Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Финансовый менеджмент

Тема: «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА» (ID:16768)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 53 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
Стор.

ВСТУП 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 5
1. 1. Сутність грошового потоку, його склад та значення 5
1.2 Особливості управління грошовими потоками підприємства 12
1.3 Інформаційно - правове забезпечення управління грошовими потоками підприємства 18
2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками
ТОВ “СП” Чексіл – Аріадна” 22
2.1 Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 22
2.2. Аналіз руху грошових коштів ТОВ “СП” Чексіл – Аріанда” 26
2.3 Оцінка ефективності грошових потоків підприємства 30
3. Удосконалення механізму управління грошовими потоками
ТОВ “СП Чексіл – Аріадна” 35
3.1 Шляхи прискорення грошових надходжень 35
3.2 Оптимізація управління грошовими потоками за допомогою моделі “Міллера – Орра” 40
Висновки 47
Література 49
Додатки 54

Список литературы:

Література

1. Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 20.03.1991р. № 872 – ХІІ зі змінами та доповненнями // Збірник законодавства з підприємницького права України. Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, - 2000. – с. 312 – 318.
2. Закон України “Про заставу” 2.10.1992р. № 2654 – ХІІ зі змінами та доповненнями // Збірник законодавства з підприємницького права України. Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, - 2000. – с. 441 – 449
3. Закон України “Про господарські товариства” //Голос України. – 1991. – 19 вересня.
4. Закон України “Про інвестиційну діяльність” // Голос України. – 1991. – 18 вересня.
5. Закон України “Про власність” від 7 липня 1992 року № 25444 зі змінами та доповненнями
6. Закон України “Про систему оподаткування від 13 березня 1992 року № 2199 зі змінами та доповненнями
7. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства”// Відомості Верховної Ради. – 1995. - № 4.
8. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”//Голос України. – 1999. – 30 липня.
9. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації( Наказ від 26.01.01 ) // Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку – 2001 № 7
10. Постанова КМУ “Про затвердження типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції у промисловості” від 26.04.96 № 473
11. Указ Президента України “Про впровадження системи стратегічного планування і прогнозування” від 30 квітня 1999 року № 460 / 99
12. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. – М.: Финансы и статистика, 1995.
13. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.: МП «ИТЕМ лтд», СП «АДЕФ - Украина», 1996.
14. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – К.: Ника-Центр – Эльга, 1999.
15. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997.Б
16. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І. Фінансова діяльність підприємства. – К.: Либідь, 1998. – 375 с.
17. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы: Учебник. – М.: ФБК – Пресс, 2000. – 758с.
18. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы: Курс лекций / Под ред. И. П. Мерзлякова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 298 с.
19. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. В 2-х т. т.2. – К.: Ника – Центр, 1999.
20. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. – К.: Ника – Центр, 1998. – 477с.
21. Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємств: Навч. посібник. - Львів: Сполом, 1998. – 316с.
22. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. – М.: ЗАО “Олимп - Бизнес”, 1997. – 1120 с.
23. Бусыгин А. В. Предпринимательство. Основной курс: Учебник для вузов. – М.: Инфра-М, 1998. – 608 с.
24. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс
25. Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент. – М.: АО «Консалтбанкир», 1996.
26. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
27. Економіка України. Реалії, перспективи розвитку ринкових відносин. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників – К.: НДІ «Проблеми людини», 2000. – 725с.
28. Економічна реформа: Антологія в 3-х томах. – К.: ВІПОЛ, 1995.
29. Економічний аналіз. Навчальний посібник за ред. М.Г. Чумаченка - К.: КНЕУ, 2001. – гл. 2. – с. 303 – 314.
30. Економічний аналіз: Навчальний посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурачевський, М. І. Горбаток; За ред. Акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
31. Зайцев Н. Л. Экономика организации: Учебник. – М. : Экзамен, - 2000. – с. 330 – 358.
32. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебное пособие. – М.: Инфра – М, - 1998. – 245с.
33. Зелль А. Бизнес – план: Инвестиции и финансирование, планирование и оценка проектов / Пер. с нем. А.В. Игнатов, Е.Н. Станиславчик. – М.: Ось – 89, 2001. – 283с.
34. Іващенко В. І., Болюх М. А. Економічний аналіз господарської діяльності Навчальний посібник. – К.: ВІПОЛ, 1999. – гл. 10. – с. 125 - - 148.
35. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2000.
36. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1997.
37. Ковалев В.В. Управление финансами. – М.: Пресса, 1998.
38. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 1998.
39. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: проблемы, концепции и методы. Пер. с франц. – М.: Банки и биржи – ЮНИТИ, 1995.
40. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. – М.: Финансы, 1997.
41. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. – К.: Вік-Глобус, 1996.
42. Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2001. – 456 с.
43. Коробов М. Я. Фінансово – економічний аналіз діяльності підприємства : Навчальний посібник. – К.: Знание, 2000. – гл. 12. – с. 353 – 377.
44. Крайник О.П., Клепикова З.В. Финансовый менеджмент. – Львов: “Интелект+”, - 1999. – 314с.
45. Крутик А.Б., Хайкин М.М. Основы финансовой деятельности предприятий: учебное пособие для вузов. – С.-Пб.: Бизнес-пресса, 1999. – с.29 –56.
46. Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Ніка – Центр, 2002. – 216 с.
47. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ. – М.: Приор, 1997.
48. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства. – М.: Финансы и статистика, 1997.
49. Нікбахт Є., Гроппеллі А. Фінанси. – К.: Основи, 1993.
50. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: управление денежным оборотом предприятия. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
51. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск, МП «Экоперспектива», 1998.
52. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкруство підприємств. – К.: КНЕУ, 2000.
53. Уткин Э.А. Финансовый менеджмент. – М.: Зерцало, 1998.
54. Фінанси підприємств. / Під ред. А.М. Поддерьогіна. – Київ, КНЕУ, 1999.
55. Ковалюк О. Застосування математичних моделей у фінансовому механізмі// Фінанси України.-2001.-№4.-с.21-29.
56. Михайлов В. Забезпечення достовірності статистичних даних у сфері зовнішньої торгівлі // Статистика України.-2001.-№2.
57. Михайлов Ю., Білоусова Н. Исследование динамики денежных потоков предприятий в условиях высокой инфляции // Вестник МГУ. Сер. –“Экономика”.-2000.-№6.-с.91-107.
58. Пащенко І. Прогнозування фінансової діяльності підприємства //Фінанси України.-2001.-№4.-с.45-50.
59. Поліщук Н. Планування результативної діяльності підприємств // Фінанси України.-2001.-№4.-с.39-44.
60. Соціально-економічне становище України за січень-вересень 2001 року// Статистика України .- 2001.-№4.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Теоретичні основи управління грошовими потоками підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні основи управління грошовими потоками підприємства 6 1.1 Сутність грошового потоку, його склад та значення 6 1.2 Особливості управління грошовими потоками підприємства 12 1.3 Інформаційно - правове забезпечення управління грошовими потоками підприємства 19 2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками ТОВ “СП” Чексіл – Аріанда” 23 2.1 Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 23 2.2 Аналіз руху грошових коштів ТОВ “СП” Чексіл – Аріанда” 26 2.3 Оцінка ефективності функціонування грошових потоків підприємства 30 3. Вдосконалення механізму управління грошовими потоками ТОВ “СП Чексіл – Аріанда” 35 3.1 Стратегія покращення управління грошових потоків ТОВ “СП Чексіл – Арінда” 35 3.2 Шляхи оптимізації управління грошовими потоками за допомогою моделі “Міллера – Орра” 40 Висновки 46 Література 48 Додатки 51

 • Особливості управління грошовими потоками підприємства
  Зміст Стор. ВСТУП 3 1. Теоретичні основи управління грошовими потоками підприємства 5 1.1. Сутність грошового потоку, його склад та значення 5 1.2. Особливості управління грошовими потоками підприємства 13 1.3. Показники оцінки грошових потоків підприємства 24 1.4. Інформаційно - правове забезпечення управління грошовими потоками підприємства 36 2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками „ПП” Минко – Еліт” 44 2.1. Аналіз грошового обігу підприємств України 44 2.2. Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 49 2.3. Аналіз руху грошових коштів “ПП” Минко – Еліт” 53 2.4. Оцінка ефективності функціонування грошових потоків підприємства 61 3. Шляхи удосконалення управління грошовими потоками “ПП Минко – Еліт” 70 3.1. Напрями покращення управління грошовими потоками “ПП “Минко–Еліт” 70 3.2. Резерви збільшення грошових надходжень за рахунок удосконалення маркетингової діяльності “ПП” Минко–Еліт” 75 3.3. Оптимізація управління грошовими потоками “ПП” Минко-Еліт” за допомогою математичного моделювання 84 Висновки 91 Література 94 Додатки 102

 • СУЧАСНІ НАПРЯМКИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
  ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ 1.1 Теоретичний зміст категорії "грошові потоки" 1.2 Принципи і методи управління грошовими потоками підприємства 1.3 Ризики невизначеності при управлінні грошовими потоками РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ВАТ "ЕКОШЛАК" 2.1 Характеристика фінансово-господарської діяльності 2.2 Оцінка стану грошових потоків ВАТ "Екошлак" 2.3 Аналіз ефективності руху грошових потоків підприємства РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 3.1 Заходи щодо підвищення ефективності управління грошовими потоками ВАТ "Екошлак" 3.2 Розрахунок ефективності запропонованих заходів ВИСНОВКИ Список використаної літератури Додатки ....

 • Управління грошовими потоками на підприємстві” (на прикладі ТОВ „Словянка”)
  Зміст : Вступ...............................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні аспекти управління грошовими потоками підприємства 1.1. Грошові кошти та канали їх надходження.........................................4 1.2. Порядок зберігання та витрачання грошових коштів.......................5 1.3. Управління грошовими потоками на підприємстві .......................8 Розділ 2. Оцінка стану управління грошовими потоками ТОВ „Словянка” 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства..............12 2.2. Аналіз та оцінка ліквідності майна підприємства.........................17 2.3. Аналіз грошових потоків підприємства .......................................19 Розділ 3. Підвищення ефективності управління грошовими потоками ТОВ „Словянка” 3.1. Напрями оптимізації грошових потоків........................................25 3.2. Напрями зміцнення фінансово-економічного становища підприємства............................................................................................................28 Висновки та пропозиції .............................................................................32 Список використаної літератури ............................................................34 Додатки.........................................................................................................36

 • Управління грошовими потоками від фінансової діяльності
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні основи управління грошовими потоками від фінансової діяльності підприємства 5 1.1 Сутність фінансової діяльності та її значення в забезпеченні кругообігу капіталу 5 1.2 Управління грошовими потоками від фінансової діяльності 10 1.3 Інформаційно – правове забезпечення управління фінансовою діяльністю на підприємстві 19 2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками ВАТ «Черкасимашбуд» 23 2.1 Фінансово - економічна характеристика підприємства 23 2. 2 Оцінка ефективності політики формування та фінансування активів підприємства ВАТ «Черкасимашбуд» 26 2.3 Оцінка ефективності фінансової діяльності підприємства 33 3. Напрямки вдосконалення управління грошовим потокам від фінансової діяльності ВАТ “Черкасимашбуд” 36 Висновки 41 Література 43 Додатки 45

 • Управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь”
  Зміст: Вступ …………………………………………………………………………3 Розділ 1 Теоретичні аспекти управління грошовими потоками підприємства………………………………………………………………………5 1.1 Грошові кошти та канали їх надходження.………………………….5 1.2 Економічний зміст і види грошових потоків………………………..10 1.3 Нормативно-правове регулювання руху грошових коштів…………………………………………………………………………….13 1.4 Стан розгляду питання управління грошовими потоками в літературі…………………………………………………………………………19 Розділ 2 Управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь”………...…27 2.1 Фінансово-економічна характеристика ТОВ „Есфірь”……………27 2.2 Стан управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь" …………...43 2.3 Аналіз руху грошових потоків ТОВ „Есфірь” ………………...….53 Розділ 3 Шляхи підвищення ефективності управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь"…………………………………………………...……68 3.1 Збільшення грошових надходжень ТОВ „Есфірь"………..…….…68 3.2 Напрями ефективного розміщення грошових коштів підприємства ……………………………………………………………………79 Висновки та пропозиції……………………………………………………85 Список використаної літератури………………………………………...88 Додатки…………………………………………………………………..…90

 • Оцінка стану управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь”
  ЗМІСТ: Вступ..................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні аспекти управління грошовими коштами підприємства 1.1. Грошові кошти та канали їх надходження............................................4 1.2. Порядок зберігання та витрачання грошових коштів..........................5 1.3. Управління грошовими потоками на підприємстві ..........................8 1.4. Стан розгляду питання управління грошовими потоками в літературі .................................................................................................................9 Розділ 2. Оцінка стану управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь” 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства................12 2.2. Аналіз та оцінка активів і зобов’язань підприємства..................17 2.3. Аналіз та оцінка ліквідності майна підприємства........................22 2.4. Аналіз грошових потоків підприємства ..........................................24 Розділ 3. Підвищення ефективності управління грошовими коштами підприємства. 3.1. Напрями оптимізації грошових потоків...........................................30 3.2. Напрями зміцнення фінансово-економічного становища підприємства...........................................................................................................33 Висновки та пропозиції ................................................................................37 Список використаної літератури ...............................................................39 Додатки

 • Політика управління грошовими потоками та принципи їх реалізації
  Вступ 2 1. Теоретичні основи управління грошовими потоками на підприємстві 4 1.1 Поняття грошових потоків та їх класифікація 4 1.2 Політика управління грошовими потоками та принципи їх реалізації 10 1.3 Методи визначення та показники оцінки руху грошових потоків 15 2. Аналіз та оцінка ефективності управління грошовими потоками на підприємстві ВАТ “Марыупольважмаш” 21 2.1 Оцінка ефективності управління грошовими потоками на підприємствах України 21 2.2 Аналіз руху грошових коштів на підприємстві ВАТ “Марыупольважмаш” 24 3. Шляхи удосконалення грошових потоків на підприємстві ВАТ “Марыупольважмаш” 37 Висновки 45 Література 47 Додатки: 51

 • Аналіз управління грошовими активами підприємства "БМВ-Імпекс"
  План Вступ........................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи управління грошовими активами.........................5 1.1. Управління грошовими потоками підприємства................................5 1.2. Аналіз руху грошових коштів.............................................................14 Розділ 2. Аналіз управління грошовими активами підприємства "БМВ-Імпекс"........................................................................................................20 2.1. Організаційна характеристика підприємства....................................20 2.2. Оцінка фінансового стану підприємства...........................................22 2.3. Аналіз руху грошових активів............................................................26 Розділ 3. Шляхи покращення управління грошовими активами підприємства.........................................................................................................29 Висновки................................................................................................................34 Список використаної літератури.........................................................................37 Додатки


Cгенерировано за 0.009423 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100