Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Макроэкономика

Тема: «Захищеність та стабільність доходів населення, важливий фактор підвищення рівня життя населення» (ID:52802)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 53 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ РІВНЯ ЖИТТЯ ТА ПОКАЗНИКИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ 5
1.1 Чинники визначення рівня життя населення та його показники 5
1.2 Економічний розвиток та життєвий рівень населення 9
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 12
2.1 Аналіз доходів та витрат населення та домашніх господарств 12
2.2 Аналіз рівня соціально-економічної захищеності населення України 23
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 29
3.1 Захищеність та стабільність доходів населення, важливий фактор підвищення рівня життя населення 29
3.2 Заходи по підвищенню рівня життя населення 34
ВИСНОВКИ 42
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 44

Список литературы:

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.96 № 254/96 -ВР. // Відомості ВРУ. - 1996. - № 30
2. Законодавство України про охорону праці (у чотирьох томах). – К.: Основа, 1995
3. Закон України «Про зайнятість» від 01.03.1991р. зі змінами та доповненнями
4. Указ Президента України «Про Стратегію подолання бідності» за №637/2001 від 15.08.2001
5. Проект Закону України «Про концепцію пріоритетів державної бюджетної політики України на 2004—2010 роки» №3619 від 10.06.2003.
6. Дослідження "Подолання бідності, соціальний захист (питання пільг) та пенсійна політика" / www.svidomo2006.org.ua
7. Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Баластрик Л. О. Макроекономіка: Підручник / Віктор Дмитрович Базилевич (ред.). — К. : Знання, 2004. — 851с. : рис., табл. — (Серія "Класичний університетський підручник").
8. Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка: Навч. посіб.. — 2.вид., доп. — К. : Атіка, 2006. — 368с. : рис. — Бібліогр.: в кінці розд..
9. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю. Політична економія. – К.: Ніка Центр – Ельга, 2000.
10. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: навчальний посібник – К.: “Знання ПРЕС”, 2000.
11. Будаговська С., Кілієвич О., Луніна І. Пахомова Т., Романюк О. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студ. екон. спец. закладів освіти:У 2 ч. / Світлана Будаговська (заг.ред.). — 2. вид. — К. : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2005. — 517с. : мал.
12. Воротін В.Є. Макроекономічне регулювання в умовах глобальних трансформацій: Моногр. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 392 с.
13. Гриньова В.М., Новікова М.М. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2004. – 756 с.
14. Губарєв О. О., Щербаха О. М., Сотніков В. І., Бриль М. С., Колесніченко І. М. Макроекономіка: Навч. посібник / Харківський держ. економічний ун-т / М.А. Сіроштан (ред.). — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. — 178с. : рис.
15. Державне регулювання економіки. Навчальний посібник / С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін. – Вид. 2-ге, доопрацьоване і доповнене. – К.: КНЕУ, 2004. – 440 с.
16. Державне управління і менеджмент: Навч. посіб. у таблицях і схемах /Г.С. Одінцова, Г.І. Мостовий, О.Ю. Амосов та ін.; За заг. ред. Г.С. Одінцової. – Х.: ХарРІ УАДУ, 2002. – 492 с.
17. Економічна теорія / Під редакцією Предборського В.А. – К.: Кондор, 2003.
18. Злупко С. М., Раденькі Й. І. Людський потенціал, зайнятість і соціальний захист населення в Україні. – Львів, 2001. – 192 с.
19. Карамишев Д.В. Концепція інноваційних перетворень: міжгалузевий підхід до реформування системи охорони здоров’я (державно-управлінські аспекти): Монографія. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. – 304 с.
20. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки / За ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АН вищої школи України І. Р. Михасюка. – Львівський національний університет імені І. Франка. Підручник. Друге видання, виправлене і доповнене, - К.: Атака, Ельга-Н, 2005
21. Основи економічної теорії / С. В. Мочерний, С. А. Єрохін, Л. О. Каніщенко та ін. За ред.. С. В. Мочерного. – К.: ВЦ «Академія», 2003. - 464с.
22. Перехідна економіка / За ред.. В. М. Гейця, К., 2003
23. Савченко А. Г. Макроекономіка: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2005. — 441с. : рис.
24. Бюджетна політика як засіб стимулювання економічного розвитку в Україні. // Електронний ресурс Національного інституту стратегічних досліджень:http://www.niss.gov.ua
25. Гришан Ю. Державне регулювання діяльності підприємств у післяприватизаційний період // Економіка України. – 2000. – № 11. – С. 14-22.
26. Криклій А. С. Шляхи та проблеми формування трудового потенціалу на рівні окремого виду економічної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. - №1. – с. 51-53
27. О. Власюк, Л. Яценко, Т. Цихан, О. Гнасько Рівень життя населення України: сучасний стан і тенденції // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. - №9 – с. 24-32
28. О.А. Мельниченко Методи та засоби державного регулювання рівня та якості життя населення // Економіка України . – 2006. - №4. – с. 30-38
29. Правільєв О. В. Проблеми та перспективи зайнятості населення та основні напрямки їх вирішення // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. - №7. – с. 56-60
30. Савов А. І. Аналіз професійно-кваліфікаційного рівня та зайнятості представників середнього класу // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. - №1. – с. 34-39
31. Статистична інформація з www.ukrstat.com.ua
32. Статистично-аналітична інформація з www.ir.com.ua
33. Соціально-економічна захищеність населення України // www.ukrstat.com.ua
34. Соціально-економічне становище домогосподарств України у 2006 році // www.ukrstat.com.ua

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Оцінка рівня життя населення: порівняльний аналіз для України
  Зміст: Вступ……………………………………………………………………..3 1. Рівень життя як основний показник добробуту в країні …….…4 1.1. Доходи населення та їх диференціація 1.2. Рівень життя і бідність 1.3. Необхідність соціального захисту населення 2. Законодавче регулювання підвищення рівня життя населення України ………………………………………………………………………….14 3. Аналіз рівня життя населення в Україні: порівняльний аспект ……………………………………………………………………………16 3.1. Дослідження рівня життя населення України 3.2. Порівняння рівня життя населення України з іншими країнами 4. Стратегія підвищення рівня життя населення ………………..25 4.1. Розвиток зайнятості та ринку праці 4.2. Підвищення доходів від трудової діяльності 4.3. Соціальне страхування - як запобіжний захист від втрат доходу 4.4. Запровадження консолідованої системи адресної соціальної допомоги 4.5. Соціальна підтримка інвалідів 4.6. Соціальна підтримка сімей з дітьми та дітей, позбавлених батьківського піклування Висновки та пропозиції ……………………………………………..31 Список використаної літератури

 • Стратегія підвищення рівня життя населення
  Зміст Вступ 3 1 Поняття і показники рівня життя 5 1.1 Чинники динаміки рівня життя 7 1.2 Визначення життєвого рівня населення 11 2 Статистичні показники, що характеризують рівень життя населення 18 2.1 Доходи населення і добробут 18 2.2 Доходи, витрати і споживання домашніх господарств 28 2.3. Статистика соціального забезпечення і охорони здоров'я 33 2.4 Статистика вільного часу 36 3 Стратегія підвищення рівня життя населення 39 Висновок 43 Використана література 45

 • Соціально-економічна ситуація як головний фактор рівня життя населення
  План Вступ 3 Соціально-економічна ситуація як головний фактор рівня життя населення 4 Оцінка рівня та масштабність бідності населення в Україні 5 Соціально-демографічна характеристика бідного населення 7 Проблеми безробіття в регіонах України 10 Висновки 17 Література 18

 • Рівень життя населення та фактори, що його визначають
  План Вступ ....................................................................................................................3 1. Сутність рівня життя населення та фактори, що його визначають ............5 2. Показники, які визначають рівень життя населення ..................................10 3. Стан рівня життя населення в Україні .........................................................16 4. Шляхи підвищення рівня життя населення та його роль у стабілізації економіки країни ............................................................................................22 Висновки та пропозиції .....................................................................................35 Список використаної літератури ......................................................................38

 • ДОХОДИ, ЯК ПОКАЗНИК РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
  ЗМІСТ ВСТУП.................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ДОХОДИ, ЯК ПОКАЗНИК РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ........6 РОЗДІЛ 2. РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ..................................11 РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ...........................................................................................................22 ВИСНОВКИ.........................................................................................................27 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....................................................29 ДОДАТКИ

 • Рівень життя населення України та механізм його підвищення в умовах трансформаційних перетворень
  ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1. Трансформація суспільства та її прояви у сфері соціально-трудових відносин 6 1.1.Загальна характеристика основних змін у соціальному стані суспільства 6 1.2.Стан та основні проблеми сфери соціально-трудових відносин 13 1.3. Доходи, оплата праці, вартість життя та зайнятість населення 16 Висновки до 1 розділу 20 Розділ 2. Аналіз та динаміка рівня життя населення України в трансформаційний період 21 2.1. Соціальні аспекти забезпечення політичної стабільності у державі та динаміка доходів населення України за 2000-2004 рр. 21 2.2. Шляхи забезпечення зростання рівня життя в Україні 36 Висновки до 2 розділу 42 Висновки 44 Список використаної літератури 46 Додатки 47

 • Сутність соціального захисту і шляхи його досягнення
  Зміст Вступ......................................................................................................................3 Розділ 1. Сутність соціального захисту і шляхи його досягнення...................5 Розділ 2. Стан рівня життя населення України..................................................11 2.1. Сутність рівня життя населення.........................................................11 2.2. Рівень життя населення в Україні......................................................15 Розділ 3. Шляхи підвищення соціального захисту населення та його роль у стабілізації економіки країни............................................................................21 Висновки................................................................................................................33 Список використаної літератури.........................................................................36

 • Стимулювання економічної активності населення
  Зміст: Вступ ............................................................................................................3 1. Теоретичні основи економічної активності населення .....................4 1.1. Поняття економічної активності населення.................................4 1.2. Доходи населення та рівень його життя.......................................6 1.3. Нормативно-правова база стимулювання економічної активності населення .......................................................................14 2. Оцінка економічної активності населення України........................19 2.1. Дослідження рівня життя населення............................................19 2.2. Аналіз економічної активності населення........................................21 3. Проблеми і перспективи стимулювання економічної активності населення в Україні ..............................................................................24 3.1. Проблеми економічної активності населення ............................24 3.2. Перспективи стимулювання економічної активності ................29 Висновки та пропозиції .............................................................................30

 • Теоретичні основи рівня життя населення та його вплив на економічне зростання
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи рівня життя населення та його вплив на економічне зростання 5 1 1. Поняття і показники рівня життя 5 1.2. Рівень життя і прожитковий мінімум як кількісний показник економічного зростання 6 1.3. Якість життя і негативні наслідки економічного зростання 15 2. Бідність українського народу як основа сучасного рівня життя населення в Україні 18 2.1. Бідність як один з найважливіших чинників формування соціальної напруги 18 2.2. Економічна нерівність населення як один з основних чинників бідності 21 2.3. Критерії та межа бідності 24 3. Напрями державної політики стосовно бідності і бідних 31 Висновки 37 Список використаної літератури 38


Cгенерировано за 0.018452 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100