Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономическая теория

Тема: «Реформування відносин власності в Україні» (ID:52578)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 42 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ 3
1. Теоретичні поняття відносин власності: сутність та структура 5
2. Розвиток відносин власності 12
2.1. Типи власності 12
2.2. Легалізація відносин власності в Україні 20
2.3 Розподіл між володінням та управлінням власністю 28
3. Реформування відносин власності в Україні 33
Висновки 37
Література 40
Додатки 42

Список литературы:

Література


1. Барр Р. Политическая экономия: Пер. с фр.: В 2 т. — М.: Междунар. отношения, 2005. — Т. 2.
2. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю. Політична економія. – К.: Ніка Центр – Ельга, 2000. – 319 с.
3. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2000. – 442 с.
4. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. – М., 2001. – 315 с.
5. Горкіна Л.П.Нариси з історії по¬лі¬тичної економії. -–К., 2004 – 488 с.
6. Іванов М. Приватизація державної власності Економіка України 2005. - № 4.
7. Ковальчук В.М. Економічна теорія: короткий курс. – Тернопіль: “Астон”, 2003.
8. Медведев В.А. Политическая экономия: Учебник. – М.: Политиздат, 2000.
9. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник. – К.: Академія, 1999.
10. Мочерний С.В. Політична економія: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2002.
11. Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії: Підручник: у 2 кн. Кн. 1: Суспільне виробництво. Ринкова економіка.- К.:Либідь, 2004.
12. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. — 2-ге вид. — К.: Вища шк.: Т-во "Знання", КОО, 2002.
13. Проблемные лекции по политической экономии / Кэмпбелл Р., Макконнел Стэнли Л., Брю – М., 2002
14. Сірко А. Корпоративна власність у транзитивній економіці Економіка України 2003 № 2
15. Статистичний щорічник України 2001р, 2002 р., 2003 р., 2004р., 2005р.
16. Туган-Барановський М.І. Полі¬тич¬на економія – К., 2004
17. Хохлов М. Про транзитивний зміст категорії власності в транзитивній економіці. Економіка України 2002 №1
18. Экономическая теория / Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича: Учебник. — СПб., 1997.
19. Эренберг Р.Д., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. — М.: Изд-во МГУ, 1996.
20. Легалізація відносин власності // Формування ринкових відносин. – 2005. - № 3. - с. 17 – 20
21. Гальчинський А.С. Суперечності реформ: у контексті цивілізаційного процесу. - К.: Українські пропілеї, 2001. - 320 с.
22. Барановський О., Сіденко В. Проблеми власності та легалізації капі¬талів і доходів в Україні // Дзеркало тижня. - 2004. - №18-19 (15 травня).
23. Сумісно-розділені відносини: праця, власність і влада // Економіка України. – 2003. - № 3. с. 50 - 59
24. История экономических учений (Под ред. В. Лвтономова, О. Ананьина, Н. Макашовой). Учебное пособие. М., "ИНФРА-М", 2001, с. 661.
25. Гальчинський А. С, Геєць В. М., К і н а х А. К., Семиноженко В. П. Інноваційна стратегія українських реформ. К., "Знання України", 2002, с. 218.
26. Гриценко А. Структура ринкового трансформування інверсійного типу. "Економіка України" № 1, 1997, с. 4-10.
27. Підсумки соціально-економічного розвитку України в 2000-2001 роках та перспективи і політика економічного зростання. Матеріали зустрічі Президента України Л. Д. Кучми з вченими Інституту економічного прогнозування НАН України 5 лютого 2002 року. Вступне слово Президента України Л. Д. Кучми. "Економіка і прогнозування" №1,2002, с 10.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Особливості та перспективи реформування відносин власності в Україні
  Зміст Вступ 3 1 Власність у системі виробничих відносин 5 1.1 Поняття, об’єкти та суб’єкти відносин власності 5 1.2 Зміст відносин власності як економічної категорії 6 1.3 Структура та юридичні аспекти відносин власності 10 2 Основні тенденції у відносинах власності на сучасному етапі 18 2.1 Зміст власності на фактор виробництва на сучасному етапі розвитку господарства 18 2.2. Трансформація відносини власності в Україні 23 3 Особливості та перспективи реформування відносин власності в Україні 35 Висновки 43 Використана література 46

 • ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
  ЗМІСТ ВСТУП....................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ: ЕКОНОМІЧНИЙ І ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ.......................................................................................5 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ.............................................................................................................13 РОЗДІЛ 3. НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ.......21 ВИСНОВКИ...........................................................................................................28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......................................................30

 • Аналіз форм власності в мікроекономіки
  Вступ 3 1. ВЛАСНІСТЬ У СИСТЕМІ ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН 5 1.1. Економічний зміст власності 5 1.2. Еволюція власності 6 2. ТИПИ, ВИДИ Й ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 9 3. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 20 3.1.Сучасний стан відносин власності в Україні 20 3.2. Необхідність різних форм власності в ринковій економіці 22 3.3. Роздержавлення та приватизація власності в Україні 23 Висновки 30 Список використаної літератури 32

 • Право власності
  Зміст Теоретичне завдання: 3 Питання 1 3 Правове регулювання власності в Україні 3 1.1. Загальна характеристика права власності, поняття власності та права власності 3 1.2. передумови реформування відносин власності та створення нового інституту права власності; 4 1.3. Право власності в Україні в період ринкових реформ; 6 1.4. конституційне регулювання власності в Україні; 8 1.5.зміст права власності; 8 1.6.способи набуття і припинення права власності; 10 1.7. встановлення моменту виникнення права власності; 14 1.8. правовстановлюючі документи власника. 15 Питання 2 16 Право спільної власності: 16 2.1. поняття права спільної власності; 16 2.2. поняття спільної часткової власності; 18 2.3. право спільної сумісної власності подружжя; 20 2.4. особливості деяких різновидів права спільної власності. 23 Практичне завдання: 27 Література 28

 • Роздержавлення та приватизація власності в Україні
  Вступ 3 1. Сутності та функціонування права власності 5 1.1. Економічний зміст власності 5 1.2. Типи, види й форми власності 6 1.3. Приватна власність в Україні 13 2. Роздержавлення та приватизація власності в Україні 15 3. Проблеми та шляхи реформування власності в Україні 22 Висновки 31 Список використаної літератури 33

 • Перетворення відносин земельної власності і землекористування в зарубіжних країнах
  Зміст Вступ 2 Розділ І. Загальна характеристика земельного законодавства зарубіжних країн 4 1.1. Юридичні моделі реформування сільського господарства і земельних відносин в зарубіжних країнах 4 1.2 Порівняльно-правовий аналіз земельної реформи України та деяких інших зарубіжних країн 7 Розділ ІІ. Перетворення відносин земельної власності і землекористування в зарубіжних країнах 10 2.1. Перетворення відносин земельної власності і землекористування в Чехії, Словаччині, Болгарії, Угорщині, Східних землях Німеччини, Польщі та Румунії. 10 2.2. Перетворення відносин земельної власності та землекористування в Китаї. 26 2.3 Відносини земельної власності та землекористування Болівії, Перу та Мексики 30 Висновок 35 Список використаних джерел 37

 • Власність як економічна категорія
  ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1. Власність як економічна категорія 6 1.1. Власність, її суть, форми в економічній системі 6 1.2. Структура власності 11 1.3. Основи аналізу відносин власності 20 Розділ 2. Економічна система суспільства і власність 30 2.1. Еволюція форм власності 30 2.2. Новітні тенденції у розвитку відносин власності. Акціонерна власність 34 Розділ 3. Основні тенденції у відносинах власності на сучасному етапі 38 3.1. Відносини власності в Україні 38 3.2. Роздержавлення і приватизація власності в Україні 41 Висновки 45 Список використаної літератури 47 Додаток 48

 • Власність як економічна категорія
  ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Власність як економічна категорія 1.1 Економічне поняття власності 1.2 Форми, види і типи власності 1.3 Економічна теорія прав власності РОЗДІЛ 2. Еволюція власності 2.1 Ставлення до власності у світі історичної діалектики 2.2 Новітні тенденції в розвитку відносин власності РОЗДІЛ 3. Проблеми власності на Україні 3.1 Приватизація власності на Україні 3.2 Приватна власність на Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • Фінансові аспекти приватизації загальнодержавної власності в Україні
  Вступ 4 Розділ 1. Принципи приватазації загальнодержавної власності в Україні 6 1.1.Соціальні аспекти приватизації підприємств 6 1.2.Роздержавлення і приватизація землі 6 1.3.Правова база і принципи приватизації 8 Розділ 2. Фінансові аспекти приватизації в Україні 15 2.1.Приватизація і розвиток виробництва 15 2.2.Оцінка вартості об'єктів приватизації 19 2.3.Приватизація державного підприємства способом продажу акцій відкритих акціонерних товариств 23 Розділ 3. Проблеми реформування відносин власності в Україні та шляхи їх подолання 30 Висновки 36 Список використаної літератури 38


Cгенерировано за 0.006192 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100