Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Финансовый менеджмент

Тема: «Аналіз та оцінка джерел формування оборотних коштів підприємства» (ID:16769)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 43 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
Стор.

Вступ 3
1. Теоретичні основи політики управління оборотними активами підприємства 5
1.1 Суть і значення оборотних активів у фінансовій діяльності
суб’єктів господарювання 5
1.2 Механізм формування оборотних активів підприємства 9
1.3 Політика управління оборотними активами підприємства 12
1.4 Інформаційно-правове забезпечення політики управління
оборотними активами підприємства 14
2. Аналіз та оцінка джерел формування оборотних коштів
підприємства ВАТ “Корюківська фабрика технічних паперів” 19
2.1 Фінансово – економічна характеристика підприємства 19
2.2 Аналіз структури оборотних коштів та джерел їх фінансування 22
2.3 Оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства 27
3. Шляхи удосконалення процесу формування оборотних коштів підприємства ВАТ “Корюківська фабрика технічних паперів” 30
Висновки 35
Література 37
Додатки 39

Список литературы:

Література

1. Конституція України. К. - 1996 р.- www.zakon.gov.ua
2. Господарський кодекс від 16.01.2004 р. - www.zakon.gov.ua
3. Цивільний кодекс України від 01.01.2004 р. - www.zakon.gov.ua
4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІV від 16.07.1999 року.
5. П(С)БО 1 Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”
6. П(С)БО 2 - Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 2 “Баланс” затверджене наказом МФУ №87 від 31.03.99 р. зі змінами та доповненнями.
7. П(С)БО 3 - Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” затверджене наказом МФУ №87 від 31.03.99р. зі змінами та доповненнями.
8. П(С)БО 9 - Положення (Стандарт) Бухгалтерського Обліку №9 “Запаси” затверджене наказом Мінфіну України №246 від 20.10.1999р.
9. П(С)БО 10 - Положення (Стандарт) Бухгалтерського Обліку №10 “Дебіторська заборгованість” затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.1999 р.
10. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97р. №283/97-ВР зі змінами та доповненнями.// Баланс №1(178) від 5.01.01.-с.15.
11. Постанова Кабінету Міністрів України “Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств і організацій та джерела їх покриття” від 19.04.93р. №279.// Відомості Верховної Ради України, 1993р.,-с.18.
12. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйственного субъекта. – М.: Финансы и статистика, 2000г.
13. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хазяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. М.: Инфра-М.- 2003г.
14. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента (в 2-х томах). - К: Ника-Центр-Эльга.- 2002г.
15. Бланк И.А. Управлением формирования капитала - К: Ника-Центр-Эльга.-2002г.
16. Болюх М.А. Бурачевський В.З. Горбаток М.І. Економічний аналіз: Навчальний посібник / За ред. Чумаченка М.Г.- К.: КНЕУ, 2002.- 540с.
17. Ван Хорн Дж., Вахович Дж. Основы финансового менеджмента. – С.-Пб.: Вильямс, 2002г.
18. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2002. -528с.
19. Економічний аналіз: Навчальний посібник / За ред. Чумаченка М.Г. – К.: КНЕУ, 2002р.
20. Зелль А. Бизнес-план: Инвестиции и финансирование, планирование и оценка поэктов/ Пер. С нем. А.В. Игнатов, Е.Н. Станиславчик.- М.:Ось-98, 2002.- 283с.
21. Коваленко Л.О. Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. – Чернігів 2005 р.
22. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. –К.: Ніка-Центр, -2003. -216с.
23. Любишин Н.П. Анализ финансово економической деятельности предприятия. – М.: ЮНИТИ, 2003г.
24. Прыкина Б.В. Экономический анализ предприятия. Учеб.пособие для вузов.– М.: ЮНИТИ, 2002. – 329с.
25. Рубинштейн Т.Б. Планирование и расчеты денежных средств фирмы и компаний. – М.: Ось-89, 2002г.
26. Савицкая Г.В. Аналіз хозяйственной деятельности предприятия. – Минск.: Инфра-М, 2003г.
27. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник.- Луцьк: “вежа”, 2002.- 456с.
28. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. – К.: КНЕУ, 2004. – 350.
29. Филимоненков А.С. Финансы предприятий: Учебное пособие. – К.: Ника-Центр, 2003г. -277с.
30. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. Поддерьогіна. – К.: КНЕУ, 2005 р.
31. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2003 р.
32. Чавкин А.М. Методы и модели рационального управления в рыночной экономике: разработка управленческих решений: Учеб.пособие. – М.: Финансы статистика, 2002. – 317 с.
33. Шуляк П.Н. Финансы предприятий. – Издательство дом “Дашков и К”, 2002г.
34. Экономика: Учебник/ Под ред. Булатова А.С. –М.: Юрист, 2002. -250с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Аналіз нормування оборотних коштів на прикладі підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти оборотних коштів підприємства 5 1.1. Сутність оборотних коштів підприємства 5 1.2. Джерела формування та ефективність використання оборотних коштів 8 1.3. Методичні підходи до нормування оборотних коштів підприємства 11 ІІ Аналіз нормування оборотних коштів на прикладі підприємства 18 2.1. Фінансово–економічна характеристика підприємства 18 2.2. Аналіз структури оборотних коштів та джерел їх фінансування 30 2.3. Оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства 37 2.4. Напрями удосконалення процесу формування та ефективності використання оборотних коштів підприємства 38 Висновки 44 Список використаної літератури 48 Додатки 50

 • Формування оборотних коштів підприємства
  Зміст Стор. ВСТУП 4 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ 6 1.1 Сутність, структура, класифікація оборотних коштів 6 1.2. Джерела формування оборотних коштів підприємства 18 1.3 Правове регулювання процесу формування оборотних коштів підприємства 22 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЮ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ “ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ ХІМВОЛОКНО” 28 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 28 2.2. Аналіз та оцінка складу та структури оборотних коштів підприємства «Дніпродзержинське Хімволокно» 31 2.3 Аналіз та оцінка дебіторської заборгованості підприємства «Дніпродзержинське Хімволокно» 34 2.4. Аналіз та оцінка показників ефективності використання оборотних коштів на підприємстві 39 3. РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ОБОРОТНИХ КОШТІВ “ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ ХІМВОЛОКНО” 45 ВИСНОВКИ 50 ЛІТЕРАТУРА 53 ДОДАТКИ 57

 • Оцінка джерел формування оборотних коштів
  Вступ 3 1.Теоритичні основи оборотних коштів, джерела їх формування 5 1.1 Суть оборотних коштів підприємства, їх склад та структура 5 1.2. Методика нормування оборотних коштів підприємства 10 1.3. Джерела фінансування нормативу власних оборотних коштів 20 2. Оцінка джерел формування оборотних коштів. 26 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 26 2.2. Нормування оборотних коштів підприємства 27 3. Джерела формування власних оборотних коштів підприємства. 35 Список використаної літератури 40

 • Оцінка ефективності використання оборотних коштів КП
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичне дослідження 6 1.1 Поняття та структура оборотних коштів підприємства 6 1.2 Методичні підходи до розрахунку показників оборотних коштів підприємтсва 9 1.3 Проблема формування оборотних коштів підприємства 12 1.3.1 Джерела формування оборотних коштів 12 1.3.2 Нормування ороботних коштів 14 2. Оцінка ефективності використання оборотних коштів КП «Агробуд» 19 2.1 загальна характеристика фінансової діяльності підприємства 19 2.2 Оцінка фінансового стану підприємства 21 2.2.1 Аналіз фінансової стійкості підприємства 21 2.2.2 Аналіз ліквідності підприємства 26 2.2.3 Оцінка ділової активності підприємства 28 2.3 Оцінка оборотних коштів КП «Агробуд» та їх оборотності 32 3 Напрямки та резерви ефективного фомування оборотних коштів КП «Агробуд» з метою їх економії та підвищення оборотності 38 Висновки 41 Перелік посилань 43 Додатки 45

 • Формування оборотних коштів на підприємстві
  Зміст Вступ 3 1.Теоретичні аспекти формування оборотних коштів на підприємстві 5 1.1 Поняття сутність та класифікація оборотних коштів 5 1.2 Методика визначення оборотних коштів на підприємстві 10 1.3 Інформаційно-правове забезпечення діяльності підприємства 24 2. Аналіз та оцінка формування оборотних коштів на підприємстві ВАТ „Бобровицький молокозавод” 30 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства ВАТ Бобровицький молокозавод” 30 2.2 Оцінка платоспроможності та ліквідності його балансу 35 2.3 Аналіз наявності оборотних коштів та ефективності їх використання на підприємстві 38 3. Шляхи підвищення ефективності джерел формування оборотних коштів 46 Висновки 50 Література 53

 • Оцінка ефективності використання оборотних коштів ВАТ
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичне дослідження 5 1.1 Поняття та структура оборотних коштів підприємства 5 1.2 Методичні підходи до розрахунку показників оборотних коштів підприємтсва 8 1.3 Проблема формування оборотних коштів підприємства 10 1.3.1 Джерела формування оборотних коштів 10 1.3.2 Нормування ороботних коштів 13 2. Оцінка ефективності використання оборотних коштів ВАТ «Сільбуд» 22 2.1 Загальна характеристика фінансової діяльності підприємства 22 2.2 Оцінка фінансового стану підприємства 24 2.2.1 Аналіз фінансової стійкості підприємства 24 2.2.2 Аналіз ліквідності підприємства 29 2.2.3 Оцінка ділової активності підприємства 31 2.3 Оцінка оборотних коштів ВАТ «Сільбуд»та їх оборотності 36 3 Напрямки та резерви ефективного фомування оборотних коштів ВАТ «Сільбуд»з метою їх економії та підвищення оборотності 41 Висновки 44 Перелік посилань 46 Додатки 48

 • Оборотні кошти підприємства
  Вступ 3 1.Теоритичні основи оборотних коштів, джерела їх формування 5 1.1 Суть оборотних коштів підприємства, їх склад та структура 5 1.2. Методика нормування оборотних коштів підприємства 10 1.3. Джерела фінансування нормативу власних оборотних коштів 20 2. Оцінка джерел формування оборотних коштів підприємств різних галузей 26 3. Джерела формування власних оборотних коштів підприємства. 34 Висновок 37 Список використаної літератури 39

 • АНАЛІЗ СТАНУ ОБОРОТНИХ КОШТІВ
  Зміст Стор. ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ 7 1.1 Суть і значення оборотних коштів у фінансовій діяльності суб’єктів господарювання 7 1.2 Механізм формування оборотних коштів товариства 13 1.3 Концептуальні засади політики управління оборотними коштами 17 1.4 Інформаційно-правове забезпечення формування оборотних коштів 20 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ТОВ «САТУРН» ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 24 2.1 Загальна техніко - економічна характеристика ТОВ «САТУРН» 24 2.2 Характеристика формування оборотних активів та їх структура на ТОВ «САТУРН» 27 2.3 Аналіз і оцінка використання оборотних коштів товариства 37 2.4 Шляхи покращення використання оборотних коштів товариства ТОВ «САТУРН» 48 ВИСНОВКИ 69 ЛІТЕРАТУРА 71 ДОДАТКИ 74

 • Способи підвищення ефективності використання оборотних коштів на підприємствах
  Зміст стор. Вступ 3 1. Механізм формування та політика управління оборотними коштами підприємства 5 1.1 Економічна сутність, склад та структура оборотних коштів 5 1.2 Основні джерела формування оборотних коштів 9 1.3. Інформаційно – правове забезпечення формування оборотних коштів підприємства 12 2. Аналіз ефективності використання оборотних коштів на МПБП “Віта” 15 2.1 Техніко – економічна характеристика МПБП «Віта» 15 2.2 Аналіз динаміки і структури оборотних коштів та їх вплив на фінансові результати 18 2.3 Аналіз ефективності використання оборотних коштів 29 3. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів на підприємстві 32 Висновки 36 Література: 38 Додатки……………………………………………………………………………


Cгенерировано за 0.170684 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100