування, формування та розподілу валового прибутку на АТЗТФаворит”...........................................................61 2.4. Шляхи удосконалення планування та формування валового прибутку та оцінка їх результатів ..................................................................72 Розділ 3. Охорона праці в АТЗТФаворит” .........................................80 Розділ 4. Економічний механізм оцінки екологічної збалансованості діяльності та енергоносії АТЗТФаворит”........................................................87 Висновки та пропозиції .............................................................................91 Список використаної літератури .............................................................95

 • Бізнес - план АТЗТ „Фаворит”
  Опис підприємства Опис галузі Опис продукції Опис ринку Виробнича діяльність Графік виконання робіт Фінанси

 • Опис проекту ВАТ „ЖКСВ”
  Зміст: Вступ .............................................................................................................3 Розділ 1. Опис проекту ВАТ „ЖКСВ” ....................................................4 1.1. Резюме проекту .....................................................................................4 1.2. Опис підприємства ..............................................................................5 1.3. Опис проекту ......................................................................................11 1.4. Опис продукції ...................................................................................13 Розділ 2. Аналіз проекту .........................................................................15 2.1. Маркетинговий аналіз .......................................................................15 2.2. Технічний аналіз ................................................................................18 2.3. Фінансовий аналіз ..............................................................................20 2.4. Економічний аналіз ............................................................................26 2.5. Оцінка ризиків проекту ...................................................................32 Висновок про життєздатність проекту .................................................34 Список використаної літератури .............................................................36

 • Податки та їх вплив на фінансовий стан АТЗТ “Житомирський комбінат будівельних матеріалів”
  Зміст Вступ…………………………………………………………………………….3 Розділ 1. Податкова система України…………………………………………6 1.1. Загальна характеристика системи оподаткування………………………….6 1.2. Загальна класифікація податків…………………………………………….14 1.3. Податкові відносини між державою та платниками податків……………59 Розділ 2. Аналіз фінансово – економічного стану АТЗТ “ЖКБМ”………..69 2.1. Організаційно – економічна характеристика АТЗТ “ЖКБМ”………….…..69 2.2. Аналіз фінансового стану АТЗТ “ЖКБМ”…………………………………...78 Розділ 3. Вплив податків та інших обов’язкових платежів на фінансовий стан АТЗТ “ЖКБМ”…………………………………………..…87 3.1. Вплив податків та зборів на фінансовий стан підприємства……………..…87 3.2. ПДВ-рахункі та їх вплив на діяльність підприємства.………………………94 Розділ 4. Охорона праці на АТЗТ “ЖКБМ”………………………………..100 4.1.Нормативне забезпечення охорони праці…………………………………...100 4.2.Аналіз умов праці на робочому місці………………………………………..104 Висновки та пропозиції……………………………………………………..109 Список використаної літератури…………………………………………...111 Додатки……………………………………………………………………….114

 • Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")
  Зміст стор. Вступ 3 Розділ I. Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства 5 1.1. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства 5 1.2. Поняття фінансової стійкості підприємства та фактори, які її забезпечують 6 1.3. Платоспроможність та ліквідність як складові фінансового стану підприємства 9 1.4. Характеристика показників рентабельності 12 Розділ II. Аналіз та оцінка діяльності АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА" 14 2.1. Техніко-економічна характеристика АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА" 14 2.2. Оцінка фінансово-майнового стану АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА" 16 2.3. Аналіз фінансового стану АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА" 19 Розділ III. Напрямки покращення фінансового стану АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА" 23 Висновки і пропозиції 26 Список використаної літератури 28 Додатки 29

 • Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")
  Зміст стор. Вступ 3 Розділ I. Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства 5 1.1. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства 5 1.2. Поняття фінансової стійкості підприємства та фактори, які її забезпечують 6 1.3. Платоспроможність та ліквідність як складові фінансового стану підприємства 9 1.4. Характеристика показників рентабельності 12 Розділ II. Аналіз та оцінка діяльності АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА" 14 2.1. Техніко-економічна характеристика АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА" 14 2.2. Оцінка фінансово-майнового стану АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА" 16 2.3. Аналіз фінансового стану АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА" 19 Розділ III. Напрямки покращення фінансового стану АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА" 23 Висновки і пропозиції 26 Список використаної літератури 28 Додатки 29

 • Організація зовнішньоекономічної діяльності на АТЗТ „Електромашпромсервіс”
  ЗМІСТ 1. Загальнотеоретичний аспект зовнішньоекономічної діяльності Лист підприємства...................................................................................................2 1.1 Сутність, види та принципи зовнішньоекономічної діяльності...............2 1.2 Організація управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємство..................................................................................................5 1.2.1Сутність організації управління підприємством.....................................5 1.2.2 Організація експортно-імпортних операцій............................................9 1.2.3 Особливості застосування маркетингу в зовнішньоекономічній діяльності........................................................................................................11 2. Організація зовнішньоекономічної діяльності на АТЗТ „Електромашпромсервіс”....................................................................14 2.1 Загальна характеристика електроремонтного підприємства АТЗТ „Електромашпромсервіс”....................................................................14 2.1.1 Зовнішньоекономічна діяльність АТЗТ „Електромашпросервіс”.......16 2.2 Аналіз діючої структури організації зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві , перспективи та шляхи розвитку.................................... 19 3. Висновки......................................................................................................... 22 Список використаної літератури.......................................................................24

 • Проектування інформаційної системи. Життєвий цикл ІС
  Зміст 1. ПОНЯТТЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЕКТУ 1 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ 7 2.1. ВИНИКНЕННЯ ІДЕЇ ПРОЕКТУ 7 2.2. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ПРОЕКТУ 8 2.3. ВІДСІВ ГІРШИХ ВАРІАНТІВ І ВІДБІР ІДЕЙ ПРОЕКТУ 9 2.4. ПОПЕРЕДНЙ АНАЛІЗ ЗДІЙСНИМОСТІ ПРОЕКТУ 10 ЛІТЕРАТУРА 12


Cгенерировано за 0.200885 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100