Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Финансовый менеджмент

Тема: «Основний капітал підприємства: склад, структура та показники використання» (ID:16880)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 49 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ 3
1. Економічна сутність та класифікація основного капіталу підприємства 4
1.1. Характеристика постійних активів підприємства 4
1.2. Склад і стуктура основних фондів 7
1.3. Відтворення основних засобів 15
1.4. Склад і структура нематеріальних активів 28
2. Показники стану та ефективності використання основного капіталу 31
3. Оцінка ефективності використання основного капіталу підприємства 36
4. Шляхи підвищення ефективності використання основного капіталу підприємства 42
Висновки 46
Література 48
Додатки 50

Список литературы:

Література


1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” від 18.05. 2000 р. № 288/4509
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи” від 2.11. 2000 р. № 750/4043
3. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, 2000.-511с.
4. Буряковский В. Финансы предприятий. Учебное пособие.- Днеп.: Пороги, 1998.- 246 с.
5. Дем’яненко І. Фінансова стійкість підприємств та її бюджетно–податкове регулювання // Фінанси України. – 2001. – №5 – с. 127–129
6. Економіка виробничого підприємства: Навчальний посібник/ Під ред. Петровича Й. М.- Львів: Оксарт, 1996. - 416с.
7. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. - К.:ВІПОЛ, 1999 – 238 с.
8. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2000 –146 с.
9. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник.– Чернігів: ЧДІЕУ, 2001.– 456 с.
10. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. Підручник. – К.: Либідь, 1995.
11. Коробов М.Я. Фінансово – економічний аналіз підприємств. К.: Т-во “Знання”, 2000 – 378 с.
12. Коробов М.Я. Фінансово – економічний аналіз підприємств. К.: Т-во “Знання”, 2000 – 378 с.
13. Любушин Н.П. й др. Анализ финансово-зкономической деятельности предприятия: Учебное пособие для вузов / Под ред. Н.П. Любушина - М.: ЮНИТИ, 1999.-470с.
14. Пилипенко А. Фінансова стійкість і стратегія підприємства в умовах ринку // Банківська справа. – 2000. – №2 – с. 56 –58
15. Плиса В. Зміцнення фінансової стійкості підприємства // Фінанси України. – 1998. – № 5 – с. 86 – 90
16. Плиса В. Управління ризиком фінансової стійкості підприємства // Фінанси України. – 2001. – № 1 – с. 67 – 72
17. Финансы: Учебник/ Под ред. В. Н. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1994.
18. Финансы: Учебник/ Под ред. Ковалевой. – М.: Финансы и статистика, 1996.
19. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с., іл.
20. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: / За ред. Проф. Г.Г. Кірейцева.– Київ: ЦУЛ, 2002.– 496 с.
21. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2002. – 360с.
22. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа: Учебное пособие для вузов - М.: ИНФРА-М, 1996. - 176с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Склад, структура, показники руху та використання персоналу підприємства
  Зміст с Вступ 4 1. Склад, структура, показники руху та використання персоналу підприємства 5 2. Характеристика, склад, структура та показники використання основних виробничих фондів підприємства. 17 3. Склад, структура та показники використання обігових коштів Підприємства 34 4. Класифікація витрат підприємства за різними ознаками та визначення рівня витрат на 1 грн. об`єму виготовленної продукції (робіт, послуг) 42 5. Основні техніко – економічні показники виробничо – господарської діяльності підприємства. 50 Закінчення 61 Список використаної літератури. 63 Додатки А,Б

 • Економічний зміст оборотних (обігових) активів та розробка заходів, спрямованих на підвищення їх використання
  Зміст Вступ. 3 1. Оборотні (обігові) активи промислового підприємства : склад, структура, та покращення їх кругообороту. 1.1 Сутність, склад та структура оборотних активів. 4-7 1.2 Місце оборотних активів у складі активів промислового підприємства. 8 1.3 Кругооборот оборотних активів та фактори, що впливають на його швидкість. 8-10 1.4 Показники, що характеризують ефективність використання оборотних активів промислового підприємства. 10-13 1.5 Чинники прискорення оборотності оборотних активів. 13-17 1.6 Планування потреби підприємства в формуванні обігових активів. 17-24 2. Оцінка використання оборотних активів промислового підприємства (на прикладі ВАТ "Суха Балка"). 2.1 Загальна характеристика ВАТ "Суха Балка" та його техніко-економічні показники. 25-27 2.2 Економічна оцінка використання оборотних активів підприємства. 28-31 2.2.1 Динаміка та структура оборотних активів. 28-32 2.2.2 Показники використання оборотних активів. 32-35 2.2.3 Ефективність використання оборотних активів. 35-38 3. Шляхи удосконалення, формування та використання оборотних активів ВАТ "Суха Балка". 39-41 Висновки. 42-45 Список посилань. 46

 • Показники стану та ефективності використання основного капіталу
  Зміст Вступ 3 1. Економічна сутність та класифікація основного капіталу підприємства 4 1.1. Характеристика постійних активів підприємства 4 1.2. Склад і стуктура основних фондів 7 1.3. Відтворення основних засобів 15 1.4. Склад і структура нематеріальних активів 28 2. Показники стану та ефективності використання основного капіталу 31 3. Оцінка ефективності використання основного капіталу підприємства 36 4. Шляхи підвищення ефективності використання основного капіталу підприємства 42 Висновки 46 Література 48 Додатки 50

 • Реальні інвестиції в основний капітал, їх структура
  Зміст 1. Реальні інвестиції в основний капітал, їх структура 3 2. Інвестиційні рейтинги 17 Література 19

 • Управління капіталом
  Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу капіталу підприємства та ефективності його використання 5 1.1 Сутність економічної категорії “капітал” та її значення в підприємницькій діяльності 5 1.2 Основний капітал підприємства та методи аналізу його використання 11 1.3 Оборотний капітал та методика аналізу його використання 13 2. Аналіз ефективності управління капіталом ВАТ “Київський маргариновий завод” 21 2.1 Аналіз ефективності використання основного капіталу 21 2.2 Оборотні фонди підприємства та їх використання 23 2.3 Аналіз ефективності управління фінансовою діяльністю підприємства 27 3. Шляхи підвищення ефективності управління капіталом ВАТ “Київський маргариновий завод” 30 Висновки 34 Список використаної літератури 36

 • Власний капітал підприємства: склад, структура та функції
  Вступ 3 1. Теоретичні основи формування власного капіталу підприємства 5 1.1 Сутність власного капіталу та його роль в фінансово – господарській діяльності підприємства 5 1.2 Джерела формування власного капіталу підприємства 10 1.3 Інформаційно-правове забезпечення процесу формування власного капіталу на підприємствах різних організаційно – правових форм 16 2. Аналіз та оцінка формування власного капіталу підприємства ВО “Запоріжтрансформатор” 20 2.1 Фінансово – майнова характеристика підприємства ВО “Запоріжтрансформатор” 20 2.2 Оцінка складу та структури власного капіталу підприємства ВО “Запоріжтрансформатор” 22 2.3 Аналіз ефективності використання власного капіталу підприємства 29 2.4 Порядок заповнення звіту про власний капітал 31 3. Шляхи підвищення ефективності використання власного капіталу підприємства ВО “Запоріжтрансформатор” 36 Висновки 40 Література 42 Додатки 45

 • ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
  ВСТУП 3 1. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО СКЛАД. 6 1.1. Сутність основних засобів та їх відтворення 6 1.2.Сутність, склад і структура оборотних засобів 18 2. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА - ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 23 3. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА 26 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 34

 • СПІВВІДНОШЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО І СУСПІЛЬНОГО КАПІТАЛУ. ОСНОВНИЙ І ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ
  ЗМІСТ Вступ 2 1. Загальна характеристика та еволюція розвитку капіталу 3 1.1 Сутність капіталу 3 1.2 Соціально-економічні передумови виникнення капіталу 5 2. Співвідношення відтворення індивідуального і суспільного капіталу. Основний і оборотний капітал 11 2.1 Особливості кругообігу капіталу 11 2.2 Накопичення капіталу, його джерела і результати 15 2.3 Власний капітал підприємства 19 3. Власний капітал і його українські особливості 26 Висновки 28 Список використаної літератури 30

 • Формування виручки від реалізації продукції
  План Вступ 3 1. Формування виручки від реалізації продукції 4 2. Оборотний капітал: склад, структура та показники використання 10 Висновки 17 Література 19


Cгенерировано за 0.008457 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100