Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Банковское дело

Тема: «Грошово - кредитна система» (ID:55145)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 41 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ВСТУП 3
1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ГРОШОВО - КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ. 5
1.1 Функції кредитної системи 5
1.2 Комерційні банки як ланка сучасної грошово-кредитної політики України. 7
2. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ТА ЙОГО РОЛЬ У ГРОШОВО-КРЕДИТНІЙ СИСТЕМІ. 11
2.1 Рефінансування комерційних банків 15
2.2 Управління державним боргом та виконання державного бюджету. 16
2.3 Проведення валютної політики. 17
2.4 Здійснення контролю за діяльністю кредитних інститутів. 17
2.5 Проведення грошово-кредитної політики. 18
3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 20
3.1 Грошово – кредитна політика НБУ. 23
3.2 Банківський нагляд як суттєвий інструмент регулювання грошово – кредитного ринку 26
4. РЕАЛІЗАЦІЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 28
5. СУЧАСНИЙ СТАН ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 37
ВИСНОВОК 40
ЛІТЕРАТУРА 41

Список литературы:

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. № 872-12. // www.rada.gov.ua.
2. Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999р. № 679 -ХІУ// www.rada.gov.ua..
3. Постанова НБУ "Про кредитування" від 28.09.1995 р. № 246. // www.rada.gov.ua..
4. Постанова НБУ "Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків" від 27.03.1998 р. № 122. // www.rada.gov.ua..
5. Постанова НБУ "Про встановлення тимчасового порядку кредитування в іноземній валюті" від 20.11.1998 р. № 489. // www.rada.gov.ua..
6. Алексєєв А. А., Розумний А. В. Модель оптимізації активно-пасивних оепрацій комерційного банку // Фінанси України. – 2000. - № 8. – С. 123-130.
7. Аналіз діяльності комерційного банку - навчальний посібник за ред.проф. Герасимовича А.М., Бутинця Ф.Ф.—Житомир: Рута, 2001.
8. Батракова Л. Д. Зкономический анализ деятельности коммерческого банка. Москва, Логос, 1998.—342с.
9. Брук Н. Банковское дело й финансирование инвестиций. - Вашингтон. 1995. - т.2, ч.І.-380с.
10. Бушуєва І., Дем’яненко В. Алгоритм диверсифікації кредитів // Банківська справа, 2002.-№2.-с.42-47.
11. Вожжов А. Депозити до запитання у формуванні стабільної і керованої ресурсної бази банків. // Вісник НБУ. – 2002. - № 11. – с. 5-7.
12. Иванов В. Деньги и кредит. - К.: "Наукова думка", 1999. - 212 с
13. Иванов В. В. Анализ надежности банка. Практическое пособие. -М.: Русская Деловая Литература, 1996.—320с.
14. Ковбасюк М. Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. /Навчальний посібник.— К.: Видавничий дім "Скарби", 2001.—336с.
15. Кредитний ризик комерційного банку (За ред.проф. Вітлінського В.В.-К.:3нання,-2000.-250с.
16. Лаврушин О.Й. Банковское дело. - М.: "Дело Лтд", 1992. - 387 с.
17. Лаврушин О.Й. Организация и планирование кредита. - М.: "Дело Лтд", 1999. -154с.
18. Лексис В. Кредит и банки. - М.: "Финансы и статистика", 1994. - 276 с.
19. Мак Нотон Д. Банки на развивающихся рьінках: Укрепление руководства й повьішение чувствительности к переменам. Т.1. - М.: Финансьі й статистика, 1994.-336с.
20. Масленченков Ю.С. Финансовьій менеджмент в коммерческом банке/
21. Осташ С. Деякі аспекти прибутковості та фінансової стійкості комерційних банків. // Вісник НБУ. – 2001. - № 2. – С. 47-49.
22. Фундаментальний анализ.- М.: Перспектива, 1996.-160 с.
23. Масленченков Ю.С. Технология й Организация работьі банка,-М.: ДеКА, 1998.-416с.
24. Мертенс А. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории.- К: Киевское инвестиционное агентство, 1997.- 650 с.
25. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: Пер. с анг.-М.: Дело, 1992.-702с.
26. Мирун Н.И., Герасимович А.М. Банковское обслуживание предприятий й населения.-К.: Нац.акад.упр., 1996.-278 с.
27. Мороз А.М. Гроши та кредит. - К.: "Наукова думка", 1992. - 231 с.
28. Мороз А.Н. Основи банковского дела.- К.: "Либра", 1994.- 352 с.
29. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку. - К.: КНЕУ, 1999. - 280 с.
30. Остапишин Т. П. Основи банківської справи: Курс лекцій. – К.: МАУП, 1999.
31. Шевченко Р. І. Кредитування і контроль: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни.-К.: КНЕУ, 2002.-183 с.
32. Шпачук В. Найпоширеніші проблеми в банківській діяльності та позачергові заходи щодо їх вирішення. // Вісник НБУ. – 2002. - № 6. – С. 45

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Особливості грошово-кредитної системи в Україні
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу грошово-кредитної системи 5 1.1. Грошово-кредитна система: функції і еволюція 5 1.2. Грошово-кредитна політика та її інструменти 14 1.3. Структура кредитно-грошової системи 15 Розділ 2. Грошово-кредитна система в умовах перехідної економіки України 28 2.1.Становлення і стан функціонування грошово-кредитної системи 2.2. Аналіз стану грошово-кредитної системи України 29 Розділ 3. Шляхи вдосконалення грошово-кредитної системи України 43 3.1. Шляхи укріплення грошово-кредитної системи України 43 3.2. Збільшення капіталізації банків України 51 3.3. Заходи держави по удосконаленню грошово-кредитної системи 54 3.4. Заходи стабілізації функціонування грошово-кредитної системи і напрямки їх вдосконалення 59 Висновки 65 Список використаної літератури 67

 • Сучасна грошово-кредитна політика України
  Вступ 3 Розділ 1.Загальні засади проведення грошово-кредитної політики в Україні 5 1.1. Механізм грошово-кредитної політики 5 1.2. Сутність, форми та функції кредиту. Кредитна система України 8 1.3. Ефективність грошово-кредитної політики держави 12 Розділ 2.Сучасна грошово-кредитна політика України 15 2.1. Концепції визначення кредитної політики 15 2.2. Проблеми становлення кредитної політики в незалежній Україні 18 Розділ 3. Перспективи та завдання грошово-кредитно політики в Україні 29 Показник 35 Висновки 36 Література 38

 • Грошово – кредитна система в умовах ринкової економіки
  План: Вступ 1. Роль і місце грошово-кредитної системи в умовах ринкової економіки 2. Грошово-кредитна політика країн з ринковою економікою 3. Становлення грошово-кредитної системи України Висновок Список літератури

 • Грошово-кредитна система України на сучасному етапі
  Зміст Вступ 1. Бюджетно-податкова система України на сучасному етапі розвитку 1.1. Розвиток концепції оподаткування. 1.2. Сучасний стан бюджетно-податкової системи України. 2. Грошово-кредитна система України на сучасному етапі. 2.1.Грошово-кредитна система України на сучасному етапі. 2.2. Дії держави по проведенню грошової реформи та її технічні характеристики. 3. Ринок цінних паперів України як складова частина її фінансової системи. 4. Перспективи вдосконалення фінансової системи України. 4.1. Шляхи вдосконалення бюджетно-податкової системи. 4.2. Основні завдання грошово-кредитної політики України на майбутнє Висновки Список використаної літератури:

 • Національний банк і грошово-кредитна політика
  1. Національний банк і грошово-кредитна політика 3 2. Структура і органи правління 6 3. Грошово-кредитна політика 9 4. Банківське регулювання і надзор 11 ІІ. 1. 10 принципів бухгалтерського обліку 15 2. Структура планів рахунків банку 17 3. Звітність банку 24 4. Дати визначення понять 25 Список літератури 27

 • Грошово-кредитна політика та грошова реформа в Україні
  Вступ 3 1. Походження грошей. Еволюція грошово-кредитної політики України 4 1.1. Походження та роль грошей в державі 4 1.2. Еволюцію створення грошово-кредитної системи та проведення грошово-кредитної політики. 8 2. Грошово-кредитна політика та грошова реформа в Україні 17 3. Перспективи та завдання грошово-кредитно політики в Україні 26 Показник 32 Висновки 33 Література 35

 • ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛИТИКА
  ВСТУП 3 1. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ 4 1.1. Поняття грошово-кредитної політики 4 1.2 Цілі та орієнтири грошово-кредитної політики 13 1.3 Грошово-кредитна політика Національного банку України 28 2. ПОЛІТИКА МІНІМАЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ РЕЗЕРВІВ В СИСТЕМІ ІНСТРУМЕНТІВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 32 2.1 Поняття обов’язкових резервів 32 2.2. Застосування мінімальних резервів в процесі здійснення монетарної політики 34 2.3. Мінімальні обов’язкові резерви як інструмент монетарної політики НБУ 40 ВИСНОВКИ 42 ЛІТЕРАТУРА 43

 • Кредитна політика країни
  Зміст. Вступ. Розділ І. Особливості грошово-кредитної політики в Україні. 1.1. Забезпечення стабільності національної грошової одиниці. 1.2. Еволюція форм грошей та види кредитних грошей. Розділ ІІ. Кредитна політика країни. 2.1. Основні інструменти грошово-кредитної політики. 2.2. Основні напрями грошово-кредитної політики. Розділ ІІІ. Національна грошова система. 3.1. Національна грошова система та емісійна політика. Висновки. Список використаної літератури

 • Грошово-кредитна система ФРН
  План: 1. Еволюція грошової системи 2. Валютне регулювання 3. Банківська система 4. Спеціальні фінансово-кредитні інститути 5. Регулювання грошово-кредитної системи Задача


Cгенерировано за 0.005481 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100