Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Финансы

Тема: «Особливості управління грошовими потоками підприємства» (ID:16547)

| Вид работы: Диплом | Объем: 101 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
Стор.
ВСТУП 3
1. Теоретичні основи управління грошовими потоками підприємства 5
1.1. Сутність грошового потоку, його склад та значення 5
1.2. Особливості управління грошовими потоками підприємства 13
1.3. Показники оцінки грошових потоків підприємства 24
1.4. Інформаційно - правове забезпечення управління грошовими потоками підприємства 36
2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками
„ПП” Минко – Еліт” 44
2.1. Аналіз грошового обігу підприємств України 44
2.2. Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 49
2.3. Аналіз руху грошових коштів “ПП” Минко – Еліт” 53
2.4. Оцінка ефективності функціонування грошових потоків підприємства 61
3. Шляхи удосконалення управління грошовими потоками
“ПП Минко – Еліт” 70
3.1. Напрями покращення управління грошовими потоками “ПП “Минко–Еліт” 70
3.2. Резерви збільшення грошових надходжень за рахунок удосконалення маркетингової діяльності “ПП” Минко–Еліт” 75
3.3. Оптимізація управління грошовими потоками “ПП” Минко-Еліт” за допомогою математичного моделювання 84
Висновки 91
Література 94
Додатки 102

Список литературы:

Література

1. Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 20.03.1991р. № 872 – ХІІ зі змінами та доповненнями // Збірник законодавства з підприємницького права України. Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, - 2000. – с. 312 – 318.
2. Закон України “Про заставу” 2.10.1992р. № 2654 – ХІІ зі змінами та доповненнями // Збірник законодавства з підприємницького права України. Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, - 2000. – с. 441 – 449
3. Закон України “Про господарські товариства” //Голос України. – 1991. – 19 вересня.
4. Закон України “Про інвестиційну діяльність” // Голос України. – 1991. – 18 вересня.
5. Закон України “Про власність” від 7 липня 1992 року № 25444 зі змінами та доповненнями
6. Закон України “Про систему оподаткування від 13 березня 1992 року № 2199 зі змінами та доповненнями
7. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства”// Відомості Верховної Ради. – 1995. - № 4.
8. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”//Голос України. – 1999. – 30 липня.
9. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації( Наказ від 26.01.01 ) // Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку – 2001 № 7
10. Постанова КМУ “Про затвердження типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції у промисловості” від 26.04.96 № 473
11. Указ Президента України “Про впровадження системи стратегічного планування і прогнозування” від 30 квітня 1999 року № 460 / 99.
12. Положення (стандарт)бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів” // Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, “Баланс”.
13. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы: Учебник. – М.: ФБК – Пресс, 2000. – 758с.
14. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента.- М.: Финансы и статистика, 2001. – 525 с.
15. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйственного субьэкта.- М.:Финансы и статистика, 2000. - 208 с.
16. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І. Фінансова діяльність підприємства. – К.: Либідь, 1998. – 375 с.
17. Бахмут О. Аналіз платоспроможності підприємства // Економіка, фінанси, право. – 2000. - №2 – С. 21-23
18. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы: Курс лекций / Под ред. И. П. Мерзлякова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 298 с.
19. Билецкая II. Показатели финансового положения в анализе эффективности функционирования предпринимательских структур // Региональная экономика. -1999. -№4. -С.224-231.
20. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. – М.: ЮНИТИ, 1997 г.- 416 с.
21. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. В 2-х т. т.2. – К.: Ника – Центр, 1999.
22. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. – К.: Ника – Центр, 1998. – 477с.
23. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.: МП «ИТЕМ лтд», ПП «АДЕФ - Украина», 1996.
24. Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємств: Навч. посібник. - Львів: Сполом, 1998. – 316с.
25. Бородина О.И. Финансы предприятий. – М.: ЮНИТИ, 1995 – 314с.
26. Бортников А.П. О платежеспособности и ликвидности предприятия // Финансы. – 1995. – №11– С. 32–34
27. Браун Б. Кількісні методи фінансового аналізу. – М., 1996р.
28. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. – М.: ЗАО “Олимп - Бизнес”, 1997. – 1120 с.
29. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997.Б
30. Бусыгин А. В. Предпринимательство. Основной курс: Учебник для вузов. – М.: Инфра-М, 1998. – 608 с.
31. Буфатина Й. Общие требования к финансовой отчетности: характеристика и принципы подготовки /У Все о бухгалтерском учете. - 2000. - №8. -С.6-8.
32. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, “Баланс
33. Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент. – М.: АО «Консалтбанкир», 1996.
34. Гондар П. Визначення економічного становища підприємства // Економіка, фінанси, право – 1998. - №5. – С. 3-5
35. Гуськов И.Б., Давыдов В.М. Практика антикризисного управления предприятием АІІК: Учеб. пособие для вузов - М.: Колос, 1999. – 199 с.
36. Дем’яненко І. Фінансова стійкість підприємств та її бюджетно–податкове регулювання // Фінанси України. – 2001. – №5 – С. 127–129
37. Деренская Я. Финансовое состояние предприятия II Бизнес-информ. — 1997.-№19.-С.43-46.
38. Доборов В. Н., Крашенинников В.И. Финансирование и кредитование в промышленности. - М.: Финансы и статистика, 1991.
39. Економіка виробничого підприємства: Навчальний посібник/ Під ред. Петровича Й. М.- Львів: Оксарт, 1996. – 416 с.
40. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
41. Економіка підприємства: підручник в 2т. Т 2/ за ред. С. Ф Покропивного. - К.: "Хвиля-Прес", 1995.-280с.
42. Економічний аналіз. Навчальний посібник за ред. М.Г. Чумаченка - К.: КНЕУ, 2001. – гл. 2. – с. 303 – 314.
43. Економічний аналіз: Навчальний посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурачевський, М. І. Горбаток; За ред. Акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
44. Забродская Л. Оценка финансовой устойчивости предприятия // Бизнес–информ – 1998. – №7 – С.54–55
45. Зайцев Н. Л. Экономика организации: Учебник. – М. : Экзамен, - 2000. – с. 330 – 358.
46. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебное пособие. – М.: Инфра – М, - 1998. – 245с.
47. Зелль А. Бизнес – план: Инвестиции и финансирование, планирование и оценка проектов / Пер. с нем. А.В. Игнатов, Е.Н. Станиславчик. – М.: Ось – 89, 2001. – 283с.
48. Иващенко В. Комалексная оценка финансовой устойчивости предприятия // Бизнес–информ – 2000. – №1 – С.86–90
49. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. - К.:ВІПОЛ, 1999 – 238с.
50. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2000 –146 с.
51. Калина А.В. и др. Современный зкономический анализ и прогнозирование (микро-макроуровень): Учебно-методическое пособие. Изд. 2-е К.: МАУП, 1998.-266с.
52. Керанчук Т. Моделирование финансового равновесия предприятия // Бизнес – информ. – 1998. – №19 – С. 49-54
53. Керанчук Т. Фінансова стабільність підприємства: методичний аспект її оцінки // Економіка України. - 2000. - №1. - С.83-86.
54. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1997.
55. Ковалев В.В. Управление финансами: Учебное пособие - М.: Пресса, 1998. - 160с.
56. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 1998.
57. Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2001. – 456 с.
58. Ковалюк О. Застосування математичних моделей у фінансовому механізмі// Фінанси України.-2001.-№4.-с.21-29.
59. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. – М.: Финансы, 1997.
60. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: проблемы, концепции и методы. Пер. с франц. – М.: Банки и биржи – ЮНИТИ, 1995.
61. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит в условиях рынка. – М., Перспектива, 1992 г.
62. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. – К.: Вік-Глобус, 1996.
63. Коробов М.Я. Фінансово – економічний аналіз підприємств. К.: Т-во “Знання”, 2000 – 378с.
64. Кравцов Т.И. Финансы промышленности. – Рынок и предложение.- М.: Высшая школа, 1990, - 149с.
65. Крайник О.П., Клепикова З. Фынансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Л.: Львівська політехніка, 2000. – 260с.
66. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. – М.:Дело и сервис, 1998 – 304 с.
67. Крутик А.Б., Хайкин М.М. Основы финансовой деятельности предприятия. – С-Пб.: Бизнес пресса, 1999 – 445 с.
68. Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Ніка – Центр, 2002. – 216 с.
69. Любушин Н.П. й др. Анализ финансово-зкономической деятельности предприятия: Учебное пособие для вузов / Под ред. Н.П. Любушина - М.: ЮНИТИ, 1999.-470с.
70. Мамонтова Н. Умови забезпечення фінансової стійкості підприємств // Фінанси України – 2000. – №8 – С. 103 – 106
71. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ. – М.: Приор, 1997.
72. Митрофанов Г.В. Методика аналізу фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. – К., Торгово-економічний інститут, 1993 р.
73. Михайлов Ю., Білоусова Н. Исследование динамики денежных потоков предприятий в условиях высокой инфляции // Вестник МГУ. Сер. –“Экономика”.-2000.-№6.-с.91-107.
74. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства. – М.: Финансы и статистика, 1997.
75. Муравьев А.И. Теория економического анализа. – М., Финансы и статистика, 1988 г.
76. Нікбахт Є., Гроппеллі А. Фінанси. – К.: Основи, 1993.
77. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: Управление денежным оборотом предприятия: Учебник для вузов - М.: Банки й биржи, 1995. - 400с.
78. Павлова Л.Н. Финансы предприятий. – М.:Финансы, ЮНИТИ,1998.– 354с.
79. Пащенко І. Прогнозування фінансової діяльності підприємства //Фінанси України.-2001.-№4.-с.45-50.
80. Петров П. А., Чеблоков А. Т. Финансовый план предприятия. -М.: Финансы и статистика, 1991.
81. Пилипенко А. Фінансова стійкість і стратегія підприємства в умовах ринку // Банківська справа. – 2000. – №2 – С. 56 –58
82. Плиса В. Зміцнення фінансової стійкості підприємства // Фінанси України. – 1998. – № 5 – С. 86 – 90
83. Плиса В. Управління ризиком фінансової стійкості підприємства // Фінанси України. – 2001. – № 1 – С. 67 – 72
84. Податкова система України / За ред. В.М. Федосова. –К.:Либідь,1994.–325с.
85. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2000. – 458 с.
86. Поліщук Н. Планування результативної діяльності підприємств // Фінанси України.-2001.-№4.-с.39-44.
87. Потійко Ю.А. Аналіз кредитоспроможності підприємств в умовах ринкових відносин.// Фінанси України – 2001 № 1 – С.118-124
88. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. – Минск: ООО “Новое знание”, 2001. – 686 с.
89. Свєшнікова С. Стратегія управління фінансовою стійкістю підприємства // Фінанси України. – 2000. – № 11 – С. 148 – 151
90. Слав’юк О.М. Фінанси підприємства. - К.,1999р.
91. Сорокин М. Ликвидность: основные зависимости и факторный анализ // Бизнес – информ. – 1998. – №19 – С. 63 - 68
92. Справочник финансиста предприятия. - М.: Инфра, 1996. - 310 с.
93. Сугоняко О.А. Аналіз фінансового стану підприємства і шляхи його оздоровлення. // Фінанси України. - 1997. - №3. - С.42.
94. Суторміна В.М., Федосов В.М., Андрущенко В. Л. Держава – податки – бізнес. – К.: Либідь, 1992.
95. Тарасенко М.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навчальний посібник. – Л.: Львівський банківський інститут, 2000 – 485 с.
96. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкруство підприємств. – К.: КНЕУ, 2000.
97. Терещенко С. Оцінка фінансової стійкості підприємства // Вісник Національного Банку України. – 1999. – №11 – С. 52 – 57
98. Устенко О.Л. Экономика предприятия: методическое пособие. - Изд. 2-е, стереотип. - К.: МАУП, 1999. - 43с.
99. Уткин Е.А. Финансовый менеджмент. – М., 1998 г.
100. Ушакова Й. и др. Анализ финансового состояния предприятия // Бизнес-информ. - 1997. - №21. - С.75-78.
101. Финансовый менеджмент / Авт. кол. под рук. Е. С. Стояновой. – М.: Перспектива, 1996.
102. Финансы предприятий / Л.М. Павлова – М.: Финансы ЮНИТИ,1998–354с.
103. Финансы: Учебник/ Под ред. В. Н. Родионовой. - М.: Финансы и статистика,1994.
104. Финансы: Учебник/ Под ред. Ковалевой. - М.: Финансы и стати¬стика, 1996.
105. Фисенко М.А. Финансы предприятий. – Минск, 1995.
106. Хэлферт Э. Техника финансового анализа. М.: Аудит, ИО « ЮНИТИ», 1996.
107. Чумаченко П. Г., Савченко А. П., Коренев В. Г. Принятие решений в управлении производством. – К.: Техніка, 1978. – 192 с.
108. Шабанен Е.М., Кричевский Н.А., Карп М. В. как избежать банкротства. М.: ИНФРА – М., 1996.
109. Шеремет А.Д. Финансы предприятий. – М.: Финансы и статистика. 1997.
110. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа: Учебное пособие для вузов - М.: ИНФРА-М, 1996. - 176с.
111. Шимм Д.К., Сигел Д.Г. Финансовый менеджмент. - М.: ИИД «Филин», 1996. - 400с.
112. Ярошенко Ю. Конкурентні позиції та фінансова стійкість виробничо – економічних систем // Банківська справа. – 2000. – №2 – С

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
  Зміст Стор. ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 5 1. 1. Сутність грошового потоку, його склад та значення 5 1.2 Особливості управління грошовими потоками підприємства 12 1.3 Інформаційно - правове забезпечення управління грошовими потоками підприємства 18 2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками ТОВ “СП” Чексіл – Аріадна” 22 2.1 Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 22 2.2. Аналіз руху грошових коштів ТОВ “СП” Чексіл – Аріанда” 26 2.3 Оцінка ефективності грошових потоків підприємства 30 3. Удосконалення механізму управління грошовими потоками ТОВ “СП Чексіл – Аріадна” 35 3.1 Шляхи прискорення грошових надходжень 35 3.2 Оптимізація управління грошовими потоками за допомогою моделі “Міллера – Орра” 40 Висновки 47 Література 49 Додатки 54

 • Теоретичні основи управління грошовими потоками підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні основи управління грошовими потоками підприємства 6 1.1 Сутність грошового потоку, його склад та значення 6 1.2 Особливості управління грошовими потоками підприємства 12 1.3 Інформаційно - правове забезпечення управління грошовими потоками підприємства 19 2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками ТОВ “СП” Чексіл – Аріанда” 23 2.1 Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 23 2.2 Аналіз руху грошових коштів ТОВ “СП” Чексіл – Аріанда” 26 2.3 Оцінка ефективності функціонування грошових потоків підприємства 30 3. Вдосконалення механізму управління грошовими потоками ТОВ “СП Чексіл – Аріанда” 35 3.1 Стратегія покращення управління грошових потоків ТОВ “СП Чексіл – Арінда” 35 3.2 Шляхи оптимізації управління грошовими потоками за допомогою моделі “Міллера – Орра” 40 Висновки 46 Література 48 Додатки 51

 • СУЧАСНІ НАПРЯМКИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
  ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ 1.1 Теоретичний зміст категорії "грошові потоки" 1.2 Принципи і методи управління грошовими потоками підприємства 1.3 Ризики невизначеності при управлінні грошовими потоками РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ВАТ "ЕКОШЛАК" 2.1 Характеристика фінансово-господарської діяльності 2.2 Оцінка стану грошових потоків ВАТ "Екошлак" 2.3 Аналіз ефективності руху грошових потоків підприємства РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 3.1 Заходи щодо підвищення ефективності управління грошовими потоками ВАТ "Екошлак" 3.2 Розрахунок ефективності запропонованих заходів ВИСНОВКИ Список використаної літератури Додатки ....

 • Управління грошовими потоками на підприємстві” (на прикладі ТОВ „Словянка”)
  Зміст : Вступ...............................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні аспекти управління грошовими потоками підприємства 1.1. Грошові кошти та канали їх надходження.........................................4 1.2. Порядок зберігання та витрачання грошових коштів.......................5 1.3. Управління грошовими потоками на підприємстві .......................8 Розділ 2. Оцінка стану управління грошовими потоками ТОВ „Словянка” 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства..............12 2.2. Аналіз та оцінка ліквідності майна підприємства.........................17 2.3. Аналіз грошових потоків підприємства .......................................19 Розділ 3. Підвищення ефективності управління грошовими потоками ТОВ „Словянка” 3.1. Напрями оптимізації грошових потоків........................................25 3.2. Напрями зміцнення фінансово-економічного становища підприємства............................................................................................................28 Висновки та пропозиції .............................................................................32 Список використаної літератури ............................................................34 Додатки.........................................................................................................36

 • Управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь”
  Зміст: Вступ …………………………………………………………………………3 Розділ 1 Теоретичні аспекти управління грошовими потоками підприємства………………………………………………………………………5 1.1 Грошові кошти та канали їх надходження.………………………….5 1.2 Економічний зміст і види грошових потоків………………………..10 1.3 Нормативно-правове регулювання руху грошових коштів…………………………………………………………………………….13 1.4 Стан розгляду питання управління грошовими потоками в літературі…………………………………………………………………………19 Розділ 2 Управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь”………...…27 2.1 Фінансово-економічна характеристика ТОВ „Есфірь”……………27 2.2 Стан управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь" …………...43 2.3 Аналіз руху грошових потоків ТОВ „Есфірь” ………………...….53 Розділ 3 Шляхи підвищення ефективності управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь"…………………………………………………...……68 3.1 Збільшення грошових надходжень ТОВ „Есфірь"………..…….…68 3.2 Напрями ефективного розміщення грошових коштів підприємства ……………………………………………………………………79 Висновки та пропозиції……………………………………………………85 Список використаної літератури………………………………………...88 Додатки…………………………………………………………………..…90

 • Оцінка стану управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь”
  ЗМІСТ: Вступ..................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні аспекти управління грошовими коштами підприємства 1.1. Грошові кошти та канали їх надходження............................................4 1.2. Порядок зберігання та витрачання грошових коштів..........................5 1.3. Управління грошовими потоками на підприємстві ..........................8 1.4. Стан розгляду питання управління грошовими потоками в літературі .................................................................................................................9 Розділ 2. Оцінка стану управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь” 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства................12 2.2. Аналіз та оцінка активів і зобов’язань підприємства..................17 2.3. Аналіз та оцінка ліквідності майна підприємства........................22 2.4. Аналіз грошових потоків підприємства ..........................................24 Розділ 3. Підвищення ефективності управління грошовими коштами підприємства. 3.1. Напрями оптимізації грошових потоків...........................................30 3.2. Напрями зміцнення фінансово-економічного становища підприємства...........................................................................................................33 Висновки та пропозиції ................................................................................37 Список використаної літератури ...............................................................39 Додатки

 • Управління грошовими потоками
  ЗМІСТ ВСТУП......................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ГРОШОВІ ПОТОКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА...............................................................................5 1.1. Поняття грошових потоків підприємства та завдання їх управління і аналізу...................................................................................................5 1.2. Основні етапи управління грошовими потоками підприємства........7 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ВАТ "ЛЕТИЧІВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"...........................................................................15 2.1. Аналіз руху грошових потоків............................................................15 2.2. Аналіз достатності та ефективності грошових потоків підприємства........................................................................................19 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА............................22 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ...............................................................................28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................32 ДОДАТКИ

 • Управління грошовими потоками
  ЗМІСТ ВСТУП......................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ГОРОШОВІ ПОТОКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА...............................................................................5 1.1. Поняття грошових потоків підприємства та завдання їх управління і аналізу...................................................................................................5 1.2. Основні етапи управління грошовими потоками підприємства........7 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ВАТ "ЧЕРНIВЕЦЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"...........................................................................15 2.1. Аналіз руху грошових потоків............................................................15 2.2. Аналіз достатності та ефективності грошових потоків підприємства........................................................................................19 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА............................22 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ...............................................................................28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................32 ДОДАТКИ

 • Управління грошовими потоками від фінансової діяльності
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні основи управління грошовими потоками від фінансової діяльності підприємства 5 1.1 Сутність фінансової діяльності та її значення в забезпеченні кругообігу капіталу 5 1.2 Управління грошовими потоками від фінансової діяльності 10 1.3 Інформаційно – правове забезпечення управління фінансовою діяльністю на підприємстві 19 2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками ВАТ «Черкасимашбуд» 23 2.1 Фінансово - економічна характеристика підприємства 23 2. 2 Оцінка ефективності політики формування та фінансування активів підприємства ВАТ «Черкасимашбуд» 26 2.3 Оцінка ефективності фінансової діяльності підприємства 33 3. Напрямки вдосконалення управління грошовим потокам від фінансової діяльності ВАТ “Черкасимашбуд” 36 Висновки 41 Література 43 Додатки 45


Cгенерировано за 0.009432 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100