Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Финансы

Тема: «Вплив оподатковування прибутку підприємства в Україні на фінансово- господарську діяльність підприємств» (ID:52793)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 53 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст


Вступ 3
1. Теоретичні аспекти прибутку 4
1.1 Поняття прибутку 4
1.2 Відмінність між прибутком і відсотком 4
1.3 Теорія прибутку Маркса 8
1.4 Погляди інших вчених на теорію прибутку 9
1.5 Відмінності між економічним і бухгалтерським прибутком 15
2. Формування і розподіл прибутку підприємства 20
2.1 Формування прибутку підприємства 20
2.1.1 Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства 20
2.1.2 Прибуток від реалізації продукції та його формування 24
2.1.3 Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції 2в8
2.1.4 Сутність і методи обчислення рентабельності 35
2.2. Розподіл і використання прибутку 38
3. Вплив оподатковування прибутку підприємства в Україні на фінансово- господарську діяльність підприємств 44
Висновки 48
Література 50

Список литературы:

Література

1. Энциклоледический словарь / Под ред. К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевского. - С-Пб. - Издатели Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. - 1889. - Т. 25. - 478 с.
2. Смит А. Исследования о природе и причине богатства народа. - М., -1962.-644 с.
3. Рикардо Д. - М., 1955. - Соч. - Т. 1. - С. 350.
4. Маркс К. Капитал. Критика капиталистической зкономии. -М.: Политиздат, 1988. - Т. 1. Кн. 1.: Процесе производства капитала. - 891 с.
5. Карагедов Р.Г. Хозрасчет, эффективность и прибыль (очерки тео-рии). - Новосибирск: Наука, 1979. - 203 с
6. Томпсон А., Формби Дж. Зкономика фирмьі: Пер. с англ. - М.: ЗАО Изд-во БИНОМ, 1998. - С. 364.
7. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси. - К., 1992. - 384 с.
8. Бабо А. Прибыль: Пер. с фр. / Под ред. В.И. Кузнецова. - М.: Про¬гресе, 1993. - 176 с.
9. Макконнелл Кэмпбелл P., Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципи, проблемы и политика. - М.: Республики, 1992. - № Т. 2. - С. 36.
10. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. - К.: Либідь, 1998. - 312 с.
11. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. A.M. Поддєрьогіна. -К.: КНЕУ, 2002. - 368 с.
12. Бланк И.А. Управление прибылью. - К.: Ника-Центр, 1998. -544 с.
13. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв B.C. Політична економія: Під¬ручник. - К.: Ніка-Центр. Ельга, 2000. - С. 248, 249, 250.
14. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відл. ред. Г.Н. Климко. - 4-е вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - С. 206 - (Вища освіта XXI ст.).
15. Субботович Ю.Л. Прибуток у господарській діяльності підприємниць¬ких структур // Фінанси України. - 1999. - №12. - С. 40, 41, 43, 44, 45.
16. 4.Фишер С, Дорнбуш P., Шмалензи Р. Зкономика: Пер. с англ. со 2-го изд. - М.: Дело, 1999. - С.127.
17. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. -Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - С. 436, іл.
18. Мочерний С.В. Політекономія: Підручник. - К.: Вікар, 2003. - С.192. - (Вища освіта XXI ст.).
19. Економічна енциклопедія: У 3-х томах. Т. З / Ред. кол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002, - С. 50.
20. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. A.M. Поддєрьогін. - 4-е вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2004. - С. 95, іл.
21. Курс экономичной теории. Учебн. Изд. 4-е, дополн, и перераб. Под ред. проф. Чепурина М.Н., проф. Киселевой Е.А. Киров, «АСА», 1999. - С. 289.
22. Кириленко О.П., Квасовський О.Р. Модернізація механізму спра¬вляння податку на прибуток малих підприємств // Фінанси України. -2004. - №4. - С. 54.
23. Бланк И. А. Управление денежными потоками. — К.: Ника-Центр: Эльга, 2002. — 736 с. (Библиотека финансового мене¬джмента).
24. Бланк И. А. Управление финансовой стабилизацией предприя¬тия. — К: Эльга: Ника-Центр, 2003. — 496 с. (Энциклопедия финансо¬вого менеджера: Вип. 4).
25. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту.— К.: Ніка-Центр: Эльга, 1999.
26. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: ПІОС, 2001. — 416 с.
27. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер с англ. — М: Финансы и статистика, 2003. — 800 с.
28. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. — М.: Финансы и статистика, 2001.
29. Малые и средние предприятия. Управление и организация: Пер. с нем. / Й. Ханне Пихлер. — М.: Междунар. отношения, 2002. — 280 с.
30. Мороз А. Н. Банківські операції: Підручник. — 2-ге вид. — К.: КНЕУ, 2002.
31. Негашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка. — М.:Высш. шк, 1997.
32. Павлова Л.Н, Финансы предприятия. — М: Финансы: ЮНИТИ, 1998.
33. Родионова В. М., Федотова М. А. Финансовая устойчивость предприятий в условиях инфляции. — М.: Преспектива, 1995.
34. Савицкая Г. В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности: Краткий курс. — 2-е изд., испр. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 303 с.
35. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. — К.: КНЕУ, 2000.
36. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарюван¬ня. — К.: КНЕУ, 2002.
37. Томас П. Кармен, Альберт Р. Макмин. Анализ финансовых от¬четов. — М.: ИНФРА-М, 1998.
38. Фінансова звітність за національними положеннями (стандарта¬ми) бухгалтерського обліку. — 2-ге вид. — К.: Лібра, 1999.
39. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А.М. Поддєрьогіна. — 3-тє вид. — К.: КНЕУ, 2000. — 458 с
40. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А.М. Поддєрьогіна. — 4-те вид. — К.: КНЕУ, 2002. — 572 с
41. Финансы предприятий: Учебник / Под ред. Н.В. Колчина. — 2-е изд., _ М: ЮНИТИ, 2002. — 447 с.
42. Финансы предприятий. —- К.: Европейский ун-т, 2003. —
43. 227 с.
44. Финансы предприятий. / В.В. Остапенко. — М.: Омега-Л, 2003. —
45. 44 Чернов В.А. Финансовая политика организации: Учеб. посооие / Под ред. М.И. Бяконова. — М.: ЮНИТИ: Дана, 2003. — 247 с.
46. Шеремет А.Д., Нагашев Е.В. Методика финансового анали¬за. _м.: ИНФРА-М, 1999.

Нормативно-правові акти

1. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.07.91.
2. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91.
3. Закон України «Про систему оподаткування» від 18.02.97.
4. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом» від 30.06.99.
5. Закон України «Про державну підтримку малого підприємницт¬ва» від 19.10.2000.
6. Закон України «Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 21.12.2000.
7. Постанова Національного банку України «Про затвердження змін до інструкції про порядок та використання рахунків у національній та іноземній валюті» від 5.12.01.
8. Указ Президента України «Про внесення змін до Указу Прези¬дента України від 3 липня 1998 р. № 727 "Про спрощену систему опо¬даткування, обліку і звітності суб'єктів підприємництва"».
9. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національ¬ній валюті», затверджена постановою Правління Національного банку України від 29 березня 2001 р.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Характеристика підприємства та вплив оподаткування на його виробничо-господарську діяльність
  ЗМІСТ. Вступ..........................................................................................................................3 Розділ1. Економичний зміст прибутку та система оподаткування прибутку підприємства. 1.1. Характеристика прибутку та методика його розрахунку...............................4 1.2. Характеристика системи оподаткування.........................................................8 1.3. Особливості стягнення податку на прибуток підприємств в Україні..........13 Розділ2. Характеристика підприємства та вплив оподаткування на його виробничо-господарську діяльність. 2.1. Загальна характеристика підприємства і його техніко-економічних показників........................................................................................................................26 2.2. Формування прибутку та його оподаткування.............................................31 Розділ3. Розробка заходів, спрямованих на зниження негативного впливу оподаткування прибутку.................................................................................................35 Висновки...................................................................................................................39 Літературні джерела.................................................................................................41 Додатки......................................................................................................................42

 • Розрахунково – платіжна дисципліна та її вплив на фінансово – господарську діяльність підприємств

 • Пряме оподаткування підприємств та його вплив на фінансово-господарську діяльність
  Вступ І. Теоретичні основи механізму прямого оподаткування підприємств в Україні 1.1. Загальна та правова характеристика системи прямого оподаткування підприємств та впливу прямих податків на їх фінансовий стан 1.2. Механізм оподаткування прибутку підприємств та його елементи 1.3. Особливості механізму справляння податків на майно 1.4. СвіДСПий досвід прямого оподаткування підприємств ІІ. Аналіз діючого механізму справляння прямих податків на материалах ДСП „Каштан” 2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 2.2. Аналіз системи прямого оподаткування 2.3. Оцінка впливу прямого оподаткування на показники фінансового стану ДСП „Каштан” 2.4. Визначення оподатковуваного прибутку підприємства та його оподаткування ІІІ. Заходи щодо вдосконалення механізму прямого оподаткування ДСП „Каштан” 3.1. Основні засади та напрямки реформування механізму прямого оподаткування ДСП „Каштан” 3.2. Заходи щодо вдосконалення механізму прямого оподаткування ДСП „Каштан” та їх економічне обґрунтування 3.3. Економічне обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства внаслідок вдосконалення механізму оподаткування прибутку підприємства та податків на майно Висновки Література Вступ

 • Система оподаткування: суть та роль в підвищенні ефективності виробництва
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1.Податкова система в Україні 7 1.1.Сутність податків і їх функції 7 1.2.Система оподаткування підприємств та її становлення в Україні 9 1.3. Становлення і чинний порядок оподаткування прибутку 11 РОЗДІЛ 2.Оподаткування юридичних осіб 21 2.1.Плата за землю 21 2.2.Фіксований сільсько-господарський податок 23 РОЗДІЛ 3.Вплив податків на фінансово-господарську діяльність підприємств 27 3.1.Податок із власників транспорських засобів. Податок на нерухоме майно 27 3.2.Збори і цільові відрахування , які сплачують підприємства 49 РОЗДІЛ 4. Розрахункова частина 63 ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 4 97 ЗАКЛЮЧЕННЯ 99 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 101 ДОДАТКИ 103

 • ПДВ, та його вплив на господарську діяльність підприємств, обчислення та сплати до бюджету
  ЗМІСТ: Вступ.........................................................................................................3 Розділ 1. Загальна характеристика умов та об”єкту вивчення 1.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства як база вивчення..........................................................................................................4 1.2. Фінансова діяльність підприємства, її зміст та характеристика .....................................................................................................13 1.3. Огляд літературних джерел.......................................................16 Розділ 2. ПДВ, та його вплив на господарську діяльність підприємств, обчислення та сплати до бюджету 2.1. Сутність ПДВ та його вплив на господарську діяльність підприємств...........................................................................................................19 2.2. Платники ПДВ...............................................................................20 2.3. База оподаткування та її розрахунок........................................22 2.4. Операції, що оподатковується ПДВ.........................................23 2.5. Операції, що не оподатковуються ПДВ.................................. 24 2.6. Податкова накладна, її зміст та порядок складання.............26 2.7. Податкове зобов”язання, його сутність, склад та порядок розрахунку ............................................................................................................27 2.8. Податковий кредит, його сутність, склад та порядок розрахунку.............................................................................................................28 2.9. Податкова декларація, її зміст та порядок складання ..........29 2.10. Розрахунок ПДВ та строки його сплати ...............................30 2.11. Відповідальність платника податку ........................................33 2.12. Напрями удосконалення механізму обчислення і сплати ПДВ в бюджет.......................................................................................................33 Висновок.................................................................................................37 Список використаної літератури........................................................39 Додатки ..................................................................................................40

 • Використання прибутку підприємства
  Зміст: Вступ ...................................................................................................3 Розділ 1. Механізм використання прибутку підприємства..........4 1.1. Прибуток як основна мета діяльності підприємства .........4 1.2. Оподаткування прибутку підприємства .................................9 1.3. Інвестування прибутку в господарську діяльність .............11 1.4. Використання прибутку на споживання працівниками підприємства ......................................................................................14 Розділ 2. Калькулювання собівартості продукції на ТОВ „Модерн”.............................................................................................15 Висновки та пропозиції .....................................................................26 Список використаної літератури .....................................................27

 • Вплив соціальних платежів на формування цін підприємства
  Вступ 3 1. Вплив податків на фінансово-господарську діяльність підприємства 3 2. Вплив соціальних платежів на формування цін підприємства 8 Висновки 11 Список використаної літератури 13

 • Вдосконалення механізму оподаткування прибутку підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти механізму оподаткування прибутку підприємства 5 1.1 Сутність оподаткування прибутку та його вплив на результати фінансово - господарської діяльності 5 1.2 Механізм оподаткування прибутку підприємства 8 1.3 Інформаційно правове забезпечення процесу оподаткування прибутку підприємства 15 2. Аналіз ефективності механізму оподаткування прибутку відкритого акціонерного товариства “Подільский пивокомбінат” 19 2.1 Фінансово - майнова характеристика діяльності ВАТ “Подільский пивокомбінат” Доходи 20 2.2 Особливості визначення бази оподаткування 21 2.3 Оцінка ефективності механізму оподаткування прибутку підприємства 25 3. Вдосконалення механізму оподаткування прибутку підприємства ВАТ “Подільский пивокомбінат” 27 Висновки 36 Література: 38 Додатки 40

 • ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
  ЗМІСТ ВСТУП......................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ.............................................5 Тема 1. Податок на додану вартість............................................................5 Тема 2. Оподаткування прибутку підприємств..........................................8 Тема 3. Податок з доходів фізичних осіб..................................................20 Тема 4. Збори у державні цільові та інші фонди......................................23 Тема 5. Майнове оподаткування................................................................25 Тема 6. Ресурсні платежі............................................................................30 Тема 7. Місцеві податки і збори................................................................35 Тема 8. Аналіз впливу податкових платежів на фінансово-господарську діяльність підприємства........................................................................................36 РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ...................................................................38 Тема 1. Значення і теоретичні основи фінансового аналізу....................38 Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу.......................41 Тема 3. Аналіз майна підприємства..........................................................45 Тема 4. Аналіз оборотних активів.............................................................52 Тема 5. Аналіз джерел формування капіталу...........................................57 Тема 6. Аналіз грошових потоків..............................................................62 Тема 7. Аналіз ліквідності та платоспроможності...................................68 Тема 8. Аналіз фінансової стійкості підприємства..................................75 Тема 9. Аналіз кредитоспроможності підприємства...............................81 Тема 10. Аналіз ділової активності підприємства...................................85 Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства...........88 Тема 12. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.........................94 Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства.....98 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ...............................................................104 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................107 ДОДАТКИ


Cгенерировано за 0.009331 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100